për punësimin e nëpunësve shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve për vendet e punës në vijim

UPR0101V02000 Bashkëpunëtor i lartë – koordinator i trajnerëve të brendshëm dhe të jashtëm, Njësia për trajnime të vazhdueshme – Qendra për trajnime, Sektori për trajnime të vazhdueshme, marrëdhënie me publikun dhe bashkëpunim ndërkombëtar

për punësimin e nëpunësi shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve për vendin e punës në vijim

UPR0101V04000 Bashkëpunëtor i ri për evidentim, Njësia për kordinim buxhetor, Sektori i çështjeve financiare

për punësimin e nëpunësi shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve për vendin e punës në vijim

UPR0101V04000 Bashkëpunëtor i ri për zgjedhje, Njësia rajonale Ohër, Sektori për listë zgjedhore, evidencë të të drejtës zgjedhore, përpilim dhe azhurim të listës zgjedhore dhe përshkrimin e vendeve zgjedhore

për punësimin e nëpunësi shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve për vendin e punës në vijim

UPR0101V04000 Bashkëpunëtor i ri për organizim dhe mbështetje teknike të trajnuesve të brendshëm dhe të jashtëm për përgatitjen dhe zbatimin e trajnimeve, Njësia për trajnime të vazhdueshme – Qendra për trajnime, Sektori për trajnime të vazhdueshme, marrëdhënie me publikun dhe bashkëpunim ndërkombëtar

për punësimin e nëpunësi shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve për vendin e punës në vijim

UPR0101B04000 Udhëheqës i njësisë rajonale Kërçovë, Sektori për listë zgjedhore, evidentimin e të drejtës zgjedhore, përmbledhjen dhe azhurimin e listës zgjedhore dhe përshkrimit të vendeve zgjedhore

për punësimin e nëpunësi shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve për vendin e punës në vijim

UPR0101V04000 Bashkëpunëtor i ri për planifikimin dhe zbatimin e bashkëpunimit ndërkombëtar, hulumtimin dhe përgatitjen e dokumenteve të projektit, Njësia për bashkëpunim ndërkombëtar, Sektori për trajnim të vzhdueshëm, marrëdhënie me publikun dhe bashkëpunim ndërkombëtar

për punësimin e nëpunësi shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve për vendin e punës në vijim

UPR0101V01000 Këshilltar për përpilimin e programit për edukimin e qytetarëve, Njësia për informimin e publikun dhe edukimin e qytetarëve, Sektori për trajnime të vazhdueshme, marrëdhënie me publikun dhe bashkëpunim ndërkombëtar

 nëpunës shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në Komisionin Shtetëror Zgjedhor 

UPR0101G01000 Referent i pavarur për zgjedhje, Njësia rajonale Strumicë, Sektori për listë zgjedhore, evidentim të të drejtës juridike, përpilimin dhe azhurimin e listës zgjedhore dhe përshkrimin e vendvotimeve

 nëpunës shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në Komisionin Shtetëror Zgjedhor 

UPR0101V02000 Bashkëpunëtor i ri për zgjedhje, Njësia rajonale Koçan, Sektori për listë zgjedhore, evidencë të të drejtës së votimit, përpilimin e azhurimin e listës zgjedhore dhe përshkrimit të vendit të votimit

 nëpunës shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në Komisionin Shtetëror Zgjedhor 

UPR0101V03000 Bashkëpunëtor për zgjedhje, Njësia rajonale Strumicë, Sektori për listë zgjedhore, evidencë të të drejtës zgjedhore, përpilim dhe azhurim të listës zgjedhore dhe përshkrimin e vendeve zgjedhore

për punësimin e 1 nëpunës shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në Komisionin Shtetëror Zgjedhor për vendet e punës në vijim

UPR0101G01000 Referent i ri për zgjedhje, Njësia rajonale Strumicë, Sektori për listë zgjedhore, evidencë të të drejtës zgjedhore, përpilim dhe azhurim të listës zgjedhore dhe përshkrimin e vendeve zgjedhore

për punësimin e 1 nëpunës shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në Komisionin Shtetëror Zgjedhor për vendet e punës në vijim

UPR0101G01000 Referent i ri për zgjedhje, Njësia rajonale Strumicë, Sektori për listë zgjedhore, evidencë të të drejtës zgjedhore, përpilim dhe azhurim të listës zgjedhore dhe përshkrimin e vendeve zgjedhore(1) 

për punësimin e 1 nëpunës shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në Komisionin Shtetëror Zgjedhor për vendet e punës në vijim

UPR0101G03000 Referent për zgjedhje, Njësia rajonale Manastir, Sektori për listë zgjedhore, evidencë të të drejtës zgjedhore, përpilim dhe azhurim të listës zgjedhore dhe përshkrimin e vendeve zgjedhore

Sot, me datë 28 janar 2021, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve (KSHZ) ishte nikoqir i takimit të punës ndërmjet KSHZ-së dhe përfaqësuesve të lartë të Fondacionit Ndërkombëtar për Sisteme Zgjedhore (IFES) në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Në këtë takim të parë pune ndërmjet përbërjes aktuale të KSHZ-së dhe përfaqësuesve të IFES, të dyja palët u dakorduan që bashkëpunimi i deritanishëm frytdhënës të vazhdojë edhe më tej, në drejtim të përforcimit të kapaciteteve të administratës zgjedhore dhe përgatitjeve për zgjedhjet e ardhshme lokale.

Konkursi i përsëritur numër 1 / 2019 për punësimin e 9 (nëntë) ushtruesve me kohë të caktuar me kohëzgjatje deri më 31 dhjetor të vitit 2019 në Komisionin shtetëror të zgjedhjeve

UDHËZIM PËR DORËZIMIN E TË DHËNAVE PËR REZULTATIN E VOTIMIT NGA KËSHILLAT ZGJEDHOR TË PROCESVERBALIT NUMËR 16 DHE TË PROCESVERBALIT 21 TË KKZ NË KOMISIONI SHTETËROR TË ZGJEDHJEVE

Komisioni shtetëror zgjedhor, Ju njofton se më datë 25.03.2019 (e hënë), në ora 12:00, në selinë e Komisionit shtetëror zgjedhor do të mbahet seancë e hapur, gjatë së cilës me tërheqjen e shortit do të përcaktohet rradhitja e listës unike e kandidatëve për kryetarë të komunave Ohër, Novo Sellë dhe Dibër.

Skip to content