Thirrje publike për kontroll të të dhënave në Listën zgjedhore për Zgjedhjet për kryetar të komunës së Mavrovës dhe Rostushës dhe kryetar të komunës së Qendër Zhupës më 17 prill 2022

Thirrje publike për kontroll të të dhënave në Listën zgjedhore për Zgjedhjet Lokale për Anëtarë të këshillave të komunave dhe këshillin e Qytetit të Shkupit dhe për Kryetar të Komunave dhe Kryetarin e Qytetit të Shkupit më 17 tetor 2021

Rregullore për rregullimin e procedurës për mbledhjen e nënshkrimeve dhe mënyrën e caktimit të noterëve

Thirje publike për kontroll të të dhënave në listën zgjedhore për zgjedhjet e parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, më 12 prill 2020

Thirrje publike për paraqitje dhe shqyrtim në Listën zgjedhore për të votuar jashtë vendit (në diasporë)

Në bazë të nenit 31 paragrafi 2 alineja 28 të Kodit zgjedhor („Gaz.zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër ,40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14 dhe 30/14,196/15, 35/16, 97/16),99/16.136/16 dhe 142/16) Komisioni shtetëror i zgjedhjeve, miratoi

 

THIRRJE PUBLIKE
për kontrollimin e të dhënave në Listën zgjedhore

 

Thirren gjithë qytetarët e interesuar e Republikës së Maqedonisë, të cilët dëshirojnë të kryejnë shikim në të dhënat e tyre në Listën zgjedhore dhe nëse është e duhur në të njëjtën të kërkojnë ndryshim , plotësim ose shlyerje e të dhënave.

Lista zgjedhore lista zgjedhore e cila vihet në shikim publik është e përpiluar me të dhënat e qytetarëve të cilët përfundimisht më 1 shkurt 2017 kanë mbushur 18 vjet.

Shikimi publik mund të kryhet :
-në veb faqen e Komisionit shtetëror të zgjedhjeve www.sec.mk;
-në Njësitë rajonale dhe zyrat e Komisionit shtetëror të zgjedhjeve

Lista e adresave të Njësive rajonale dhe zyrave të Komisionit shtetëror të zgjedhjeve si dhe informacione tjera më të detajuara mund ti gjeni në veb faqen zyrtare www.sec.mk

Qytetarët, kërkesat për ndryshim .plotësim ose shlyerje e të dhënave në Listën zgjedhore i parashtrojnë në -në Njësitë rajonale dhe zyrat e Komisionit shtetëror të zgjedhjeve

   
 
KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Në bazë të nenit  196-б  paragrafi  10 të Kodit zgjedhor („Gaz.zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër ,40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14 dhe 30/14), Komisioni shtetëror i zgjedhjeve, në seancën e mbajtur më 28. 10. 2016  miratoi

THIRRJE PUBLIKE

Thirren gjitë  29 858 qytetarët e Republikës së Maqedonisë, përshkrimet e të cilëve në Listën zgjedhore pas kontrolleve të kryqëzuara dhe në teren u konfirmuan si kontestuese, përkatësisht ka mospërputhje e të dhënave të qytetarëve të cilët ishin lëndë e kontrolleve në Listën zgjedhore dhe të cilët  nuk u paraqitën gjatë periudhës 26 korrik deri më 19 gusht 2016 kanë mundësi  të paraqiten në njësitë dhe zyrat e Komisionit shtetëror të zgjedhjeve  prej 28 tetorit deri më 11 nëntorë deri sa zgjat Shikimi publik të regjistrohen në Listën zgjedhore.

Lista e 29 858 qytetarëve të Republikës së Maqedonisë përshkrimet e të cilëve në Listën zgjedhore pas kontrolleve të kryqëzuara dhe në teren u konfirmuan si kontestuese, përkatësisht ka mospërputhje e të dhënave të qytetarëve të cilët ishin lëndë e kontrolleve në Listën zgjedhore është shpallur :

  • në faqen oficiele të internetit të Komisionit shtetëror të zgjedhjeve ,.www.mk dhe
  • njësitë rajonale të Komisionit shtetëror të zgjedhjeve… (më shumë)

Në bazë të nenit 31 paragrafi 2 pika 44 dhe nenit 50-а paragrafi 1, 3 dhe 4 të Kodit zgjedhor (Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë, nr. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 dhe 196/15), në pajtim me nenet 18 dhe 34 të Rregullores së përkohshme të Komisionit shtetëror të zgjedhjeve, numër. 01-1089/1 të datës 04.07.2006 dhe në lidhje me Vendimin e Kryetarit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, për shpalljen e „Zgjedhjeve të parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë“, numër 09-4469/1 18.10.2016,të shpallur në „Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë“, numër 193 të datës 18.10.2016, Komisioni shtetëror i zgjedhjeve në mbledhjen e mbajtur më 18 tetor 2016, miratoi

THIRRJE PUBLIKE
për shpalljen e Zgjedhjeve të parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë

                                                    të dhëna për llojin e zgjedhjeve për të cilat do të votohet
Njoftohen nënshtetasit e Republikës së Maqedonisë që janë me punë ose qëndrim të përkohshëm në (ceket shteti) se më 11 dhjetor 2016 do të mbahen Zgjedhjet e parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë…(më shumë)

Në bazë të nenit 31 paragrafi 2 pika 44 dhe nenit 196-b të Kodit zgjedhor (Gazeta zyrtare e Republiklës ës Maqedonisë, nr. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16 dhe 99/16), Komisioni shtetëror i zgjedhjev enë mbledhjen e mbajtur me 25 korrik të vitit 2016, aprovoi

THIRJE PUBLIKE
Për paraqitje të qytetarëve shënimet e të cilëve në Listën e zgjedhësve pas kontrollimit administrativ dhe në terren janë shënime të dyshimtë, gjegjësisht për të cilët ka mospërputhje të të dhënave të qytetarëve lëndë e kontrollit në Listën e zgjedhësve

Thirren të gjithë qytetarët shënimet e të cilëve në Listën e zgjedhësve pas kontrollimit administrativ dhe në terren janë shënime të dyshimtë, gjegjësisht për të cilët ka mospërputhje të të dhënave të qytetarëve lëndë e kontrollit në Listën e zgjedhësve, në periudhën prej 26 korrikut deri me 19 gusht të vitit 2016 të paraqiten në Komisionin shtetëror të zgjedhjeve që të mund të shënohen në Listën e zgjedhësve …(më shumë)

THIRRJE PUBLIKE për shpalljen e Zgjedhjeve të parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë

ЈАВНИ ПОЗИВ за расписивање Превремених избора за посланике у Скупштину Републике Македоније

THIRRJE PUBLIKE për shpalljen e Zgjedhjeve të parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë

ЈАVNI PОZIV zа rаspisivаnjе Prijеvrеmеnih izbоrа zа pоslаnikе u Skupštinu Rеpublikе Маkеdоniје

Makedonya Cumhuriyeti Meclisi Milletvekilleri Erken Seçimine İlişkin KAMU İLANI

PUBLIK AKHARIN baši hramonkerine Anglivakteskere alusariba bašo deputatia ko Republika Makedoniakoro Khedipe

 

Skip to content