Изборни единици PDF Печати Е-пошта
ИЗБОРНА ЕДИНИЦА БРОЈ
ИЗБИРАЧКИ МЕСТА
БРОЈ
 
ОД
ДО
ИЗ­БОР­НА ЕДИНИЦА 1
  
Оп­шти­на КАРПОШ
2592
2653
Оп­шти­на КИ­СЕЛА ВОДА
2425
2427
Оп­шти­на КИ­СЕЛА ВОДА
2654
2672
Оп­шти­на КИ­СЕЛА ВОДА
2739
2751
Оп­шти­на КИ­СЕЛА ВОДА
2761
2771
Оп­шти­на КИ­СЕЛА ВОДА
2774
2795
Оп­шти­на ЦЕНТАР
2796
2818
Оп­шти­на ЦЕНТАР
2822
2822
Оп­шти­на ЦЕНТАР
2828
2828
Оп­шти­на ЦЕНТАР
2830
2868
Оп­шти­наЦЕНТАР
2870
2871
Оп­шти­на ЧАИР
2819
2821
Оп­шти­на ЧАИР
2823
2827
Оп­шти­на ЧАИР
2829
2829
Оп­шти­на ЧАИР
2869
2869
Оп­шти­на ЧАИР
2872
2898
Оп­шти­на АЕРОДРОМ
2673
2738
Оп­шти­на АЕРОДРОМ
2752
2760
Оп­шти­на АЕРОДРОМ
2772
2773
Оп­шти­на САРАЈ
2428
2461
Оп­шти­на МА­КЕ­ДОНСКИ БРОД
0224
0274
Оп­шти­на СОПИШТЕ
2412
2424
Оп­шти­на СТУ­ДЕНИЧАНИ
2341
2361
ИЗ­БОР­НА ЕДИНИЦА 2
  
Оп­шти­на ГАЗИ БАБА
2332
2332
Оп­шти­на ГАЗИ БАБА
2476
2552
Оп­шти­на ЃОР­ЧЕ ПЕТРОВ
2553
2591
Оп­шти­на ЧАИР
2899
2903
Оп­шти­на ЧАИР
2916
2917
Општина ЧАИР
2922
2922
Општина ЧАИР
2924
2928
Општина ЧАИР
2934
2945
Општина ШУТО ОРИЗАРИ
2955
2973
Општина БУТЕЛ
2904
2915
Општина БУТЕЛ
2918
2921
Општина БУТЕЛ
2923
2923
Општина БУТЕЛ
2929
2933
Општина БУТЕЛ
2946
2954
Општина АРАЧИНОВО
2333
2340
Општина КУМАНОВО
0995
1104
Општина ЛИПКОВО
1105
1130
Општина СТАРО НАГОРИЧАНЕ
1156
1186
Општина ЧУЧЕР – САНДЕВО
2462
2475
ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 3
  
Општина БЕРОВО
0001
0016
Општина ВЕЛЕС
2135
2203
Општина ВЕЛЕС
2207
2210
Општина ВИНИЦА
0303
0332
Општина ГРАДСКО
2217
2226
Општина ДЕЛЧЕВО
0572
0604
Општина ЗЕЛЕНИКОВО
2362
2376
Општина ЗРНОВЦИ
0888
0891
Општина ИЛИНДЕН
2393
2411
Општина КАРБИНЦИ
2316
2331
Општина КОЧАНИ
0830
0874
Општина КОЧАНИ
0892
0902
Општина КРАТОВО
0903
0937
Општина КРИВА ПАЛАНКА
0938
0981
Општина КУМАНОВО
1131
1141
Општина КУМАНОВО
1144
1150
Општина ЛОЗОВО
1704
1712
Општина МАКЕДОНСКА КАМЕНИЦА
0605
0618
Општина ПЕТРОВЕЦ
2377
2392
Општина ПЕХЧЕВО
0017
0025
Општина ПРОБИШТИП
1530
1573
Општина РАНКОВЦЕ
0982
0994
Општина СВЕТИ НИКОЛЕ
1671
1703
Општина СТАРО НАГОРИЧАНЕ
1142
1143
Општина СТАРО НАГОРИЧАНЕ
1151
1155
Општина ЧАШКА
2204
2206
Општина ЧАШКА
2211
2216
Општина ЧАШКА
2227
2246
Општина ЧЕШИНОВО – ОБЛЕШЕВО
0875
0887
Општина ШТИП
2247
2315
ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 4
  
Општина БИТОЛА
0194
0204
Општина БОГДАНЦИ
0368
0377
Општина БОСИЛОВО
1811
1826
Општина БОСИЛОВО
1842
1843
Општина ВАЛАНДОВО
0280
0302
Општина ВАСИЛЕВО
1794
1810
Општина ГЕВГЕЛИЈА
0333
0367
Општина ДЕМИР КАПИЈА
1238
1248
Општина КАВАДАРЦИ
0659
0712
Општина КОНЧЕ
1608
1617
Општина КРИВОГАШТАНИ
1508
1519
Општина МОГИЛА
0181
0193
Општина МОГИЛА
0214
0223
Општина НЕГОТИНО
1213
1237
Општина НОВАЦИ
0158
0180
Општина НОВО СЕЛО
1774
1792
Општина ПРИЛЕП
1350
1457
Општина ПРИЛЕП
1494
1507
Општина ПРИЛЕП
1520
1529
Општина РАДОВИШ
1574
1607
Општина РАДОВИШ
1618
1623
Општина РОСОМАН
0713
0722
Општина ДОЈРАН
0378
0385
Општина СТРУМИЦА
1713
1773
Општина СТРУМИЦА
1793
1793
Општина СТРУМИЦА
1827
1841
ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 5
  
Општина ДЕБАРЦА
1314
1334
Општина ДЕБАРЦА
1343
1349
Општина БИТОЛА
0026
0157
Општина БИТОЛА
0205
0213
Општина ВЕВЧАНИ
1921
1923
Општина ВРАНЕШТИЦА
0802
0813
Општина ДЕМИР ХИСАР
0619
0658
Општина ДОЛНЕНИ
1209
1211
Општина ДОЛНЕНИ
1458
1493
Општина ДРУГОВО
0758
0781
Општина КИЧЕВО
0723
0757
Општина КРИВОГАШТАНИ
1212
1212
Општина КРУШЕВО
1187
1208
Општина ОХРИД
1249
1313
Општина ОХРИД
1335
1342
Општина ПЛАСНИЦА
0275
0279
Општина РЕСЕН
1624
1670
Општина СТРУГА
1844
1920
Општина СТРУГА
2976
2976
ИЗБОРНА ЕДИНИЦА 6
  
Општина БОГОВИЊЕ
2050
2079
Општина БРВЕНИЦА
2032
2049
Општина ВРАПЧИШТЕ
0436
0462
Општина ГОСТИВАР
0386
0435
Општина ГОСТИВАР
0480
0480
Општина ГОСТИВАР
0499
0533
Општина ГОСТИВАР
0782
0782
Општина ГОСТИВАР
2974
2975
Општина ДЕБАР
0477
0477
Општина ДЕБАР
0534
0556
Општина ЖЕЛИНО
2089
2114
Општина ЗАЈАС
0814
0829
Општина ЈЕГУНОВЦЕ
2115
2134
Општина МАВРОВО и РОСТУША
0463
0476
Општина МАВРОВО и РОСТУША
0478
0479
Општина МАВРОВО и РОСТУША
0481
0498
Општина ОСЛОМЕЈ
0783
0801
Општина ТЕАРЦЕ
2007
2031
Општина ТЕТОВО
1924
2006
Општина ТЕТОВО
2080
2088
Општина ЦЕНТАР ЖУПА
0557
0571
 

English

Ulti Clocks content
венецијанска комисија
Влада на РМ

Претседател на РМ

Агенција за државни службеници на РМ
Мин за правда на РМ
Службен весник
Поимник на терминологијата на Европската унија
 
email: izbori@sec.mk
адреса:
Државна изборна комисија
Мито Хаџивасилев - Јасмин б.б.
1000 Скопје
телефон: +389 (2) 3244744
факс:      +389 (2) 3244745
 
State Election Commission
Mito Hadzivasilev - Jasmin b.b.
1000 Skopje
Republic of  Macedonia
 tel:  +389 (2) 3244744
fax:  +389 (2) 3244745