Përdorimi i mjeteve për qasje

Rritja/Zvogëlim i tekstit

Me klikim të butonit për zmadhim apo zvogëlim të tekstit, fonti i ueb faqes zmadhohet përkatësisht zvogëlohet

  • Accessibility rritja/zvogëlim i tekstit

Tone ngjyrë hiri

Me klikim të nuancave përhirta, faqen e shndërroni krejtësisht në ngjyrë përhirtë

  • Accessibility tone ngjyrë hiri

Kontast i lartë

Me klikim të butonit kontrast i madh, ngjyrat e ueb faqes ndryshohen në ngjyra me kontrast të madh ndërmjet tyre

  • Accessibility kontast i lartë

Kontrast negativ

Me klikim të kontrastit negativ, tërë ueb faqja i ndryshon ngjyrat në kontrast negativ

  • Accessibility kontrast negativ

Sfond i ndritshëm

Me klikim të butonin sfond i ndritshëm, ngjyrat e sfondit bëhen të bardha

  • Accessibility sfond i ndritshëm

Vegëza të nënvizuara

Me klikm të butonit linka të nënvizuar, tërë teksti që ka link në atë nënvizohet në mënyrë që më mirë të vërehet

  • Accessibility vegëza të nënvizuara

Font lehtësisht i lexueshëm

Me klikim të fontit lehtë të lexueshëm, ristartohet fonti i cili është përdorur në ueb faqen dhe shndërrohet në font i cili është vizuelisht i lehtë për lexim

  • Accessibility font lehtësisht i lexueshëm
Skip to content