Лого ДИК новости

për punësimin e nëpunësi shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve për vendin e punës në vijim

UPR0101V04000 Bashkëpunëtor i ri për planifikimin dhe zbatimin e bashkëpunimit ndërkombëtar, hulumtimin dhe përgatitjen e dokumenteve të projektit, Njësia për bashkëpunim ndërkombëtar, Sektori për trajnim të vzhdueshëm, marrëdhënie me publikun dhe bashkëpunim ndërkombëtar

Skip to content