Në vazhdimin e seancës së Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve u shqyrtuan kundërshtimet e parashtruara nga VMRO-DPMNE dhe Koalicioni “Përtëritje e Maqedonisë” për fushatën gjatë heshtjes zgjedhore, në pajtim me nenin 69–а të Kodit Zgjedhor. Në të dhënat për dy kundërshtimet bëhet fjalë për aktivitete dhe veprime nga ana e kandidatëve për kryetar komune që i kanë publikuar në rrjetet sociale, ndër të cilët, njëri nga kandidatët në rrjetin social personal. Statusi në rrjetet sociale nuk është i përkufizuar dhe i përfshirë në Kodin Zgjedhor që donë të thotë se Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve nuk mund të merr qëndrim objektiv dhe të veprojë lidhur me raste të këtilla. Gjithashtu, kundërshtimi për komunën Gjorçe Petrov ka të bëjë me një postim që është publikuar gjatë fushatës zgjedhore, derisa ende nuk ka filluar heshtja zgjedhore.

Në pajtim me të lartpërmendurën, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve njëzëri i refuzoi kundërshtimet e parashtruara.

Njëkohësisht, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve informoi që seanca nuk është transmetuar drejtpërsëdrejti për shkak se kapacitetet hapësinore dhe kushtet teknike nuk janë të plotësuara për këtë, për shkak të pranimit të pajisjeve për identifikim teknik të votuesve, të cilat komisionet komunale zgjedhore i dorëzojnë në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Në seancën e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, u pranuan kërkesat për marrjen e autorizimit për vëzhgues për Zgjedhjet Lokale 2021 të parashtruara nga Alxhezira Ballkan – korrespondenca Shkup, Civil,  Parandalimi qytetarë “Parandalim gjatë zgjedhjeve” dhe plotësimi nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve i Bosnjës e Hercegovinës.

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve i përjashtoi anëtarët të këshillave të veçanta zgjedhore të cilët plotësonin kushtet për t’u përjashtuar dhe në përputhje me të realizoi zgjedhje të rastit për kryetarë dhe anëtarë të këshillave të veçanta zgjedhore që do të zbatojnë votimin e personave që janë në karantinë shtëpiake, për shkak të testit pozitiv me Kovid-19 dhe personave të cilëve u është caktuar masë e vetizolimit.

Në seancë u miratua Vendimi për përcaktimin e formës së 183 vulave me numrin e vendvotimeve që i përdorin këshillat zgjedhore gjatë zbatimit të votimit ndërsa ato janë vënë jashtë përdorimit.

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve informoi për aktivitetet përfundimtare të ndërmarra pak para ditës së votimit:

  • Për kryetarët dhe nënkryetarët do të realizohen trajnime shtesë për përdorimin e pajisjes për identifikimin biometrik të votuesve, të cilat planifikohen të përfundojnë deri më 15 tetor 2021. Është e nevojshme që të gjithë të marrin pjesë në trajnime, ndërsa punëdhënësit të lirojnë personat e lartpërmendur nga përgjegjësitë e tyre të punës për kohëzgjatjen e trajnimeve.
  • Në ditën e zgjedhjeve, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve siguroi persona IT për mbështetje teknike për përdorim të pajisjeve për identifikimin biometrik të votuesve, ku një pjesë e të cilëve janë siguruar përmes Dermalog-ut, një pjesë përmes bazës së të dhënave në Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Administratës dhe një pjesë përmes Thirrjes Publike, me këtë të gjitha komisionet komunale të zgjedhjeve do të kenë një numër adeukas të personash të IT-së, sipas numrit të vendvotimeve.
  • Materiali zgjedhor është i Kompletuar. Materiali jo i besueshëm i votimit tashmë po i dorëzohet Komisioneve Komunale të Zgjedhjeve, ndërsa materiali i besueshëm zgjedhor do të dorëzohet nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjever me përcjellje policore më 14 tetor 2021 (e Enjte). Pajisjet biometrike për identifikimin e votuesve do të dorëzohen më 15 tetor 2021 (e Premte), gjithashtu të shoqëruar nga policia. Materiali zgjedhor do të sigurohet vazhdimisht nga anëtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme.
  • Pajisjet për identifikimin biometrik të votuesve janë të mbushura me të dhënat e marra nga Ministria e Punëve të Brendshme. Të dhënat në to janë të koduara, ruajtja dhe transmetimi i të dhënave sigurohet me procedura të përshtatshme dhe ato nuk mund të abuzohen në asnjë fazë. Kjo vlen për të dhënat e qytetarëve që do të dalin për të votuar si dhe për të dhënat e atyre qytetarëve që nuk do të dalin për të votuar.
  • Pajisja për identifikimin biometrik të votuesve i regjistron të gjitha veprimet dhe përpjekjet për të identifikuar secilin votues dhe i mban ata të mbrojtur në formën e rlogove. Për të mbrojtur procesin e votimit dhe mbrojtjen e të drejtës së votës, nëse ka të dyshuar për abuzime të mundshme nga votuesit, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve do të jetë në gjendje të krahasojë të gjitha gjurmët e gishtërinjve të qytetarëve që kanë votuar me shenjat e gishtërinjve në bazën e të dhënave në nivel shtetëror. Kjo do të thotë se çdo përpjekje e mundshme për manipulim do të zbulohet dhe rregulli ligjor “një votues=një votë” do të sigurohet.
  • Nëse ndonjë person përpiqet të votojë dy herë në të njëjtin vendvotim, ose nëse ai / ajo përpiqet të votojë përsëri në një vendvotim tjetër, përpjekja e tij / saj do të regjistrohet në pajisje dhe më vonë personi do të identifikohet nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve. Sanksionet penale për këtë janë të mëdha.
  • Pas mbarimit të votimit, të dhënat nga pajisjet biometrike të identifikimit do të zbrazen sipas procedurës së përcaktuar dhe do të fshihen brenda afatit të caktuar. Procedura do të përsëritet për komunat ku do të zhvillohet votimi në raundin e dytë.

Në të njëjtën kohë, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve informoi se votimi për të sëmurët dhe të pamundurit do të bëhet më 16 tetor 2021 (e Shtunë). Gjithsej 7891 persona për të sëmurët dhe të paaftë paraqitën kërkesë në Komisionet Komunale të Zgjedhjeve për të votuar, nga të cilët 3.545 persona janë pranuar deri më tani, dhe 283 persona janë refuzuar. Përpunimi i kërkesave nga Komisionet Komunale të Zgjedhjeve është ende në vazhdim.

Më 16 tetor 2021 (e Shtunë), votojnë edhe personat që janë në karantinë shtëpiake për shkak të testit pozitiv të Kovid-19 dhe personat të cilëve u është caktuar masë vetizolimi dhe brenda afatit të përcaktuar me ligj, janë regjistruar për të votuar gjithsej 476 persona.

Aktet e miratuara nga kjo seancë do të publikohen në ueb-faqen zyrtare të internetit.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Me qëllim që të sigurohet shqyrtim dhe marrje e vendimeve të pavarura, të paanshme dhe të drejta për kundërshtimet, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve miratoi Udhëzim për mënyrën dhe procedurën e zgjidhjes së kundërshtimeve që janë në kompetencë të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, përmes të cilit rregullohet forma dhe përmbajtja e kundërshtimit dhe kushtet minimale, mënyra e parashtrimit dhe regjistrimit të kundërshtimit, mënyra e propozimit dhe kontrollimit të provave, shqyrtimi i materialit zgjedhor, njoftimi i parashtruesit të kundërshtimit dhe publikut, procedurat e analizës dhe vendimmarrjes sipas kundërshtimeve, anulimi dhe përsëritja e votimit, procedura për monitorimin operacional të kundërshtimeve dhe qasja në bazën e të dhënave, mënyra e ruajtjes dhe arkivimit të kundërshtimeve, dokumenteve, materialit zgjedhor dhe çështje të tjera me rëndësi ligjore për mbrojtjen e procesit zgjedhor, në lidhje me kundërshtimet e parashtruara prej zgjedhësve dhe përfaqsuesve të autorizuar të parashtruesve të listave të kandidatëve në pajtim me nenin 69-a, 108-b, paragrafi 3, 148, 149 paragrafi 2 dhe 149-a të Kodit zgjedhor, ndërsa në lidhje me nenin 147, 147-a dhe nenin 151 të Kodit zgjedhor. Në këtë drejtim, u arsyetuan pjesët e Rregullores për mënyrën e veprimit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve për kontrollimin e të dhënave në pajisjet për identifikimin biometrik të votuesve, që është bazë për vendimmarrje në përputhje me ndryshimet në Kodit Zgjedhor.

Të dhënat e gjurmëve të gishtërinjve nga sistemi zgjedhor i dorëzuar në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve nga Ministria e Punëve të Brendshme për identifikimin biometrik të votuesve në ditën e zgjedhjeve ruhen në një sistem qendror të instaluar në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve. Ato do të importohen në pajisjet për identifikimin biometrik të votuesve që përdoren në ditën e përcaktuar për votim, dhe pas përfundimit të votimit, pajisjet u kthehen Komisioneve Komunale të Zgjedhjeve dhe ato i kthejnë në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve, ku 10 ditë pas shpalljes së rezultateve përfundimtare.në zgjedhje, gjurmët e gishtërinjve fshihen përgjithmonë. Për atë qëllim, në seancë u miratua Udhëzimi për mënyrën dhe procedurën e ruajtjes, përpunimit dhe fshirjes së të dhënave të shenjave e gishtërinjve nga Lista zgjedhore.

Meqenëse Zgjedhjet lokale 2021 do të mbahen në kushte pandemie për shkak të Koronavirusit, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve miratoi Rekomandimet obligative për mbrojtje shëndetësore gjatë procesit zgjedhor dhe konkludoi që ato t’i paraqesë në Komisionin për Sëmundjet Infektive në Ministrinë e Shëndetësisë.

Në seancë u pranuan kërkesat për marrjen e autorizimit për vëzhgues për Zgjedhjet lokale 2021 të paraqitura nga disa organizata dhe ambasada, kështu që deri në seancën e sotme për këto zgjedhje Komisioni Shtetëror Zgjedhor lëshoi gjithsej 1040 akreditime.

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve realizoi zgjedhje të rastëstit për kryetar dhe anëtar të këshillave të veçanta zgjedhore që do të zbatojnë votimin e personave që janë në karantinë shtëpiake për shkak të testit pozitiv me Kovid-19 dhe personave të cilëve u është caktuar masa e vetëizolimit.

Sa i përket paraqitjes për votim të këtyre personave, përveç mënyrave ekzistuese të paraqitjes, është e mundur që ata të bëjnë të njëjtën gjë përmes aplikacionit https://izolacija.sec.mk.

Aktet e miratuara nga kjo seancë do të publikohen në faqen zyrtare të internetit.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Udhëzim për mënyrën dhe procedurën e zgjidhjes së kundërshtimeve në kompetencë të Komisionit shtetëror të zgjedhjeve

Udhëzues për mënyrën dhe procedurën për ruajtjen, përpunimin dhe fshirjen e të dhënave të gjurmëve të gishtave nga lista zgjedhore

Zgjedhësit të cilët janë në karantinë shtëpiake për shkak të testit pozitiv për KOVID-19 dhe zgjedhësit të cilëve u është shqiptuar masa vetë-izolim nga Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor, ndërkaq dëshirojnë të votojnë, për këtë do ta njoftojnë Komisionin Komunal të Zgjedhjeve më së voni 5 ditë para ditës së përcaktuar për votim.

Me dërgimin e njoftimit në Komisionin Komunal të Zgjedhjeve, zgjedhësi nëpërmjet të autorizuarit ose në formë elektronike (e-mail apo përmes aplikacionit) në pajtim me Udhëzimin për paraqitje dhe votim të personave të cilët janë në karantinë shtëpiake për shkak të testit pozitiv për KOVID-19 dhe të cilëve u është shqiptuar masa vetë-izolim, Komisioni Komunal i Zgjedhjeve me detyrë zyrtare i grumbullon të dhënat nga Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor për personat të cilët janë paraqitur për votim.

Këta persona do të votojnë në shtëpitë e tyre më 16.10.2021 (e shtunë).

Zgjedhësi, i cili nuk është në gjendje të votojë në vendvotim (person i sëmurë ose i pamundur në pajtim me Udhëzimin për paraqitje dhe votim të personave të pamundur ose të sëmurë), ndërsa dëshiron të votojë, për këtë do ta njoftojë Komisionin Komunal të Zgjedhjeve më së voni 7 ditë para ditës së përcaktuar për votim.

Krahas njoftimit në Komisionin Komunal të Zgjedhjeve, personi duhet të parashtrojë, në origjinal ose kopje edhe provë mjekësore për sëmundjen si dhe dokumentacion tjetër (të shënuara në nenin 1 të Udhëzimit).

Aktvendimin për shfrytëzim të përkujdesjes së huaj nga person i tretë, Komisioni Komunal i Zgjedhjeve e llogarit si të vlefshëm edhe kur vlefshmëria e vet ka skaduar në periudhën e shpalljes së zgjedhjeve deri në momentin e paraqitjes.

Kur zgjedhësi e dërgon njoftimin në Komisionin Komunal të Zgjedhjeve në formë elektronike (e-mail ose përmes aplikacionit), dokumentet e nevojshme ia bashkëngjet kërkesës si shtojca të skanuara.

Këta persona do të votojnë në shtëpitë e tyre më 16.10.2021 (e shtunë).

Njoftimi mund të parashtrohet drejtpërsëdrejti në KKZ, nëpërmjet personit të autorizuar, drejtpërdrejtë ose nëpërmjet të autorizuarit në mënyrë elektronike në e-mail adresën e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve ose në aplikacionin për paraqitje të personave të pamundur ose të sëmurë dhe të personave të cilët janë në karantinë shtëpiake për shkak të testit pozitiv për KOVID-19 dhe të cilëve u është shqiptuar masa vetë-izolim, e publikuar në ueb faqen e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve www.sec.mk.

Një person i njëjtë mund të jetë i autorizuar për më së shumti dy persona.

Nga e njëjta e-mail adresë mund të dërgohen më së shumti dy njoftime.

Njoftimi për person të sëmurë ose të pamundur dërgohet në Komisionin Komunal të zgjedhjeve më së voni më 09.10.2021 deri në orën 24:00.

Njoftimi për person i cili është në karantinë shtëpiake për shkak të testit pozitiv për KOVID-19 dhe person të cilit i është shqiptuar masa vetë-izolim, dërgohet në Komisionin Komunal të Zgjedhjeve më së voni më 11.10.2021 deri në orën 24:00.

            Me respekt,

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Udhëzim për mënyrën dhe procedurën e zgjidhjes së kundërshtimeve në kompetencë të komisioneve komunale të zgjedhjeve

Skip to content