Бобан Стојаноски

Boban Stojanoski

Anëtar

Datëlindja: 08.05.1984

Statusi martesor: I martuar, baba i një fëmiu

Kombësia: Maqedonas

E-mail: [email protected]

Arsimi

Jurist i diplomuar

Universiteti „Sh.Kirili dhe Metodi“ – Shkup, Fakultetin Juridik „Justiniani I“– Shkup

Provimin e jurisprudencës e ka kaluar

Ministria e Drejtësisë – Shkup

Magjistër i të drejtës Ndërkombëtare dhe raporteve ndërkombëtare

„Universieteti Europian – RM“

Përvojë pune

2010 – 2015

Bashkëpunëtor i jashtëm/ këshilltar i grupin të deputetëve , Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut

2016 – 2017

Këshilltar në shërbimin Juridik , Komisioni shtetëror i zgjedhjeve ( transferim i përkohshëm nga KRMV)

2015 – 2021

Këshilltar për përkrahje të punës së grupeve të deputetëve në sferën e sistemit politik – Sektor i sekretarit të përgjithshëm , Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut

2021

Anëtar i Komisionit shtetëror të zgjedhjeve

Nјohja e gjuhëve

Gjuhë amtare

Gjuha maqedonase

Gjuhë të tjera

Gjuha angleze

Skip to content