Në seancën e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, u pranuan kërkesat për marrjen e autorizimit për vëzhgues për Zgjedhjet Lokale 2021 të parashtruara nga Alxhezira Ballkan – korrespondenca Shkup, Civil,  Parandalimi qytetarë “Parandalim gjatë zgjedhjeve” dhe plotësimi nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve i Bosnjës e Hercegovinës.

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve i përjashtoi anëtarët të këshillave të veçanta zgjedhore të cilët plotësonin kushtet për t’u përjashtuar dhe në përputhje me të realizoi zgjedhje të rastit për kryetarë dhe anëtarë të këshillave të veçanta zgjedhore që do të zbatojnë votimin e personave që janë në karantinë shtëpiake, për shkak të testit pozitiv me Kovid-19 dhe personave të cilëve u është caktuar masë e vetizolimit.

Në seancë u miratua Vendimi për përcaktimin e formës së 183 vulave me numrin e vendvotimeve që i përdorin këshillat zgjedhore gjatë zbatimit të votimit ndërsa ato janë vënë jashtë përdorimit.

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve informoi për aktivitetet përfundimtare të ndërmarra pak para ditës së votimit:

  • Për kryetarët dhe nënkryetarët do të realizohen trajnime shtesë për përdorimin e pajisjes për identifikimin biometrik të votuesve, të cilat planifikohen të përfundojnë deri më 15 tetor 2021. Është e nevojshme që të gjithë të marrin pjesë në trajnime, ndërsa punëdhënësit të lirojnë personat e lartpërmendur nga përgjegjësitë e tyre të punës për kohëzgjatjen e trajnimeve.
  • Në ditën e zgjedhjeve, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve siguroi persona IT për mbështetje teknike për përdorim të pajisjeve për identifikimin biometrik të votuesve, ku një pjesë e të cilëve janë siguruar përmes Dermalog-ut, një pjesë përmes bazës së të dhënave në Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Administratës dhe një pjesë përmes Thirrjes Publike, me këtë të gjitha komisionet komunale të zgjedhjeve do të kenë një numër adeukas të personash të IT-së, sipas numrit të vendvotimeve.
  • Materiali zgjedhor është i Kompletuar. Materiali jo i besueshëm i votimit tashmë po i dorëzohet Komisioneve Komunale të Zgjedhjeve, ndërsa materiali i besueshëm zgjedhor do të dorëzohet nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjever me përcjellje policore më 14 tetor 2021 (e Enjte). Pajisjet biometrike për identifikimin e votuesve do të dorëzohen më 15 tetor 2021 (e Premte), gjithashtu të shoqëruar nga policia. Materiali zgjedhor do të sigurohet vazhdimisht nga anëtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme.
  • Pajisjet për identifikimin biometrik të votuesve janë të mbushura me të dhënat e marra nga Ministria e Punëve të Brendshme. Të dhënat në to janë të koduara, ruajtja dhe transmetimi i të dhënave sigurohet me procedura të përshtatshme dhe ato nuk mund të abuzohen në asnjë fazë. Kjo vlen për të dhënat e qytetarëve që do të dalin për të votuar si dhe për të dhënat e atyre qytetarëve që nuk do të dalin për të votuar.
  • Pajisja për identifikimin biometrik të votuesve i regjistron të gjitha veprimet dhe përpjekjet për të identifikuar secilin votues dhe i mban ata të mbrojtur në formën e rlogove. Për të mbrojtur procesin e votimit dhe mbrojtjen e të drejtës së votës, nëse ka të dyshuar për abuzime të mundshme nga votuesit, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve do të jetë në gjendje të krahasojë të gjitha gjurmët e gishtërinjve të qytetarëve që kanë votuar me shenjat e gishtërinjve në bazën e të dhënave në nivel shtetëror. Kjo do të thotë se çdo përpjekje e mundshme për manipulim do të zbulohet dhe rregulli ligjor “një votues=një votë” do të sigurohet.
  • Nëse ndonjë person përpiqet të votojë dy herë në të njëjtin vendvotim, ose nëse ai / ajo përpiqet të votojë përsëri në një vendvotim tjetër, përpjekja e tij / saj do të regjistrohet në pajisje dhe më vonë personi do të identifikohet nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve. Sanksionet penale për këtë janë të mëdha.
  • Pas mbarimit të votimit, të dhënat nga pajisjet biometrike të identifikimit do të zbrazen sipas procedurës së përcaktuar dhe do të fshihen brenda afatit të caktuar. Procedura do të përsëritet për komunat ku do të zhvillohet votimi në raundin e dytë.

Në të njëjtën kohë, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve informoi se votimi për të sëmurët dhe të pamundurit do të bëhet më 16 tetor 2021 (e Shtunë). Gjithsej 7891 persona për të sëmurët dhe të paaftë paraqitën kërkesë në Komisionet Komunale të Zgjedhjeve për të votuar, nga të cilët 3.545 persona janë pranuar deri më tani, dhe 283 persona janë refuzuar. Përpunimi i kërkesave nga Komisionet Komunale të Zgjedhjeve është ende në vazhdim.

Më 16 tetor 2021 (e Shtunë), votojnë edhe personat që janë në karantinë shtëpiake për shkak të testit pozitiv të Kovid-19 dhe personat të cilëve u është caktuar masë vetizolimi dhe brenda afatit të përcaktuar me ligj, janë regjistruar për të votuar gjithsej 476 persona.

Aktet e miratuara nga kjo seancë do të publikohen në ueb-faqen zyrtare të internetit.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Me qëllim që të sigurohet shqyrtim dhe marrje e vendimeve të pavarura, të paanshme dhe të drejta për kundërshtimet, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve miratoi Udhëzim për mënyrën dhe procedurën e zgjidhjes së kundërshtimeve që janë në kompetencë të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, përmes të cilit rregullohet forma dhe përmbajtja e kundërshtimit dhe kushtet minimale, mënyra e parashtrimit dhe regjistrimit të kundërshtimit, mënyra e propozimit dhe kontrollimit të provave, shqyrtimi i materialit zgjedhor, njoftimi i parashtruesit të kundërshtimit dhe publikut, procedurat e analizës dhe vendimmarrjes sipas kundërshtimeve, anulimi dhe përsëritja e votimit, procedura për monitorimin operacional të kundërshtimeve dhe qasja në bazën e të dhënave, mënyra e ruajtjes dhe arkivimit të kundërshtimeve, dokumenteve, materialit zgjedhor dhe çështje të tjera me rëndësi ligjore për mbrojtjen e procesit zgjedhor, në lidhje me kundërshtimet e parashtruara prej zgjedhësve dhe përfaqsuesve të autorizuar të parashtruesve të listave të kandidatëve në pajtim me nenin 69-a, 108-b, paragrafi 3, 148, 149 paragrafi 2 dhe 149-a të Kodit zgjedhor, ndërsa në lidhje me nenin 147, 147-a dhe nenin 151 të Kodit zgjedhor. Në këtë drejtim, u arsyetuan pjesët e Rregullores për mënyrën e veprimit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve për kontrollimin e të dhënave në pajisjet për identifikimin biometrik të votuesve, që është bazë për vendimmarrje në përputhje me ndryshimet në Kodit Zgjedhor.

Të dhënat e gjurmëve të gishtërinjve nga sistemi zgjedhor i dorëzuar në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve nga Ministria e Punëve të Brendshme për identifikimin biometrik të votuesve në ditën e zgjedhjeve ruhen në një sistem qendror të instaluar në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve. Ato do të importohen në pajisjet për identifikimin biometrik të votuesve që përdoren në ditën e përcaktuar për votim, dhe pas përfundimit të votimit, pajisjet u kthehen Komisioneve Komunale të Zgjedhjeve dhe ato i kthejnë në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve, ku 10 ditë pas shpalljes së rezultateve përfundimtare.në zgjedhje, gjurmët e gishtërinjve fshihen përgjithmonë. Për atë qëllim, në seancë u miratua Udhëzimi për mënyrën dhe procedurën e ruajtjes, përpunimit dhe fshirjes së të dhënave të shenjave e gishtërinjve nga Lista zgjedhore.

Meqenëse Zgjedhjet lokale 2021 do të mbahen në kushte pandemie për shkak të Koronavirusit, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve miratoi Rekomandimet obligative për mbrojtje shëndetësore gjatë procesit zgjedhor dhe konkludoi që ato t’i paraqesë në Komisionin për Sëmundjet Infektive në Ministrinë e Shëndetësisë.

Në seancë u pranuan kërkesat për marrjen e autorizimit për vëzhgues për Zgjedhjet lokale 2021 të paraqitura nga disa organizata dhe ambasada, kështu që deri në seancën e sotme për këto zgjedhje Komisioni Shtetëror Zgjedhor lëshoi gjithsej 1040 akreditime.

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve realizoi zgjedhje të rastëstit për kryetar dhe anëtar të këshillave të veçanta zgjedhore që do të zbatojnë votimin e personave që janë në karantinë shtëpiake për shkak të testit pozitiv me Kovid-19 dhe personave të cilëve u është caktuar masa e vetëizolimit.

Sa i përket paraqitjes për votim të këtyre personave, përveç mënyrave ekzistuese të paraqitjes, është e mundur që ata të bëjnë të njëjtën gjë përmes aplikacionit https://izolacija.sec.mk.

Aktet e miratuara nga kjo seancë do të publikohen në faqen zyrtare të internetit.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Në seancën e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, u shqyrtuan Kundërshtimet për fushatën zgjedhore të filluar para kohe, të paraqitura nga një parashtrues anonim dhe Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa, dhe të njëjtat u refuzuan njëzëri si të pabazuara. Kundërshtimeve nuk u ishin bashkangjitur dëshmi e përshtatshme.

Duke pasur parasysh se Zgjedhjet Vendore 2021 do të zhvillohen duke përdorur pajisjet për identifikimin biometrik të votuesve, për shkak të të cilave procesi zgjedhor dhe puna e organeve zgjedhore dhe administratës zgjedhore është më e ndërlikuar, si dhe për shkak të rritjes së kompetencave ligjore të Komisioneve Komunale të Zgjedhjeve për zgjedhjet lokale, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve miratoi Rregulloren për kriteret për përcaktimin e shpërblimit të anëtarëve të organeve zgjedhore dhe administratës zgjedhore për zbatimin e Zgjedhjeve Lokale 2021, me të cilën rritet shpërblimi i këtyre kategorive në përputhje me kriteret e përcaktuara në të. Anëtarët e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve nuk do të përdorin të drejtën e tyre ligjore në këtë proces zgjedhor dhe nuk do të marrin asnjë kompensim.

Më tej, u miratua Udhëzimii për mënyrën e votimit në vendvotimet me më pak se 10 votues.

Në pajtim me nenin 149 paragrafi (1) të Kodit Zgjedhor, çdo votues, vota personale e të cilit është shkelur në çdo fazë të procesit zgjedhor, mund të paraqesë kundërshtim në Komisionin Komunal të Zgjedhjeve dhe për këtë qëllim Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka miratuar Udhëzimin për mënyrën dhe procedurën për zgjidhjen e kundërshtimeve nën juridiksionin e komisioneve komunale të zgjedhjeve.

Meqenëse ndryshimet ligjore në Kodin Zgjedhor mundësojnë regjistrimin e një votuesi në Listën zgjedhore me një kundërshtim të miratuar për mbrojtjen e të drejtës së votimit personal, ndërsa procesi i votimit është në progres, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve e përshkroi këtë procedurë në një Udhëzim të vecantë për procedurën për realizimin e të drejtës zgjedhore të zgjedhësit që plotëson kushtet ligjore në ditën e votimit për t’u regjistruar në listën zgjedhore, me një formular të veçantë të bashkangjitur për regjistrimin e një votuesi në listën zgjedhore në ditën e votimit, si pjesë përbërëse e Udhëzimi.

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve miratoi formularët për planin e medias dhe raportin për shërbimet e realizuara për radiodifuzerët, planin e medias dhe raportin për shërbimet e realizuara për mediat e shkruara dhe planin e mediave dhe raportin për shërbimet e realizuara për mediat elektronike (portalet e internetit), si dhe formularët Nr. 23 -a – Ankesa për mbrojtjen e votës personale, Formulari sipas nenit 107 të Kodit Zgjedhor – Pamundësia për të ushtruar të drejtën e votës, Nr. 22 a- Procesverbal për përcaktimin e rezultateve të votimit për zgjedhjen e Kryetari i Qytetit të Shkupit, Nr. 22 B – Procesverbal për përcaktimin e rezultateve të votimit për zgjedhjet për anëtarët e Këshillit të Qytetit të Shkupit, në të cilat janë futur edhe ndryshimet në Kodin Zgjedhor.

Në seancë, u parashtrua Kërkesa për marrjen e autorizimit për vëzhgues për Zgjedhjet lokale 2021, e paraqitur nga Ambasada e Federatës Ruse në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka njoftuar komisionet komunale të zgjedhjeve që kanë konfirmuar listat e kandidatëve në përputhje me nenin 8 të Ligjit për Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktit të Interesit që të kërkojnë largimin e kryesuesve nga puna e komisioneve në pjesën e vendosjes dhe konfirmimin e rezultateve të votimit.

Kryetarëve të komisioneve komunale të zgjedhjeve iu kërkua të veprojnë sipas nenit të mësipërm të Ligjit dhe të mos emërojnë persona si sekretarë ose zëvendës sekretarë në kundërshtim me Ligjin, dhe personat e emëruar tashmë të cilët janë të lidhur ngushtë me kryetarët të shkarkohen dhe të gjithë të nënshkruajnë një Deklaratë të mungesës së ekzistencës së konfliktit të interesit.

Gjithashtu, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve miratoi një Konkluzion për borxhin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve Qendër, i cili është i nevojshëm për të përgatitur dhe dorëzuar në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve një Raport të plotë mbi punën e deritanishme dhe mënyrën e veprimit sipas aktiviteteve dhe udhëzimeve të caktuara, si dhe të dorëzojë të gjitha procesverbalet nga seancat e mbajtura. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve kërkoi nga Komisionet Komunale të Zgjedhjeve që të respektojnë vazhdimisht Kodin Zgjedhor dhe të gjitha aktet dhe udhëzimet e miratuara nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve.

Në seancën e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, u shqyrtuan kërkesat për mospranimin e detyrës së kryetarit, nënkryetarit, anëtarit dhe zëvendësanëtarit të Komisioneve Komunale të Zgjedhjeve, pas së cilës, sipas kërkesave të pranuara nga Komisioni, u realizua zgjedhje e e rastit për kryetar zëvendëskryetar, anëtar dhe zëvendësanëtar të komisioneve komunale të zgjedhjeve.

Aktet e miratuara nga kjo seancë do të publikohen në faqen zyrtare të internetit.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Në seancën e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve u miratuan aktet e mëposhtme:

Udhëzimi mbi mënyrën e përcaktimit të identitetit të votuesit, i cili është përgatitur në përputhje me ndryshimet ligjore të Kodit Zgjedhor, në pjesën ku i  mundësohet votuesve, vlefshmëria e dokumenteve të identitetit të të cilëve ka skaduar nga momenti i shpalljes së zgjedhjeve deri në ditën e votimit , që të mund të ushtrojë të drejtën për të votuar, të drejtën në pjesën e mbrojtjes së votës personale, domethënë qytetarit të cilit do t’i miratohet ankimimi, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve duhet ta regjistrojë atë në listën e votuesve dhe t’i mundësojë atij të votojë në vendvotim dhe mundësia që qytetarët të votojnë me pasaportë, në përputhje me ndryshimet në Ligjin për dokumentet e udhëtimit, me të cilin përcaktohet pasaporta dhe periudha e vlefshmërisë së saj, pra nga 31 korriku 2020 deri më 31 dhjetor 2021. Sigurisht, veprimet kryesore që lidhen me identifikimin e votuesit rrjedhin nga mënyra e re e identifikimit të votuesit, e cila bazohet në trajtimin e pajisjes identifikuese biometrike të votuesit, me të cilën do të operojë kryetari ose zëvendëskryetari i vendvotimit.

Për të kryer me sukses zgjedhjet dhe për të lehtësuar punën e administratës zgjedhore, si dhe ndryshimet në Kodin Zgjedhor, në seancën e sotme u miratuan ndryshimet në Manualin për edukimin e komisioneve zgjedhore komunale dhe Manualin për edukimin e këshillave zgjedhorë, me të cilën në kohë të duhur veprohet duke patur parasysh se trajnimet nga trajnerët e certifikuar të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve fillojnë nga java e ardhshme.

Në të njëjtën kohë, formularët nr. 16b, nr.16v, nr.16d, nr.16g, nr.21b, nr.21v, nr.21g dhe nr.21d u miratuan për procedurat e votimit, përmbledhjes dhe përcaktimit të rezultateve nga vendvotimi dhe në nivel të Komisionit Komunal Zgjedhor.

Gjithashtu, u miratua ndryshimi dhe plotësimi i Regjistrit të transmetuesve, mediave të shkruara dhe mediave elektronike (portaleve të internetit), me ata transmetues dhe media që vepruan sipas njoftimit nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve.

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka pranuar kërkesën për marrjen e autorizimit për vëzhguesit për Zgjedhjet Lokale 2021, të paraqitur nga Fondacioni Ndërkombëtar për Sistemet Zgjedhore IFES, Zyra e Maqedonisë së Veriut.

Aktet e miratuara nga kjo seancë do të publikohen në faqen zyrtare të internetit.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Në seancën e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve u miratuan këto akte:  

Në pajtim me Analizën e Rrezikut tashmë të miratuar në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve, është miratuar Politikë për vendosje të sistemit për mbrojtjen e të dhënave personale, me të cilën rregullohet mënyra dhe procedura e përpunimit të të dhënave personale, me qëllim që të respektohen detyrimet për mbrojtjen e të dhënave personale, duke pasur parasysh që Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve paraqitet si kontrollues dhe përpunues i të dhënave personale, ndërsa veçanërisht gjatë procesit zgjedhor. Në lidhje me këtë Politikë, janë miratuar Rregullorja për masat teknike dhe organizative për sigurimin e fshehtësisë dhe mbrojtjen e përpunimit të të dhënave personale; Rregullorja për përcaktimin e obligimeve dhe përgjegjësive të administratorit të sistemit informatik dhe të personave të autorizuar në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve; Rregullorja për mënyrën e gjenerimit të kopjes për siguri, arkivim dhe ruajtje, si dhe kthim të serishëm të të dhënave të ruajtura personale në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve; Rregullorja për mënyrën e shkatërrimit të dokumenteve, si dhe për mënyrën e shkatërrimit, shlyerjes dhe pastrimit të medias në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve dhe Rregullorja për denoncim, reagim dhe sanim të incidenteve në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve. 

Për shkak të situatës me Koronavirusin, personat që janë në karantinë shtëpiake për shkak të testit pozitiv të KOVID-19 ose personave të cilëve u është përcaktuar vetë-izolim me aktvendim të Inspektoratit Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor,  të drejtën e tyre për të votuar do ta realizojë një ditë para ditës së caktuar për zgjedhje. Për atë qëllim, u miratua Udhëzim për regjistrimin dhe votimin e personave që janë në karantinë shtëpiake për shkak të testit pozitiv të Kovid-19 dhe personave të cilëve u është përcaktuar masë vetë-izolim. Konkretisht, risi është afati i paraqitjes, i cili është përcaktuar pesë ditë para ditës së zgjedhjeve, si dhe obligimi i Komisioneve Komunale të Zgjedhjeve me detyrës zyrtare të sigurojnë të dhëna nga Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor, me çka lehtësohet procedura që qytetarët të mos duhet të paraqesin dokumentacionin e nevojshëm personalisht. Për realizimin e këtij votimi, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve e miratoi edhe Rregulloren për zgjedhje dhe formim të Këshillave të Veçantë Zgjedhorë, me të cilën Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve do të formojë Këshilla të Veçantë Zgjedhorë, që përbëhen nga tre të punonjës shëndetësorë me ç’rast edhe partitë kanë të drejtë të emërojnë një anëtar Këshillin e Veçantë Zgjedhor.  

Më tej, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve e miratoi Udhëzimin e Komisioneve Komunale të Zgjedhjeve dhe Komisionit Zgjedhor të Qytetit të Shkupit për sigurim, ruajtje, menaxhim dhe distribuim të materialit zgjedhor, me të cilin në pajtim me nenin 31 paragrafi 2, pika 14 dhe 14a, Komisioni Shtetëror i  Zgjedhjeve  e dorëzon, pranon dhe e ruan materialin zgjedhor në dhe nga Komisionet Komunale të Zgjedhjeve dhe Komisionin Zgjedhor të Qytetit Shkup. Gjithashtu me këtë Udhëzim përcaktohet materiali zgjedhor i besueshëm dhe jo i besueshëm dhe përcaktohen procedurat konkrete për ruajtjen dhe transportimin e të njëjtit nga ana e Komisionit  Shtetëror të Zgjedhjeve, Komisioneve Komunale të  Zgjedhjeve dhe Këshillat Zgjedhorë. Në suaza të këtij Udhëzimi për zbatimin e dorëzimit të materialit zgjedhor nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, Komisionet Komunale të Zgjedhjeve, Komisioni Zgjedhor i Qytetit Shkup dhe Këshillat Zgjedhorë, në pajtim me Kodin Zgjedhor, Komisioni Shtetëror i  Zgjedhjeve i miratoi formularët: 18c, 18d, 18d, 31b, 31c, 31d, 31d, 19d, 19d, 20b, 20c dhe 22. 

Njëkohësisht, u miratua edhe Udhëzimi për mënyrën dhe procedurën për përcaktim të çmimit mesatar të arritur dhe të çmimit më të ulët për reklamim të paguar politik për radiodifuzerët, mediat e shtypit dhe mediat elektronike (internet portalet) që dëshirojnë ta përdorin të drejtën për të marrë pjesë në reklamimin e paguar politik dhe të përdorin mjete financiare për reklamim të paguar politik për Zgjedhjet Lokale 2021. 

Më tej, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve tërhoqi short dhe e përcaktoi renditjen e parashtruesve të listave të kandidatëve në fletëvotim, për zgjedhjet për anëtarë të këshillave komunalë dhe anëtarë të këshillit të Qytetit Shkup dhe kryetar komune dhe për kryetar të Qytetit Shkup, si dhe short për ndarjen e lokacioneve të panove dhe bilbordeve reklamuese për fushatën zgjedhore. 

Aktet e miratuara në këtë seancë do të publikohen në ueb faqen zyrtare. 

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Në seancën e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve u miratuan aktet e mëposhtme:

Në pajtim me ndryshimet dhe plotësimet e miratuara së fundmi në Kodin Zgjedhor, është e nevojshme që veprime të caktuara zgjedhore në procesin zgjedhor të harmonizohen me këto ndryshime dhe për këtë qëllim Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve miratoi Kalendarin e reviduar të afteve për kryerjen e veprimeve zgjedhore për realizimin e zgjedhjeve për anëtarë të këshillit të komunave dhe këshillit të Qytetit të Shkupit dhe kryetarë të komunave dhe kryetarin e Qytetit të Shkupit, 2021.

Për më tepër, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve miratoi Udhëzimin për angazhimin e personave nga radhët e të punësuarve në sektorët e teknologjisë informatike në administratën shtetërore, publike, komunale dhe administratën e Qytetit të Shkupit ose persona të jashtëm të TI -së, të cilët do të jenë mbështetje teknike për Komisionet Komunale të Zgjedhjeve dhe Këshillat Zgjedhore për aplikimin e pajisjeve teknike në ditën e votimit, sipas vendit ku janë të punësuar.

Në të njëjtën kohë, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve miratoi Vendimin për publikimin e përshkrimeve të vendvotimeve, të cilat publikohen në faqen e internetit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve

Aktet e miratuara në këtë seancë do të publikohen në ueb faqen zyrtare.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Në seancën e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve u miratuan aktet në vijim:

Kodi për zgjedhje të drejta dhe demokratike, sipas të cilit pjesëmarrësit në procesin zgjedhor janë të obliguar të respektojnë parimet e demokracisë dhe qeverisjes së mirë, në mënyrë që të forcojnë vlerat themelore të demokracisë dhe besimin në sistemin zgjedhor. Me Kodin për zgjedhje të drejta dhe demokratike pjesëmarrësit në procesin zgjedhor obligohen të respektojnë ligjet të cilat janë përkatëse për zgjedhjet dhe obligohen të mos bëjnë presion mbi votuesit, të mos përdorin gjuhë urrejtjeje dhe të mos diskriminojnë në bazë të gjinisë.

Pastaj u miratuan Formularët: numër. 13b – procesverbal për dorëzim/kthim të PIBV-së nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në Komisionin Komunal të Zgjedhjeve, numër 14 а – procesverbal për dorëzim/kthim të PIBV-së nga Komisioni Komunal i Zgjedhjeve në Këshillin Zgjedhor, numër 15 – procesverbal për gjendjen e konstatuar të hapësirës për votim, të materialit zgjedhor dhe kutive të votimit si dhe për funksionalitetin e PIBV nga këshilli zgjedhor për vendvotim, numër 16 b – procesverbal për votim, përmbledhje dhe verifikim të rezultateve nga këshillat zgjedhorë për zgjedhje të kryetarit të komunës, numër 16 v – procesverbal për votim, përmbledhje dhe verifikim të rezultateve nga këshillat zgjedhorë për zgjedhje të anëtarëve të këshillave komunal, numër 18 v –procesverbal i posaçëm nga votimi për listë të kandidatit për zgjedhje për kryetar të Qytetit Shkup për zgjedhësit të cilët janë duke vuajtur dënim me burg ose janë në paraburgim në ent/qendër ndëshkimor korrigjues.

Në të njëjtën kohë, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve miratoi Regjistrin e radiodifuzerëve, mediave të shtypit dhe mediave elektronike (internet portaleve), bazuar në kërkesat e parashtruara për regjistrim dhe në listat e çmimeve të dorëzuara nga radiodifuzerët, mediave të shtypit dhe mediave elektronike (portaleve të internetit) që do të ofrojnë reklama të paguara politike për pjesëmarrësit në fushatën zgjedhore për Zgjedhjet Lokale 2021.

Pjesëmarrësi në fushatën zgjedhore nuk mund të porosisë reklama të paguara politike nga radiodifuzerët, mediat e shtypura dhe mediat elektronike (portalet e internetit) që nuk janë të regjistruara në Regjistër.

Gjithashtu u miratua edhe Rregullorja për mënyrën e video-mikëqyrjes në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve

Aktet e miratuara nga kjo seancë do të publikohen në ueb faqen zyrtare

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Në seancën e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve u miratuan aktet në vijim:

Udhëzimi për mënyrën e vërtetimit të identitetit të votuesit me të cilën rregullohet mënyra e votimit me dhe pa aplikim të aparatit për identifikimin biometrik të votuesve AIBV, përkatësisht cili do ta përdor AIBV-në, si do të realizohet votimi me përdorim të AIBV, veprimi në rast se AIBV është me defekt teknik dhe është i papërdorshëm, përjashtime nga votimi me pajisje teknike, procesi për votim pa aplikim të AIBV-së dhe ngjashëm. Për këtë shkak Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve e prezantoi dukjen dhe mënyrën si funksionon AIBV, me qëllim që votuesit të njoftohen me dukjen dhe mënyrën votimit.

Për më tepër, u miratua Vendim për përcaktim shuma maksimale e mjeteve të nevojshme për marrjen me qira të hapësirave në pronësi private për realizimin e votimit për ato vendvotime ku nuk ekzistojnë objekte publike që i plotësojnë kushtet ligjore për realizimin e votimit dhe për të cilat është përcaktuar shumë maksimale nga 3000 denarë.

Njëzëri u miratua edhe Vendimi për dukjen dhe përmbajtjen e ekstrakteve të shtypura nga listat zgjedhor, ku është përcaktuar cilat të dhëna do të jenë të përfshira në anët e brendshme të ekstrakteve të Listave zgjedhore, në drejtim të zbatimit të drejtë të dispozitave nga neni 45 i Kodit Zgjedhor.

Njëkohësisht, u miratua edhe Udhëzimi për pranimin, vendosjen dhe ruajtjen e AIBV-ve që gjenden në hapësirat e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, në drejtim të aspektit të siguruar, të gjitha procedurat, protokollet për ruajtje, pranim dhe sigurim të AIBV.

Gjithashtu, në seancën e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve u shqyrtuan kërkesat për mospranim për kryerje të detyrës kryetar, zëvendëskryetar, anëtar dhe zëvendësanëtar të komisioneve komunale të zgjedhjeve, ndërsa më pas, lidhur me kërkesat që u pranuan nga ana e Komisionit, u bë zgjedhje e rastësishme për kryetar, zëvendëskryetar, anëtar dhe zëvendësanëtar të Komisioneve Komunale të Zgjedhjeve.

Aktet e miratuara nga kjo seancë do të publikohen në ueb faqen zyrtare.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Në seancën e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve u miratuan aktet e mëposhtme:

Udhëzimi për mënyrën e emërimit të anëtarëve të këshillave zgjedhorë me propozim të partive politike për Zgjedhjet Lokale 2021, sipas të cilit rregullohet e drejta për propozim të anëtarëve dhe zëvendësve të tyre në këshillat zgjedhore, përkatësisht kjo e drejtë u takon partive politike në opozitë të ciilët në zgjedhjet parlamentare kanë fituan më shumë vota dhe partive politike në pushtet që kanë fituar më shumë vota në zgjedhjet e fundit parlamentare. Komisioni Komunal i Zgjedhjeve është i obliguar të pranojë plotësisht propozimet e harmonizuara të partive politike në opozitë dhe pushtet, të cilat nga ana e tyre janë të detyruara të respektojnë parimin e vendosur gjatë formimit të këshillave zgjedhorë në komunën përkatëse.

U përcaktuan Formularët që kanë të bëjnë me aktivitetet që lidhen me: njoftimin për menjanimin e parregullsive në listën e parashtruar të kandidatëve për zgjedhjen e kryetarit të komunës dhe anëtarëve të këshillit, vërtetimin e listave të kandidatëve për kryetar komune dhe anëtarë të këshillit, vërtetimin e listës së parashtruar të kandidatit nga parashtruesi i autorizuar për zgjedhjen e kryetarit të komunës dhe zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit dhe aktvendimin për vërtetimin e listës së kandidatëve për zgjedhjen e kryetarit të komunës përkatësisht Qytetit të Shkupit dhe për zgjedhjen e anëtarëve të këshillit të komunës përkatësisht Qytetit të Shkupit.

Në seancë u miratua Kodi për vëzhgimin e zgjedhjeve për anëtarët e këshillave komunal dhe këshillit të Qytetit të Shkupit dhe për kryetarët e komunave dhe kryetar të Qytetit të Shkupit për Zgjedhjet Lokale 2021, i cili ka për qëllim të vërtetojë procedurat për vëzhgimin e zgjedhjeve dhe procedurën për kryerjen të misionit vëzhgues të vëzhguesve të akredituar, në mënyrë që të përmirësohet integriteti dhe transparenca e procesit të votimit.

Në përputhje me këtë, Zyra e OSBE/ODIHR për Institucione Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut u autorizua të vëzhgojë Zgjedhjet Lokale 2021.

Aktet e miratuara nga kjo seancë do të publikohen në ueb faqen zyrtare.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Në seancën e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve të mbajtur më 17 gusht 2021, u prezantua uebfaqja e re e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, si pjesë e projektit “Mbështetje për Reformat Zgjedhore” të Ambasadës së Zvicrës, Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunimi -SDC, i zbatuar nga IFES – Fondacioni Ndërkombëtar për Sistemet Zgjedhore dhe Unioni Kombëtar i Rinisë së Maqedonisë. Faqja e internetit do të ketë një prezantim të thjeshtuar të përmbajtjeve që do të sistemohen në fusha të tilla si: votuesit, pjesëmarrësit në zgjedhje, media dhe organet zgjedhore, si dhe mjete shtesë të qasjes që do të lehtësojnë qasjen dhe kontrollin e përmbajtjes nga votuesit me aftësi të kufizuara. Dizajni do të mundësojë qasje të shpejtë dhe të lehtë për të gjithë ata që janë të interesuar për procesin zgjedhor.

Në seancë u miratua Thirrja Publike për kontrollimin e të dhënave në Listën Zgjedhore për Zgjedhjet Lokale për anëtarë të këshillave komunale dhe këshillin e Qytetit të Shkupit dhe për kryetarë të komunave dhe kryetarin e Qytetit të Shkupit më datë 17 tetor 2021 i cili do të fillojë më 21 gusht 2021. dhe do të zgjasë deri më 9 shtator 2021. Të gjithë qytetarët që duan të kontrollojnë të dhënat e tyre në Listën Zgjedhore do të mund ta bëjnë këtë në formë elektronike në faqen e internetit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve izbirackispisok.gov.mk ose në sec.mk, si dhe personalisht në njësitë dhe zyrat rajonale të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve .

Në bazë të nenit 50 paragrafi 2 të Kodit Zgjedhor, qytetarët gjatë kohëzgjatjes së shikimit publik, kërkesat për regjistrim, shlyerje dhe plotësim të të dhënave në Listën Zgjedhore mund t’i parashtrojnë me postë elektronike në Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, për cilin qëllim u miratua Udhëzimi për veprim gjatë pranimit të kërkesave për regjistrim, plotësim ose shlyerje të të dhënave në Listën Zgjedhore në formë elektronike në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve.

Në të njëjtën kohë, u miratua një Plan Strategjik për TI i cili përcakton aktivitetet që do të kryhen për zbatimin e plotë të strategjisë së TIK të Komisionit Shtetëror Zgjedhor 2021-2024.

Në seancë gjithashtu u miratua Vendimi për ndarjen e mjeteve për komisionet komunale të zgjedhjeve për realizimin e zgjedhjeve për anëtarë të këshillave komunalë dhe këshillin e Qytetit të Shkupit dhe për kryetarë të komunave dhe kryetarin e Qytetit të Shkupit më 17 tetor 2021, për shpenzimet rrjedhëse që ndodhin në lidhje me realizimin e aktiviteteve zgjedhore dhe Vendimi për ndarjen e mjeteve avancë për njësitë dhe zyrat rajonale për të vizituar dhe siguruar vendvotimet dhe për sigurimin e mjete për mbrojtje nga COVID-19.

Gjithashtu në seancën e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve u shqyrtuan kërkesat për mospranim të kryerjes së detyrës së kryetarit, nënkryetarit, anëtarit dhe zëvendësanëtarit të komisioneve komunale të zgjedhjeve, pas së cilës për kërkesat e pranuara nga komisioni u realizua zgjedhje e rastësishme e kryetarit , zëvendëskryetarit, anëtarit dhe zëvendësanëtarit të komisioneve komunale të zgjedhjeve.

Aktet e miratuara nga kjo seancë do të publikohen në faqen zyrtare të internetit.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Skip to content