SHPALLJE

Лого ДИК новости

SHPALLJE PUBLIKE NUMËR – 46/2024

për punësimin e 2 nëpunësve shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve për vendet e punës në vijim UPR0101V02000 Bashkëpunëtor i lartë - koordinator i trajnerëve të brendshëm dhe të jashtëm,…
Лого ДИК новости

SHPALLJE PUBLIKE NUMËR – 45/2024

për punësimin e 1 nëpunësi shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve për vendin e punës në vijim UPR0101V04000 Bashkëpunëtor i ri për evidentim, Njësia për kordinim buxhetor, Sektori…
Лого ДИК новости

SHPALLJE PUBLIKE NUMËR – 44/2024

për punësimin e 1 nëpunësi shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve për vendin e punës në vijim UPR0101V04000 Bashkëpunëtor i ri për zgjedhje, Njësia rajonale Ohër, Sektori për listë…
Лого ДИК новости

SHPALLJE PUBLIKE NUMËR – 43/2024

për punësimin e 1 nëpunësi shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve për vendin e punës në vijim UPR0101V04000 Bashkëpunëtor i ri për organizim dhe mbështetje teknike të trajnuesve të…
Лого ДИК новости

SHPALLJE PUBLIKE NUMËR – 42/2024

për punësimin e 1 nëpunësi shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve për vendin e punës në vijim UPR0101B04000 Udhëheqës i njësisë rajonale Kërçovë, Sektori për listë zgjedhore,…
Лого ДИК новости

SHPALLJE PUBLIKE NUMËR – 41/2024

për punësimin e 1 nëpunësi shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve për vendin e punës në vijim UPR0101V04000 Bashkëpunëtor i ri për planifikimin dhe zbatimin e bashkëpunimit ndërkombëtar,…
Лого ДИК новости

SHPALLJE PUBLIKE NUMËR – 40/2024

për punësimin e 1 nëpunësi shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve për vendin e punës në vijim UPR0101V01000 Këshilltar për përpilimin e programit për edukimin e qytetarëve, Njësia për…
Лого ДИК новости

SHPALLJE PUBLIKE NUMËR – 384/2022

për punësimin e 1 nëpunës shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në Komisionin Shtetëror Zgjedhor për vendet e punës në vijim UPR0101G01000 Referent i pavarur për zgjedhje, Njësia rajonale Strumicë, Sektori për listë zgjedhore,…
Лого ДИК новости

SHPALLJE PUBLIKE NUMËR – 361/2022

për punësimin e 1 nëpunës shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në Komisionin Shtetëror Zgjedhor për vendet e punës në vijim UPR0101V02000 Bashkëpunëtor i ri për zgjedhje, Njësia rajonale Koçan, Sektori…
Лого ДИК новости

SHPALLJE PUBLIKE NUMËR – 346/2022

për punësimin e 1 nëpunës shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në Komisionin Shtetëror Zgjedhor për vendet e punës në vijim UPR0101V03000 Bashkëpunëtor për zgjedhje, Njësia rajonale Strumicë, Sektori për listë zgjedhore,…
Лого ДИК новости

SHPALLJE PUBLIKE NUMËR – 345/2022

për punësimin e 1 nëpunës shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në Komisionin Shtetëror Zgjedhor për vendet e punës në vijim UPR0101G01000 Referent i ri për zgjedhje, Njësia rajonale Strumicë, Sektori për listë zgjedhore, evidencë…
Лого ДИК новости

SHPALLJE PUBLIKE NUMËR – 344/2022

për punësimin e 1 nëpunës shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në Komisionin Shtetëror Zgjedhor për vendet e punës në vijim UPR0101G01000 Referent i ri për zgjedhje, Njësia rajonale Strumicë, Sektori për listë zgjedhore, evidencë…
Skip to content