Александар Даштевски

Aleksandar Dashtevski

Kryetar i Kshz-së

Datëlindja: 16.12.1962

Stausi martesor: I martuar, baba i dy fëmijëve

Kombësia: Maqedonas

E-mail: [email protected]

Arsimi

Nëntor 2010 – Dhjetor 2013

Doktor i shkencave politike

Universiteti Euro Ballkan – Shkup

Tetor 2008 – Мај 2010

Magjistër marrdhënie ndërkombëtare dhe diplomaci

Universiteti Kolegji Amerikan– Shkup, МА Mardhënie ndërkombëtare dhe diplomaci

20 Dhjetor 1988

Jurist i diplomuar

Universiteti „Sh.Kirili dhe Metodi“, Fakultetin Juridik „Justiniani I“

Përvojë pune

01.02.2016 – deri sot

Profesor i çregullt на UTMSH dhe Kryetar i Senatit

08.01.2016 – 28.10.2020

Kryetar i Komisionit për parandalimin dhe mbrojtjen nga diskriminimi

01.11.2015 – 30.06.2016

Profesor në Universitetin e Europës Juglindore në Tetovë

Lëndët: E drejta private ndërkombëtare , E drejta ekonomike ndërkombëtare

17.08.2015 – 19.08.2015

Moderator i Shkollës verore Religjioni ,përkatësia etnike dhe nacionalizmi i organizuar nga Fondacioni Konrad Adenauer

23.09.2014

Ligjërues në Shkollën verore Religjioni ,përkatësia etnike dhe nacionalizmi i organizuar nga КАS në Ohër

16.03.2014 – 16. 05.2014

Ligjërues në UACS

Lëndët: Të drejtat ndërkombëtare të njeriur,E drejta ndërkombëtare , Globalizimi , Siguria dhe paqja ndërkombëtare

30.12.2013

I zgjedhur me titullin Docent në Universitetin Euro-Ballkan Shkup

01.10.2012– 01.12.2015

Drejtor i përgjithshëm në Universitetin Euro-Ballkan Shkup

Nga viti 2010 është zgjedhur bashkëpunëtor –hulumtues i Universitetit në sferën e shkencave politike

01.01.2010- 01.09.2012

Drejtor i përgjithshëm në shoqatën tregtare private SHPK Virtuvio 2011 Shkup

18.04.2006- 02.01.2009

Edukator në UNDP në programën Një anëtar – një votë

18.04.2006- 09.01.2009

Anëtar i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve i Republikës së Maqedonisë

16.03.2004- 16.03.2006

Drejtor general i Shoqatës aksionare SHA Trgotekstill – Shkup

16.02.2000 – 08.09.2003

Ndihmës drejtor i Drejtorisë së doganave të Republikës së Maqedonisë

02.03.1999 – 16.02.2000

Këshilltar në Drejtorinë e doganave të republikës së Maqedonisë

12.11.1998 – 02.03 1999

Këshilltar republikan në Qeverinë e Republikës Së Maqedonisë

1989 – 1998

Avokat në zyrën e tij të avokatisë

Njohja e ghjuhëve

Gjuhë amtare

Maqeonisht

Gjuhë tjetër

Anglisht, Frëngjisht

Skip to content