THIRRJE PUBLIKE

Лого ДИК новости
,

Thirrje publike për kontroll të të dhënave në Listën zgjedhore për Zgjedhje të antarëve të Këshillit të Komunës së Tetovës, 20 gusht 2022

Thirrje publike për kontroll të të dhënave në Listën zgjedhore për Zgjedhje të antarëve të Këshillit të Komunës së Tetovës, 20 gusht 2022
Лого ДИК новости
,

Thirrje publike për kontroll të të dhënave në Listën zgjedhore për Zgjedhjet për kryetar të komunës së Mavrovës dhe Rostushës dhe kryetar të komunës së Qendër Zhupës më 17 prill 2022

Thirrje publike për kontroll të të dhënave në Listën zgjedhore për Zgjedhjet për kryetar të komunës së Mavrovës dhe Rostushës dhe kryetar të komunës së Qendër Zhupës më 17 prill 2022
Лого ДИК новости
,

Thirrje publike për angazhim të personave për mbështetje teknike të Këshillave Zgjedhorë gjatë punës me pajisjen për identifikim biometrik të votuesve

Thirrje publike për angazhim të personave për mbështetje teknike të Këshillave Zgjedhorë gjatë punës me pajisjen për identifikim biometrik të votuesve
Лого ДИК новости
,

Thirrje publike për kontroll të të dhënave në Listën Zgjedhore për Zgjedhjet Lokale 17.10.2021

Thirrje publike për kontroll të të dhënave në Listën zgjedhore për Zgjedhjet Lokale për Anëtarë të këshillave të komunave dhe këshillin e Qytetit të Shkupit dhe për Kryetar të Komunave dhe Kryetarin e Qytetit të Shkupit më…
Лого ДИК новости

Rregullore për rregullimin e procedurës për mbledhjen e nënshkrimeve dhe mënyrën e caktimit të noterëve

Rregullore për rregullimin e procedurës për mbledhjen e nënshkrimeve dhe mënyrën e caktimit të noterëve
Лого ДИК новости

Thirje publike për kontroll të të dhënave në listën zgjedhore për Zgjedhjet e Parakohshme parlamentare 2020.

Thirje publike për kontroll të të dhënave në listën zgjedhore për zgjedhjet e parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, më 12 prill 2020
Лого ДИК новости

Thirrje publike për paraqitje dhe shqyrtim në Listën zgjedhore për të votuar jashtë vendit (në diasporë)

Thirrje publike për paraqitje dhe shqyrtim në Listën zgjedhore për të votuar jashtë vendit (në diasporë)
Лого ДИК новости
,

Vendim për përmbylljen e listes zgjedhore 2019

Vendim për përmbylljen e listes zgjedhore 2019
,

Thirrje publike për kontrollimin e të dhënave në Listën zgjedhore

Në bazë të nenit 31 paragrafi 2 alineja 28 të Kodit zgjedhor („Gaz.zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër ,40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14 dhe 30/14,196/15, 35/16, 97/16),99/16.136/16…
Лого ДИК новости

Тhirrje publike e qytetarëve pas kontrolleve të krzqëyuara dhe në teren, përshkrimet e të cilëve në Listën zgjedhore, mbeten kontestues, përkatësisht mospërputha e të dhënave

Në bazë të nenit  196-б  paragrafi  10 të Kodit zgjedhor („Gaz.zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër ,40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14 dhe 30/14), Komisioni shtetëror…
Лого ДИК новости

Thirrje publike për shpalljen e Zgjedhjeve të parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë

Në bazë të nenit 31 paragrafi 2 pika 44 dhe nenit 50-а paragrafi 1, 3 dhe 4 të Kodit zgjedhor (Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë, nr. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14…

Thirje publike për paraqitje të qytetarëve shënimet e të cilëve në Listën e zgjedhësve pas kontrollimit administrativ dhe në terren janë shënime të dyshimtë, gjegjësisht për të cilët ka mospërputhje të të dhënave të qytetarëve lëndë e kontrollit në Listën e zgjedhësve

Në bazë të nenit 31 paragrafi 2 pika 44 dhe nenit 196-b të Kodit zgjedhor (Gazeta zyrtare e Republiklës ës Maqedonisë, nr. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16,…
Skip to content