Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve sot mbajti seancën e 88-të ku shqyrtoi dhe njëzëri i konfirmoi listat e kandidatëve për zgjedhjet për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut të vitit 2024. Komisioni konstatoi se listat e kandidatëve të Stevo Pendarovskit, Stevço Jakimovskit, Maksim Dimitrievskit, Arben Taravarit, Biljana Vankovska Cvetkovskës, Bujar Osmanit dhe Gordana Siljanovska Davkovës ishin dorëzuar me kohë dhe dha afat prej 48 orësh për kandidatët Stefço Jakimovski dhe Arben Taravari të dorëzojnë llogari transaksioni dhe numër të vetëm tatimor.

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në seancë njëzëri miratoi Udhëzimin për dukjen e bexheve për identifikimin e organeve zgjedhore, administratës zgjedhore, përfaqësuesve të autorizuar të parashtruesve të listave të kandidatëve, vëzhguesve ndërkombëtarë dhe vendas për zgjedhjet për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe zgjedhjet për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut të vitit 2024.

Në seancën e sotme të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve janë shqyrtuar kërkesat për akreditimin e vëzhguesve për zgjedhjet e ardhshme në vend, të parashtruara nga OSBE/ODIHR. Komisioni pranoi njëzëri të 34 kërkesat e OSBE/ODIHR-it dhe, në përputhje me rrethanat, do t’u sigurojë vëzhguesve autorizimet dhe bexhet e duhura me të cilët do të identifikohen gjatë procesit zgjedhor.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Sot në hapësirat e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve është mbajtur konferencë për shtyp. Në takim, anëtarët e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve prezantuan ndryshimet në Kodin Zgjedhor, shpjeguan të gjitha temat aktuale lidhur me zgjedhjet e ardhshme dhe iu përgjigjën pyetjeve të gazetarëve.

Anëtarët e komisionit shpjeguan në detaje ndryshimet dhe plotësimet në Kodin Zgjedhor, ndër të cilat është krijimi i Qendrës për Edukim të Vazhdueshëm në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve, e cila do të sigurojë trajnime të vazhdueshme për administratën zgjedhore, votuesit, pjesëmarrësit në procesin zgjedhor, përfaqësuesit e autorizuar të parashtruesve të listave, mediave, vëzhguesve të zgjedhjeve dhe të gjitha palëve të interesuara që marrin pjesë në çfarëdo mënyre në zgjedhje. Gjithashtu, Qendra do të përpunojë hulumtime dhe analiza për nevojat dhe me kërkesë të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.

Me këto ndryshime dhe plotësime në Kodin Zgjedhor, u fut neni i ri 173a, me të cilin përcaktohet se kushtet e qasjes për të gjitha kategoritë e personave me aftësi të kufizuara në mjediset ku ndodhen qendrat e votimit kujdesen nga institucionet dhe autoritetet përkatëse në pronësi të të cilëve janë objektet.

U shpjegua edhe ndryshimi në pjesën e nënshkrimeve të nevojshme për kandidim për deputetë, kryetar komune dhe anëtarë të këshillit, përkatësisht është e nevojshme të mblidhen 1% nënshkrime nga zgjedhësit e regjistruar në ekstraktin nga Lista Zgjedhore për njësinë zgjedhore, respektivisht komunën.

Sa u përket pjesëmarrësve në fushatën zgjedhore, shtohen dy dispozita të reja që synojnë kufizimin e shpenzimit të mjeteve nga llogaria e transaksionit të destinuara për fushatën zgjedhore. Mjetet nga llogaria e transaksionit të destinuara për fushatën zgjedhore nuk mund të shpenzohen nga momenti i konfirmimit të listave të kandidatëve deri në fillimin e fushatës zgjedhore. Gjithashtu, nga momenti i konfirmimit të listave të kandidatëve deri në fillimin e fushatës zgjedhore, pjesëmarrësit në zgjedhje kanë të drejtë të organizojnë nga një ngjarje publike për promovimin e listave të konfirmuara të tyre të kandidatëve dhe programeve zgjedhore.

Po ashtu, janë duke u rirregulluar dhe saktësuar dispozitat lidhur me financimin e zgjedhjeve dhe dorëzimin dhe publikimin e raporteve për donacionet e pranuara në llogarinë e transaksionit për fushatën zgjedhore. Në lidhje me donacionet, dispozita thekson: “Nëse i njëjti person juridik ose i njëjti person fizik dhuron mjete në një xhiro-llogari të një partie politike dhe në ndonjë llogari transaksioni për fushatë zgjedhore të një pjesëmarrësi në fushatë zgjedhore, shuma e mjeteve në mënyrë kumulative në llogarinë e transaksionit për fushatë zgjedhore nuk duhet të jetë më e madhe se 3.000 euro në kundërvlerë të denarit për personin fizik ose 30.000 euro në kundërvlerë të denarit për personin juridik.”

Me propozim-ligjin propozohet të përcaktohet afati i qartë kohor për mbajtjen e zgjedhjeve të përsëritura në rastet kur nuk plotësohet kërkesa për pjesëmarrje në raundin e parë të zgjedhjeve për kryetar komune, e gjitha kjo për të reduktuar rrezikun e zgjedhjeve të pasuksesshme.

Ndryshimet e parashikuara në këtë aktvendim ligjor rregullojnë afatin e vendimmarrjes së Gjykatës Administrative në rast të padisë për mbrojtjen e të drejtës zgjedhore të parashtruesve të listave dhe zgjedhësve.

Me dispozitën kalimtare të ndryshimeve në Kodin Zgjedhor, të cilat do të zbatohen vetëm për zgjedhjet e vitit 2024, zgjedhësit do të mund të votojnë me letërnjoftim ose dokument udhëtimi të cilit i ka skaduar vlefshmëria nga muaji i 9 deri në ditën e mbajtjes së zgjedhjeve.

Në zgjedhjet presidenciale do të mund të votojnë shtetasit të cilëve u kanë skaduar dokumentet personale për çfarëdo arsye nga data 24.7.2023 deri në ditën e zgjedhjeve, respektivisht deri më 24.4.2024.

Në zgjedhjet parlamentare do të mund të votojnë shtetasit të cilëve u kanë skaduar dokumentet personale për çfarëdo arsye nga data 8.8.2023 deri në ditën e zgjedhjeve më 8.5.2024.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve bën me dije se deri më 14 mars 2024, në njësitë rajonale dhe zyrat e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, kontroll të të dhënave të tyre në listën zgjedhore kanë bërë 4859 persona. 7 persona kanë paraqitur kërkesë për ndryshimin e të dhënave të tyre, 19 persona kanë paraqitur kërkesë për regjistrimin e të dhënave të tyre dhe 5 persona kanë paraqitur kërkesë për fshirje të të dhënave në Listën Zgjedhore.

Gjithsej 22122 qytetarë janë kontrolluar në mënyrë elektronike deri më 14 mars 2024. Janë dorëzuar 25 kërkesa për ndryshim të të dhënave, 6 kërkesa për fshirje të të dhënave dhe 10 kërkesa për regjistrim të të dhënave në Listën Zgjedhore.

Sa i përket kërkesave të pranuara për regjistrim të votuesve në diasporë, ju njoftojmë se deri më tani janë pranuar gjithsej 1451 aplikacione, prej të cilave 1101 janë pranuar, 159 janë refuzuar dhe 191 nuk janë proceduar. Vërejmë se këto të dhëna janë të disponueshme për publikun në ueb faqen www.dijaspora.sec.mk.

Kujtojmë se inspektimi publik i Listës Zgjedhore si dhe ndryshimi, regjistrimi dhe fshirja e të dhënave nga qytetarët mund të bëhet jo më vonë se data 18 mars 2024, ora 24:00.

U bëjmë thirrje qytetarëve që ta kontrollojnë veten në Listën Zgjedhore, përkatësisht nëse është e nevojshme të kërkojnë ndryshimin, futjen apo fshirjen e të dhënave të tyre nga Lista zgjedhore për zgjedhjet e ardhshme presidenciale dhe parlamentare, ta bëjnë këtë brenda afatit të caktuar.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve bën me dije se deri më 13 mars 2024, në njësitë rajonale dhe zyrat e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, kontroll të të dhënave të tyre në listën zgjedhore kanë bërë 4.527 persona. 7 persona kanë paraqitur kërkesë për ndryshimin e të dhënave të tyre, 13 persona kanë paraqitur kërkesë për regjistrimin e të dhënave të tyre dhe 5 persona kanë paraqitur kërkesë për fshirje të të dhënave në Listën Zgjedhore.

Gjithsej 13.056 qytetarë janë kontrolluar në mënyrë elektronike deri më 13 mars 2024. Janë dorëzuar 24 kërkesa për ndryshim të të dhënave, 5 kërkesa për fshirje të të dhënave dhe 9 kërkesa për regjistrim të të dhënave në Listën Zgjedhore.

Sa i përket kërkesave të pranuara për regjistrim të votuesve në diasporë, ju njoftojmë se deri më tani janë pranuar gjithsej 1288 aplikacione, prej të cilave 887 janë pranuar, 137 janë refuzuar dhe 264 nuk janë proceduar. Vërejmë se këto të dhëna janë të disponueshme për publikun në ueb faqen www.dijaspora.sec.mk.

Kujtojmë se inspektimi publik i Listës Zgjedhore si dhe ndryshimi, regjistrimi dhe fshirja e të dhënave nga qytetarët mund të bëhet jo më vonë se data 18 mars 2024, ora 24:00.

U bëjmë thirrje qytetarëve që ta kontrollojnë veten në Listën Zgjedhore, përkatësisht nëse është e nevojshme të kërkojnë ndryshimin, futjen apo fshirjen e të dhënave të tyre nga Lista zgjedhore për zgjedhjet e ardhshme presidenciale dhe parlamentare, ta bëjnë këtë brenda afatit të caktuar.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Në seancën e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve u miratua Aktvendimi për ndryshimin dhe plotësimin e Aktvendimit për regjistrin e radiodifuzerëve, medieve të shkruara dhe medieve elektronike (portaleve të internetit) për zgjedhjet për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 09-696/1 më datë 29.2.2024 dhe Aktvendimi për ndryshimin dhe plotësimin e Aktvendimit për regjistrin e radiodifuzerëve, medieve të shkruara dhe medieve elektronike (portaleve të internetit) për zgjedhjet për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut nr. 09-698/1 më datës 29.2.2024, ku përfshihen edhe ata radiodifuzerë, televizione, stacione radiofonike dhe media elektronike (portale të internetit) të cilët kanë dorëzuar me kohë lista të korrigjuara të çmimeve brenda afatit ligjor prej 72 orësh, në përputhje me nenin 75-gj paragrafi (11) të Kodit Zgjedhor.

Njëkohësisht, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në lidhje me Udhëzimin me Metodologji për zbatimin e nenit 21 paragrafi (2), (3) dhe (4) të Kodit Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit, anëtarëve dhe zëvendësve të tyre në Komisionet komunale zgjedhore dhe Komisioni zgjedhor i Qytetit të Shkupit, të miratuar në seancën e 85-të të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, të mbajtur më 6 dhe 7 mars 2024, në pjesën nëse parasysh do të merret popullsia rezidente apo jorezidente gjatë zbatimit të metodologjisë, dhe me rastin e vendimit të Gjykatës së Lartë Administrative, informoi se për zbatimin e nenit 21 paragrafi (2) të Kodit Zgjedhor, në komunat në të cilat jetojnë së paku 20% e qytetarëve që bëjnë pjesë në komunitetet e tjera, ku reflektohet parimi i përfaqësimit adekuat dhe të drejtë të të gjitha komuniteteve, zgjedhja do të bëhen sipas përkatësisë etnike sipas Regjistrimit të popullsisë nga viti 2021, duke marrë parasysh popullsinë rezidente.

Gjithashtu, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve bëri me dije se sipas dispozitës kalimtare të ndryshimeve në Kodin Zgjedhor e cila do të zbatohet vetëm për zgjedhjet e vitit 2024, zgjedhësit do të mund të votojnë me letërnjoftim ose dokument udhëtimi të cilit i ka skaduar afati në periudhë prej 9 muajsh deri në ditën e mbajtjes së zgjedhjeve.

Respektivisht, në Zgjedhjet Presidenciale do të mund të votojnë shtetasit të cilëve u ka skaduar dokumenti personale për çfarëdo arsye (me ligj ose për shkak të afatit) nga data 24 korrik 2023 deri në ditën e zgjedhjeve, 24 prill 2024, ndërsa për zgjedhjet për deputetë të Kuvendit, do të mund të votojnë shtetasit të cilëve u ka skaduar dokumenti personal për çfarëdo arsye (me ligj ose për shkak të afatit) nga data 8 gusht 2023 deri në ditën e zgjedhjeve, 8 maj 2024.

Aktet e miratuara nga kjo seancë do të publikohen në faqen zyrtare të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Sipas ndryshimeve në kodin zgjedhor, të gjithë shtetasit mbi 18 vjeç nga dita e zgjedhjeve, sipas aktit për shpalljen e zgjedhjeve, të cilët kanë vendbanim në territorin e Republikës së Maqedonisë, regjistrohen në lista e votuesve.

Këto të dhëna për qytetarët i MPB-ja dorëzon në KSHZ.

Në përputhje me dispozitën kalimtare të ndryshimeve në kodin zgjedhor, e cila do të zbatohet vetëm për zgjedhjet e vitit 2024, zgjedhësit do të mund të votojnë me letërnjoftim ose dokument udhëtimi vlefshmëria e së cilës ka skaduar në periudhën 9 mujore deri në datën ditën e zgjedhjeve.

Kjo do të thotë konkretisht se:

  1. Në Zgjedhjet Presidenciale do të mund të votojnë shtetasit të cilëve dokumentet personale u kanë skaduar për çfarëdo arsye (me ligj ose për shkak të afatit) nga data 24.07.2023 deri në ditën e zgjedhjeve më 24.04.2024 dhe
  2. Në Zgjedhjet Parlamentare do të mund të votojnë shtetasit të cilëve dokumentet personale u kanë skaduar për çfarëdo arsye (me ligj ose për shkak të afatit) nga data 08.08.2023 deri në ditën e zgjedhjeve 08.05.2024.

Ky njoftim do të jetë pjesë përbërëse e Udhëzimit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve për mënyrën e përcaktimit të identitetit të votuesve, sipas të cilit KSHZ-ja do të kryejë edhe trajnimin ligjor të obligueshëm për të gjitha këshillat zgjedhore.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve në seancë miratoi Vendim për plotësimin e Planit Vjetor për Prokurim Publik nga programi 21 (për qëllime të zgjedhjeve për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe zgjedhjeve për deputetë të Republikës së Maqedonisë së Veriut) si dhe ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit për përcaktimin për nevojën e formimit të organeve ndihmëse të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve për zbatimin e zgjedhjeve për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Zgjedhjeve për deputetë të Republikës së Maqedonisë së Veriut, që do të mbahen më 24 prill 2024 dhe 8 maj 2024, për nevojat e Komisionit për mbarëvajtjen e procesit zgjedhor.

Gjithashtu, Komisioni plotësoi Udhëzimin për mënyrën dhe procedurën e paraqitjes, pranimit dhe konfirmimit të listave të kandidatëve për zgjedhjen e Presidentit të Republikës (nr. 08-528/1, datë 17.2.2024), me të cilin kandidati për kryetar mund të autorizojë person tjetër i cili do të jetë edhe përfaqësuesi i autorizuar i parashtruesit të listës për kryetar, i cili do të mund të ndërmarrë veprimet e nevojshme në emër dhe në llogari të tij, sipas Kodit Zgjedhor përpara organeve zgjedhore dhe institucionet të tjera shtetërore kompetente, ndërsa lidhur me procedurën e organizimit të zgjedhjeve për President të Republikës, dhe në bazë të këtij autorizimi të përgjithshëm, kandidati për president mund të autorizojë të njëjtin person që të mund të autorizojë persona të tjerë në emër dhe në llogari të kandidatit për president të ndërmarrë veprime të caktuara në procesin zgjedhor në përputhje me Kodin Zgjedhor.

Në të njëjtën kohë, Komisioni miratoi Udhëzimin për zbatimin e nenit 112-a të Kodit Zgjedhor, për personat me aftësi të kufizuara, për t’u mundësuar në mënyrë adekuate hyrjen, respektivisht qasjen në qendrën e votimit për të ushtruar të drejtën e votës.. Për të njëjtin qëllim, është miratuar Udhëzimi i votimit për personat e verbër dhe personat me shikim të dëmtuar, me çka personi me shikim të dëmtuar refuzon të votojë me ndihmën e shabllonit dhe alfabetit të Brajit, do të ketë të drejtë të kërkojë nga këshilli zgjedhor të votojë me ndihmën e një personi tjetër.

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka miratuar edhe Udhëzues për punën e Komisioneve Komunale Zgjedhore dhe Komisionit Zgjedhor të Qytetit të Shkupit, me të cilin rregullohen dhe përpunohen obligimet dhe procedurat e punës në kuadër të kompetencave të tyre ligjore.

Më tej, në këtë seancë u miratua ndryshimi i Udhëzimit për zbatimin e nenit 21 paragrafi (2), (3) dhe (4) të Kodit Zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit, anëtarëve dhe zëvendësve të tyre në Komisionet Komunale Zgjedhore dhe Komisionin Zgjedhor të Qytetit të Shkupit, në të cilin si kriter për përzgjedhje është marrë regjistrimi i popullsisë në vitin 2021, në vend të regjistrimit të vitit 2022.

Po ashtu, në seancë u shqyrtuan kërkesat për mospranim të kryerjes së detyrave të kryetarit, nënkryetarit, anëtarit dhe zëvendës anëtarit të komisioneve komunale zgjedhore dhe pas tyre zgjedhje të rastësishme të kryetarit, nënkryetarit, anëtarit dhe zëvendës anëtarit të komisioneve komunale zgjedhore, kërkesat e të cilave për përjashtim janë pranuar nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve.

Pra, me qëllim të transparencës së procesit zgjedhor dhe lehtësimit të procedurës për kandidimin e kandidatëve për President të Republikës dhe kandidatëve për zgjedhjen si deputetë në Kuvend, në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve, Komisioni informoi se do të publikojë në faqen e saj edhe aktet e miratuara të Regjistrit Qendror të Republikës së Maqedonisë së Veriut, në të cilat rregullohet e gjithë procedura për sigurimin e numrit të vetëm tatimor dhe llogarisë së transaksionit me shënimin “për fushatë zgjedhore”.

Aktet e miratuara nga kjo seancë do të publikohen në faqen zyrtare të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Sot, në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve është dorëzuar Iniciativë për mbledhjen e nënshkrimeve për kandidaturën për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut nga ana e Dragan Nikollovskit.

Nënshkrimet do të mblidhen në Njësitë/Zyrat rajonale të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve në të gjithë territorin e vendit.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Sot, në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve është dorëzuar Iniciativë për mbledhjen e nënshkrimeve për kandidaturën për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut nga ana e Goce Ristovit. 

Nënshkrimet do të mblidhen në njësitë/zyrat rajonale të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve në të gjithë territorin e vendit.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Sot, në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve është dorëzuar Iniciativë për mbledhjen e nënshkrimeve për kandidaturën për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut nga  Gordana Siljanovska Davkova.

Nënshkrimet do të mblidhen në Njësitë/Zyrat rajonale të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve në të gjithë territorin e vendit dhe pranë noterëve në vijim:

1.   Anita Adamçeska, për rajonin e gjykatave themelore në Qytetin e Shkupit

2.   Ana  Jollakoska, për rajonin e gjykatave themelore në Qytetin e Shkupit

3.   Mtodija Ristoski, për rajonin e gjykatave themelore në Qytetin e Shkupit

4.   Bashkim Ameti , për rajonin e gjykatave themelore në Qytetin e Shkupit

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Sot, në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve është dorëzuar Iniciativë për mbledhjen e nënshkrimeve për kandidaturën për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut nga ana e Stevo Pendarovskit.

Nënshkrimet do të mblidhen në Njësitë/Zyrat rajonale të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve në të gjithë territorin e vendit.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, në seancën e sotme nr. 84 i miratoi Regjistrin e radiodifuzerëve, mediave të shtypit dhe mediave elektronike (internet portalet) për Zgjedhjet për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Regjistrin e radiodifuzerëve, mediave të shtypit dhe mediave elektronike (internet portalet) për Zgjedhjet për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Nga gjithsej 333 kërkesa prej mediave, për reklamim të paguar politik për zgjedhjet presidenciale, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve i vërtetoi kërkesat e 37 televizioneve, 35 radio stacioneve, 11 mediave të shtypit dhe 249 internet portaleve. Dy televizione, tre radio stacione do të duhet të dorëzojnë korrigjim të listave të çmimeve në pajtim me nenin 75-gj, paragrafin (11) të Kodit Zgjedhor. Gjithsej tetë subjekte juridike me 10 portale, 1 podkast dhe 1 radio janë refuzuar për shkak të mospërmbushjes së kushteve për regjistrim të mediave për reklamim të paguar politik.

Nga gjithsej 334 kërkesa të parashtruara për reklamim të paguar politik, për zgjedhjet parlamentare, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve i vërtetoi kërkesat e 37 televizioneve, 35 radio stacioneve, 11 mediave të shtypit dhe 249 internet portaleve. Dy televizione, tre radio stacione do të duhet të dorëzojnë korrigjim të listave të çmimeve në pajtim me nenin 75-gj, paragrafin (11) të Kodit Zgjedhor. Gjithsej tetë subjekte juridike me 10 portale, 1 podkast dhe 1 radio janë refuzuar për shkak të mospërmbushjes së kushteve për regjistrim të mediave për reklamim të paguar politik.

Kundër aktvendimeve për refuzimin e mediave që nuk i plotësojnë kushtet për regjistrimin për reklamim të paguar politik, pala e pakënaqur ka të drejtë që në afat prej 24 orësh, nga pranimi i aktvendimit të parashtrojë padi në Gjykatën Administrative të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Regjistri i mediave që do të realizojnë reklamim të paguar politik dhe listat e çmimeve do të jenë në dispozicion dhe publike në ueb faqen e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve është dorëzuar iniciativë për mbledhjen e nënshkrimeve për të kandiduar për deputete në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, për NJZ 1 nga Ana Bobinkova Mijakovska.

Nënshkrimet mblidhen në Njësitë/Zyrat rajonale të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve që janë kompetente për komunat në Njësinë Zgjedhore 1.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, në mbledhjen nr. 83, të mbajtur më 27 shkurt 2024 e miratoi Thirrjen publike me të cilën i njofton të gjithë qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut që shikimi publik në të dhënat publike në Listën Zgjedhore do të fillojë më 28 shkurt 2024 dhe do të zgjasë deri më 18 mars 2024, në orën 24:00.

U bëhet thirrje të gjithë qytetarëve të interesuar të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të cilët dëshirojnë t’i kontrollojnë të dhënat e tyre në listën zgjedhore, këtë ta bëjnë në mënyrë elektronike në ueb faqen zyrtare të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe personalisht në seksionet dhe zyrat rajonale të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, të cilat do të punojnë çdo ditë në periudhën prej orës 08:00 deri në orën 20:00 e të cilat gjenden në hapësirat e komunave, gjë që është publikuar në ueb faqen e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.

Për atë qëllim, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve e miratoi edhe Udhëzimin për zbatim të shikimit publik në Listën Zgjedhore për Zgjedhjet presidenciale 2024 dhe për Zgjedhjet parlamentare 2024.

Gjithashtu, Komisioni miratoi Vendim në lidhje me Kërkesën për miratim të vendimit në pajtim me nenin 48 paragrafi (1) i Ligjit për Qeverinë e Republikës së Maqedonisë, të parashtruar nga Ministria për Punë dhe Politikë Sociale, me të cilin refuzohet Kërkesa, duke e pasur parasysh që nuk i plotëson kushtet e përcaktuara me ligj sipas nenit përkatëse, për veprim nën kompetencë të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, duke e pasur parasysh se nuk në lidhje me çështje juridike, financiare dhe për të punësuarit, çështje e cila ndërlidhet me organizimin e zgjedhjeve dhe është në lidhje me punën e rregullt të institucionit.

Gjithashtu, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve e miratoi Udhëzimin për vëzhgim të zgjedhjeve dhe procedurës zgjedhore, që ka për qëllim të ofrohen udhëzime për mënyrën e akreditimit të vëzhguesve të zgjedhjeve dhe zbatimin e vëzhgimit të zgjedhjeve dhe procedurës zgjedhore nga vëzhguesit e akredituar. Kërkesë për të fituar cilësinë e vëzhguesve mund të parashtrojnë: shoqatat vendase dhe organizatat e huaja, organizatat ndërkombëtare dhe përfaqësues të vendeve të huaja.

Si rrjedhojë e aktit të lartpërmendur, Komisioni e miratoi edhe Kodin për vëzhgim të zgjedhjeve për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut që do të mbahen më 24 prill 2024 dhe vëzhgim të zgjedhjeve për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut 2024 që do të mbahen më 8 maj 2024 dhe procedurën për kryerjen e misionit vëzhgues të vëzhguesve të akredituar, ndërsa në funksion të përmirësimit të integritetit dhe transparencës së procesit zgjedhor.

Për qëllim të zbatimit të një procesi legjitim dhe transparent zgjedhor, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve miratoi Konkluzion me të cilin vazhdojnë të vlejnë rregulloret e cekura më poshtë, ndërsa të cilat janë me rëndësi të jashtëzakonshme për të gjithë organet zgjedhore për të cilët do të mbahet edukim i detyrueshëm, ndërsa janë me rëndësi edhe për pjesëmarrësit në zgjedhjet, votuesit dhe mediat:

– Udhëzimi për fletat e vlefshme dhe të pavlefshme, nr. 10-689/1 nga 3.3.2020;

– Udhëzimi për shpërndarjen e panove dhe bilbordeve për reklamim nëpërmjet tërheqjes së shortit (në pajtim me nenin 78-a të Kodit Zgjedhor), nr. 10-691/1 nga 3.3.2020;

– Udhëzimi për paraqitje dhe votim të personave të pafuqishëm ose personave të sëmurë, nr. 11-1764/1 nga 25.8.2021;

– Udhëzim për votim të personave që janë në paraburgim shtëpiak (neni 113 i Kodit Zgjedhor), nr. 10-694/1 nga 3.3.2020;

– Udhëzim për votim të votuesve, të cilët janë anëtarë të këshillave zgjedhorë që e zbatojnë votimin në përfaqësitë diplomatike konsullore, përkatësisht në zyrat konsullore (neni 113-b i Kodit Zgjedhor) nr. 10-690/1 nga 3.3.2020;

– Udhëzim për mënyrën dhe procedurën për vendosje lidhur me kundërshtimet në kompetencë të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve nr. 11-2486/1 nga 10.10.2021;

– Udhëzim për mënyrën dhe procedurën për paraqitje dhe votim në institucione të veçanta për kujdes jashtë familjes (Shtëpi për pleq) nr. 10-783/1 nga 9.3.2020;

– Udhëzim për mënyrën dhe procedurën për vendosje lidhur me kundërshtimet në kompetencë të komisioneve komunale zgjedhore, nr. 11-2350/1 nga 1.10.2021;

– Udhëzim për komisionet komunale zgjedhore dhe Komisionin Zgjedhor të Qytetit të Shkupit, për sigurimin, ruajtjen, menaxhimin dhe distribuimin e materialit zgjedhor nr. 11-2223/1 nga 23.9.2021;

– Udhëzim për angazhim të personave nga radhët e të punësuarve në sektorët për teknologji informatike në administratën shtetërore, publike, komunale dhe administratën e Qytetit të Shkupit ose teknikë të jashtëm për TI, nr. 11-2117/1 nga 17.9.2021;

– Udhëzim për pranimin, vendosjen dhe ruajtjen PIBV-ve që gjenden në hapësirat e KSHZ-së, nr. 11-1922/1 nga 9.9.2021.

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve e miratoi Planin për komunikim dhe koordinim ndërmjet organeve zgjedhore, që ka për qëllim të arrihet një bashkëpunim më efikas, më i lehtë dhe më i unifikuar ndërmjet Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe komisioneve komunale zgjedhore gjatë përgatitjes dhe zbatimit të Zgjedhjeve për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Zgjedhjeve për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe të fitohen përgjigjet e njëjta për problemet që janë shfaqur gjatë procesit të punës së tyre, përkatësisht përgjigje identike për pyetjet e njëjta.

Në pajtim me Planin aksional të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve për avancimin e ndjeshmërisë gjinore, Komisioni miratoi Udhëzim për dokumente të karakterit të ndjeshëm gjinor, me të cilin vendosen rregulla për krijimin e dokumenteve me karakter të ndjeshëm gjinor në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve. Nëpërmjet këtij udhëzimi promovohet inkluzivitet, respektohen dallimet dhe mbështetet barazia në komunikimet me shkrim.

Mënyra se si do të realizohet grumbullimi i sistematizuar dhe prezantimi i të dhënave të ndara sipas gjinisë në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve dhe organet zgjedhore në nivel më të ulët, është përcaktuar në Udhëzimin për grumbullimin dhe prezantimin e të dhënave të ndara sipas gjinisë, që u miratua në këtë mbledhje.

Në të njëjtën kohë, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve e miratoi Vendimin me të cilin përcaktohet shuma maksimale e mjeteve të nevojshme për marrjen me qira të hapësirave në pronësi private për zbatimin e votimit, në ato vendvotime ku nuk ka objekte publike, hapësira të cilat i plotësojnë kushtet ligjore për zbatimin e votimit, ndërkaq në pajtim me aktvendimet për përcaktimin e vendvotimeve në pjesën e objektit për votim.

Gjithashtu, Komisioni e miratoi Raportin vjetor për llogarinë përfundimtare të KSHZ-së për vitin 2023.

Aktet e miratuara nga kjo mbledhje do të jenë të publikuara në ueb faqen zyrtare të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Nga dita e nesërme, më 23 shkurt 2024 fillon mbledhja e nënshkrimeve për listat për kandidat për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Deri më tani, në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve janë parashtruar gjithsej tеtë Deklarata për pranim të iniciativës për mbledhjen e nënshkrimeve për kandidim për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Tre nga parashtruesit e deklaratave do të mbledhin nënshkrim për kandidaturë në zyrat rajonale të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe pranë noterëve të cilët ata vetë i kanë përcaktuar. Në shtojcë janë listat e noterëve ku do të mblidhen nënshkrimet për kandidim për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut

1.    Vello Markovski – Lista e noterëve

2.    Biljana Vankovska Cvetkovska – Lista e noterëve

3.    Stevço Jakimovski – Lista e noterëve

Pesë nga parashtruesit, grumbullimin e nënshkrimeve për kandidim për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut do ta realizojnë në zyrat rajonale të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.

1.    Tome Nikolloski

2.    Bujar Osmani

3.    Gospodin Poposki

4.    Maksim Dimitrievski

5.    Gjorgji Manaskov

6.    Arben Taravari

7.    Mersiha Smailovikj

8.    Zorica Cvetkovska

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Me Aktvendimin për shpalljen e zgjedhjeve për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut, numër 09-1168/1, më datë 14.2.2024 dhe Aktvendimin për shpalljen e zgjedhjeve për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, numër 09-1169/1 më datë 14.2.2024, të miratuar nga Kryetari i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, janë shpallur zgjedhjet për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të cilat do të mbahen më 24 prill 2024, dhe zgjedhjet për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut që do të mbahen më 8 maj 2024.

Duke pasur parasysh se me shpalljen e zgjedhjeve fillojnë të rrjedhin afatet për zbatimin e veprimeve zgjedhore në përputhje me listat e afateve të miratuara nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve njofton kryetarët, anëtarët dhe zëvendësit e të komisioneve zgjedhore komunale se është e nevojshme të fillojnë me ndërmarrjen e të gjitha veprimeve zgjedhore nën kompetencat e tyre në pajtim me Kodin Zgjedhor, aktet nënligjore të KSHZ-së, si dhe udhëzimet nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve.

Me këtë Njoftim obligohen kryetarët e komisioneve zgjedhore komunale të kontaktojnë me nënkryetarin, anëtarët dhe zëvendësit e tyre të komisioneve zgjedhore komunale. Në mungesë të kryetarit të Komisionit zgjedhor komunal, detyrën e kontaktimit me anëtarët dhe zëvendësit e tyre e merr nënkryetari i KZK-së. Në rast të mungesës së kryetarit dhe nënkryetarit të KZK-së, detyrën e kontaktimit me anëtarët e tjerë dhe zëvendësit e tyre e merr njëri prej anëtarëve.

Për të gjitha detyrat dhe veprimet për përgatitjen e zgjedhjeve që duhet t’i ndërmerrni si komision zgjedhor komunal, do të informoheni me kohë nga ana e koordinatorëve të emëruar të komisioneve zgjedhore komunale.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Në seancën e 82-të të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, të mbajtur më 20 shkurt 2024, është miratuar Rregullorja për rregullimin e procedurës për mbledhjen e nënshkrimeve dhe mënyrën e përcaktimit të noterit, për të cilën bëhet sqarim i veçantë i procedurës së mbledhjes së nënshkrimeve për mbështetje të parashtruesit të listës së kandidatit për President të Republikës si dhe në listën e paraqitur të kandidatëve për deputetë kur lista e paraqitur është nga “një grup zgjedhësish”.

Nënshkrimet mblidhen në hapësirat zyrtare të njësisë rajonale dhe zyrës së Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, para personit zyrtar të punësuar në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve.

Kur nënshkrimet mblidhen para noterit, nënshkrimet mblidhen në hapësirat zyrtare të noterit, në përputhje me rregullat e depozitimit të nënshkrimeve.

Mbledhja e nënshkrimeve fillon më 23 shkurt 2024 dhe zgjat deri më 8 mars 2024 deri në orën 24:00. Gjatë mbledhjes së nënshkrimeve, njësitë rajonale dhe zyrat e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve do të punojnë çdo ditë nga ora 08:00 deri në 20:00, deri në ditën e fundit më 8 mars të vitit 2024, deri në orën 24:00.

Nënshkrimet mblidhen në formularët e përcaktuar nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve dhe publikohen në ueb faqen e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve https://www.sec.mk/.

Njëkohësisht, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve miratoi Konkluzionin për qëndrimin në fuqi dhe zbatimin e Rregullores për mënyrën e veprimit të policisë gjatë mbajtjes së zgjedhjeve nr. 11-1763/1 më datë 28 gusht 2021.

Aktet e miratuara nga kjo seancë do të publikohen në ueb faqen zyrtare.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Mbledhja e nënshkrimeve fillon ditën e dhjetë nga dita e shpalljes së zgjedhjeve dhe zgjat 15 ditë.

Mbledhja e nënshkrimeve fillon më 23 shkurt dhe zgjat deri më 8 mars në orën 24:00.

Gjatë mbledhjes së nënshkrimeve, Seksionet dhe zyrat rajonale të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, do të punojnë çdo ditë në periudhën e paraqitur, pa ndërprerë në periudhën prej orës 08:00 deri në orën 20:00 ditën e ardhshme, përkatësisht 8 mars deri në orën 24:00.

Iniciativa për mbledhjen e nënshkrimeve për përkrahje të përkrahje të listës së parashtruar për kandidat për President të Republikës dhe për listë të parashtruar për kandidatë për deputetë kur lista është e parashtruar nga “grup i zgjedhësve” iniciohet me dorëzim të Njoftimit dhe Deklaratës (https://drive.google.com/file/d/1QpAHy23Hpuja0Ndt_gp3PWbrJk_LRwMY/view) në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve, nga kandidati i propozuar, përkatësisht personi i autorizuar nga ai me autorizim të përgjithshëm të vërtetuar në noter.

Autorizimi i përgjithshëm që e jep kandidati për të cilin mblidhen nënshkrime vlen edhe për dërgimin e njoftimit dhe të deklaratës në KSHZ si dhe dërgimin e formularëve përkatës në seksionet dhe zyrat rajonale të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, shikim në nënshkrimet e paraqitura për listën për kandidat për të cilën janë të autorizuar dhe marrje të formularit me nënshkrimet e mbledhura.

Personi i autorizuar nga parashtruesi i iniciativës, mund të autorizojë person tjetër për çdo seksion dhe zyrë rajonale të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, që në emër të tij t’i kryen aktivitetet e cekura me autorizime të veçanta. Autorizimet duhet të vërtetohet në noter, origjinali i autorizimit u dërgohet seksioneve dhe zyrave rajonale të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, kopjen e mban parashtruesi.

Në njoftimin shënohet që do të mblidhen nënshkrime për përkrahje dhe ceket në cilat seksione dhe zyra rajonale të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve dhe noterë do të mblidhen nënshkrimet.

Seksionet dhe zyrat rajonale të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve ( https://www.sec.mk/kontakti/ )

Seksioni rajonal Gjevgjeli, kompetent për komunën Gjevgjeli, Dojran dhe komunën Bogdanci

Zyra Vallandovë, kompetente për komunën Vallandovë

Seksioni rajonal Kërçovë, kompetent për komunën Kërçovë

Zyra Makedonski Brod kompetente për komunat Makedonski Brod dhe Pllasnicë

Seksioni rajonal Koçani, kompetent për komunat Koçani, Çeshinovë – Obleshevë dhe komunën Zërnovci

Zyra Vinicë kompetente për komunën Vinicë

Seksioni rajonal Berovë, kompetent për komunat Berovë dhe Pehçevë

Zyra Dellçevë kompetente për komunat Dellçevë dhe Makedonska Kamenica

Seksioni rajonal Ohër, kompetent për komunat Ohër dhe Debarcë

Seksioni rajonal Strugë, kompetent për komunën Strugë dhe Vevçani

Zyra Dibër kompetente për komunat Dibër dhe Qendra Zhupë

Seksioni rajonal Strumicë, kompetent për komunat Strumicë, Novo Sellë, Vasilevë dhe Bosilovë

Zyra Radovish kompetente për komunat Radovish dhe Konçe

Seksioni rajonal Veles, kompetent për komunat Veles, Çashka dhe Gradsko

Zyra Kavadarci kompetente për komunat Kavadarci dhe Rosoman

Zyra Negotinë kompetente për komunat Negotinë dhe Demir Kapi

Seksioni rajonal Shtip, kompetent për komunat Shtip dhe Karbinci

Zyra Probishtip kompetente për komunën Probishtip

Zyra Shën Nikole kompetente për komunat Shën Nikole dhe Llozovo

Seksioni rajonal Manastir, kompetent për komunat Manastir, Novaci dhe Mogillë

Zyra Resnjë kompetente për komunën Resnjë

Zyra Demir Hisar kompetente për komunën Demir Hisar

Seksioni rajonal Gostivar, kompetent për komunat Gostivar, Vrapçishtë dhe Mavrovë e Rostushë

Seksioni rajonal Kumanovë, kompetent për komunën Kumanovë, Likovë dhe Stari Nagoriçani

Zyra Kriva Pallankë kompetente për komunat Kriva Pallankë dhe Rankovcë

Zyra Kratovë kompetente për komunën Kratovë.

Seksioni rajonal Prilep, kompetent për komunat Prilep, Dollnenin dhe Krivogashtani.

Zyra Krushevë kompetente për komunën Krushevë.

Seksioni rajonal Tetovë, kompetent për komunat Tetovë, Tearcë, Bërvenicë, Bogovinjë, Zhelinë dhe Jegunovcë.

Seksioni rajonal Karposh, kompetent për komunat Karposh, Gjorçe Petrov dhe Saraj.

Seksioni rajonal Qendër, kompetent për komunat Qendër dhe Aerodrom

Seksioni rajonal Çair, kompetent për komunat Çair, Butel, Shuto Orizarë dhe Çuçer Sandevë

Seksioni rajonal Gazi Baba, kompetent për komunat Gazi Baba, Haraçinë, Petrovec dhe Ilinden

Seksioni rajonal Kisella Voda, kompetent për komunën Kisella Voda, Studeniçan, Zelenikovë dhe Sopishtë

Nënshkrimet grumbullohen në formularë të përcaktuar nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve dhe publikohen në internet faqen e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve https://www.sec.mk/. në “PJESËMARRËS NË ZGJEDHJE” në pjesën “ZGJEDHJET PRESIDENCIALE 2024” përkatësisht “ZGJEDHJET PARLAMENTARE 2024”

Për mbledhjen e nënshkrimeve për propozim të kandidatit për President të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të propozuar nga një GRUP I ZGJEDHËSVE – është formulari numër 1b  https://docs.google.com/document/d/1RpyQVPx7qZPuBRupIdusfRTD9y7wE9JY/edit

Për mbledhjen e nënshkrimeve për propozim të kandidatëve për zgjedhje të deputetëve në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, për listë të kandidatëve të propozuar nga grup i zgjedhësve – është formulari numër 2

https://docs.google.com/document/d/1jQA0rlJd33CXfbkJ2e1fPdUX3S9EZmxS/edit Secili parashtrues i listës së kandidatëve e ka për detyrë që vet ta plotësojë formularin.

Rregullore për rregullimin e procedurës për për mbledhjen e nënshkrimeve dhe mënyrën e përcaktimit të noterëve

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Më 16 shkurt, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve mbajti të parën nga seria e punëtorive të planifikuara për gazetarë.

Qëllimi i punëtorisë ishte thellimi i bashkëpunimit ndërmjet KSHZ-së dhe punonjësve të medias në drejtim të arritjes së misionit tonë të përbashkët: ndarjes së informacionit në kohë, të saktë dhe të besueshme me publikun.

Në punëtori, pjesëmarrësit shqyrtuan oraret e zgjedhjeve presidenciale dhe parlamentare, si dhe patën mundësinë të hapin diskutime për çështje të ndryshme me interes për publikun.

Të gjithë të pranishmit e vlerësuan pozitivisht seminarin dhe theksuan se do të jetë shumë i dobishëm për raportimin për zgjedhjet e vitit 2024.

Punëtorinë e organizuam në përputhje me aktivitetet e parapara me Memorandumin e Bashkëpunimit me MIA.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve sot më 15 shkurt 2024 mbajtI takim me ministrin e Punës dhe Politikës Sociale, Gjoko Velkovski.

Takimi u zhvillua në një atmosferë konstruktive dhe nga të dyja palët u shpreh gatishmëria për bashkëpunim në drejtim të organizimit dhe zhvillimit të zgjedhjeve të ndershme dhe demokratike.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Skip to content