RISI

,

Тrajnimin e trajnerëve

Nga 23 deri më 25 nëntor në Shkup është mbajtur kursi i trajnimit për trajnerë nga organizatat rinore dhe organizatat e personave me aftësi të kufizuara. Pjesëmarrësit morën njohuri dhe aftësi në lidhje me të drejtat e votës,…
,

Punëtoria për përgatitjen e regjistrit elektronik të akteve

Nga data 24 deri më 25 nëntor në Mavrovë është mbajtur punëtoria për përgatitjen e regjistrit elektronik të akteve ligjore dhe nënligjore. Regjistri elektronik do të mundësojë qasje më të lehtë në të gjithë rregulloren…
,

Takim me drejtorin rajonal të IFES

Kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor, Aleksandar Dashtevski, më 22 nëntor takoi drejtoreshën rajonale për Evropë dhe Euro-Azi në Fondacionin Ndërkombëtar për Sisteme Zgjedhore - IFES, Anya Cumberland, si dhe me drejtoreshën…
,

Certifikimi i KSHZ-së në përputhje me ISO 9001:2015

Më 17 nëntor, një trup certifikues i akredituar i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve prezantoi me ceremoni certifikatën për aplikimin e Sistemit të Menaxhimit të Cilësisë, në përputhje me kërkesat e standardit ISO 9001:2015. Fushëveprimi…
,

Portali për zgjedhje

Si vazhdimësi e bashkëpunimit, dhe ndërlidhje të projekteve tashmë të finalizuara - Faqja e re e internetit dhe Platforma për mësim, më datë 16.11.2022 në KSHZ u mbajt një takim i përbashkët pune me përfaqësuesit e IFES, ku…
,

Trajnim për mbrojtjen e të dhënave personale

Në kuadër të bashkëpunimit me Fondacionin Ndërkombëtar për Sistemet Zgjedhore – IFES, dhe në drejtim të ngritjes së vazhdueshme të kapaciteteve të administratës zgjedhore, në datat 1 dhe 2 nëntor u zhvillua trajnimi dyditor…
,

Seminari i ODIHR-it:
Vëzhgimi i zgjedhjeve dhe pjesëmarrja e grave në zgjedhje

Më 25 tetor, organizuar nga OSBE – Zyra për Institucione Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut (ODIHR), në Vjenë u mbajt një seminar i cili trajtoi dy tema: vëzhgimin e zgjedhjeve dhe pjesëmarrjen e grave në zgjedhje. Seminari…
,

Konferencë rajonale për përmirësimin e proceseve ekzistuese për identifikimin elektronik të votuesve

Më datë 20-21 shtator 2022, Zyra e OSBE-së për Institucione Demokratike dhe të Drejta të Njeriut (OSBE, ODIHR), në bashkëpunim me prezencën e OSBE-së në Shqipëri, organizoi një konferencë rajonale dy-ditore…
,

Prezantimi publik i udhërrëfyesit për formimin e Qendrës Trajnuese për Zgjedhjet

Me qëllim implementimin e standardeve ndërkombëtare për zgjedhjet, si dhe rekomandimeve të Komisionit të Venecias për trajnime të vazhdueshme të administratës zgjedhore dhe aktorëve të tjerë të përfshirë në procesin zgjedhor,…
,

Miratohet procedura për mbrojtje nga ngacmimi seksual

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në vazhdimësi punon për përmirësimin e barazisë gjinore në punën e KSHZ-së dhe për rritjen e pjesëmarrjes së grave në procesin zgjedhor. Duke marrë parasysh se parakusht për sigurimin e zgjedhjeve…
,

Prezantimi i udhërrëfyesit për formimin e qendrës për trajnim

Më 12 tetor 2022, në Komisionin shtetëror të zgjedhjeve u mbajt prezantimi i Studimit të fizibilitetit dhe Udhërrëfyesit për formimin e Qendrës për trajnim zgjedhor. Sh.s. Veronik Ullman, ambasadorja e Zvicrës në Maqedoninë…
Лого ДИК новости

SHPALLJE PUBLIKE NUMËR – 384/2022

për punësimin e 1 nëpunës shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në Komisionin Shtetëror Zgjedhor për vendet e punës në vijim UPR0101G01000 Referent i pavarur për zgjedhje, Njësia rajonale Strumicë, Sektori për listë zgjedhore,…
Skip to content