Sot, në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve është dorëzuar Iniciativë për mbledhjen e nënshkrimeve për kandidaturën për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut nga  Gordana Siljanovska Davkova.

Nënshkrimet do të mblidhen në Njësitë/Zyrat rajonale të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve në të gjithë territorin e vendit dhe pranë noterëve në vijim:

1.   Anita Adamçeska, për rajonin e gjykatave themelore në Qytetin e Shkupit

2.   Ana  Jollakoska, për rajonin e gjykatave themelore në Qytetin e Shkupit

3.   Mtodija Ristoski, për rajonin e gjykatave themelore në Qytetin e Shkupit

4.   Bashkim Ameti , për rajonin e gjykatave themelore në Qytetin e Shkupit

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Sot, në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve është dorëzuar Iniciativë për mbledhjen e nënshkrimeve për kandidaturën për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut nga ana e Stevo Pendarovskit.

Nënshkrimet do të mblidhen në Njësitë/Zyrat rajonale të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve në të gjithë territorin e vendit.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, në seancën e sotme nr. 84 i miratoi Regjistrin e radiodifuzerëve, mediave të shtypit dhe mediave elektronike (internet portalet) për Zgjedhjet për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Regjistrin e radiodifuzerëve, mediave të shtypit dhe mediave elektronike (internet portalet) për Zgjedhjet për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Nga gjithsej 333 kërkesa prej mediave, për reklamim të paguar politik për zgjedhjet presidenciale, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve i vërtetoi kërkesat e 37 televizioneve, 35 radio stacioneve, 11 mediave të shtypit dhe 249 internet portaleve. Dy televizione, tre radio stacione do të duhet të dorëzojnë korrigjim të listave të çmimeve në pajtim me nenin 75-gj, paragrafin (11) të Kodit Zgjedhor. Gjithsej tetë subjekte juridike me 10 portale, 1 podkast dhe 1 radio janë refuzuar për shkak të mospërmbushjes së kushteve për regjistrim të mediave për reklamim të paguar politik.

Nga gjithsej 334 kërkesa të parashtruara për reklamim të paguar politik, për zgjedhjet parlamentare, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve i vërtetoi kërkesat e 37 televizioneve, 35 radio stacioneve, 11 mediave të shtypit dhe 249 internet portaleve. Dy televizione, tre radio stacione do të duhet të dorëzojnë korrigjim të listave të çmimeve në pajtim me nenin 75-gj, paragrafin (11) të Kodit Zgjedhor. Gjithsej tetë subjekte juridike me 10 portale, 1 podkast dhe 1 radio janë refuzuar për shkak të mospërmbushjes së kushteve për regjistrim të mediave për reklamim të paguar politik.

Kundër aktvendimeve për refuzimin e mediave që nuk i plotësojnë kushtet për regjistrimin për reklamim të paguar politik, pala e pakënaqur ka të drejtë që në afat prej 24 orësh, nga pranimi i aktvendimit të parashtrojë padi në Gjykatën Administrative të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Regjistri i mediave që do të realizojnë reklamim të paguar politik dhe listat e çmimeve do të jenë në dispozicion dhe publike në ueb faqen e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve është dorëzuar iniciativë për mbledhjen e nënshkrimeve për të kandiduar për deputete në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, për NJZ 1 nga Ana Bobinkova Mijakovska.

Nënshkrimet mblidhen në Njësitë/Zyrat rajonale të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve që janë kompetente për komunat në Njësinë Zgjedhore 1.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, në mbledhjen nr. 83, të mbajtur më 27 shkurt 2024 e miratoi Thirrjen publike me të cilën i njofton të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut që shikimi publik në të dhënat publike në Listën Zgjedhore do të fillojë më 28 shkurt 2024 dhe do të zgjasë deri më 18 mars 2024, në orën 24:00.

U bëhet thirrje të gjithë qytetarëve të interesuar të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të cilët dëshirojnë t’i kontrollojnë të dhënat e tyre në listën zgjedhore, këtë ta bëjnë në mënyrë elektronike në ueb faqen zyrtare të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe personalisht në seksionet dhe zyrat rajonale të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, të cilat do të punojnë çdo ditë në periudhën prej orës 08:00 deri në orën 20:00 e të cilat gjenden në hapësirat e komunave, gjë që është publikuar në ueb faqen e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.

Për atë qëllim, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve e miratoi edhe Udhëzimin për zbatim të shikimit publik në Listën Zgjedhore për Zgjedhjet presidenciale 2024 dhe për Zgjedhjet parlamentare 2024.

Gjithashtu, Komisioni miratoi Vendim në lidhje me Kërkesën për miratim të vendimit në pajtim me nenin 48 paragrafi (1) i Ligjit për Qeverinë e Republikës së Maqedonisë, të parashtruar nga Ministria për Punë dhe Politikë Sociale, me të cilin refuzohet Kërkesa, duke e pasur parasysh që nuk i plotëson kushtet e përcaktuara me ligj sipas nenit përkatëse, për veprim nën kompetencë të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, duke e pasur parasysh se nuk në lidhje me çështje juridike, financiare dhe për të punësuarit, çështje e cila ndërlidhet me organizimin e zgjedhjeve dhe është në lidhje me punën e rregullt të institucionit.

Gjithashtu, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve e miratoi Udhëzimin për vëzhgim të zgjedhjeve dhe procedurës zgjedhore, që ka për qëllim të ofrohen udhëzime për mënyrën e akreditimit të vëzhguesve të zgjedhjeve dhe zbatimin e vëzhgimit të zgjedhjeve dhe procedurës zgjedhore nga vëzhguesit e akredituar. Kërkesë për të fituar cilësinë e vëzhguesve mund të parashtrojnë: shoqatat vendase dhe organizatat e huaja, organizatat ndërkombëtare dhe përfaqësues të vendeve të huaja.

Si rrjedhojë e aktit të lartpërmendur, Komisioni e miratoi edhe Kodin për vëzhgim të zgjedhjeve për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut që do të mbahen më 24 prill 2024 dhe vëzhgim të zgjedhjeve për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut 2024 që do të mbahen më 8 maj 2024 dhe procedurën për kryerjen e misionit vëzhgues të vëzhguesve të akredituar, ndërsa në funksion të përmirësimit të integritetit dhe transparencës së procesit zgjedhor.

Për qëllim të zbatimit të një procesi legjitim dhe transparent zgjedhor, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve miratoi Konkluzion me të cilin vazhdojnë të vlejnë rregulloret e cekura më poshtë, ndërsa të cilat janë me rëndësi të jashtëzakonshme për të gjithë organet zgjedhore për të cilët do të mbahet edukim i detyrueshëm, ndërsa janë me rëndësi edhe për pjesëmarrësit në zgjedhjet, votuesit dhe mediat:

– Udhëzimi për fletat e vlefshme dhe të pavlefshme, nr. 10-689/1 nga 3.3.2020;

– Udhëzimi për shpërndarjen e panove dhe bilbordeve për reklamim nëpërmjet tërheqjes së shortit (në pajtim me nenin 78-a të Kodit Zgjedhor), nr. 10-691/1 nga 3.3.2020;

– Udhëzimi për paraqitje dhe votim të personave të pafuqishëm ose personave të sëmurë, nr. 11-1764/1 nga 25.8.2021;

– Udhëzim për votim të personave që janë në paraburgim shtëpiak (neni 113 i Kodit Zgjedhor), nr. 10-694/1 nga 3.3.2020;

– Udhëzim për votim të votuesve, të cilët janë anëtarë të këshillave zgjedhorë që e zbatojnë votimin në përfaqësitë diplomatike konsullore, përkatësisht në zyrat konsullore (neni 113-b i Kodit Zgjedhor) nr. 10-690/1 nga 3.3.2020;

– Udhëzim për mënyrën dhe procedurën për vendosje lidhur me kundërshtimet në kompetencë të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 11-2486/1 nga 10.10.2021;

– Udhëzim për mënyrën dhe procedurën për paraqitje dhe votim në institucione të veçanta për kujdes jashtë familjes (Shtëpi për pleq) nr. 10-783/1 nga 9.3.2020;

– Udhëzim për mënyrën dhe procedurën për vendosje lidhur me kundërshtimet në kompetencë të komisioneve komunale zgjedhore, nr. 11-2350/1 nga 1.10.2021;

– Udhëzim për komisionet komunale zgjedhore dhe Komisionin Zgjedhor të Qytetit të Shkupit, për sigurimin, ruajtjen, menaxhimin dhe distribuimin e materialit zgjedhor nr. 11-2223/1 nga 23.9.2021;

– Udhëzim për angazhim të personave nga radhët e të punësuarve në sektorët për teknologji informatike në administratën shtetërore, publike, komunale dhe administratën e Qytetit të Shkupit ose teknikë të jashtëm për TI, nr. 11-2117/1 nga 17.9.2021;

– Udhëzim për pranimin, vendosjen dhe ruajtjen PIBV-ve që gjenden në hapësirat e KSHZ-së, nr. 11-1922/1 nga 9.9.2021.

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve e miratoi Planin për komunikim dhe koordinim ndërmjet organeve zgjedhore, që ka për qëllim të arrihet një bashkëpunim më efikas, më i lehtë dhe më i unifikuar ndërmjet Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe komisioneve komunale zgjedhore gjatë përgatitjes dhe zbatimit të Zgjedhjeve për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Zgjedhjeve për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe të fitohen përgjigjet e njëjta për problemet që janë shfaqur gjatë procesit të punës së tyre, përkatësisht përgjigje identike për pyetjet e njëjta.

Në pajtim me Planin aksional të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve për avancimin e ndjeshmërisë gjinore, Komisioni miratoi Udhëzim për dokumente të karakterit të ndjeshëm gjinor, me të cilin vendosen rregulla për krijimin e dokumenteve me karakter të ndjeshëm gjinor në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve. Nëpërmjet këtij udhëzimi promovohet inkluzivitet, respektohen dallimet dhe mbështetet barazia në komunikimet me shkrim.

Mënyra se si do të realizohet grumbullimi i sistematizuar dhe prezantimi i të dhënave të ndara sipas gjinisë në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve dhe organet zgjedhore në nivel më të ulët, është përcaktuar në Udhëzimin për grumbullimin dhe prezantimin e të dhënave të ndara sipas gjinisë, që u miratua në këtë mbledhje.

Në të njëjtën kohë, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve e miratoi Vendimin me të cilin përcaktohet shuma maksimale e mjeteve të nevojshme për marrjen me qira të hapësirave në pronësi private për zbatimin e votimit, në ato vendvotime ku nuk ka objekte publike, hapësira të cilat i plotësojnë kushtet ligjore për zbatimin e votimit, ndërkaq në pajtim me aktvendimet për përcaktimin e vendvotimeve në pjesën e objektit për votim.

Gjithashtu, Komisioni e miratoi Raportin vjetor për llogarinë përfundimtare të KSHZ-së për vitin 2023.

Aktet e miratuara nga kjo mbledhje do të jenë të publikuara në ueb faqen zyrtare të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Nga dita e nesërme, më 23 shkurt 2024 fillon mbledhja e nënshkrimeve për listat për kandidat për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Deri më tani, në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve janë parashtruar gjithsej tеtë Deklarata për pranim të iniciativës për mbledhjen e nënshkrimeve për kandidim për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Tre nga parashtruesit e deklaratave do të mbledhin nënshkrim për kandidaturë në zyrat rajonale të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe pranë noterëve të cilët ata vetë i kanë përcaktuar. Në shtojcë janë listat e noterëve ku do të mblidhen nënshkrimet për kandidim për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut

1.    Vello Markovski – Lista e noterëve

2.    Biljana Vankovska Cvetkovska – Lista e noterëve

3.    Stevço Jakimovski – Lista e noterëve

Pesë nga parashtruesit, grumbullimin e nënshkrimeve për kandidim për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut do ta realizojnë në zyrat rajonale të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.

1.    Tome Nikolloski

2.    Bujar Osmani

3.    Gospodin Poposki

4.    Maksim Dimitrievski

5.    Gjorgji Manaskov

6.    Arben Taravari

7.    Mersiha Smailovikj

8.    Zorica Cvetkovska

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Me Aktvendimin për shpalljen e zgjedhjeve për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut, numër 09-1168/1, më datë 14.2.2024 dhe Aktvendimin për shpalljen e zgjedhjeve për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, numër 09-1169/1 më datë 14.2.2024, të miratuar nga Kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, janë shpallur zgjedhjet për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të cilat do të mbahen më 24 prill 2024, dhe zgjedhjet për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut që do të mbahen më 8 maj 2024.

Duke pasur parasysh se me shpalljen e zgjedhjeve fillojnë të rrjedhin afatet për zbatimin e veprimeve zgjedhore në përputhje me listat e afateve të miratuara nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve njofton kryetarët, anëtarët dhe zëvendësit e të komisioneve zgjedhore komunale se është e nevojshme të fillojnë me ndërmarrjen e të gjitha veprimeve zgjedhore nën kompetencat e tyre në pajtim me Kodin Zgjedhor, aktet nënligjore të KSHZ-së, si dhe udhëzimet nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve.

Me këtë Njoftim obligohen kryetarët e komisioneve zgjedhore komunale të kontaktojnë me nënkryetarin, anëtarët dhe zëvendësit e tyre të komisioneve zgjedhore komunale. Në mungesë të kryetarit të Komisionit zgjedhor komunal, detyrën e kontaktimit me anëtarët dhe zëvendësit e tyre e merr nënkryetari i KZK-së. Në rast të mungesës së kryetarit dhe nënkryetarit të KZK-së, detyrën e kontaktimit me anëtarët e tjerë dhe zëvendësit e tyre e merr njëri prej anëtarëve.

Për të gjitha detyrat dhe veprimet për përgatitjen e zgjedhjeve që duhet t’i ndërmerrni si komision zgjedhor komunal, do të informoheni me kohë nga ana e koordinatorëve të emëruar të komisioneve zgjedhore komunale.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Në seancën e 82-të të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, të mbajtur më 20 shkurt 2024, është miratuar Rregullorja për rregullimin e procedurës për mbledhjen e nënshkrimeve dhe mënyrën e përcaktimit të noterit, për të cilën bëhet sqarim i veçantë i procedurës së mbledhjes së nënshkrimeve për mbështetje të parashtruesit të listës së kandidatit për President të Republikës si dhe në listën e paraqitur të kandidatëve për deputetë kur lista e paraqitur është nga “një grup zgjedhësish”.

Nënshkrimet mblidhen në hapësirat zyrtare të njësisë rajonale dhe zyrës së Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, para personit zyrtar të punësuar në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve.

Kur nënshkrimet mblidhen para noterit, nënshkrimet mblidhen në hapësirat zyrtare të noterit, në përputhje me rregullat e depozitimit të nënshkrimeve.

Mbledhja e nënshkrimeve fillon më 23 shkurt 2024 dhe zgjat deri më 8 mars 2024 deri në orën 24:00. Gjatë mbledhjes së nënshkrimeve, njësitë rajonale dhe zyrat e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve do të punojnë çdo ditë nga ora 08:00 deri në 20:00, deri në ditën e fundit më 8 mars të vitit 2024, deri në orën 24:00.

Nënshkrimet mblidhen në formularët e përcaktuar nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve dhe publikohen në ueb faqen e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve https://www.sec.mk/.

Njëkohësisht, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve miratoi Konkluzionin për qëndrimin në fuqi dhe zbatimin e Rregullores për mënyrën e veprimit të policisë gjatë mbajtjes së zgjedhjeve nr. 11-1763/1 më datë 28 gusht 2021.

Aktet e miratuara nga kjo seancë do të publikohen në ueb faqen zyrtare.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Mbledhja e nënshkrimeve fillon ditën e dhjetë nga dita e shpalljes së zgjedhjeve dhe zgjat 15 ditë.

Mbledhja e nënshkrimeve fillon më 23 shkurt dhe zgjat deri më 8 mars në orën 24:00.

Gjatë mbledhjes së nënshkrimeve, Seksionet dhe zyrat rajonale të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, do të punojnë çdo ditë në periudhën e paraqitur, pa ndërprerë në periudhën prej orës 08:00 deri në orën 20:00 ditën e ardhshme, përkatësisht 8 mars deri në orën 24:00.

Iniciativa për mbledhjen e nënshkrimeve për përkrahje të përkrahje të listës së parashtruar për kandidat për President të Republikës dhe për listë të parashtruar për kandidatë për deputetë kur lista është e parashtruar nga “grup i zgjedhësve” iniciohet me dorëzim të Njoftimit dhe Deklaratës (https://drive.google.com/file/d/1QpAHy23Hpuja0Ndt_gp3PWbrJk_LRwMY/view) në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve, nga kandidati i propozuar, përkatësisht personi i autorizuar nga ai me autorizim të përgjithshëm të vërtetuar në noter.

Autorizimi i përgjithshëm që e jep kandidati për të cilin mblidhen nënshkrime vlen edhe për dërgimin e njoftimit dhe të deklaratës në KSHZ si dhe dërgimin e formularëve përkatës në seksionet dhe zyrat rajonale të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, shikim në nënshkrimet e paraqitura për listën për kandidat për të cilën janë të autorizuar dhe marrje të formularit me nënshkrimet e mbledhura.

Personi i autorizuar nga parashtruesi i iniciativës, mund të autorizojë person tjetër për çdo seksion dhe zyrë rajonale të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, që në emër të tij t’i kryen aktivitetet e cekura me autorizime të veçanta. Autorizimet duhet të vërtetohet në noter, origjinali i autorizimit u dërgohet seksioneve dhe zyrave rajonale të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, kopjen e mban parashtruesi.

Në njoftimin shënohet që do të mblidhen nënshkrime për përkrahje dhe ceket në cilat seksione dhe zyra rajonale të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe noterë do të mblidhen nënshkrimet.

Seksionet dhe zyrat rajonale të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve ( https://www.sec.mk/kontakti/ )

Seksioni rajonal Gjevgjeli, kompetent për komunën Gjevgjeli, Dojran dhe komunën Bogdanci

Zyra Vallandovë, kompetente për komunën Vallandovë

Seksioni rajonal Kërçovë, kompetent për komunën Kërçovë

Zyra Makedonski Brod kompetente për komunat Makedonski Brod dhe Pllasnicë

Seksioni rajonal Koçani, kompetent për komunat Koçani, Çeshinovë – Obleshevë dhe komunën Zërnovci

Zyra Vinicë kompetente për komunën Vinicë

Seksioni rajonal Berovë, kompetent për komunat Berovë dhe Pehçevë

Zyra Dellçevë kompetente për komunat Dellçevë dhe Makedonska Kamenica

Seksioni rajonal Ohër, kompetent për komunat Ohër dhe Debarcë

Seksioni rajonal Strugë, kompetent për komunën Strugë dhe Vevçani

Zyra Dibër kompetente për komunat Dibër dhe Qendra Zhupë

Seksioni rajonal Strumicë, kompetent për komunat Strumicë, Novo Sellë, Vasilevë dhe Bosilovë

Zyra Radovish kompetente për komunat Radovish dhe Konçe

Seksioni rajonal Veles, kompetent për komunat Veles, Çashka dhe Gradsko

Zyra Kavadarci kompetente për komunat Kavadarci dhe Rosoman

Zyra Negotinë kompetente për komunat Negotinë dhe Demir Kapi

Seksioni rajonal Shtip, kompetent për komunat Shtip dhe Karbinci

Zyra Probishtip kompetente për komunën Probishtip

Zyra Shën Nikole kompetente për komunat Shën Nikole dhe Llozovo

Seksioni rajonal Manastir, kompetent për komunat Manastir, Novaci dhe Mogillë

Zyra Resnjë kompetente për komunën Resnjë

Zyra Demir Hisar kompetente për komunën Demir Hisar

Seksioni rajonal Gostivar, kompetent për komunat Gostivar, Vrapçishtë dhe Mavrovë e Rostushë

Seksioni rajonal Kumanovë, kompetent për komunën Kumanovë, Likovë dhe Stari Nagoriçani

Zyra Kriva Pallankë kompetente për komunat Kriva Pallankë dhe Rankovcë

Zyra Kratovë kompetente për komunën Kratovë.

Seksioni rajonal Prilep, kompetent për komunat Prilep, Dollnenin dhe Krivogashtani.

Zyra Krushevë kompetente për komunën Krushevë.

Seksioni rajonal Tetovë, kompetent për komunat Tetovë, Tearcë, Bërvenicë, Bogovinjë, Zhelinë dhe Jegunovcë.

Seksioni rajonal Karposh, kompetent për komunat Karposh, Gjorçe Petrov dhe Saraj.

Seksioni rajonal Qendër, kompetent për komunat Qendër dhe Aerodrom

Seksioni rajonal Çair, kompetent për komunat Çair, Butel, Shuto Orizarë dhe Çuçer Sandevë

Seksioni rajonal Gazi Baba, kompetent për komunat Gazi Baba, Haraçinë, Petrovec dhe Ilinden

Seksioni rajonal Kisella Voda, kompetent për komunën Kisella Voda, Studeniçan, Zelenikovë dhe Sopishtë

Nënshkrimet grumbullohen në formularë të përcaktuar nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve dhe publikohen në internet faqen e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve https://www.sec.mk/. në “PJESËMARRËS NË ZGJEDHJE” në pjesën “ZGJEDHJET PRESIDENCIALE 2024” përkatësisht “ZGJEDHJET PARLAMENTARE 2024”

Për mbledhjen e nënshkrimeve për propozim të kandidatit për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të propozuar nga një GRUP I ZGJEDHËSVE – është formulari numër 1b  https://docs.google.com/document/d/1RpyQVPx7qZPuBRupIdusfRTD9y7wE9JY/edit

Për mbledhjen e nënshkrimeve për propozim të kandidatëve për zgjedhje të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, për listë të kandidatëve të propozuar nga grup i zgjedhësve – është formulari numër 2

https://docs.google.com/document/d/1jQA0rlJd33CXfbkJ2e1fPdUX3S9EZmxS/edit Secili parashtrues i listës së kandidatëve e ka për detyrë që vet ta plotësojë formularin.

Rregullore për rregullimin e procedurës për për mbledhjen e nënshkrimeve dhe mënyrën e përcaktimit të noterëve

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Më 16 shkurt, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve mbajti të parën nga seria e punëtorive të planifikuara për gazetarë.

Qëllimi i punëtorisë ishte thellimi i bashkëpunimit ndërmjet KSHZ-së dhe punonjësve të medias në drejtim të arritjes së misionit tonë të përbashkët: ndarjes së informacionit në kohë, të saktë dhe të besueshme me publikun.

Në punëtori, pjesëmarrësit shqyrtuan oraret e zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare, si dhe patën mundësinë të hapin diskutime për çështje të ndryshme me interes për publikun.

Të gjithë të pranishmit e vlerësuan pozitivisht seminarin dhe theksuan se do të jetë shumë i dobishëm për raportimin për zgjedhjet e vitit 2024.

Punëtorinë e organizuam në përputhje me aktivitetet e parapara me Memorandumin e Bashkëpunimit me MIA.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve sot më 15 shkurt 2024 mbajtI takim me ministrin e Punës dhe Politikës Sociale, Gjoko Velkovski.

Takimi u zhvillua në një atmosferë konstruktive dhe nga të dyja palët u shpreh gatishmëria për bashkëpunim në drejtim të organizimit dhe zhvillimit të zgjedhjeve të ndershme dhe demokratike.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve i njofton radiodifuzerët, mediat e shtypit dhe mediat elektronike (portalet e internetit), të cilat do të sigurojnë reklamim të paguar politik për pjesëmarrësit në fushatën zgjedhore në Zgjedhjet për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në vitin 2024, se janë të obliguar të regjistrohen në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve, në afat prej 3 ditëve nga dita e shpalljes së zgjedhjeve.

Radiodifuzerët, mediat e shkruara dhe mediat elektronike (portalet e internetit) dorëzojnë në Komisionin Shtetëror të “Kërkesë për regjistrim në regjistrin për radiodifuzerë, media të shtypit dhe media elektronike (portalet e internetit) për Zgjedhjet për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në vitin 2024”, detyrimisht të bashkangjitur në shtojcë gjendjen rrjedhëse të lëshuar nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë së Veriut jo më të vjetër se 30 ditë.
Kërkesat për regjistrim me gjendjen rrjedhëse të bashkangjitur parashtrohen në mënyrë elektronike në adresën elektronike: [email protected] ose në arkivin e KSHZ-së në bulev.”Kirili dhe Metodi” nr.54, 1000 Shkup (jo më vonë se ora 24:00 më datë 16 shkurt 2024).
Në bazë të kërkesave të dorëzuara për regjistrim, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve do të përgatisë “Regjistër të radiodifuzerëve, mediave të shtypit dhe mediave elektronike (portalet e internetit) për Zgjedhjet për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në vitin 2024” të cilat do të ofrojnë shërbime për reklamim të paguar politik gjatë Zgjedhjeve për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në vitin 2024. Regjistri me kërkesat e parashtruara dhe të pranuara për regjistrim në regjistrin për radiodifuzerë, media të shtypit dhe media elektronike (portalet e internetit ) për Zgjedhjet për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut në vitin 2024 do të publikohet publikisht në ueb faqen e Komisionit.

Radiodifuzerët, mediat e shtypit dhe mediat elektronike (portalet e internetit) janë të obliguar që në afat prej pesë ditësh nga dita e shpalljes së zgjedhjeve të përcaktojnë listat e çmimeve për reklamim të paguar politik për pjesëmarrësit në procesin zgjedhor (jo më vonë se data 18 shkurt 2024 deri në ora 24:00).
Radiodifuzerët dhe mediat e shtypit janë të obliguar që listat e çmimeve për reklamim të paguar politik për çdo media veçmas t’i aplikojnë edhe gjatë fushatës zgjedhore dhe në këtë rast çmimi mesatar (mesatarja aritmetrike) për sekondë për një ditë dhe natë i fituar sipas periudhave të ndryshme të çmimeve dhe reklamave si më poshtë: Periudha 1 – nga ora 00:00 deri në ora 08:00, Periudha 2 – nga ora 08:00 deri në ora 16:00 dhe Periudha 3 – nga ora 16:00 deri në ora 24:00 për radiodifuzerët për reklamim të pagaur politik, si dhe çmimi i qirasë për hapësiën reklamuese në median e shtypit nuk duhet të tejkalojë çmimin e përgjithshëm mesatar të reklamimit të çdo radiodifuzeri të llogaritur veçmas në pesë ciklet e fundit zgjedhore të mbajtura në nivelin e gjithë territorit të shtetit, , edhe atë Zgjedhjet për anëtarë të këshillave komunalë dhe këshillit të Qytetit të Shkupit dhe për kryetarë të komunave dhe kryetar të Qytetit të Shkupit në vitin 2021, Zgjedhjet e parakohshme për deputetë të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në vitin 2020, Zgjedhjet për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut në vitin 2019, Zgjedhjet lokale 2017, Zgjedhjet e parakohshme për deputetë të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në vitin 2016 ndërsa për mediat elektronike (portalet e internetit) çmimi i qirasë për hapësirën reklamuese në portalin e internetit për reklamim të paguar politik nuk duhet të tejkalojnë çmimin mesatar të reklamimit të llogaritur për pesë ciklet e fundit zgjedhore.

Për radiodifuzerët, mediat e shtypit dhe mediat elektronike (portalet e internetit) që nuk kanë marrë pjesë në të gjitha 5 ciklet e kaluara zgjedhore, çmimi për reklamim të paguar politike nuk mund të tejkalojë çmimin mesatar të reklamimit të llogaritur në pesë ciklet e fundit zgjedhore në përputhje me Udhëzimin për mënyrën dhe procedurën e vërtetimit të çmimit të arritur mesatar për reklamim të paguar politik për radiodifuzerët, mediat e shtypit dhe portalet elektronike (internet portalet) që nuk kanë marrë pjesë në pesë ciklet e fundit zgjedhore të miratuar nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve me nr.08-441/1 nga 14.02.2024.

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve është i obliguar që t’i konfirmojë dhe publikojë në ueb faqen e tij listat e dorëzuara të çmimeve me çmimet e llogaritura mesatare të verifikuara nga radiodifuzerët dhe mediat e shtypit, si dhe t’i publikojë listat e çmimeve me çmimet e verifikuara nga mediat elektronike (portalet e internetit), në pajtim me nenin 75-gj paragrafi (3) dhe (9) të Kodit Zgjedhor, në afat prej 10 ditësh nga skadimi i afatit për dorëzimin e listave të çmimeve të përcaktuara në paragrafin (3) të këtij neni.
Nëse Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve konstaton parregullsi në listat e çmimeve të radiodifuzerëve dhe mediave të shtypit, e njofton median përkatëse që brenda 72 orëve nga marrja e njoftimit të bëjnë korrigjimin e listës së çmimeve.

Arkiva e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve do të bëjë pranimin e kërkesave për regjistrim në Regjistrin për radiodifuzerë, media të shtypit dhe media elektronike (internet portale) më datë 17.02.2024 (e shtunë), deri në orën 24:00.

Упатство за начинот и постапката за утврдување на просечно постигната цена и најниска цена за платено политичко рекламирање за радиодифузери, печатени медиуми и портали кои не учествувал

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve i njofton radiodifuzerët, mediat e shtypit dhe mediat elektronike (portalet e internetit), të cilat do të sigurojnë reklamim të paguar politik për pjesëmarrësit në fushatën zgjedhore në Zgjedhjet për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut në vitin 2024, se janë të obliguara që të regjistrohen në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve, në afat prej 3 ditëve nga dita e shpalljes së zgjedhjeve.

Radiodifuzerët, mediat e shkruara dhe mediat elektronike (portalet e internetit) dorëzojnë në Komisionin Shtetëror të “Kërkesë për regjistrim në regjistrin për radiodifuzerë, media të shtypit dhe media elektronike (portalet e internetit) për Zgjedhjet për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut në vitin 2024”, detyrimisht të bashkangjitur në shtojcë gjendjen rrjedhëse të lëshuar nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë së Veriut jo më të vjetër se 30 ditë.
Kërkesat për regjistrim me gjendjen rrjedhëse në shtojcë parashtrohen në mënyrë elektronike në adresën elektronike: [email protected] ose në arkivin e KSHZ-së në bulev.”Kirili dhe Metodi” nr.54, 1000 Shkup (jo më vonë se ora 24:00 më datë 17 shkurt 2024).

Në bazë të kërkesave të dorëzuara për regjistrim, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve do të përgatisë “Regjistër të radiodifuzerëve, mediave të shtypit dhe mediave elektronike (portalet e internetit) për Zgjedhjet për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut vitin 2024” të cilat do të ofrojnë shërbime për reklamim të paguar politik gjatë Zgjedhjeve për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut në vitin 2024. Regjistri me kërkesat e parashtruara dhe të pranuara për regjistrim në regjistrin për radiodifuzerë, media të shtypit dhe media elektronike (portalet e internetit ) për Zgjedhjet për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut në vitin 2024 do të publikohet publikisht në ueb faqen e Komisionit.

Radiodifuzerët, mediat e shtypit dhe mediat elektronike (portalet e internetit) janë të obliguar që në afat prej pesë ditësh nga dita e shpalljes së zgjedhjeve të verifikojnë listat e çmimeve për reklamim të paguar politik për pjesëmarrësit në procesin zgjedhor (jo më vonë se data 19 shkurt 2024 deri në ora 24:00).
Radiodifuzerët dhe mediat e shtypit janë të obliguar që listat e çmimeve për reklamim të paguar politik për çdo media veçmas t’i aplikojnë edhe gjatë fushatës zgjedhore dhe në këtë rast çmimi mesatar (mesatarja aritmetrike) për sekondë për një ditë dhe natë i fituar sipas periudhave të ndryshme të çmimeve dhe reklamave si më poshtë: Periudha 1 – nga ora 00:00 deri në ora 08:00, Periudha 2 – nga ora 08:00 deri në ora 16:00 dhe Periudha 3 – nga ora 16:00 deri në ora 24:00 për radiodifuzerët për reklamim të pagaur politik, si dhe çmimi i qirasë për hapësiën reklamuese në median e shtypit nuk duhet të tejkalojë çmimin e përgjithshëm mesatar të reklamimit të çdo radiodifuzeri të llogaritur veçmas në pesë ciklet e fundit zgjedhore të mbajtura në nivelin e gjithë territorit të shtetit, , edhe atë Zgjedhjet për anëtarë të këshillave komunalë dhe këshillit të Qytetit të Shkupit dhe për kryetarë të komunave dhe kryetar të Qytetit të Shkupit në vitin 2021, Zgjedhjet e parakohshme për deputetë të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut në vitin 2020, Zgjedhjet për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut në vitin 2019, Zgjedhjet lokale 2017, Zgjedhjet e parakohshme për deputetë të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë në vitin 2016 ndërsa për mediat elektronike (portalet e internetit) çmimi i qirasë për hapësirën reklamuese në portalin e internetit për reklamim të paguar politik nuk duhet të tejkalojnë çmimin mesatar të reklamimit të llogaritur për pesë ciklet e fundit zgjedhore.

Për radiodifuzerët, mediat e shtypit dhe mediat elektronike (portalet e internetit) që nuk kanë marrë pjesë në të gjitha 5 ciklet e kaluara zgjedhore, çmimi për reklamim të paguar politike nuk mund të tejkalojë çmimin mesatar të reklamimit të llogaritur në pesë ciklet e fundit zgjedhore në përputhje me Udhëzimin për mënyrën dhe procedurën e vërtetimit të çmimit të arritur mesatar për reklamim të paguar politik për radiodifuzerët, mediat e shtypit dhe portalet elektronike (internet portalet) që nuk kanë marrë pjesë në pesë ciklet e fundit zgjedhore të miratuar nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve me nr.08-441/1 nga 14.02.2024.

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve është i obliguar që t’i konfirmojë dhe publikojë në ueb faqen e tij listat e dorëzuara të çmimeve me çmimet e llogaritura mesatare të verifikuara nga radiodifuzerët dhe mediat e shtypit, si dhe t’i publikojë listat e çmimeve me çmimet e verifikuara nga mediat elektronike (portalet e internetit), në pajtim me nenin 75-gj paragrafi (3) dhe (9) të Kodit Zgjedhor, në afat prej 10 ditësh nga skadimi i afatit për dorëzimin e listave të çmimeve të përcaktuara në paragrafin (3) të këtij neni.

Nëse Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve konstaton parregullsi në listat e çmimeve të radiodifuzerëve dhe mediave të shtypit, e njofton median përkatëse që brenda 72 orëve nga marrja e njoftimit të bëjnë korrigjimin e listës së çmimeve.

Arkiva e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve do të bëjë pranimin e kërkesave për regjistrim në Regjistrin për radiodifuzerë, media të shtypit dhe media elektronike (internet portale) më datë 17.02.2024 (e shtunë), deri në orën 24:00.

Упатство за начинот и постапката за утврдување на просечно постигнатата цена и најниска цена за платено политичко рекламирање за радиодифузери, печатени медиуми и портали кои не учествувале во последните пет изборни циклуси

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve shënoi Ditën Globale të Zgjedhjeve 2024 me nënshkrimin e Memorandumit për Bashkëpunim me Agjencinë për Informim të Mediave – MPB.

Qëllimi i këtij memorandumi është të inkurajojë frymën e mbështetjes dhe bashkëpunimit të ndërsjellë ndërmjet Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe Agjencisë për Informim të Mediave, me qëllim të tejkalimit të sfidave dhe avancimit të mundësive për përmirësimin e procesit zgjedhor dhe për të kontribuar në besueshmërinë dhe integritetin e zgjedhjet.

KSHZ-ja dhe MPB-ja ranë dakord se bashkërisht do të punojnë në drejtim të promovimit të vlerave demokratike, përmirësimit të edukimit dhe vetëdijesimit të votuesve, shpërndarjes së saktë dhe me kohë të informacionit, mbulimit gjithëpërfshirës të zgjedhjeve, ngritjes së kapaciteteve dhe trajnimeve, ruajtjes së etikës mediatike dhe integritetit zgjedhor, si dhe integrimin e inovacionit dhe teknologjisë së re.

Dita Globale e Zgjedhjeve shënohet çdo shkurt për 19 vjet, si rezultat i angazhimit që doli nga Konferenca Globale për Zgjedhjet e mbajtur nga 15 deri më 17 shtator 2005 në Budapest, Hungari.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve sot më 31 janar 2024 ka mbajtur takim me ministrin e Punëve të Brendshme, Pançe Toshkovski.

Takimi u zhvillua në një atmosferë konstruktive dhe nga të dyja palët u shpreh gatishmëria për të vazhduar bashkëpunimin në drejtim të organizimit dhe zhvillimit të zgjedhjeve të ndershme dhe demokratike.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Organizuar nga Këshilli i Evropës – Departamenti për Zgjedhje dhe Pjesëmarrje demokracisë , në fund të nëntorit u mbajt një ndërkombëtar në Strasburg konferencë me temë “Roli i qendrave të trajnimit zgjedhor ” në përmirësimin e proceseve zgjedhore dhe zgjedhjeve.

Gjatë Konferencës , folësit dhe pjesëmarrësit , ndër të tjera , ndanë përvojat e tyre dhe praktikat më të mira , diskutuan se si të mund të strukturohej qendrat e trajnimit zgjedhor , cili është roli, misioni dhe burimet e tyre. Ata diskutuan gjithashtu rëndësinë dhe ndikimin e trajnimeve në mjedisin zgjedhor dhe zhvillimin kulturor , si mund të zbatohen ato . politikat e trajnimit , sfidat kryesore , tendencat dhe teknologjitë globale në procesin zgjedhor, si dhe shkëmbimi i perspektivave kryesore për forcimin e bashkëpunimit në këto fusha ndërmjet shteteve anëtare të Këshillit të Evropës .

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve mori pjesë në këtë konferencë përmes përfaqësuesit të tij. Përfaqësuesi i KSHZ-së në një seancë paneli prezantoi progresin e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve në dy vitet e fundit në drejtim të themelimit të një qendre trajnimi për zgjedhje. Nëpërmjet prezantimit, ajo bëri një pasqyrë të të gjithë procesit, duke filluar nga zbatimi i studimit të fizibilitetit, përmes udhërrëfyesit dhe planit të veprimit, përgatitjes së të gjitha dokumenteve të nevojshme, deri në paraqitjen e amendamenteve të propozuara në Kodi Zgjedhor, të cilët parashikojnë ngritjen e një qendre të tillë.

Autoritetet zgjedhore luajnë një rol kyç në sigurimin e duhur funksionimin e institucioneve demokratike. Respektimi i parimeve të pavarësisë , integritetit, transparencës dhe efikasitetit është i një rëndësie thelbësore për ta , së bashku me ofrimin e trajnimeve profesionale për anëtarët e administratës zgjedhore dhe palët e tjera të interesuara të përfshira në procesin zgjedhor. Kjo u theksua edhe gjatë të katërtit Samiti i Këshillit të Evropës , ku krerët e shteteve theksuan nevojën për rikthimin e besimit në proceset zgjedhore dhe zhvillimin e zgjedhjeve sipas standardeve ndërkombëtare.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Një delegacion i Komisionit Shtetëror Zgjedhor dhe Fondacionit Ndërkombëtar për Sistemet Zgjedhore (IFES) vëzhguan zgjedhjet e përgjithshme në Holandë.

Zgjedhjet e përgjithshme të parakohshme u mbajtën më 22 nëntor 2023 për të zgjedhur anëtarët e Dhomës së Përfaqësuesve.

Sipas ligjit zgjedhor holandez, zgjedhjet për Dhomën e Përfaqësuesve mbahen çdo katër vjet në muajin mars, përveç nëse caktohen zgjedhje të parakohshme. 150 anëtarët e Dhomës së Përfaqësuesve zgjidhen me lista të hapura, me model proporcional.

Vëzhgimi i zgjedhjeve u realizua me mbështetjen e Fondacionit Ndërkombëtar për Sisteme Zgjedhore (IFES).

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Asambleja e Përgjithshme dhe Konferenca Plenare e Shoqatës Ndërkombëtare të Grave për Administrimin Zgjedhor (WEM-International) u mbajt në Pragë, Republika Çeke, më 8-9 nëntor 2023.

Mbledhja statutore, e organizuar nga IFES Ukraine me mbështetjen e Zyrës Rajonale Evropiane të IFES, mblodhi së bashku përfaqësues të shquar të autoriteteve zgjedhore nga 18 vende të botës, duke përfshirë një përfaqësues nga Komisioni Shtetëror Zgjedhor.

Pjesëmarrësit shkëmbyen praktikat më të mira për integrimin e perspektivave gjinore në punën e organeve zgjedhore, duke shkëmbyer përvoja frymëzuese të lidershipit të grave në administratën zgjedhore. Në këtë aktivitet anëtarësimit të WEM-International iu bashkuan organet e reja zgjedhore dhe u zgjodh Kryesia e Komitetit Ekzekutiv. Pjesëmarrësit bashkërisht zhvilluan vizionin strategjik të shoqatës për dy vitet e ardhshme.

Gjatë aktivitetit u organizua punëtoria “Aleatët për Barazi” nga RENEWE – Rrjeti Rajonal Evropian për Fuqizimin e Grave në Zgjedhje.

Nëpërmjet disa sesioneve interaktive, pjesëmarrësit fituan njohuri dhe aftësi për trajtimin e llojeve të ndryshme të dhunës me bazë gjinore dhe ofrimin e mbështetjes për viktimat e dhunës së tillë, veçanërisht në hapësirën online.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Komisioni Shtetëror Zgjedhor mori pjesë në takimin vjetor të Rrjetit të Drejtësisë Zgjedhore, i cili u mbajt në Paris në 17 tetorit.

Në takim u diskutua për sfidat me të cilat përballen autoritetet zgjedhore dhe gjykatat administrative në ruajtjen e integritetit të zgjedhjeve, si dhe rëndësinë e transparencës në financimin e fushatave zgjedhore.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Gjatë muajve shtator dhe tetor 2023, Komisioni Shtetëror Zgjedhor organizoi dhe realizoi trajnime për përmirësimin e ndjeshmërisë gjinore të trajnerëve të certifikuar nga KSHZ, me titull “Aspektet gjinore të procesit zgjedhor”.

Në trajnime janë përfshirë gjithsej 106 pjesëmarrës – 88% e numrit të përgjithshëm të trajnerëve të certifikuar të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, prej të cilëve 52 meshkuj dhe 54 femra të cilët kryejnë trajnime për anëtarët e organeve zgjedhore të niveleve më të ulëta.

Për të siguruar organizim dhe angazhim efektiv, pjesëmarrësit u ndanë në pesë grupe, secili i përbërë nga afërsisht 20 deri në 25 persona. Të gjitha këto grupe u balancuan me kujdes për sa i përket gjinisë dhe rajonit gjeografik, me qëllim promovimin e diversitetit dhe gjithëpërfshirjes.

Tema e barazisë gjinore dhe aspekteve gjinore të zgjedhjeve u prezantua për herë të parë këtë vit si temë për trajnerët e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe pati një ndikim shumë pozitiv. Ai u vlerësua si shumë i dobishëm, me nevojën e përsëritjes për një periudhë të caktuar, sidomos pas zgjedhjeve.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Skip to content