Në seancë, KSHZ-ja miratoi Konkluzionin për shpalljen e rezultateve përfundimtare dhe shpërndarjen e mandateve sipas njësive zgjedhore për zgjedhjen e deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut nga zgjedhjet e mbajtura për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, të mbajtura më 8 maj 2024.

Pasi që brenda afatit ligjor Gjykata Administrative i hodhi si të pabazuara të gjitha paditë e Koalicionit Fronti Europian dhe i vërtetoi Aktvendimet e KSHZ-së për anulimin e votimit, KSHZ-ja i miratoi Aktvendimet për përsëritjen e votimit në Njësinë Zgjedhore 5 në VV 1470/1, VV 1470 në Komunën e Dollnenit, VV 1194 dhe VV 1202 në Komunën e Krushevës, VV 1844 në Komunën e Strugës dhe VV 1272 në Komunën e Ohrit, në pajtim me nenin 151 paragrafi 3 të Kodit Zgjedhor dhe Aktvendimin për përsëritjen e votimit në Njësinë Zgjedhore 6, VV 2101 në Komunën Zhelinës, në përputhje me nenin 151 paragrafi 3 të Kodit Zgjedhor.

Në përputhje me këtë, KSHZ-ja miratoi Aktvendime për shkarkimin e këshillave zgjedhorë që kanë realizuar votimin në këto vendvotime.
Në seancë, KSHZ-ja njoftoi se të gjithë personat të sëmurë dhe të pafuqishëm që janë të paraqitur më parë do të mund të votojnë më 21 maj 2024.
Njëkohësisht, KSHZ-ja informoi se heshtja zgjedhore fillon më datë 20 maj 2024, në ora 00:00.

Aktet e miratuara në këtë seancë do të publikohen në ueb faqen zyrtare të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Në seancë, KSHZ-ja miratoi vendim në afatin e përcaktuar me ligj lidhur me Kundërshtimin për mbrojtjen e së drejtës zgjedhore të parashtruesit të listës RP1 09-5 nga 26.4.2024, për VV 1112/1, Komuna e Likovës dhe pas këqyrjes së zbatuar në materialin konfidencial zgjedhor, me shumicë votash e hodhi poshtë kundërshtimin si të pabazë.

Njëkohësisht, për shkak se më 8 maj 2024 do të zbatohet rrethi i dytë i Zgjedhjeve Presidenciale 2024 si dhe Zgjedhjet Parlamentare 2024, KSHZ e miratoi Vendimin për ndarje të mjeteve shtesë për Komisionet Komunale Zgjedhore për zbatimin e zgjedhjeve.

Gjithashtu, KSHZ lëshoi autorizime për vëzhgim lidhur me kërkesat për akreditimin e vëzhguesve për Zgjedhjet për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut 2024 dhe për Zgjedhjet për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut 2024, të parashtruara nga: Radio Televizioni i Austrisë, Paneli Zgjedhor për ankesa dhe parashtresa – Kosovë, Parlamenti Evropian, Fondacioni Romët për Demokraci – Shkup, Këshilli i Evropës, Iniciativa për dialog dhe demokraci SILLBA, OSBE / ODIHR – Zyra për institucione demokratike dhe të drejtat e njeriut, AP OSBE, Ambasada e Mbretërisë së Holandës në Shkup dhe nga Shoqata e qytetarëve “Civil” – Qendra për Liri, Shkup.

KSHZ do të lëshojë bexha për çdo vëzhgues të akredituar, e i cili do ta ketë për detyrë ta respektojë Kodin për rregullat e vëzhgimit të zgjedhjeve dhe procedurës zgjedhore për vëzhguesit vendas dhe të huaj, i miratuar nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve.

Në seancë, KSHZ e informoi publikun që më 30 prill 2024 (e martë, në orën 00:00) skadon afati i paraqitjes së personave të sëmurë ose të pafuqishëm për votim, për Zgjedhjet Parlamentare 2024, të cilët në afatin e paraparë duhet që në komisionin komunal zgjedhor përkatës të dorëzojnë dokumentacionin e plotë që nuk janë në gjendje të votojnë në vendvotimin përkatës.

Ndërkaq, personat e sëmurë dhe të pafuqishëm që kanë dorëzuar kërkesë në komisionin komunal zgjedhor për rrethin e parë të Zgjedhjeve Presidenciale, nuk ka nevojë të dorëzojnë kërkesë të re për rrethin e dytë të Zgjedhjeve Presidenciale.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Në seancën e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, bazuar në procesverbalet origjinale për përmbledhjen dhe vërtetimin e rezultateve të dërguara nga këshillat zgjedhorë dhe komisionet komunale zgjedhore, KSHZ konstatoi që nga numri total prej 1.814.317 votues të regjistruar në Listën Zgjedhore, gjithsej kanë votuar 905.971 qytetarë, përkatësisht 49.9 %. Në rrethin e parë të Zgjedhjeve Presidenciale 2024, numri i fletëvotimeve të papërdorura është 908.384, numri i fletëvotimeve të vlefshme është 881.376, ndërsа numri i fletëvotimeve të pavlefshme është 24.562.

KSHZ informoi që ka vepruar lidhur me kundërshtimet e dorëzuara e që janë në lidhje me procedurën për votim. Kundërshtimet e pranuara kanë të bëjnë me regjistrim në Listën Zgjedhore në ditën e zgjedhjeve. Nga ana tjetër, KSHZ ka refuzuar një pjesë të kundërshtimeve për disa shkaqe: ndryshim i vendbanimit, heqje e aftësisë për veprim, dokumente të pavlefshme për identifikim, persona që nuk kanë pasur vendbanim të përhershëm dhe janë të regjistruar në ekstraktet e posaçme të Listës Zgjedhore. Ato kundërshtime që nuk janë dorëzuar në mënyrë të rregullt, KSHZ i hodhi poshtë.

KSHZ-ja në votimin për listat për kandidat për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në afatin e përcaktuar me ligj i publikoi rezultatet e para si më poshtë:
Stevo Pendarovski: 180500.
Gordana Siljanovska-Davkova: 363086.
Stevço Jakimovski: 8121.
Бујар Bujar Osmani: 121088.
Biljana Vankovska-Cvetkovska: 41331.
Arben Taravari: 83393.
Maksim Dimitrievski: 83856.

Parashtruesit e listave të kandidatëve kanë të drejtë të parashtrojnë kundërshtim në KSHZ lidhur me procedurën e votimi, në afat prej 48 orësh pas përfundimit të votimit, ndërsa kundërshtimet që janë në lidhje me procedurën e përmbledhjes dhe vërtetimit të rezultateve parashtrohen në afat prej 48 orësh nga shpallja e rezultateve të para.

Afati për parashtrim të kundërshtimeve në procedurën për votim skadon më 26 prill 2024 (e premte, në orën 19:00), kurse afati për parashtrim të kundërshtimeve që kanë të bëjnë me procedurën e përmbledhjes dhe vërtetimit të rezultateve skadon më 27 prill 2024 (e shtunë, në orën 19:00).

KSHZ e ka për detyrë që në afat prej 72 orësh nga parashtrimi i kundërshtimit të miratojë vendim.

Kundër vendimit të KSHZ-së, parashtruesi i kundërshtimit mund të paraqesë padi në Gjykatën Administrative në afat prej 24 orësh nga pranimi i aktvendimit, ndërsa Gjykata Administrative vendos në afat prej 48 orësh nga parashtrimi i padi.

KSHZ-ja rezultatet përfundimtare nga zgjedhjet i publikon menjëherë, ndërkaq më së voni në afat prej 24 orësh nga dita e vërtetimit të tyre.

Gjithashtu, KSHZ informoi që gjatë ditës ka pasur ndërprerje në tre vendvotime, edhe atë vendvotimet nr. 1075, 1100, 1090 në Kumanovë, ashtu që për shkak se ndërprerja ka zgjatur më tepër se 3 orë, KSHZ-ja në pajtim me neni 151 paragrafi (1) alineja 3 e Kodit Zgjedhor, me aktvendim e anulon votimin në vendvotimin konkret, mirëpo për shkakun që numri i përgjithshëm i votuesve të regjistruar në këto vendvotime nuk ndikon në rezultatet e përgjithshme, votimi nuk do të përsëritet.

Gjithashtu, për arsye se në pajtim me nenin 151 paragrafi (1) alineja 1, këshillat zgjedhorë nuk e kanë zbatuar votimin në mënyrën e përcaktuar me këtë kod, ndërsa parregullsitë kanë ndikuar në procedurën për votim apo procedurën për përmbledhjen dhe vërtetimin e rezultateve, KSHZ-ja me aktvendim e anulon votimin në vendvotimin konkret, ndërsa nga shqyrtimi në procesverbalet prej këtyre tre VV-ve është konstatuar që KZ-të nuk kanë vepruar në pajtim me udhëzimet e KSHZ-së dhe ato janë shkarkuar.

Përveç kësaj, angazhohet shërbimi profesional i KSHZ-të të përcaktojë nëse ka bazë për të vepruar edhe sipas nenit 177b të Kodit Zgjedhor, në lidhje me konstatimin e përgjegjësisë së anëtarëve dhe zëvendësve të tyre në këta këshilla zgjedhorë.

Në fakt, ky është mesazhi i përgjithshëm i KSHZ-së për rrethin e dytë të zgjedhjeve, veçanërisht për shkak të faktit që nga KSHZ-ja janë siguruar udhëzues, trajnime dhe të gjitha kushtet e nevojshme për punë të objektive, profesionale të KZ-ve dhe si rrjedhojë e kësaj, KSHZ nuk do të tolerojë punë të parregullt dhe të paligjshme.

Duke e pasur parasysh që më 8 maj 2024 do të zbatohen dy lloje zgjedhjesh dhe për atë shkak do të nevojitet përkushtim dhe profesionalizëm maksimal i këshillave zgjedhorë, për punë më efikase dhe në interes të ligjshmërisë së procesit zgjedhor si dhe shmangie të gabimeve, ndërsa me qëllim të përmirësohet organizimi i KZ-ve, në votimin më 8 maj 2024, KSHZ ka vendosur që KZ-të ta zbatojnë votimin me shtatë anëtarë ose zëvendës nga KZ, edhe atë:

 1. Person që e bën identifikimin e votuesve (letërnjoftim ose dokument udhëtimi),
 2. Person që punon me PIBV, ndërsa i cili së pari e ka për detyrë të pyet për cilin lloj zgjedhjesh qytetarët dëshirojnë të votojnë, nëse votojnë për zgjedhjet parlamentare ose presidenciale, apo për të dy llojet e zgjedhjeve dhe këtë në mënyrën përkatëse ta evidentojë në PIBV, me çka do të ceket se qytetarët pastaj NUK do të mund sërish gjatë ditës të vijnë në vendvotim për të votuar për atë lloj zgjedhjesh për të cilat nuk kanë votuar dhe paraprakisht nuk e kanë shfrytëzuar të drejtën e caktuar për zgjedhje.
 3. Person që punon vetëm me LZ-në për Zgjedhjet Presidenciale dhe do ta kontrollojë nënshkrimin e votuesve në LZ
 4. Person që punon vetëm me LZ-në për Zgjedhjet Parlamentare dhe do ta kontrollojë nënshkrimin e votuesve në LZ
 5. Person që do të jetë i angazhuar vetëm për fletëvotimet për zgjedhjet Presidenciale, do t’i ndajë ato dhe do të vë vulën në to
 6. Person që do të jetë i angazhuar vetëm për fletëvotimet për zgjedhjet Parlamentare, do t’i ndajë ato dhe do të vë vulën në to
 7. Person që do të jetë përgjegjës për kontrollimin, përkatësisht për të siguruar fshehtësinë e votimit mbrapa paravanit dhe kutisë së votimit, përkatësisht futjen e drejtë të fletëvotimeve në kutinë e votimit.

KSHZ u bëri apel KZ-ve dhe KKZ-ve të vazhdojnë t’i respektojnë ligjet dhe Kodin Zgjedhor, udhëzimet dhe rregulloret e miratuara nga KSHZ-ja, me qëllim që në mënyrë të suksesshme të zbatohen zgjedhjet dhe të gjithë doemos të marrin pjesë në trajnimet shtesë që do të zbatohen nga trajnues të certifikuar për edukimin e organeve zgjedhore.

KSHZ u shprehi mirënjohje të gjithë anëtarëve të KZ-ve dhe KKZ-ve për angazhimin dhe punën e tyre në zbatimin e rrethit të parë të Zgjedhjeve Presidenciale 2024.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Në seancë, KSHZ-ja lëshoi akreditime për vëzhgim sipas kërkesave për akreditim të vëzhguesve për Zgjedhjet për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut 2024 dhe për Zgjedhjet për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut 2024 të parashtruara nga : OSBE AP, Euronjuz Shqipëri, Agjencia e informimit Kosova Press, Fondacioni Romët për Demokraci, Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup, ABC Njus Shqipëri, Asoshiejt Pres, Televizioni ARD Gjermani,  TV Serbi 1, Radio Televizioni i Kosovës, Televizioni ZDF Gjermani, Qendra Maqedonase për Zhvillim Kulturor, Wake – up, TV N1 Serbi, Televizioni Nacional Bullgar, IFES – Zyra në Maqedoninë e Veriut.

KSHZ-ja do të lëshojë bexhe  për secilin vëzhgues të akredituar, i cili duhet të respektojë Kodin për rregullat e vëzhgimit të zgjedhjeve dhe procedurën zgjedhore të vëzhguesve vendorë dhe të huaj, të miratuar nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve.

Njëkohësisht, KSHZ-ja informoi se të njëjtit në ditën e zgjedhjeve do të mund të lëvizin lirisht në çdo VV dhe KKZ, si dhe të incizojnë  gjatë votimit në VV. Ajo që nuk është e lejuar është që të  incizohet ose fotografohet prapa paravanit të votimit dhe Listës zgjedhore, duke pasur parasysh se ajo përmban të dhëna personale të qytetarëve.

KSHZ-ja sërish e informoi opinionin se në Zgjedhjet Presidenciale do të mund të votojnë qytetarët me dokumente të vlefshme për identifikim personal, si dhe qytetarët të cilëve u kanë skaduar dokumentet personale për çfarëdo arsye (fuqi të ligjit ose afatit të vlefshmërisë) nga data 24 korrik 2023 deri më mbajtjen e zgjedhjeve më datë 24 prill 2024.

Njëkohësisht, KSHZ-ja informoi se gjatë ditës zhvillohet votimi për personat e pafuqishëm ose të sëmurë dhe personat në arrest shtëpiak, personat të cilët janë në vuajtje të dënimit me burg ose janë në paraburgim, personat e zhvendosur brenda vendit dhe personat të cilët gjatë zgjedhjeve janë në përkujdesje në institucione të kujdesit jashtëfamiljar, si dhe votim në përfaqësitë diplomatike-konsullore dhe zyrat konsullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut jashtë vendit.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Në seancë, KSHZ-ja miratoi Vendimin për organizimin e transportit të materialit të votimit të besueshëm dhe jo të besueshëm për zgjedhje dhe anëtarë të KZ-së nga KKZ në VV dhe anasjelltas, me të cilin obligohet KKZ-ja përmes KZ-së të organizojë dhe zbatojë transportin e materialit të votimit të besueshëm dhe jo të besueshëm për zgjedhje dhe anëtarë të KZ-së nga KKZ në VV dhe anasjelltas, në të gjitha vendvotimet në Republikën e Maqedonisë së Veriut për dy ciklet zgjedhore.

Në të njëjtën kohë, KSHZ-ja e solli edhe Rregulloren për kriteret për caktimin e kompensimit të anëtarëve të organeve zgjedhore dhe administratës zgjedhore për zbatimin e zgjedhjeve për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Zgjedhjeve për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Kjo rregullore vlen për anëtarët e KKZ-së, KZ-së, punonjësit e shërbimit profesional, NJR të KSHZ-së, organet ndihmëse dhe të gjithë ekspertët e angazhuar për zbatimin e suksesshëm të zgjedhjeve. Këta të angazhuar do të marrin kompensim për angazhimin e tyre në bazë të disa kritereve dhe gradimeve, pra në bazë të përfshirjes së tyre në veprimet zgjedhore.

Përkatësisht, kompensimet përcaktohen në bazë të kompleksitetit dhe vëllimit të punës, veçanërisht duke pasur parasysh se do të realizohen dy cikle zgjedhore, të cilat padyshim kërkojnë më shumë angazhim, veprime, detyra dhe aktivitete. Po ashtu, për shumën e kompensimit në KKZ dhe KZ është marrë parasysh numri i VV -ve në KKZ, si dhe numri i votuesve të regjistruar në KZ.

Sipas asaj që është theksuar më lartë, kompensimi për KKZ do të rritet për 50% në krahasim me zgjedhjet e vitit 2021, ndërsa për KZ, kryetari i KZ-së me më pak votues do të marrë kompensim prej 16.000 denarësh për të dy llojet e zgjedhjeve, ndërsa kryetari i KZ-së me më së shumti votues do të marrë kompensim prej 24.000 denarë për të dy llojet e zgjedhjeve.

Ndërkaq, anëtarët dhe zëvendës anëtarët e KZ-së do të marrin kompensim nga 12.000 deri në 20.000 denarë për të dyja llojet e zgjedhjeve.

Duke pasur parasysh se fillon fushata zgjedhore për zgjedhjet parlamentare të vitit 2024 në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, KSHZ-ja informoi se lidhja e kontratave për reklamim politik të paguar ndërmjet partive politike dhe mediave sipas nenit 76-d paragrafi (5) i Kodit Zgjedhor, duhet të jetë brenda kufijve të shumave të përcaktuara në marrëveshjet reciproke detyruese me shkrim për shpërndarjen e shumave të mjeteve ndërmjet partive politike përkatëse. Nëse, për përdorimin e reklamave politike të paguara nga partitë, tejkalohen shumat e përcaktuara në marrëveshjet me shkrim, KSHZ-ja nuk ka bazë ligjore për të paguar mjete për reklamat politike të paguara në media për pjesën e shumës që nuk parashikohet në të njëjtat marrëveshje. Aq më tepër, nëse nuk nënshkruajnë marrëveshje të ndërsjella, KSHZ-ja nuk ka bazë ligjore për të bërë ndonjë pagesë.

Kjo do të publikohet në ueb faqen e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe do t’u dërgohet të gjitha mediave dhe partive politike – parashtruesve të listave për zgjedhjet për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Po ashtu, pas kërkesave për akreditim të vëzhguesve për Zgjedhjet për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut 2024 dhe për Zgjedhjet për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut 2024 të dorëzuara nga: Shoqata për zhvillimin e komunitetit – Inovacione sociale “VAKE UP” – Shkup, Shoqata Qytetare CIVIL – Qendra e Lirisë – Shkup, Shoqata për Promovimin dhe Zhvillimin e një Shoqërie Gjithëpërfshirëse Inkluzive Kumanovë, Fondacioni Rom për Demokraci – Shkup, Euronews Albania, Agjencia e Lajmeve Reuters, Agjencia Evropiane e Fotolajmit – AEF, Al Jazeera Balkans, Zëri i Amerikës – Redaksia maqedonase, Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës – komisioni ad hoc për monitorimin e zgjedhjeve presidenciale në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Instituti Kombëtar Demokratik për Punë të Jashtme, Uashington SHBA – dega në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Qendra për Zhvillimin e Sistemeve Zgjedhore, Reformave dhe Trajnimeve (Qendra Trajnuese) e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Gjeorgjisë, Top Channel Shqipëri – dega Kosovë, OSBE/ODIHR – Zyra për Institucionet Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut – (SHTOJCA E TRETË – vëzhgues afatshkurtër), Ambasada e Republikës së Sllovakisë në Shkup, Qendra për zhvillimin e sistemeve zgjedhore, reformat dhe trajnimet (qendra e trajnimit) e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Gjeorgjisë dhe Asociacionit Evropian për Dialog dhe Demokraci – Bergen, Norvegjia, KSHZ lëshoi autorizime vëzhgimi.

Aktet e miratuara nga kjo seancë do të publikohen në faqen zyrtare të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Në seancë, KSHZ-ja bëri tërheqjen e shortit për shpërndarjen e lokacioneve të paneleve reklamuese dhe bilbordeve në bazë të nenit 78-a të Kodit Zgjedhor për zgjedhjet për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Në të njëjtën kohë, KSHZ-ja i vërtetoi listat me kandidatët për Zgjedhjet për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut 2024, të cilat sipas udhëzimeve nga KSHZ-ja duhet të ishin korrigjuar në afatin e përcaktuar ligjor.

Rrjedhimisht, është bërë tërheqja e shortit për përcaktimin e radhitjes në listat e kandidatëve për zgjedhjet për deputetë në bazë të nenit 31 paragrafi (2) pika 5 nga Kodi Zgjedhor për Zgjedhjet për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në bazë të së cilës është përcaktuar një listë e vetme kandidatësh.

Në pajtim me dispozitat e Kodit Zgjedhor, listën e vetme të përcaktuar të kandidatëve Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve do ta publikojë në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Në seancë, KSHZ-ja nëp afatin e përcaktuar me ligj, i përcaktoi listat e kandidatëve për Zgjedhjet për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut të vitit 2024

Duke pasur parasysh se parashtruesit e përcaktuar të listave të kandidatëve duhet të veprojnë sipas udhëzimeve të KSHZ-së dhe të bëjnë korrigjime në listat në njësi të caktuara zgjedhore,  të njëjtat do të shqyrtohen dhe konfirmohen në mbledhjen e radhës së KSHZ-së.

Njëkohësisht, pas kërkesave për akreditimin e vëzhguesve për Zgjedhjet për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut 2024 dhe për Zgjedhjet për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut 2024 të dorëzuara nga: Ambasada e Republikës së Hungarisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Ambasada e Mbretërisë së Holandës në Shkup, Shërbimi Shqip i Zërit të Amerikës, Zyra e OSBE-së/ODIHR Zyrat për Institucione Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut dhe Ambasada e Malit të Zi në Republikën e Maqedonisë së Veriut, KSHZ-ja lëshoi autorizime për vëzhgim.

Në seancë, KSHZ-ja, në pajtim me nenin 93 dhe nenin 95 të Kodit Zgjedhor, përcaktoi pamjen dhe përmbajtjen e fletëvotimit për Zgjedhjet për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut 2024, ndërsa mbrojtjet e fshehta në mënyrë të veçantë të fletëvotimit u përcaktuan në pjesën e mbyllur të seancës.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Në seancë, KSHZ vendosi lidhur me kërkesat për mospranim të kryerjes së detyrës kryetar, zëvendëskryetar, anëtar dhe zëvendësanëtar i komisionit komunal zgjedhor dhe lidhur me to u bë përzgjedhja e rëndomtë e kryetarëve, anëtarëve dhe zëvendësve të tyre në komisionet komunale zgjedhore për të cilat, Komisioni Shtetëror i Zgjedhje i ka pranuar nga kërkesat për moskryerje të detyrave përkatëse.

Gjatë kësaj, KSHZ u bëri apel komisioneve komunale zgjedhore të veprojnë me profesionalizëm sa më të lartë në përmbushjen e detyrave dhe përgjegjësive, për të cilat e kanë kompetencën për t’i zbatuar në pajtim me Kodin Zgjedhor dhe me aktet nënligjore të miratuara nga KSHZ-ja.

Kërkesat e shpeshta për moskryerje të detyrave nuk duhet të jenë bazë për mosaktivitet të KKZ-ve për shkak se në përbërjen e KKZ-ve ka anëtarë dhe zëvendësanëtarë, ndërsa KKZ-të mund të punojnë në mënyrë efektive me shumicë të anëtarëve. Rëndësi të veçantë ka që KKZ-të përbëhen nga punonjës administrativë, të cilët në pajtim me Kodin Zgjedhor, e kanë për detyrë t’i zbatojnë aktivitetet zgjedhore, edhe më tepër për faktin që ata janë të liruar nga detyrat e punës në institucionet ku kanë të themeluar marrëdhënie pune dhe fitojnë kompensim me para në pajtim me rregulloret e KSHZ-së, me të vetmen arsye që puna të kryhet në mënyrë të ligjshme, profesionale dhe pa asnjë ngecje ose vonesë në raport me afatet.

Për më tepër, në KSHZ janë përcaktuar koordinatorë, të cilët e kontrollojnë dhe e lehtësojnë punën e KKZ-ve dhe prandaj nevojitet përgjegjësi, llogaridhënie dhe azhurnitet më i lartë nga ana e tyre.

Gjithashtu, KSHZ e theksoi rëndësinë për pjesëmarrje në trajnimet që i zbatojnë trajnuesit e certifikuar, për të gjitha KKZ-të dhe KZ-të, pavarësisht nëse janë ose nuk janë rishtazi të zgjedhur, për shkak se ky proces është i detyrueshëm dhe qëllimi kryesor i tij është profesionalizimi maksimal i organeve zgjedhore.

KSHZ lëshoi edhe autorizime për vëzhgim (gjithsej 13) lidhur me kërkesat e parashtruara nga Komisioni Qendror Zgjedhor i Republikës së Kosovës për akreditim të vëzhguesve për Zgjedhjet për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut 2024 dhe Zgjedhjet për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut 2024.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Në seancë, KSHZ i miratoi ndryshimet dhe plotësimet e kalendarëve të afateve për realizimin e veprimeve zgjedhore për zbatimin e Zgjedhjeve për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut 2024 dhe Zgjedhjet për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, duke i pasur parasysh ndryshimet dhe plotësimet e Kodit Zgjedhor që janë në lidhje me fushatën zgjedhore, dërgimin e raporteve me formular për donacione të fituara në llogarinë e transaksionit për fushatë zgjedhore, dërgimin e raporteve me formular për donacione të fituara në llogarinë e transaksionit për fushatë zgjedhore, të përcaktuar nga ministri i financave, në të cilat përfshihen të gjitha të dhënat e nevojshme, institucionet tek të cilat dërgohen raportet, si dhe të gjitha aktivitetet tjera lidhur me fushatën zgjedhore.

Përkatësisht, nga momenti i vërtetimi të listave të kandidatëve, për dy ciklet zgjedhore (presidenciale dhe parlamentare) e deri në fillim të fushatës zgjedhore nuk lejohet të shpenzohen mjete nga llogaria e transaksionit, e cila është e dedikuar për fushatë zgjedhore. Gjithashtu, kandidatët kanë të drejtë të organizojnë nga një ngjarje publike për promovim të listave të tyre të vërtetuara me kandidatët dhe të programeve zgjedhore.

Pastaj, KSHZ e miratoi Vendimin për publikimin e përshkrimeve të vendvotimeve, për të cilat shërbimi profesional, pas publikimit të tyre në ueb faqen e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve me komunikatë nëpërmjet mediave elektronike do t’i informojë qytetarët për mënyrën e publikimit të tyre.

Gjithashtu, lidhur me për akreditim të vëzhguesve për Zgjedhjet për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut 2024 dhe Zgjedhjet për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut 2024, të parashtruara nga: OSBE/ODIHR – Zyra për institucione demokratike dhe të drejtat e njeriut (për 31 person), Qendra për trajnime të vazhdueshme në zgjedhje, Moldavi (për dy persona), Ambasada e Republikës së Shqipërisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut (për 3 persona) dhe Qendra për hulumtime sigurie (për 29 persona), KSHZ lëshoi autorizime për vëzhgim.

Në bazë të kësaj, do të lëshohet bexh për secilin vëzhgues të akredituar, i cili do të jetë i detyruar ta respektojë Kodin për Rregullat e vëzhgimit të zgjedhjeve dhe procedurës zgjedhore për vëzhguesit e huaj, të miratuar nga Komisionit Shtetëror i Zgjedhjeve.

Aktet e miratuara nga kjo seancë do të publikohen në ueb faqen e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Në seancën e KSHZ-së, lidhur me eventin e mbajtur për nënshkrimin e Kodit për zgjedhje të drejta dhe demokratike për zgjedhjet presidenciale, ndërsa duke e pasur parasysh faktin që ky event është përmendur nga një pjesë e kandidatëve në lidhje me punën e Komisionit, fillimisht publikun e informoi si vijon:

 • Kandidatët dhe partitë politike duhet ta njohin Kodin Zgjedhor nëse marrin pjesë procesin zgjedhor, si dhe kompetencën e KSHZ-së, ndërsa jo në mënyrë të pabazë dhe paushall të bëjnë sulme të paverifikuara për punën e Komisionit.
 • KSHZ nuk është parti politike, as oponent politik i cilit do prej kandidatëve, ndërsa ky reagim nuk ka për qëllim të shërbejë si promovim për ato, por është i domosdoshëm për shkakun që Komisioni nuk mund të heshtë përballë sulmeve, presioneve dhe të pavërtetave që deklarohen lidhur me punën dhe vendimet e Komisionit.
 • KSHZ nuk ka kompetencë për të organizuar debate publike politike.
 • KSHZ nuk është kompetent për shpërndarjen e mjeteve financiare për partitë politike dhe kandidatët, por kjo është paraparë me Kodin Zgjedhor.
 • KSHZ nuk është propozues i autorizuar i Kodit Zgjedhor dhe nuk i përcakton rregullat në procesin e zgjedhjeve.
 • Kandidatët, nëse kanë vërejtje lidhur me kuadrin ligjor, ato duhet t’i zgjidhin në Kuvend, bashkërisht me partitë politike.
 • KSHZ vetëm e zbaton Kodin Zgjedhor dhe përkujdeset për organizimin e procesit zgjedhor në pajtim me kompetencat ligjore që i ka.

Në pajtim me të lartpërmendurën, KSHZ ka për qëllim të vërtetojë se nuk do të lejojë asnjë lloj ndërhyrjeje dhe ndikim mbi punën e vet nga ana partive politike dhe kandidatëve e as në kompetencat e Komisionit dhe me këtë reagim e mbron reputacionin profesional dhe integritetin institucional si dhe reputacionin dhe imazhin e procesit zgjedhor.

Në seancë, KSHZ miratoi Vendim për mbylljen e Listës Zgjedhore. Sipas ndryshimeve që janë bërë në të dhënat për qytetarët në Listën Zgjedhore, e të cilat kanë rezultuar nga Shikimi Publik, si dhe azhurnimi i të dhënave në Listën Zgjedhore në pajtim me dispozitat ligjore, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve e mbylli Listën Zgjedhore me gjendjen si vijon:

 • Për Zgjedhjet për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut që do të mbahen më 24 prill 2024:
  • numri i përgjithshëm i votuesve të regjistruar në Listën Zgjedhore në Republikën e Maqedonisë së Veriut – 1.814.317.
 • Për Zgjedhjet për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut që do të mbahen më 8 maj 2024:
  • numri i përgjithshëm i votuesve të regjistruar në Listën Zgjedhore në Republikën e Maqedonisë së Veriut – 1.815.350.

Njëkohësisht, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve e miratoi Udhëzimin për mënyrën e votimit në vendvotimet me më pak se 10 votues, në pajtim me të cilin, qytetarët prej 120 vendvotimeve në zonën e 33 komisioneve komunale zgjedhore, ku janë të evidentuar nga më pak se 10 votues, të drejtën e tyre të votës të garantuar me kushtetutë do ta realizojnë në vendvotimin më të afërt me më tepër se 10 votues.

Aktet e miratuara nga kjo seancë do të publikohen në ueb faqen zyrtare të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Në seancën e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve është hedhur shorti për përcaktimin e renditjes së listave të kandidatëve për zgjedhjen e Presidentit të Republikës për vitin 2024.

Përfaqësuesit e autorizuar të parashtruesve të listave të kandidatëve sipas rendit alfabetik të emrit të kandidatit kanë tërhequr numër me të cilin është përcaktuar lista e vetme e kandidatëve:

1. Stevo Pendarovski me numër rendor 1.

2. Gordana Siljanovska – Davkova me numër rendor 2.

3. Stevço Jakimovski me numër rendor 3.

4. Bujar Osmani me numër rendor 4.

5. Biljana Vankovska – Cvetkovska me numër rendor 5.

6. Arben Taravari me numër rendor 6 dhe

7. Maksim Dimitrievski me numër rendor 7.

Sipas dispozitave të Kodit Zgjedhor, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve do ta publikojë listën e vetme të caktuar të kandidatëve në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Në të njëjtën kohë, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka hedhur shortin për shpërndarjen e lokacioneve të paneleve reklamuese dhe billbordeve në bazë të nenit 78-a të Kodit Zgjedhor për Zgjedhjet për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Aktet e miratuara nga kjo seancë do të publikohen në faqen zyrtare të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në seancë ka marrë vendim në bazë të listave të dorëzuara të kandidatëve për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut për vitin 2024. Duke pasur parasysh se Listat e kandidatëve janë dorëzuar në përputhje me kushtet e përcaktuara me ligj dhe brenda afatit të përcaktuar ligjor, Komisioni konfirmoi Listat e kandidatëve për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut 2024 sipas radhës së dorëzimit të tyre në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve, ku në Zgjedhjet për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut të vitit 2024 do të marrin pjesë kandidatët e mëposhtëm:

–         Stevo Pendarovski

–         Stevço Jakimovski

–         Maksim Dimitrievski

–         Arben Taravari

–         Biljana Vankovska – Cvetkovska

–         Bujar Osmani dhe

–         Gordana Siljanovska Davkova.

Njëkohësisht në seancë u miratua Udhëzuesi për dukjen e bexhëve për identifikimin e organeve zgjedhore, administratës zgjedhore, përfaqësuesve të autorizuar të parashtruesve të listave të kandidatëve, vëzhguesve ndërkombëtarë dhe vendor për zgjedhjet për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe zgjedhjet për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, të cilat Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve i lëshon si dokument identifikimi.

Po ashtu, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, pas kërkesave të parashtruara për akreditim të vëzhguesve për Zgjedhjet për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut 2024 dhe Zgjedhjet për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut 2024 nga OSBE/ODIHR, ka lëshuar 34 autorizime për vëzhgim.

Në bazë të asaj, do të lëshohen bexhët për çdo vëzhgues të akredituar që do të duhet ta respektojë Kodin e Rregullave të Vëzhgimit të Zgjedhjeve dhe procedurën e zgjedhjes së vëzhguesve vendor dhe të huaj.

Aktet e miratuara nga kjo seancë do të publikohen në faqen zyrtare të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Në seancën e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve u miratua Aktvendimi për ndryshimin dhe plotësimin e Aktvendimit për regjistrin e radiodifuzerëve, medieve të shkruara dhe medieve elektronike (portaleve të internetit) për zgjedhjet për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 09-696/1 më datë 29.2.2024 dhe Aktvendimi për ndryshimin dhe plotësimin e Aktvendimit për regjistrin e radiodifuzerëve, medieve të shkruara dhe medieve elektronike (portaleve të internetit) për zgjedhjet për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 09-698/1 më datës 29.2.2024, ku përfshihen edhe ata radiodifuzerë, televizione, stacione radiofonike dhe media elektronike (portale të internetit) të cilët kanë dorëzuar me kohë lista të korrigjuara të çmimeve brenda afatit ligjor prej 72 orësh, në përputhje me nenin 75-gj paragrafi (11) të Kodit Zgjedhor.

Njëkohësisht, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në lidhje me Udhëzimin me Metodologji për zbatimin e nenit 21 paragrafi (2), (3) dhe (4) të Kodit Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit, anëtarëve dhe zëvendësve të tyre në Komisionet komunale zgjedhore dhe Komisioni zgjedhor i Qytetit të Shkupit, të miratuar në seancën e 85-të të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, të mbajtur më 6 dhe 7 mars 2024, në pjesën nëse parasysh do të merret popullsia rezidente apo jorezidente gjatë zbatimit të metodologjisë, dhe me rastin e vendimit të Gjykatës së Lartë Administrative, informoi se për zbatimin e nenit 21 paragrafi (2) të Kodit Zgjedhor, në komunat në të cilat jetojnë së paku 20% e qytetarëve që bëjnë pjesë në komunitetet e tjera, ku reflektohet parimi i përfaqësimit adekuat dhe të drejtë të të gjitha komuniteteve, zgjedhja do të bëhen sipas përkatësisë etnike sipas Regjistrimit të popullsisë nga viti 2021, duke marrë parasysh popullsinë rezidente.

Gjithashtu, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve bëri me dije se sipas dispozitës kalimtare të ndryshimeve në Kodin Zgjedhor e cila do të zbatohet vetëm për zgjedhjet e vitit 2024, zgjedhësit do të mund të votojnë me letërnjoftim ose dokument udhëtimi të cilit i ka skaduar afati në periudhë prej 9 muajsh deri në ditën e mbajtjes së zgjedhjeve.

Respektivisht, në Zgjedhjet Presidenciale do të mund të votojnë shtetasit të cilëve u ka skaduar dokumenti personale për çfarëdo arsye (me ligj ose për shkak të afatit) nga data 24 korrik 2023 deri në ditën e zgjedhjeve, 24 prill 2024, ndërsa për zgjedhjet për deputetë të Kuvendit, do të mund të votojnë shtetasit të cilëve u ka skaduar dokumenti personal për çfarëdo arsye (me ligj ose për shkak të afatit) nga data 8 gusht 2023 deri në ditën e zgjedhjeve, 8 maj 2024.

Aktet e miratuara nga kjo seancë do të publikohen në faqen zyrtare të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në seancë miratoi Vendim për plotësimin e Planit Vjetor për Prokurim Publik nga programi 21 (për qëllime të zgjedhjeve për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe zgjedhjeve për deputetë të Republikës së Maqedonisë së Veriut) si dhe ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit për përcaktimin për nevojën e formimit të organeve ndihmëse të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve për zbatimin e zgjedhjeve për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Zgjedhjeve për deputetë të Republikës së Maqedonisë së Veriut, që do të mbahen më 24 prill 2024 dhe 8 maj 2024, për nevojat e Komisionit për mbarëvajtjen e procesit zgjedhor.

Gjithashtu, Komisioni plotësoi Udhëzimin për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes, pranimit dhe konfirmimit të listave të kandidatëve për zgjedhjen e Presidentit të Republikës (nr. 08-528/1, datë 17.2.2024), me të cilin kandidati për kryetar mund të autorizojë person tjetër i cili do të jetë edhe përfaqësuesi i autorizuar i parashtruesit të listës për kryetar, i cili do të mund të ndërmarrë veprimet e nevojshme në emër dhe në llogari të tij, sipas Kodit Zgjedhor përpara organeve zgjedhore dhe institucionet të tjera shtetërore kompetente, ndërsa lidhur me procedurën e organizimit të zgjedhjeve për President të Republikës, dhe në bazë të këtij autorizimi të përgjithshëm, kandidati për president mund të autorizojë të njëjtin person që të mund të autorizojë persona të tjerë në emër dhe në llogari të kandidatit për president të ndërmarrë veprime të caktuara në procesin zgjedhor në përputhje me Kodin Zgjedhor.

Në të njëjtën kohë, Komisioni miratoi Udhëzimin për zbatimin e nenit 112-a të Kodit Zgjedhor, për personat me aftësi të kufizuara, për t’u mundësuar në mënyrë adekuate hyrjen, respektivisht qasjen në qendrën e votimit për të ushtruar të drejtën e votës.. Për të njëjtin qëllim, është miratuar Udhëzimi i votimit për personat e verbër dhe personat me shikim të dëmtuar, me çka personi me shikim të dëmtuar refuzon të votojë me ndihmën e shabllonit dhe alfabetit të Brajit, do të ketë të drejtë të kërkojë nga këshilli zgjedhor të votojë me ndihmën e një personi tjetër.

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka miratuar edhe Udhëzues për punën e Komisioneve Komunale Zgjedhore dhe Komisionit Zgjedhor të Qytetit të Shkupit, me të cilin rregullohen dhe përpunohen obligimet dhe procedurat e punës në kuadër të kompetencave të tyre ligjore.

Më tej, në këtë seancë u miratua ndryshimi i Udhëzimit për zbatimin e nenit 21 paragrafi (2), (3) dhe (4) të Kodit Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit, anëtarëve dhe zëvendësve të tyre në Komisionet Komunale Zgjedhore dhe Komisionin Zgjedhor të Qytetit të Shkupit, në të cilin si kriter për përzgjedhje është marrë regjistrimi i popullsisë në vitin 2021, në vend të regjistrimit të vitit 2022.

Po ashtu, në seancë u shqyrtuan kërkesat për mospranim të kryerjes së detyrave të kryetarit, nënkryetarit, anëtarit dhe zëvendës anëtarit të komisioneve komunale zgjedhore dhe pas tyre zgjedhje të rastësishme të kryetarit, nënkryetarit, anëtarit dhe zëvendës anëtarit të komisioneve komunale zgjedhore, kërkesat e të cilave për përjashtim janë pranuar nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve.

Pra, me qëllim të transparencës së procesit zgjedhor dhe lehtësimit të procedurës për kandidimin e kandidatëve për President të Republikës dhe kandidatëve për zgjedhjen si deputetë në Kuvend, në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve, Komisioni informoi se do të publikojë në faqen e saj edhe aktet e miratuara të Regjistrit Qendror të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në të cilat rregullohet e gjithë procedura për sigurimin e numrit të vetëm tatimor dhe llogarisë së transaksionit me shënimin “për fushatë zgjedhore”.

Aktet e miratuara nga kjo seancë do të publikohen në faqen zyrtare të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, në mbledhjen nr. 83, të mbajtur më 27 shkurt 2024 e miratoi Thirrjen publike me të cilën i njofton të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut që shikimi publik në të dhënat publike në Listën Zgjedhore do të fillojë më 28 shkurt 2024 dhe do të zgjasë deri më 18 mars 2024, në orën 24:00.

U bëhet thirrje të gjithë qytetarëve të interesuar të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të cilët dëshirojnë t’i kontrollojnë të dhënat e tyre në listën zgjedhore, këtë ta bëjnë në mënyrë elektronike në ueb faqen zyrtare të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe personalisht në seksionet dhe zyrat rajonale të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, të cilat do të punojnë çdo ditë në periudhën prej orës 08:00 deri në orën 20:00 e të cilat gjenden në hapësirat e komunave, gjë që është publikuar në ueb faqen e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.

Për atë qëllim, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve e miratoi edhe Udhëzimin për zbatim të shikimit publik në Listën Zgjedhore për Zgjedhjet presidenciale 2024 dhe për Zgjedhjet parlamentare 2024.

Gjithashtu, Komisioni miratoi Vendim në lidhje me Kërkesën për miratim të vendimit në pajtim me nenin 48 paragrafi (1) i Ligjit për Qeverinë e Republikës së Maqedonisë, të parashtruar nga Ministria për Punë dhe Politikë Sociale, me të cilin refuzohet Kërkesa, duke e pasur parasysh që nuk i plotëson kushtet e përcaktuara me ligj sipas nenit përkatëse, për veprim nën kompetencë të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, duke e pasur parasysh se nuk në lidhje me çështje juridike, financiare dhe për të punësuarit, çështje e cila ndërlidhet me organizimin e zgjedhjeve dhe është në lidhje me punën e rregullt të institucionit.

Gjithashtu, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve e miratoi Udhëzimin për vëzhgim të zgjedhjeve dhe procedurës zgjedhore, që ka për qëllim të ofrohen udhëzime për mënyrën e akreditimit të vëzhguesve të zgjedhjeve dhe zbatimin e vëzhgimit të zgjedhjeve dhe procedurës zgjedhore nga vëzhguesit e akredituar. Kërkesë për të fituar cilësinë e vëzhguesve mund të parashtrojnë: shoqatat vendase dhe organizatat e huaja, organizatat ndërkombëtare dhe përfaqësues të vendeve të huaja.

Si rrjedhojë e aktit të lartpërmendur, Komisioni e miratoi edhe Kodin për vëzhgim të zgjedhjeve për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut që do të mbahen më 24 prill 2024 dhe vëzhgim të zgjedhjeve për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut 2024 që do të mbahen më 8 maj 2024 dhe procedurën për kryerjen e misionit vëzhgues të vëzhguesve të akredituar, ndërsa në funksion të përmirësimit të integritetit dhe transparencës së procesit zgjedhor.

Për qëllim të zbatimit të një procesi legjitim dhe transparent zgjedhor, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve miratoi Konkluzion me të cilin vazhdojnë të vlejnë rregulloret e cekura më poshtë, ndërsa të cilat janë me rëndësi të jashtëzakonshme për të gjithë organet zgjedhore për të cilët do të mbahet edukim i detyrueshëm, ndërsa janë me rëndësi edhe për pjesëmarrësit në zgjedhjet, votuesit dhe mediat:

– Udhëzimi për fletat e vlefshme dhe të pavlefshme, nr. 10-689/1 nga 3.3.2020;

– Udhëzimi për shpërndarjen e panove dhe bilbordeve për reklamim nëpërmjet tërheqjes së shortit (në pajtim me nenin 78-a të Kodit Zgjedhor), nr. 10-691/1 nga 3.3.2020;

– Udhëzimi për paraqitje dhe votim të personave të pafuqishëm ose personave të sëmurë, nr. 11-1764/1 nga 25.8.2021;

– Udhëzim për votim të personave që janë në paraburgim shtëpiak (neni 113 i Kodit Zgjedhor), nr. 10-694/1 nga 3.3.2020;

– Udhëzim për votim të votuesve, të cilët janë anëtarë të këshillave zgjedhorë që e zbatojnë votimin në përfaqësitë diplomatike konsullore, përkatësisht në zyrat konsullore (neni 113-b i Kodit Zgjedhor) nr. 10-690/1 nga 3.3.2020;

– Udhëzim për mënyrën dhe procedurën për vendosje lidhur me kundërshtimet në kompetencë të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 11-2486/1 nga 10.10.2021;

– Udhëzim për mënyrën dhe procedurën për paraqitje dhe votim në institucione të veçanta për kujdes jashtë familjes (Shtëpi për pleq) nr. 10-783/1 nga 9.3.2020;

– Udhëzim për mënyrën dhe procedurën për vendosje lidhur me kundërshtimet në kompetencë të komisioneve komunale zgjedhore, nr. 11-2350/1 nga 1.10.2021;

– Udhëzim për komisionet komunale zgjedhore dhe Komisionin Zgjedhor të Qytetit të Shkupit, për sigurimin, ruajtjen, menaxhimin dhe distribuimin e materialit zgjedhor nr. 11-2223/1 nga 23.9.2021;

– Udhëzim për angazhim të personave nga radhët e të punësuarve në sektorët për teknologji informatike në administratën shtetërore, publike, komunale dhe administratën e Qytetit të Shkupit ose teknikë të jashtëm për TI, nr. 11-2117/1 nga 17.9.2021;

– Udhëzim për pranimin, vendosjen dhe ruajtjen PIBV-ve që gjenden në hapësirat e KSHZ-së, nr. 11-1922/1 nga 9.9.2021.

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve e miratoi Planin për komunikim dhe koordinim ndërmjet organeve zgjedhore, që ka për qëllim të arrihet një bashkëpunim më efikas, më i lehtë dhe më i unifikuar ndërmjet Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe komisioneve komunale zgjedhore gjatë përgatitjes dhe zbatimit të Zgjedhjeve për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Zgjedhjeve për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe të fitohen përgjigjet e njëjta për problemet që janë shfaqur gjatë procesit të punës së tyre, përkatësisht përgjigje identike për pyetjet e njëjta.

Në pajtim me Planin aksional të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve për avancimin e ndjeshmërisë gjinore, Komisioni miratoi Udhëzim për dokumente të karakterit të ndjeshëm gjinor, me të cilin vendosen rregulla për krijimin e dokumenteve me karakter të ndjeshëm gjinor në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve. Nëpërmjet këtij udhëzimi promovohet inkluzivitet, respektohen dallimet dhe mbështetet barazia në komunikimet me shkrim.

Mënyra se si do të realizohet grumbullimi i sistematizuar dhe prezantimi i të dhënave të ndara sipas gjinisë në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve dhe organet zgjedhore në nivel më të ulët, është përcaktuar në Udhëzimin për grumbullimin dhe prezantimin e të dhënave të ndara sipas gjinisë, që u miratua në këtë mbledhje.

Në të njëjtën kohë, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve e miratoi Vendimin me të cilin përcaktohet shuma maksimale e mjeteve të nevojshme për marrjen me qira të hapësirave në pronësi private për zbatimin e votimit, në ato vendvotime ku nuk ka objekte publike, hapësira të cilat i plotësojnë kushtet ligjore për zbatimin e votimit, ndërkaq në pajtim me aktvendimet për përcaktimin e vendvotimeve në pjesën e objektit për votim.

Gjithashtu, Komisioni e miratoi Raportin vjetor për llogarinë përfundimtare të KSHZ-së për vitin 2023.

Aktet e miratuara nga kjo mbledhje do të jenë të publikuara në ueb faqen zyrtare të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Në seancën e 82-të të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, të mbajtur më 20 shkurt 2024, është miratuar Rregullorja për rregullimin e procedurës për mbledhjen e nënshkrimeve dhe mënyrën e përcaktimit të noterit, për të cilën bëhet sqarim i veçantë i procedurës së mbledhjes së nënshkrimeve për mbështetje të parashtruesit të listës së kandidatit për President të Republikës si dhe në listën e paraqitur të kandidatëve për deputetë kur lista e paraqitur është nga “një grup zgjedhësish”.

Nënshkrimet mblidhen në hapësirat zyrtare të njësisë rajonale dhe zyrës së Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, para personit zyrtar të punësuar në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve.

Kur nënshkrimet mblidhen para noterit, nënshkrimet mblidhen në hapësirat zyrtare të noterit, në përputhje me rregullat e depozitimit të nënshkrimeve.

Mbledhja e nënshkrimeve fillon më 23 shkurt 2024 dhe zgjat deri më 8 mars 2024 deri në orën 24:00. Gjatë mbledhjes së nënshkrimeve, njësitë rajonale dhe zyrat e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve do të punojnë çdo ditë nga ora 08:00 deri në 20:00, deri në ditën e fundit më 8 mars të vitit 2024, deri në orën 24:00.

Nënshkrimet mblidhen në formularët e përcaktuar nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve dhe publikohen në ueb faqen e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve https://www.sec.mk/.

Njëkohësisht, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve miratoi Konkluzionin për qëndrimin në fuqi dhe zbatimin e Rregullores për mënyrën e veprimit të policisë gjatë mbajtjes së zgjedhjeve nr. 11-1763/1 më datë 28 gusht 2021.

Aktet e miratuara nga kjo seancë do të publikohen në ueb faqen zyrtare.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve i njofton radiodifuzerët, mediat e shtypit dhe medit elektronike (portalet e internetit), që do të sigurojnë reklamim të paguar politik për pjesëmarrësit në fushatën zgjedhore në Zgjedhjet për kryetar të komunës së Mavrovës dhe Rostushës dhe kryetar të komunës së Qendër Zhupës në vitin 2022, se janë të obliguar të regjistrohen në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve, në afat prej 3 ditëve nga dita e shpalljes së zgjedhjeve.

Radiodifuzerët, mediat e shkruara dhe mediat elektronike (portalet e internetit) dorëzojnë në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve “Kërkesë për regjistrim në regjistrin për radiodifuzerë, media të shtypit dhe media elektronike (portalet e internetit)”, detyrimisht të bashkangjitur në shtojcë gjendjen rrjedhëse të lëshuar nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë së Veriut jo më të vjetër se 30 ditë.

Kërkesat për regjistrim me gjendjen rrjedhëse të bashkangjitur parashtrohen në mënyrë elektronike në adresën elektronike: [email protected] ose në arkivin e KSHZ-së në bulev.”Kirili dhe Metodi” nr.54, 1000 Shkup (jo më vonë se ora 24:00 më datë 07 shkurt 2022).

Në bazë të kërkesave të dorëzuara për regjistrim, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve do të përgatisë “Regjistër të radiodifuzerëve, mediave të shtypit dhe mediave elektronike (portalet e internetit)” të cilët do të ofrojë shërbime të reklamave të paguara politike gjatë Zgjedhjeve për kryetar të komunës së Mavrovës dhe Rostushës dhe kryetar të komunës së Qendër Zhupës në vitin 2022. Regjistri me kërkesat e parashtruara dhe të pranuara për regjistrim në regjistrin për radiodifuzerë, media të shtypit dhe media elektronike (internet portalet ) do të publikohet publikisht në ueb faqen e Komisionit.

Radiodifuzerët, mediat e shtypit dhe mediat elektronike (portalet e internetit) janë të obliguar që në afat prej pesë ditësh nga dita e shpalljes së zgjedhjeve të përcaktojnë listat e çmimeve për reklamim të paguar politik për pjesëmarrësit në procesin zgjedhor (jo më vonë se data 9 shkurt ora 24:00).

Radiodifuzerët dhe mediat e shtypit në përputhje me Udhëzimin e miratuar për mënyrën dhe procedurën për konfirmimin e çmimit të arritur mesatar për reklamim të paguar politik nr.11-281/1 të datës 04.02.2022 nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve janë të obliguar që listat e çmimeve për reklamat e paguara politike për çdo media veç e veç t’i aplikojnë edhe gjatë fushatës zgjedhore dhe në këtë rast çmimi mesatar (mesatarja aritmetrike) për sekondë për një ditë të fituar sipas periudhave të ndryshme të çmimeve dhe reklamave si më poshtë: Periudha 1 – nga ora 00:00 deri në ora 08:00, Periudha 2 – nga ora 08:00 deri në ora 16:00 dhe Periudha 3 – nga ora 16:00 deri në ora 24:00 për radiodifuzerët për reklama të pagaura politike, si dhe çmimi i qirasë së hapësiës reklamuese. në median e shtypit nuk duhet të tejkalojë çmimin e përgjithshëm mesatar të reklamimit të çdo radiodifuzeri të llogaritur veçmas në pesë ciklet e fundit zgjedhore të mbajtura në nivelin gjithë territorit të shtetit, ndërsa për mediat elektronike (portalet e internetit) çmimin qirasë së hapësirës reklamuese në portalin e internetit për reklamim të paguar politik nuk duhet të tejkalojnë çmimin mesatar të reklamimit të llogaritur për pesë ciklet e fundit zgjedhore.

Për radiodifuzerët, mediat e shtypit dhe mediat elektronike (portalet e internetit) që nuk kanë marrë pjesë në të gjitha 5 ciklet e kaluara zgjedhore, çmimi për reklamim të paguar politike nuk mund të tejkalojë çmimin mesatar të reklamimit të llogaritur në pesë ciklet e fundit zgjedhore.

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve është i obliguar që t’i konfirmojë dhe publikojë në ueb faqen e tij listën e çmimeve të dorëzuara me çmimet mesatare të llogaritura të verifikuara nga radiodifuzerët dhe mediat e shtypit, si dhe t’i publikojë listat e çmimeve me çmimet e verifikuara nga mediat elektronike (portalet e internetit ), në pajtim me nenin 75-gj paragrafi (3) dhe (9) të Kodit zgjedhor, në afat prej 10 ditësh nga skadimi i afatit për dorëzimin e listave të çmimeve të përcaktuara në paragrafin (3) të këtij neni.

Nëse Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve konstaton parregullsi në listat e çmimeve të radiodifuzerëve dhe mediave të shtypit, e njofton median përkatëse që brenda 72 orëve nga marrja e njoftimit të bëjnë korrigjimin e listës së çmimeve.

Arkiva e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve do të bëjë pranimin e kërkesave për regjistrim në Regjistrin për radiodifuzerë, media të shtypit dhe media elektronike (internet portale) më datë 06.02.2022 (e diel), nga ora 10:00 deri në orën 18:00..


KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Njoftim për regjistrim dhe dorëzim të listave të çmimeve të mediave për reklamim të paguar politik

Në seancë u miratua Plotësimi i Konkluzionit për njoftimin për rezultatet përfundimtare nga votimi për zgjedhje të kryetarëve të komunave dhe për kryetar të Qytetit të Shkupit, pas rrethit të mbajtur të dytë zgjedhor më 31 tetor 2021, për komunat përkatëse.

Përkatësisht, pas përfundimit të procedurës për kundërshtime të parashtruara për procedurën e votimit, përmbledhjes dhe verifikimit të rezultateve, u vërtetuan rezultate përfundimtare nga votimi për zgjedhje të kryetarëve të komunave Zhelinë, Bërvenicë, Studeniçan dhe Staro Nagoriçane.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Pas njoftimit nga Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut se është konstatuar ndërprerja e mandatit të deputetëve të zgjedhur për kryetarë të komunave, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve i cili zbaton procedurën në pajtim me Kodin zgjedhor njoftoi kandidatët nga listat e kandidatëve për deputetë që vijnë në vend të deputetëve të cilëve u ka përfunduar mandati.

Kandidatët Toni Jarevski, Zoran Kocevski, Dragan Kovaçki dhe Gracia Bakraçeska nga lista e kandidatëve për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut të parashtruesit të autorizuar VMRO-DPMNE dhe Koalicionit “Përtëritja e Maqedonisë” dhe kandidatët Lubica Spasova dhe Dragolub Filiposki nga lista e kandidatëve për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut të parashtruesit të autorizuar Koalicionit Mundemi, nënshkruan deklarata për pranimin e kandidaturës, me të cilën në seancën e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve u konstatua se bëhen deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, për pjesën e mbetur të mandatit në pajtim me nenin 153 paragrafi 1 të Kodit zgjedhor.

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve e miratoi dhe I dorëzoi Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut Raportin për punët e ndërmarra në përputhje me nenin 153 të Kodit zgjedhor, për pranimin e pjesës së mbetur të mandatit të deputetit në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, ndërsa deputetëve të rinjë u ndau certifikatat.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Në seancën e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve u miratua Plotësimi i konkluzionit për njoftimin për rezultatet përfundimtare nga votimi për zgjedhje të kryetarëve të komunave dhe të kryetarit të Qytetit të Shkupit, pas ciklit të dytë të mbajtur zgjedhor më 31 tetor 2021, për komunat përkatëse.

Në seancë u shqyrtua dhe u vendos për kundërshtime të parashtruara nga paraqitës të listave të kandidatëve në procedurën për votim, mbledhje dhe verifikim të rezultateve nga votimi.

Në afatin e përcaktuar ligjor, në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve janë parashtruar kundërshtime nga më shumë paraqitës të listave edhe atë Bashkimi i Përhershëm Radikal Maqedonas BPRM, Bashkimi Demokratik për Integrim – BDI dhe Grupi i zgjedhësve “Enver Pajaziti”.

Përkatësisht, meqë kundërshtimet e parashtruara nga Bashkimi i Përhershëm Radikal Maqedonas BPRM, nuk janë parashtruar në pajtim me nenin 148 të Kodit Zgjedhor, përkatësisht nuk janë parashtruar nëpërmjet përfaqësuesit të autorizuar dhe janë dorëzuar në komisionin komunal të Zgjedhjeve, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve i refuzoi njëzëri.

Një pjesë e kundërshtimeve të parashtruara nga Bashkimi Demokratik për Integrim – BDI dhe të gjitha kundërshtimet e parashtruara nga Grupi i zgjedhësve “Enver Pajaziti” janë refuzuara njëzëri për shkak se nuk janë mbështetur me fakte dhe prova. Në konstatimet në kundërshtimet nuk kishte asnjë arsyetim për konstatimet për mospërputhje në të dhënat nga procesverbalet,ndërsa në procesverbalet dhe ditaret e ngjarjeve, nuk kishte vërejtje nga përfaqësues të autorizuar të paraqitësve të listave ose anëtarëve apo zëvendësve të këshillave zgjedhorë.

Lidhur me këtë është theksuar që parashtruesit e kundërshtimeve nuk e kanë shfrytëzuar të drejtën dhe mundësinë që ofrohet në pajtim me Kodin Zgjedhor për t’uj vepruar në rast të parregullsive eventuale në procedurën e votimit dhe mbledhjes së rezultateve, të shënohen vërejtje për parregullsi eventuale nëse janë evidentuar.

Gjithashtu, në shtojcë të kundërshtimeve nuk janë dorëzuar fakte ose prova tjera për konstatimet që janë paraqitur në ato (në pajtim me nenin 116 paragrafin (3) të Kodit Zgjedhor), diçka që është konstatuar pas kontrolleve dhe këqyrjeve të shumëfishta në procesverbalet dhe materialin tjetër të besueshëm zgjedhor nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve.

Lidhur me kundërshtimet e parashtruara nga Bashkimi Demokratik për Integrim – BDI, nga Komisioni Shtetëror të Zgjedhjeve në pajtim me nenin 148 paragrafi (3) i Kodit Zgjedhor, ndërsa në lidhje me nenin 108-а pika 10 e ligjit të njëjtë, pas propozimit të anëtarit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve është zbatuar kontroll në materialin votues, por është konstatuar se të gjitha të dhënat përputhen, ndësa konstatimet në kundërshtimet nuk janë të bazuara dhe ato janë refuzuar.

Vetëm në lidhje me kundërshtimet e parashtruara nga Bashkimi Demokratik për Integrim, për Vendvotimin 2107 Zhelinë, është konstatuar që një person ka votuar me letërnjoftim të pavlefshëm, ndërsa në Raportin nga pajisja për identifikim biometrik të votuesve nuk përputhen të dhënat nga Procesverbali nr. 16 dhe konform kësaj, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve e pranoi kundërshtimin dhe e anuloi votimin në këtë vendvotim.

Aktet e miratuara do të publikohen në ueb faqen e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Skip to content