Konkluzion për përfundimin e zgjedhjeve për deputetë në kuvendin e RMV-së, 8 .5.2024

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Në seancë, KSHZ-ja miratoi Konkluzion për shpalljen e rezultateve përfundimtare dhe shpërndarjen e mandateve për zgjedhjen e deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut për Njësinë zgjedhore nr. 5 nga Zgjedhjet e zhvilluara për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, të mbajtura më 8 maj 2024, pas përfundimit të procedurave sipas kundërshtimeve të parashtruara.

Njëkohësisht, KSHZ-ja vendosi në lidhje me Kundërshtimin për mbrojtjen e të drejtës së votës nga parashtrues i listës UP 10 33 të datës 24 maj 2024, të parashtruar nga Koalicioni Frontit Europian, për VV 2101, Komuna e Zhelinës, NJZ 6 dhe i njëjti u refuzua si i pabazuar.

Aktet e miratuara nga kjo seancë do të publikohen në ueb faqen zyrtare të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Në seancë, KSHZ-ja miratoi Konkluzionin për shpalljen e rezultateve përfundimtare dhe shpërndarjen e mandateve sipas njësive zgjedhore për zgjedhjen e deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut nga zgjedhjet e mbajtura për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, të mbajtura më 8 maj 2024.

Pasi që brenda afatit ligjor Gjykata Administrative i hodhi si të pabazuara të gjitha paditë e Koalicionit Fronti Europian dhe i vërtetoi Aktvendimet e KSHZ-së për anulimin e votimit, KSHZ-ja i miratoi Aktvendimet për përsëritjen e votimit në Njësinë Zgjedhore 5 në VV 1470/1, VV 1470 në Komunën e Dollnenit, VV 1194 dhe VV 1202 në Komunën e Krushevës, VV 1844 në Komunën e Strugës dhe VV 1272 në Komunën e Ohrit, në pajtim me nenin 151 paragrafi 3 të Kodit Zgjedhor dhe Aktvendimin për përsëritjen e votimit në Njësinë Zgjedhore 6, VV 2101 në Komunën Zhelinës, në përputhje me nenin 151 paragrafi 3 të Kodit Zgjedhor.

Në përputhje me këtë, KSHZ-ja miratoi Aktvendime për shkarkimin e këshillave zgjedhorë që kanë realizuar votimin në këto vendvotime.
Në seancë, KSHZ-ja njoftoi se të gjithë personat të sëmurë dhe të pafuqishëm që janë të paraqitur më parë do të mund të votojnë më 21 maj 2024.
Njëkohësisht, KSHZ-ja informoi se heshtja zgjedhore fillon më datë 20 maj 2024, në ora 00:00.

Aktet e miratuara në këtë seancë do të publikohen në ueb faqen zyrtare të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Sot, anëtarët e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve kishin takim me ambasadoren e misionit vëzhgues të OSBE-ODIHR, znj. Xhilian Strik, zëvendësin e shefit të misionit, Marcel Nagi dhe një analist të ekipit vëzhgues.

Në takim, të dyja palët kanë shprehur kënaqësi nga bashkëpunimi gjatë procesit zgjedhor dhe e konfirmuan nevojën për komunikim të ndërsjellë intensiv për sa i përket cekjes së nevojave të identifikuara për përmirësimin e procesit si dhe rekomandime konkrete për proceset e ardhshme zgjedhore.

Në kuadër të takimit të fundit të misionit vëzhgues të OSBE-ODIHR për zgjedhjet në shtetin tonë, pjesëmarrësit shkëmbyen përvoja nga procesi zgjedhor me analizë të shkurtë dhe propozime për aktivitete të mëtutjeshme dhe mundësi për përmirësimin dhe zhvillimin e procesit zgjedhor.

Kryetari i KSHZ-së, Prof. Dr. Aleksandar Dashtevski falënderoi misionin vëzhgues të OSBE/ODIHR për angazhimin dhe përkrahjen që në vazhdimësi e ka fituar KSHZ-ja për zgjedhjet dhe e theksoi rëndësinë e misionit për zhvillim të procesit zgjedhor dhe vlerave demokratike.

“Zgjedhjet u zbatuan në nivelin më të mirë të mundshëm dhe ne vazhdojmë me përmbushjen e detyrimeve tona. Unë kam pritshmëri që deri në fund edhe këto ditë të kalojnë në atmosferë demokratike, ashtu siç edhe e nisëm procesin zgjedhor”, theksoi Dashtevski gjatë takimit.

Në takim, ambasadorja Strik tha se është privilegj të punohet në aktivitetet zgjedhore në Maqedoni.
“Raporti jonë preliminar ka dhënë vlerësim pozitiv për procesin zgjedhor me parregullsi të vogla. Me vëmendje jemi duke e përcjell procesin e negociatave dhe do ta vlerësojmë atë në bazë të transparencës, veprimit të kohshëm dhe përputhshmërisë me normat. Puna jonë është t’i vlerësojmë procedurën dhe procesin zgjedhor, e jo anën politike, prandaj jemi të interesuar vetëm për aspektin administrativ”, deklaroi shefja e misionit OSBE/ODIHR, Strik.

Para përfaqësuesve të misionit vëzhgues të OSBE/ODIHR, diskutuan edhe nënkryetarja e KSHZ-së, Ditmire Shehu dhe anëtarët Boris Kondarko dhe Boban Stojanovski.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve i miratoi këto kundërshtime:

Zhelinë,   VV 2101  i parashtruar nga koalicioni “Vlen”

Ohër,  VV 1272   i parashtruar nga koalicioni “Maqedonia jote”

Krushevë,  VV 1194 dhe VV 1202  i parashtruar nga koalicioni “Maqedonia jote”

Strugë,  VV 1844 i parashtruar nga koalicioni “Maqedonia jote” dhe koalicioni “Për Ardhmëri Evropiane”

Dollnen,  VV 1470 dhe VV 1470/1 i parashtruar nga koalicioni “Maqedonia jote”

Kundërshtimet tjera për vendvotimet në Manastir, Resnjë, Gostivar, Dollnen, Strugë, Kërçovë, Demir Hisar, Çair, Gazi Baba, janë refuzuar ose tërhequr. Çdo palë e interesuar ka të drejtë të parashtrojë padi në Gjykatën Administrative në afat prej 24 orësh pas vendimit të KSHZ-së, ndërsa Gjykata Administrative vendos në afat prej 48 orësh pas padisë së parashtruar.  Pas vendimit të Gjykatës Administrative, KSHZ do të dalë me raport përfundimtar për rezultatet, përkatësisht nëse ka vendvotime në të cilat do të anulohet votimit, në mënyrë plotësuese do të bëhet simulim nëse numri i votuesve të regjistruar në vendvotimet në të cilat do të ishte anuluar votimi, ndikon në rezultatin e shpërndarjes së mandateve.

Varësisht prej kësaj, KSHZ do të miratojë konkluzion sipas vendimeve të Gjykatës Administrative, për rivotim eventual në vendvotime të caktuara.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Sot, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve i ndau Certifikatën për Presidente të zgjedhur të Republikës së Maqedonisë së Veriut, znj. Gordana Siljanovska Davkova, e cila sipas rezultateve të zgjedhjeve për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të mbajtura më 24 prill dhe më 8 maj 2024 u zgjodh për Presidente shteti.

Në seancën e mbajtur nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, u miratua Konkluzioni për rezultatet përfundimtare të votimit për Zgjedhje të Presidentit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të mbajtur më 8 maj 2024.

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve konstatoi se numri i përgjithshëm i votuesve të regjistruar për zgjedhjet presidenciale në Listën zgjedhore është 1.814.317 zgjedhës, numri i përgjithshëm i votuesve që kanë votuar është 861.218, numri i përgjithshëm i fletëvotimeve të papërdorura 953.121, numri i përgjithshëm i fletëvotimeve të vlefshme është 812.899, numri i përgjithshëm i fletëvotimeve të pavlefshme 48.289, ndërsa përqindja e zgjedhësve që kanë votuar është 47.47%.

Në votimin për listat e kandidatëve për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në afatin e përcaktuar me ligj, pas skadimit të afatit të përcaktuar për parashtrim kundërshtime lidhur me procedurën e votimit, përmbledhjes dhe vërtetimit të rezultateve dhe rezultateve të para të publikuara, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve i shpalli këto rezultate përfundimtare:

  1. Stevo Pendarovski, 251.899 vota të fituara
  2. Gordana Siljanovska Davkova, 561.000 vota të fituara.

Gordana Siljanovska Davkova është zgjedhur për Presidente e Republikës së Maqedonisë së Veriut me shumicën e votave të votuesve që kanë votuar.

Kryetari i KSHZ-së, Prof. Dr. Aleksandar Dashtevski ia dorëzoi Certifikatën znj. Gordana Siljanovska Davkova dhe në emër të Komisionit i uroi mandat të suksesshëm si shefe e shtetit.

.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Shkup – 8 maj 2024 – Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve priti përfaqësues të rangut të lartë nga organe të ndryshme ndërkombëtare për menaxhimin e zgjedhjeve, të cilët morën akreditime për vëzhgimin e zgjedhjeve në shtetin tonë. Të ardhur nga Gjeorgjia, Moldavia, Mali i Zi, Ukraina dhe Kosova, këta vëzhgues u interesuan për kornizën ligjore për zgjedhjet në Maqedoni, procedurat para dhe ditën e zgjedhjeve, si dhe mënyrën e përmbledhjes dhe prezantimit të rezultateve zgjedhore.

Gjatë vizitës së tyre, vëzhguesit ndërkombëtarë zhvilluan takim me kryetarin, nënkryetaren dhe anëtarët e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, të cilët i njoftuan me procesin e përgatitjeve për realizimin e Zgjedhjeve Presidenciale dhe Zgjedhjeve Parlamentare, si dhe pritjet nga dita e zgjedhjeve në drejtim të organizimit të zgjedhjeve të lira dhe korrekte.

Vëzhguesit u ndanë veçanërisht të impresionuar nga përpjekjet e Komisionit për të garantuar integritetin dhe drejtësinë e zgjedhjeve, duke inkurajuar avancimin e vazhdueshëm të demokracisë në shtetin tonë.

Delegacioni vizitoi edhe Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, ku u njoh me dinamikën legjislative të vendit tonë. Kjo përvojë u ofroi vëzhguesve kuptim më të thellë të strukturës menaxhuese të vendit tonë dhe rolit kyç të shtëpisë ligjvënëse.


Vëzhguesit ndërkombëtarë u impresionuan nga niveli i profesionalizmit të organeve zgjedhore në të gjitha nivelet, si dhe nga sjellja demokratike e votuesve në ditën e zgjedhjeve dhe motivimi i tyre për të marrë pjesë në zgjedhje. Ata vlerësuan frymën e bashkëpunimit të treguar nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve dhe ritheksuan rëndësinë e bashkëpunimit ndërkombëtar në promovimin e vlerave demokratike në mbarë botën.

.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, prof. d-r Aleksandar Dashtevski në intervistë për MIA thotë që në mënyrë intensive po punohet për përgatitjet për rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale dhe zgjedhjet parlamentare më 8 maj. Dashtevski e sqaron procedurën për votim në zgjedhjet duke e pasur parasysh se për zgjedhjet e dyfishta, votuesit do të mund të dalin vetëm një herë për të votuar. Gjithashtu, ai u bën thirrje votuesve ta shfrytëzojnë të drejtën e tyre të votës në mënyrë të denjë dhe pa presione më 8 maj si dhe të kemi zgjedhje të drejta, demokratike dhe të lira.

– Duke e pasur parasysh se bëhet fjalë për rrethin e dytë dhe disa punë tashmë janë kryer për rrethin e dytë, punë përgatitore po zhvillohen edhe më mirë, madje është punuar edhe gjatë fundjavave. Të premten e përcaktuam si do të duket fletëvotimi që do të përdoret për rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale, ndërsa fletëvotimet tjera për zgjedhjet paralamentare janë në proces të shtypit, procesverbalet dhe materialet tjera konfidenciale janë kah fundi, ashtu që tanimë jemi në shkallë të mirë të përgatitjes, tha Dashtevski.

Janë kthyer të gjitha pajisjet për identifikim biometrik, ndërsa pastaj futen të dhënat për rrethin e dytë të zgjedhjeve, shtoi kryetari i KSHZ-së, duke theksuar që personat e angazhuar për zgjedhjet kanë punuar në mënyrë të palodhshme edhe gjatë fundjavave që të mund gjithçka të jetë e mbaruar me kohë. Dashtevski e theksoi edhe vlerësimin pozitiv që KSHZ e fitoi nga OSBE/ODIHR.

– Pra, shumë punë, megjithatë shpresoj që, pasi në rrethin e parë gjithçka përfundoi mirë, ja unë gjatë kësaj do kisha thënë – patjetër duhet cekur që një nga pikat e rralla të ndritshme nëse jo edhe e vetmja në raportin e OSBE/ODIHR-së është lëvdata për KSHZ-në, që mirë e ka kryer punën e vet, që nuk ishte rasti me organet tjera shtetërore. Donë të thotë, kur të vendosen individët e duhur në vendet e duhura, puna mund të kryhet mirë dhe kjo duhet të jetë praktikë te ne, të mos jetë përjashtim, deklaroi ai.

Video intervistën mund ta shihni në linkun më poshtë: https://www.youtube.com/watch?v=asRp2R_MvnI&t=61s&ab_channel=MIAMediaInformationAgencyVIDEO

.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Në seancë, KSHZ-ja miratoi vendim në afatin e përcaktuar me ligj lidhur me Kundërshtimin për mbrojtjen e së drejtës zgjedhore të parashtruesit të listës RP1 09-5 nga 26.4.2024, për VV 1112/1, Komuna e Likovës dhe pas këqyrjes së zbatuar në materialin konfidencial zgjedhor, me shumicë votash e hodhi poshtë kundërshtimin si të pabazë.

Njëkohësisht, për shkak se më 8 maj 2024 do të zbatohet rrethi i dytë i Zgjedhjeve Presidenciale 2024 si dhe Zgjedhjet Parlamentare 2024, KSHZ e miratoi Vendimin për ndarje të mjeteve shtesë për Komisionet Komunale Zgjedhore për zbatimin e zgjedhjeve.

Gjithashtu, KSHZ lëshoi autorizime për vëzhgim lidhur me kërkesat për akreditimin e vëzhguesve për Zgjedhjet për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut 2024 dhe për Zgjedhjet për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut 2024, të parashtruara nga: Radio Televizioni i Austrisë, Paneli Zgjedhor për ankesa dhe parashtresa – Kosovë, Parlamenti Evropian, Fondacioni Romët për Demokraci – Shkup, Këshilli i Evropës, Iniciativa për dialog dhe demokraci SILLBA, OSBE / ODIHR – Zyra për institucione demokratike dhe të drejtat e njeriut, AP OSBE, Ambasada e Mbretërisë së Holandës në Shkup dhe nga Shoqata e qytetarëve “Civil” – Qendra për Liri, Shkup.

KSHZ do të lëshojë bexha për çdo vëzhgues të akredituar, e i cili do ta ketë për detyrë ta respektojë Kodin për rregullat e vëzhgimit të zgjedhjeve dhe procedurës zgjedhore për vëzhguesit vendas dhe të huaj, i miratuar nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve.

Në seancë, KSHZ e informoi publikun që më 30 prill 2024 (e martë, në orën 00:00) skadon afati i paraqitjes së personave të sëmurë ose të pafuqishëm për votim, për Zgjedhjet Parlamentare 2024, të cilët në afatin e paraparë duhet që në komisionin komunal zgjedhor përkatës të dorëzojnë dokumentacionin e plotë që nuk janë në gjendje të votojnë në vendvotimin përkatës.

Ndërkaq, personat e sëmurë dhe të pafuqishëm që kanë dorëzuar kërkesë në komisionin komunal zgjedhor për rrethin e parë të Zgjedhjeve Presidenciale, nuk ka nevojë të dorëzojnë kërkesë të re për rrethin e dytë të Zgjedhjeve Presidenciale.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Në seancën e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, bazuar në procesverbalet origjinale për përmbledhjen dhe vërtetimin e rezultateve të dërguara nga këshillat zgjedhorë dhe komisionet komunale zgjedhore, KSHZ konstatoi që nga numri total prej 1.814.317 votues të regjistruar në Listën Zgjedhore, gjithsej kanë votuar 905.971 qytetarë, përkatësisht 49.9 %. Në rrethin e parë të Zgjedhjeve Presidenciale 2024, numri i fletëvotimeve të papërdorura është 908.384, numri i fletëvotimeve të vlefshme është 881.376, ndërsа numri i fletëvotimeve të pavlefshme është 24.562.

KSHZ informoi që ka vepruar lidhur me kundërshtimet e dorëzuara e që janë në lidhje me procedurën për votim. Kundërshtimet e pranuara kanë të bëjnë me regjistrim në Listën Zgjedhore në ditën e zgjedhjeve. Nga ana tjetër, KSHZ ka refuzuar një pjesë të kundërshtimeve për disa shkaqe: ndryshim i vendbanimit, heqje e aftësisë për veprim, dokumente të pavlefshme për identifikim, persona që nuk kanë pasur vendbanim të përhershëm dhe janë të regjistruar në ekstraktet e posaçme të Listës Zgjedhore. Ato kundërshtime që nuk janë dorëzuar në mënyrë të rregullt, KSHZ i hodhi poshtë.

KSHZ-ja në votimin për listat për kandidat për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në afatin e përcaktuar me ligj i publikoi rezultatet e para si më poshtë:
Stevo Pendarovski: 180500.
Gordana Siljanovska-Davkova: 363086.
Stevço Jakimovski: 8121.
Бујар Bujar Osmani: 121088.
Biljana Vankovska-Cvetkovska: 41331.
Arben Taravari: 83393.
Maksim Dimitrievski: 83856.

Parashtruesit e listave të kandidatëve kanë të drejtë të parashtrojnë kundërshtim në KSHZ lidhur me procedurën e votimi, në afat prej 48 orësh pas përfundimit të votimit, ndërsa kundërshtimet që janë në lidhje me procedurën e përmbledhjes dhe vërtetimit të rezultateve parashtrohen në afat prej 48 orësh nga shpallja e rezultateve të para.

Afati për parashtrim të kundërshtimeve në procedurën për votim skadon më 26 prill 2024 (e premte, në orën 19:00), kurse afati për parashtrim të kundërshtimeve që kanë të bëjnë me procedurën e përmbledhjes dhe vërtetimit të rezultateve skadon më 27 prill 2024 (e shtunë, në orën 19:00).

KSHZ e ka për detyrë që në afat prej 72 orësh nga parashtrimi i kundërshtimit të miratojë vendim.

Kundër vendimit të KSHZ-së, parashtruesi i kundërshtimit mund të paraqesë padi në Gjykatën Administrative në afat prej 24 orësh nga pranimi i aktvendimit, ndërsa Gjykata Administrative vendos në afat prej 48 orësh nga parashtrimi i padi.

KSHZ-ja rezultatet përfundimtare nga zgjedhjet i publikon menjëherë, ndërkaq më së voni në afat prej 24 orësh nga dita e vërtetimit të tyre.

Gjithashtu, KSHZ informoi që gjatë ditës ka pasur ndërprerje në tre vendvotime, edhe atë vendvotimet nr. 1075, 1100, 1090 në Kumanovë, ashtu që për shkak se ndërprerja ka zgjatur më tepër se 3 orë, KSHZ-ja në pajtim me neni 151 paragrafi (1) alineja 3 e Kodit Zgjedhor, me aktvendim e anulon votimin në vendvotimin konkret, mirëpo për shkakun që numri i përgjithshëm i votuesve të regjistruar në këto vendvotime nuk ndikon në rezultatet e përgjithshme, votimi nuk do të përsëritet.

Gjithashtu, për arsye se në pajtim me nenin 151 paragrafi (1) alineja 1, këshillat zgjedhorë nuk e kanë zbatuar votimin në mënyrën e përcaktuar me këtë kod, ndërsa parregullsitë kanë ndikuar në procedurën për votim apo procedurën për përmbledhjen dhe vërtetimin e rezultateve, KSHZ-ja me aktvendim e anulon votimin në vendvotimin konkret, ndërsa nga shqyrtimi në procesverbalet prej këtyre tre VV-ve është konstatuar që KZ-të nuk kanë vepruar në pajtim me udhëzimet e KSHZ-së dhe ato janë shkarkuar.

Përveç kësaj, angazhohet shërbimi profesional i KSHZ-të të përcaktojë nëse ka bazë për të vepruar edhe sipas nenit 177b të Kodit Zgjedhor, në lidhje me konstatimin e përgjegjësisë së anëtarëve dhe zëvendësve të tyre në këta këshilla zgjedhorë.

Në fakt, ky është mesazhi i përgjithshëm i KSHZ-së për rrethin e dytë të zgjedhjeve, veçanërisht për shkak të faktit që nga KSHZ-ja janë siguruar udhëzues, trajnime dhe të gjitha kushtet e nevojshme për punë të objektive, profesionale të KZ-ve dhe si rrjedhojë e kësaj, KSHZ nuk do të tolerojë punë të parregullt dhe të paligjshme.

Duke e pasur parasysh që më 8 maj 2024 do të zbatohen dy lloje zgjedhjesh dhe për atë shkak do të nevojitet përkushtim dhe profesionalizëm maksimal i këshillave zgjedhorë, për punë më efikase dhe në interes të ligjshmërisë së procesit zgjedhor si dhe shmangie të gabimeve, ndërsa me qëllim të përmirësohet organizimi i KZ-ve, në votimin më 8 maj 2024, KSHZ ka vendosur që KZ-të ta zbatojnë votimin me shtatë anëtarë ose zëvendës nga KZ, edhe atë:

  1. Person që e bën identifikimin e votuesve (letërnjoftim ose dokument udhëtimi),
  2. Person që punon me PIBV, ndërsa i cili së pari e ka për detyrë të pyet për cilin lloj zgjedhjesh qytetarët dëshirojnë të votojnë, nëse votojnë për zgjedhjet parlamentare ose presidenciale, apo për të dy llojet e zgjedhjeve dhe këtë në mënyrën përkatëse ta evidentojë në PIBV, me çka do të ceket se qytetarët pastaj NUK do të mund sërish gjatë ditës të vijnë në vendvotim për të votuar për atë lloj zgjedhjesh për të cilat nuk kanë votuar dhe paraprakisht nuk e kanë shfrytëzuar të drejtën e caktuar për zgjedhje.
  3. Person që punon vetëm me LZ-në për Zgjedhjet Presidenciale dhe do ta kontrollojë nënshkrimin e votuesve në LZ
  4. Person që punon vetëm me LZ-në për Zgjedhjet Parlamentare dhe do ta kontrollojë nënshkrimin e votuesve në LZ
  5. Person që do të jetë i angazhuar vetëm për fletëvotimet për zgjedhjet Presidenciale, do t’i ndajë ato dhe do të vë vulën në to
  6. Person që do të jetë i angazhuar vetëm për fletëvotimet për zgjedhjet Parlamentare, do t’i ndajë ato dhe do të vë vulën në to
  7. Person që do të jetë përgjegjës për kontrollimin, përkatësisht për të siguruar fshehtësinë e votimit mbrapa paravanit dhe kutisë së votimit, përkatësisht futjen e drejtë të fletëvotimeve në kutinë e votimit.

KSHZ u bëri apel KZ-ve dhe KKZ-ve të vazhdojnë t’i respektojnë ligjet dhe Kodin Zgjedhor, udhëzimet dhe rregulloret e miratuara nga KSHZ-ja, me qëllim që në mënyrë të suksesshme të zbatohen zgjedhjet dhe të gjithë doemos të marrin pjesë në trajnimet shtesë që do të zbatohen nga trajnues të certifikuar për edukimin e organeve zgjedhore.

KSHZ u shprehi mirënjohje të gjithë anëtarëve të KZ-ve dhe KKZ-ve për angazhimin dhe punën e tyre në zbatimin e rrethit të parë të Zgjedhjeve Presidenciale 2024.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Në seancë, KSHZ-ja lëshoi akreditime për vëzhgim sipas kërkesave për akreditim të vëzhguesve për Zgjedhjet për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut 2024 dhe për Zgjedhjet për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut 2024 të parashtruara nga : OSBE AP, Euronjuz Shqipëri, Agjencia e informimit Kosova Press, Fondacioni Romët për Demokraci, Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup, ABC Njus Shqipëri, Asoshiejt Pres, Televizioni ARD Gjermani,  TV Serbi 1, Radio Televizioni i Kosovës, Televizioni ZDF Gjermani, Qendra Maqedonase për Zhvillim Kulturor, Wake – up, TV N1 Serbi, Televizioni Nacional Bullgar, IFES – Zyra në Maqedoninë e Veriut.

KSHZ-ja do të lëshojë bexhe  për secilin vëzhgues të akredituar, i cili duhet të respektojë Kodin për rregullat e vëzhgimit të zgjedhjeve dhe procedurën zgjedhore të vëzhguesve vendorë dhe të huaj, të miratuar nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve.

Njëkohësisht, KSHZ-ja informoi se të njëjtit në ditën e zgjedhjeve do të mund të lëvizin lirisht në çdo VV dhe KKZ, si dhe të incizojnë  gjatë votimit në VV. Ajo që nuk është e lejuar është që të  incizohet ose fotografohet prapa paravanit të votimit dhe Listës zgjedhore, duke pasur parasysh se ajo përmban të dhëna personale të qytetarëve.

KSHZ-ja sërish e informoi opinionin se në Zgjedhjet Presidenciale do të mund të votojnë qytetarët me dokumente të vlefshme për identifikim personal, si dhe qytetarët të cilëve u kanë skaduar dokumentet personale për çfarëdo arsye (fuqi të ligjit ose afatit të vlefshmërisë) nga data 24 korrik 2023 deri më mbajtjen e zgjedhjeve më datë 24 prill 2024.

Njëkohësisht, KSHZ-ja informoi se gjatë ditës zhvillohet votimi për personat e pafuqishëm ose të sëmurë dhe personat në arrest shtëpiak, personat të cilët janë në vuajtje të dënimit me burg ose janë në paraburgim, personat e zhvendosur brenda vendit dhe personat të cilët gjatë zgjedhjeve janë në përkujdesje në institucione të kujdesit jashtëfamiljar, si dhe votim në përfaqësitë diplomatike-konsullore dhe zyrat konsullore të Republikës së Maqedonisë së Veriut jashtë vendit.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Shpallje e rezultateve të para nga votimi për Zgjedhje të Presidentit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, i mbajtur më 24.04.2024

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Me të drejtë vote në Zgjedhjet Presidenciale 2024 në Listën Zgjedhore të regjistruar janë gjithsej 1.814.317 votues.

31 vendvotim në përfaqësitë diplomatike konsullore jashtë shtetit, 2.569 votues që janë paraqitur dhe fletëparaqitjet e të cilëve janë pranuar nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve kanë mundësi për ta realizuar të drejtën e tyre të votës.

Ende janë të hapura gjashtë vendvotime, në të cilat votimi do të zgjatë deri në orën 19 sipas zonës kohore të vendit ku votohet.

Deri në orën 19, sipas informacioneve që i fitojmë nga këshillat zgjedhorë, dalja e përgjithshme nga votimi jashtë shtetit është 891 votues, përkatësisht 35 %. E cekim që në këtë dalje, për shkak të zonës kohore nuk janë përfshirë gjashtë vendvotime në të cilat ende zgjat votimi.

Janë mbyllur të 14-të vendvotimet në entet ndëshkimore korrigjuese, ku të drejtën e votës, sot kishin mundësi ta realizojnë 2.147 votues. Votimi aty është zhvilluar pa probleme, ndërsa deri në orën 19, sipas informacioneve nga këshillat zgjedhorë, kanë votuar 1.380 votues apo 64% e të regjistruarve.

Gjatë ditës së sotme, të drejtën e votës në qendrën e vetme për personat e zhvendosur brenda shtetit kishin mundësi ta realizojnë edhe 2 votues, të cilët janë të evidentuar si persona të zhvendosur brenda shtetit dhe ata e kanë realizuar të drejtën e tyre. Vendvotimi edhe në qendrën për persona të zhvendosur brenda shtetit është mbyllur.

Gjithsej 534 votues që janë të akomoduar në 20 qendra për kujdes jashtë-familjar kishin mundësi ta realizojnë të drejtën e tyre të votës në qendrën në të cilën janë të akomoduar.

Prej gjithsej 250 votues nga 7 qendra, 208 votues kanë votuar, përkatësisht 83% prej tyre.

Gjatë ditës së sotme, këshillat zgjedhorë në Republikën e Maqedonisë së Veriut e zbatojnë edhe votimin e personave që janë të sëmurë dhe personave të pafuqishëm, ndërsa të cilët në komisionet komunale zgjedhore kanë dorëzuar njoftime me dokumentacionin përkatës. Në shtëpitë e tyre, të drejtën e votës e kanë realizuar 6.935 qytetarë, të cilët janë paraqitur si të sëmurë dhe të pafuqishëm. Deri më tani, sipas informacioneve nga komisionet komunale zgjedhore, kanë votuar 6.543 përkatësisht 94% të personave të sëmurë ose të pafuqishëm.

Ju përkujtojmë që Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve deri në këtë moment ka lëshuar akreditime për vëzhgim të zgjedhjeve për 915 vëzhgues vendas, 628 të huaj dhe ndërkombëtarë dhe 38 gazetarë të huaj.

Për të gjithë qytetarët, në dispozicion janë edhe ueb faqja e KSHZ-së www.sec.mk, si dhe faqet e rrjeteve sociale ‘Facebook’, X, Instagram dhe kanali ‘Youtube’. Aty mund të gjeni informacione në kohë reale dhe të sakta lidhur me zgjedhjet.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Në seancë, KSHZ-ja miratoi Vendimin për organizimin e transportit të materialit të votimit të besueshëm dhe jo të besueshëm për zgjedhje dhe anëtarë të KZ-së nga KKZ në VV dhe anasjelltas, me të cilin obligohet KKZ-ja përmes KZ-së të organizojë dhe zbatojë transportin e materialit të votimit të besueshëm dhe jo të besueshëm për zgjedhje dhe anëtarë të KZ-së nga KKZ në VV dhe anasjelltas, në të gjitha vendvotimet në Republikën e Maqedonisë së Veriut për dy ciklet zgjedhore.

Në të njëjtën kohë, KSHZ-ja e solli edhe Rregulloren për kriteret për caktimin e kompensimit të anëtarëve të organeve zgjedhore dhe administratës zgjedhore për zbatimin e zgjedhjeve për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Zgjedhjeve për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Kjo rregullore vlen për anëtarët e KKZ-së, KZ-së, punonjësit e shërbimit profesional, NJR të KSHZ-së, organet ndihmëse dhe të gjithë ekspertët e angazhuar për zbatimin e suksesshëm të zgjedhjeve. Këta të angazhuar do të marrin kompensim për angazhimin e tyre në bazë të disa kritereve dhe gradimeve, pra në bazë të përfshirjes së tyre në veprimet zgjedhore.

Përkatësisht, kompensimet përcaktohen në bazë të kompleksitetit dhe vëllimit të punës, veçanërisht duke pasur parasysh se do të realizohen dy cikle zgjedhore, të cilat padyshim kërkojnë më shumë angazhim, veprime, detyra dhe aktivitete. Po ashtu, për shumën e kompensimit në KKZ dhe KZ është marrë parasysh numri i VV -ve në KKZ, si dhe numri i votuesve të regjistruar në KZ.

Sipas asaj që është theksuar më lartë, kompensimi për KKZ do të rritet për 50% në krahasim me zgjedhjet e vitit 2021, ndërsa për KZ, kryetari i KZ-së me më pak votues do të marrë kompensim prej 16.000 denarësh për të dy llojet e zgjedhjeve, ndërsa kryetari i KZ-së me më së shumti votues do të marrë kompensim prej 24.000 denarë për të dy llojet e zgjedhjeve.

Ndërkaq, anëtarët dhe zëvendës anëtarët e KZ-së do të marrin kompensim nga 12.000 deri në 20.000 denarë për të dyja llojet e zgjedhjeve.

Duke pasur parasysh se fillon fushata zgjedhore për zgjedhjet parlamentare të vitit 2024 në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, KSHZ-ja informoi se lidhja e kontratave për reklamim politik të paguar ndërmjet partive politike dhe mediave sipas nenit 76-d paragrafi (5) i Kodit Zgjedhor, duhet të jetë brenda kufijve të shumave të përcaktuara në marrëveshjet reciproke detyruese me shkrim për shpërndarjen e shumave të mjeteve ndërmjet partive politike përkatëse. Nëse, për përdorimin e reklamave politike të paguara nga partitë, tejkalohen shumat e përcaktuara në marrëveshjet me shkrim, KSHZ-ja nuk ka bazë ligjore për të paguar mjete për reklamat politike të paguara në media për pjesën e shumës që nuk parashikohet në të njëjtat marrëveshje. Aq më tepër, nëse nuk nënshkruajnë marrëveshje të ndërsjella, KSHZ-ja nuk ka bazë ligjore për të bërë ndonjë pagesë.

Kjo do të publikohet në ueb faqen e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe do t’u dërgohet të gjitha mediave dhe partive politike – parashtruesve të listave për zgjedhjet për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Po ashtu, pas kërkesave për akreditim të vëzhguesve për Zgjedhjet për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut 2024 dhe për Zgjedhjet për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut 2024 të dorëzuara nga: Shoqata për zhvillimin e komunitetit – Inovacione sociale “VAKE UP” – Shkup, Shoqata Qytetare CIVIL – Qendra e Lirisë – Shkup, Shoqata për Promovimin dhe Zhvillimin e një Shoqërie Gjithëpërfshirëse Inkluzive Kumanovë, Fondacioni Rom për Demokraci – Shkup, Euronews Albania, Agjencia e Lajmeve Reuters, Agjencia Evropiane e Fotolajmit – AEF, Al Jazeera Balkans, Zëri i Amerikës – Redaksia maqedonase, Asambleja Parlamentare e Këshillit të Evropës – komisioni ad hoc për monitorimin e zgjedhjeve presidenciale në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Instituti Kombëtar Demokratik për Punë të Jashtme, Uashington SHBA – dega në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Qendra për Zhvillimin e Sistemeve Zgjedhore, Reformave dhe Trajnimeve (Qendra Trajnuese) e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Gjeorgjisë, Top Channel Shqipëri – dega Kosovë, OSBE/ODIHR – Zyra për Institucionet Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut – (SHTOJCA E TRETË – vëzhgues afatshkurtër), Ambasada e Republikës së Sllovakisë në Shkup, Qendra për zhvillimin e sistemeve zgjedhore, reformat dhe trajnimet (qendra e trajnimit) e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve të Gjeorgjisë dhe Asociacionit Evropian për Dialog dhe Demokraci – Bergen, Norvegjia, KSHZ lëshoi autorizime vëzhgimi.

Aktet e miratuara nga kjo seancë do të publikohen në faqen zyrtare të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Sot, në organizim të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, gjithsej dhjetë përfaqësues të parashtruesve të listave të kandidatëve për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, të cilët do të marrin pjesë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, nënshkruan Kodin për Zgjedhje Korrekte dhe Demokratike.

Me nënshkrimin e këtij Kodi, nënshkruesit u angazhuan dhe premtuan se do t’i përmbahen dhe promovojnë në mënyrë aktive Kodin si një akt etik që do ta respektojnë gjatë paraqitjeve të tyre në procesin zgjedhor.

Në ceremoni foli kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, prof. Aleksandar Dashtevski dhe nënkryetarja Ditmire Shehu.

Kryetari Dashtevski tha se me nënshkrimin e këtij kodi dërgohet mesazh për sjellje korrekte dhe demokratike, respektim të ligjeve, rregullave dhe rregulloreve dhe respektim të sundimit të ligjit gjatë organizimit dhe zhvillimit të zgjedhjeve.

“Kodi për Zgjedhje Korrekte dhe Demokratike është konfirmim i kapacitetit demokratik të të gjithë pjesëmarrësve në zgjedhje, për zhvillimin demokratik të shoqërisë sonë, por edhe mundësi që të gjithë ne të angazhohemi ndaj parimeve të demokracisë. Me nënshkrimin e këtij Kodi, nënshkruesit dërgojnë mesazhin e sjelljes së drejtë dhe demokratike, respektimit të të gjitha ligjeve, rregullave dhe rregulloreve dhe respektimit të shtetit ligjor në organizimin dhe zhvillimin e zgjedhjeve. Ky akt është shprehje e vullnetit për ta ruajtur integritetin e procesit zgjedhor, për të kontribuar në zhvillimin e vlerave demokratike dhe standardeve zgjedhore”, tha Dashtevski në fjalimin e tij.

Shtatë përfaqësues të parashtruesve të listave të kandidatëve për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, duke përfshirë përfaqësues nga koalicioni Guximshëm për Maqedoninë, Partia Era e Tretë Maqedonase, Partia E Majta, Partia Maqedonia e Vetme, Partia Demokratët, Partia e Punëtorëve dhe Atdheu, nuk morën pjesë dhe nuk e firmosën Kodin për Zgjedhje Korrekte dhe Demokratike.

Nënshkrimi i Kodit për Zgjedhje Korrekte dhe Demokratike është bërë në përputhje me nenin 8 në paragrafin 1 të Ligjit Zgjedhor, sipas të cilit nga dita e miratimit të vendimit për shpalljen e zgjedhjeve, partitë politike pjesëmarrëse në procesin zgjedhor, nënshkruajnë Kodin për Zgjedhje Korrekte dhe Demokratike.

Akti i nënshkrimit të Kodit u mbajt në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, ku morën pjesë përfaqësues të korit diplomatik në vend, të organizatave ndërkombëtare, përfaqësues të mediave dhe partive politike.

.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Në seancë, KSHZ-ja bëri tërheqjen e shortit për shpërndarjen e lokacioneve të paneleve reklamuese dhe bilbordeve në bazë të nenit 78-a të Kodit Zgjedhor për zgjedhjet për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Në të njëjtën kohë, KSHZ-ja i vërtetoi listat me kandidatët për Zgjedhjet për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut 2024, të cilat sipas udhëzimeve nga KSHZ-ja duhet të ishin korrigjuar në afatin e përcaktuar ligjor.

Rrjedhimisht, është bërë tërheqja e shortit për përcaktimin e radhitjes në listat e kandidatëve për zgjedhjet për deputetë në bazë të nenit 31 paragrafi (2) pika 5 nga Kodi Zgjedhor për Zgjedhjet për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në bazë të së cilës është përcaktuar një listë e vetme kandidatësh.

Në pajtim me dispozitat e Kodit Zgjedhor, listën e vetme të përcaktuar të kandidatëve Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve do ta publikojë në Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Në seancë, KSHZ-ja nëp afatin e përcaktuar me ligj, i përcaktoi listat e kandidatëve për Zgjedhjet për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut të vitit 2024

Duke pasur parasysh se parashtruesit e përcaktuar të listave të kandidatëve duhet të veprojnë sipas udhëzimeve të KSHZ-së dhe të bëjnë korrigjime në listat në njësi të caktuara zgjedhore,  të njëjtat do të shqyrtohen dhe konfirmohen në mbledhjen e radhës së KSHZ-së.

Njëkohësisht, pas kërkesave për akreditimin e vëzhguesve për Zgjedhjet për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut 2024 dhe për Zgjedhjet për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut 2024 të dorëzuara nga: Ambasada e Republikës së Hungarisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut, Ambasada e Mbretërisë së Holandës në Shkup, Shërbimi Shqip i Zërit të Amerikës, Zyra e OSBE-së/ODIHR Zyrat për Institucione Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut dhe Ambasada e Malit të Zi në Republikën e Maqedonisë së Veriut, KSHZ-ja lëshoi autorizime për vëzhgim.

Në seancë, KSHZ-ja, në pajtim me nenin 93 dhe nenin 95 të Kodit Zgjedhor, përcaktoi pamjen dhe përmbajtjen e fletëvotimit për Zgjedhjet për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut 2024, ndërsa mbrojtjet e fshehta në mënyrë të veçantë të fletëvotimit u përcaktuan në pjesën e mbyllur të seancës.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

1. AKTVENDIME PËR LISTAT E VËRTETUARA TË PARASHTRUESVE TË LISTAVE TË KANDIDATËVE PËR DEPUTETË NË KUVENDIN E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT PËR ZGJEDHJET PARLAMENTARE 2024 DHE RENDITJA E LISTAVE NË FLETËVOTIM

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve i vërtetoi listat e kandidatëve për zgjedhjen e deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe e përcaktoi renditjen e tyre në fletëvotim.

1. KOALICIONI PËR TË ARDHMEN EVROPIANE (Lidhja Social Demokrate e Maqedonisë-LSDM, Partia Liberale Demokratike – PLD, Partia e Re Socialdemokrate – PRSD, VMRO Partia Popullore – VMRO-PP, Partia për Lëvizjen e Turqve – PLT, Lidhja Demokratike e Vllahëve – LDV, Lidhja e Romëve të Maqedonisë, Partia për Veprim Demokratik të Maqedonisë, Ripërtëritja Demokratike e Maqedonisë-RDM, E Djathta, Partia e Pensionistëve-PP, Partia për Prosperitet Demokratik të Romëve, Partia për Progres Shoqëror dhe Ekonomik – PPShE, Partia e Serbëve në Maqedoni -PSM) – për NJZ1, NJZ2, NJZ3, NJZ4, NJZ5, NJZ6

2. Koalicioni “MAQEDONIA JOTE” VMRO-DPMNE (VMRO-Partia Demokratike për Bashkim Kombëtar Maqedonas), Partia Socialiste e Maqedonisë, Partia Demokratike e Serbëve në Maqedoni – PDSM, Lidhja Demokratik – LD, Aksioni Maqedonas – MAAK, Lëvizja e Bashkimit Nacional të Turqve – LBNT, Partia Progresive Serbe në Maqedoni – PPSM, Partia Popullore Boshnjake – PPB, Forcat Demokratike të  Romëve FDR, Partia e Demokratëve të Bashkuar të Maqedonisë – PDBM, Partia e Vllahëve nga Maqedonia, GLAS për Maqedoninë – GLAS, Partia e Re Liberale – PRL, Unioni Socialdemokrat – USD, Romët e Bashkuar nga Maqedonia – RBM, Partia Demokratike e Romëve – PDR, Partia Punëtoro-Bujqësore e Republikës së Maqedonisë, Partia e Bashkuar për Barazi Rome – PBBR, Dinjiteti, Bashkim i Përhershëm Radikal Maqedonas – BPRM, Të bashkuar për Maqedoninë – BM, Koncepti Maqedonas – MKoncept,- për NJZ1, NJZ2, NJZ3, NJZ4, NJZ5, NJZ6

3. Koalicioni TRIMËRISHT PËR MAQEDONINË (GROM, INTEGRA, PEPR nga RMV) e udhëhequr nga opsioni qytetar i Maqedonisë – GROM – për NJZ1, NJZ2, NJZ3, NJZ4, NJZ5, NJZ6

4. Koalicioni “FRONTI EUROPIAN’’ / Koalicioni “FRONTI EUROPIAN”- për NJZ1, NJZ2, NJZ3, NJZ4, NJZ5, NJZ6

5. Partia Politike E MAJTA- për NJZ1, NJZ2, NJZ3, NJZ4, NJZ5, NJZ6

6. KOALICIONI VLEN / KOALICIONI VLEN- për NJZ1, NJZ2, NJZ3, NJZ4, NJZ5, NJZ6

7. Lëvizja ZNAM – Për Maqedoninë Tonë- për NJZ1, NJZ2, NJZ3, NJZ4, NJZ5, NJZ6

8. MAQEDONIA E VETME- për NJZ 1, NJZ2, NJZ3, NJZ4, NJZ5

9. Partia politike ALTERNATIVA E RE Shkup- për NJZ 1, NJZ2, NJZ3, NJZ4

10. Partia politike AVAJA- për NJZ3, NJZ4, NJZ5, NJZ6

11. LËVIZJA QYTETARE EUROPIANE- për NJZ6

12. Era e Tretë Maqedonase/ Listat e pavarura maqedonase – Sovranistë – për NJZ1, NJZ2, NJZ3, NJZ4, NJZ5, NJZ6

13. PARTIA JOTE- PËR NJZ 1, NJZ2, NJZ3,NJZ4

14. RODINA MAQEDONI – për NJZ1, NJZ2, NJZ3, NJZ4, NJZ5, NJZ6

15. Partia politike E DJATHTA- për NJZ 1, NJZ2, NJZ3, NJZ4

16. Partia politike DEMOKRATËT Shkup- për NJZ 1, NJZ2, NJZ3, NJZ4, NJZ5, NJZ6

17. PARTIA PUNËTORE- për NJZ1, NJZ5

2. AKTVENDIME PËR LISTAT E REFUZUARA TË PARASHTRUESVE TË LISTAVE TË KANDIDATËVE PËR DEPUTETË NË KUVENDIN E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT PËR ZGJEDHJET PARLAMENTARE 2024

8. MAQEDONIA E VETME- për NJZ6

9. Partia politike ALTERNATIVA E RE Shkup- për NJZ5 dhe NJZ6

15. Partia politike E DJATHTA- për NJZ5 dhe NJZ6

17. PARTIA PUNËTORE- për NJZ2, NJZ3, NJZ4 dhe NJZ6

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Në bazë të nenit 78-a paragrafi (5) dhe (6) të Kodit Zgjedhor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11. , 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142 /16, 67 / 17,125 / 17,35 / 18, 99 / 18, 140/18, 208/18, 27/19 dhe “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” numër 98/19, 42/20, 74/21, 215/21 dhe 58/24), Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve bën tërheqjen e shortit, me çka do t’i përcaktojë lokacionet për panotë reklamuese dhe bilbordet që ofrohen për reklamim politik nga subjektet juridike që ekonomizojnë me to, ndërsa në lidhje me Zgjedhjet për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, që do të mbahen më 8 maj 2024.

Ftohen përfaqësuesit e subjekteve juridike që të dorëzojnë oferta për panotë reklamuese dhe bilbordet me lokacione dhe lista të çmimeve në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve për Zgjedhjet për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, në pajtim me Udhëzimin për shpërndarjen e panove reklamuese dhe bilbordeve përmes tërheqjes së shortit me numër 10-691/1 të datës 03.03.2020, të publikuar në ueb faqen e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, më së voni deri të premten, më datë 12.04.2024, deri në orën 10:00.

Numri maksimal i panove reklamuese dhe bilbordeve që mund të përdoren për reklamim politik është 50% e numrit total në territorin e komunës konkrete, Qytetit të Shkupit, përkatësisht në territorin në të cilin është përcaktuar person juridik që ekonomizon me to, ndërkaq për Zgjedhjet për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Tërheqja e shortit për shpërndarjen e panove reklamuese dhe bilbordeve do të mbahet në sallën e vogël në katin e parë të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve më 12.04.2024 në orën 12:00.

Personat e autorizuar të personave juridikë, të cilët kanë dorëzuar oferta për shpërndarjen e panove reklamuese dhe bilbordeve, ndërsa të cilët do të marrin pjesë në tërheqjen e shortit duhet që me vete të kenë autorizim nga personi juridik.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Në seancë, KSHZ vendosi lidhur me kërkesat për mospranim të kryerjes së detyrës kryetar, zëvendëskryetar, anëtar dhe zëvendësanëtar i komisionit komunal zgjedhor dhe lidhur me to u bë përzgjedhja e rëndomtë e kryetarëve, anëtarëve dhe zëvendësve të tyre në komisionet komunale zgjedhore për të cilat, Komisioni Shtetëror i Zgjedhje i ka pranuar nga kërkesat për moskryerje të detyrave përkatëse.

Gjatë kësaj, KSHZ u bëri apel komisioneve komunale zgjedhore të veprojnë me profesionalizëm sa më të lartë në përmbushjen e detyrave dhe përgjegjësive, për të cilat e kanë kompetencën për t’i zbatuar në pajtim me Kodin Zgjedhor dhe me aktet nënligjore të miratuara nga KSHZ-ja.

Kërkesat e shpeshta për moskryerje të detyrave nuk duhet të jenë bazë për mosaktivitet të KKZ-ve për shkak se në përbërjen e KKZ-ve ka anëtarë dhe zëvendësanëtarë, ndërsa KKZ-të mund të punojnë në mënyrë efektive me shumicë të anëtarëve. Rëndësi të veçantë ka që KKZ-të përbëhen nga punonjës administrativë, të cilët në pajtim me Kodin Zgjedhor, e kanë për detyrë t’i zbatojnë aktivitetet zgjedhore, edhe më tepër për faktin që ata janë të liruar nga detyrat e punës në institucionet ku kanë të themeluar marrëdhënie pune dhe fitojnë kompensim me para në pajtim me rregulloret e KSHZ-së, me të vetmen arsye që puna të kryhet në mënyrë të ligjshme, profesionale dhe pa asnjë ngecje ose vonesë në raport me afatet.

Për më tepër, në KSHZ janë përcaktuar koordinatorë, të cilët e kontrollojnë dhe e lehtësojnë punën e KKZ-ve dhe prandaj nevojitet përgjegjësi, llogaridhënie dhe azhurnitet më i lartë nga ana e tyre.

Gjithashtu, KSHZ e theksoi rëndësinë për pjesëmarrje në trajnimet që i zbatojnë trajnuesit e certifikuar, për të gjitha KKZ-të dhe KZ-të, pavarësisht nëse janë ose nuk janë rishtazi të zgjedhur, për shkak se ky proces është i detyrueshëm dhe qëllimi kryesor i tij është profesionalizimi maksimal i organeve zgjedhore.

KSHZ lëshoi edhe autorizime për vëzhgim (gjithsej 13) lidhur me kërkesat e parashtruara nga Komisioni Qendror Zgjedhor i Republikës së Kosovës për akreditim të vëzhguesve për Zgjedhjet për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut 2024 dhe Zgjedhjet për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut 2024.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Skip to content