• Ju votoni personalisht, në qendrën e votimit ku jeni regjistruar në Listën zgjedhore.
 • Të dhënat tuaja mund t’i kontrolloni në Listën zgjedhore në izbirackispisok.gov.mk
 • Ju gjithmonë votoni në emrin tuaj dhe vetëm një herë.
 • Votimi është i lirë dhe i fshehtë dhe askush nuk mund të përcaktojë se si keni votuar.
 • Për të votuar duhet të keni me vete një dokument identifikimi personal – letërnjoftim ose pasaportë të vlefshme, pra letërnjoftim ose pasaportë, vlefshmëria e së cilës ka skaduar në periudhën nga 24 korriku 2023 deri më 24 prill 2024.
 • Ju gjithashtu e identifikoni veten me një gjurmë nga gishti tregues i djathtë. Gjurmët e gishtave kontrollohen me pajisje teknike të operuara nga këshilli zgjedhor.
 • Ju duhet të nënshkruani ekstraktin nga lista e votuesve në qendrën tuaj të votimit.
 • Ju merrni vetëm një fletë votimi, të cilën këshilli zgjedhor duhet ta vulos paraprakisht.
 • Ju votoni vetëm, fshehurazi, pas një ekrani votimi.
 • Ju votoni duke rrethuar numrin serial përpara titullit/emrit në listë.
 • Vetëm fleta e votimit e rrethuar me stilolaps blu është e vlefshme.
 • Fletëvotimin e palosur e vendosni në kutinë e votimit.
 • Askush nuk mund t’ju kërkojë llogari për votën, as t’ju kërkojë të thoni se si keni votuar ose pse nuk keni votuar.
 • Nëse e drejta juaj personale për të votuar është shkelur në cilëndo fazë të procesit ose gjatë procedurës së votimit, ju mund të parashtroni kundërshtim në KSHZ brenda 24 orëve.
 • Ndalohet votimi familjar dhe në grup, si dhe votimi për një person tjetër.
 • Ndalohet fotografimi i fletës së votimit me celular ose aparat fotografik.
 • Ndalohet mbajtja e armëve në qendrën e votimit.

Seanca të drejtëpërdrejta të KSHZ-së

Konferencat për shtyp të KSHZ-së drejtpërdrejt

Video inçizim i seancave të KSHZ-së

Rregullativa

Kodi Zgjedhor, Akte nënligjore

Organet zgjedhore

Rezultatet e zgjedhjeve të mëparshme

Zgjedhjet – Arkivi

Rezultatet e zgjedhjeve të mëparshme

Vendvotim

Përshkrim i vendvotimeve

80

Komunat

3480

Vendvotimet

1 814 317

ZGJEDHJET PRESIDENCIALE – 24.04.2024, numri i përgjithshëm i votuesve në Listën Zgjedhore

1 815 350

ZGJEDHJET PARLAMENTARE – 08.05.2024, numri i përgjithshëm i votuesve në Listën Zgjedhore

Skip to content