English

Ulti Clocks content
венецијанска комисија
Влада на РМ

Претседател на РМ

Агенција за државни службеници на РМ
Мин за правда на РМ
Службен весник
Поимник на терминологијата на Европската унија
 
email: izbori@sec.mk
адреса:
Државна изборна комисија
Мито Хаџивасилев - Јасмин б.б.
1000 Скопје
телефон: +389 (2) 3244744
факс:      +389 (2) 3244745
 
State Election Commission
Mito Hadzivasilev - Jasmin b.b.
1000 Skopje
Republic of  Macedonia
 tel:  +389 (2) 3244744
fax:  +389 (2) 3244745