Me qëllim që të sigurohet shqyrtim dhe marrje e vendimeve të pavarura, të paanshme dhe të drejta për kundërshtimet, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve miratoi Udhëzim për mënyrën dhe procedurën e zgjidhjes së kundërshtimeve që janë në kompetencë të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, përmes të cilit rregullohet forma dhe përmbajtja e kundërshtimit dhe kushtet minimale, mënyra e parashtrimit dhe regjistrimit të kundërshtimit, mënyra e propozimit dhe kontrollimit të provave, shqyrtimi i materialit zgjedhor, njoftimi i parashtruesit të kundërshtimit dhe publikut, procedurat e analizës dhe vendimmarrjes sipas kundërshtimeve, anulimi dhe përsëritja e votimit, procedura për monitorimin operacional të kundërshtimeve dhe qasja në bazën e të dhënave, mënyra e ruajtjes dhe arkivimit të kundërshtimeve, dokumenteve, materialit zgjedhor dhe çështje të tjera me rëndësi ligjore për mbrojtjen e procesit zgjedhor, në lidhje me kundërshtimet e parashtruara prej zgjedhësve dhe përfaqsuesve të autorizuar të parashtruesve të listave të kandidatëve në pajtim me nenin 69-a, 108-b, paragrafi 3, 148, 149 paragrafi 2 dhe 149-a të Kodit zgjedhor, ndërsa në lidhje me nenin 147, 147-a dhe nenin 151 të Kodit zgjedhor. Në këtë drejtim, u arsyetuan pjesët e Rregullores për mënyrën e veprimit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve për kontrollimin e të dhënave në pajisjet për identifikimin biometrik të votuesve, që është bazë për vendimmarrje në përputhje me ndryshimet në Kodit Zgjedhor.

Të dhënat e gjurmëve të gishtërinjve nga sistemi zgjedhor i dorëzuar në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve nga Ministria e Punëve të Brendshme për identifikimin biometrik të votuesve në ditën e zgjedhjeve ruhen në një sistem qendror të instaluar në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve. Ato do të importohen në pajisjet për identifikimin biometrik të votuesve që përdoren në ditën e përcaktuar për votim, dhe pas përfundimit të votimit, pajisjet u kthehen Komisioneve Komunale të Zgjedhjeve dhe ato i kthejnë në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve, ku 10 ditë pas shpalljes së rezultateve përfundimtare.në zgjedhje, gjurmët e gishtërinjve fshihen përgjithmonë. Për atë qëllim, në seancë u miratua Udhëzimi për mënyrën dhe procedurën e ruajtjes, përpunimit dhe fshirjes së të dhënave të shenjave e gishtërinjve nga Lista zgjedhore.

Meqenëse Zgjedhjet lokale 2021 do të mbahen në kushte pandemie për shkak të Koronavirusit, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve miratoi Rekomandimet obligative për mbrojtje shëndetësore gjatë procesit zgjedhor dhe konkludoi që ato t’i paraqesë në Komisionin për Sëmundjet Infektive në Ministrinë e Shëndetësisë.

Në seancë u pranuan kërkesat për marrjen e autorizimit për vëzhgues për Zgjedhjet lokale 2021 të paraqitura nga disa organizata dhe ambasada, kështu që deri në seancën e sotme për këto zgjedhje Komisioni Shtetëror Zgjedhor lëshoi gjithsej 1040 akreditime.

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve realizoi zgjedhje të rastëstit për kryetar dhe anëtar të këshillave të veçanta zgjedhore që do të zbatojnë votimin e personave që janë në karantinë shtëpiake për shkak të testit pozitiv me Kovid-19 dhe personave të cilëve u është caktuar masa e vetëizolimit.

Sa i përket paraqitjes për votim të këtyre personave, përveç mënyrave ekzistuese të paraqitjes, është e mundur që ata të bëjnë të njëjtën gjë përmes aplikacionit https://izolacija.sec.mk.

Aktet e miratuara nga kjo seancë do të publikohen në faqen zyrtare të internetit.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Zgjedhësit të cilët janë në karantinë shtëpiake për shkak të testit pozitiv për KOVID-19 dhe zgjedhësit të cilëve u është shqiptuar masa vetë-izolim nga Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor, ndërkaq dëshirojnë të votojnë, për këtë do ta njoftojnë Komisionin Komunal të Zgjedhjeve më së voni 5 ditë para ditës së përcaktuar për votim.

Me dërgimin e njoftimit në Komisionin Komunal të Zgjedhjeve, zgjedhësi nëpërmjet të autorizuarit ose në formë elektronike (e-mail apo përmes aplikacionit) në pajtim me Udhëzimin për paraqitje dhe votim të personave të cilët janë në karantinë shtëpiake për shkak të testit pozitiv për KOVID-19 dhe të cilëve u është shqiptuar masa vetë-izolim, Komisioni Komunal i Zgjedhjeve me detyrë zyrtare i grumbullon të dhënat nga Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor për personat të cilët janë paraqitur për votim.

Këta persona do të votojnë në shtëpitë e tyre më 16.10.2021 (e shtunë).

Zgjedhësi, i cili nuk është në gjendje të votojë në vendvotim (person i sëmurë ose i pamundur në pajtim me Udhëzimin për paraqitje dhe votim të personave të pamundur ose të sëmurë), ndërsa dëshiron të votojë, për këtë do ta njoftojë Komisionin Komunal të Zgjedhjeve më së voni 7 ditë para ditës së përcaktuar për votim.

Krahas njoftimit në Komisionin Komunal të Zgjedhjeve, personi duhet të parashtrojë, në origjinal ose kopje edhe provë mjekësore për sëmundjen si dhe dokumentacion tjetër (të shënuara në nenin 1 të Udhëzimit).

Aktvendimin për shfrytëzim të përkujdesjes së huaj nga person i tretë, Komisioni Komunal i Zgjedhjeve e llogarit si të vlefshëm edhe kur vlefshmëria e vet ka skaduar në periudhën e shpalljes së zgjedhjeve deri në momentin e paraqitjes.

Kur zgjedhësi e dërgon njoftimin në Komisionin Komunal të Zgjedhjeve në formë elektronike (e-mail ose përmes aplikacionit), dokumentet e nevojshme ia bashkëngjet kërkesës si shtojca të skanuara.

Këta persona do të votojnë në shtëpitë e tyre më 16.10.2021 (e shtunë).

Njoftimi mund të parashtrohet drejtpërsëdrejti në KKZ, nëpërmjet personit të autorizuar, drejtpërdrejtë ose nëpërmjet të autorizuarit në mënyrë elektronike në e-mail adresën e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve ose në aplikacionin për paraqitje të personave të pamundur ose të sëmurë dhe të personave të cilët janë në karantinë shtëpiake për shkak të testit pozitiv për KOVID-19 dhe të cilëve u është shqiptuar masa vetë-izolim, e publikuar në ueb faqen e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve www.sec.mk.

Një person i njëjtë mund të jetë i autorizuar për më së shumti dy persona.

Nga e njëjta e-mail adresë mund të dërgohen më së shumti dy njoftime.

Njoftimi për person të sëmurë ose të pamundur dërgohet në Komisionin Komunal të zgjedhjeve më së voni më 09.10.2021 deri në orën 24:00.

Njoftimi për person i cili është në karantinë shtëpiake për shkak të testit pozitiv për KOVID-19 dhe person të cilit i është shqiptuar masa vetë-izolim, dërgohet në Komisionin Komunal të Zgjedhjeve më së voni më 11.10.2021 deri në orën 24:00.

            Me respekt,

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Në seancën e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, u shqyrtuan Kundërshtimet për fushatën zgjedhore të filluar para kohe, të paraqitura nga një parashtrues anonim dhe Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa, dhe të njëjtat u refuzuan njëzëri si të pabazuara. Kundërshtimeve nuk u ishin bashkangjitur dëshmi e përshtatshme.

Duke pasur parasysh se Zgjedhjet Vendore 2021 do të zhvillohen duke përdorur pajisjet për identifikimin biometrik të votuesve, për shkak të të cilave procesi zgjedhor dhe puna e organeve zgjedhore dhe administratës zgjedhore është më e ndërlikuar, si dhe për shkak të rritjes së kompetencave ligjore të Komisioneve Komunale të Zgjedhjeve për zgjedhjet lokale, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve miratoi Rregulloren për kriteret për përcaktimin e shpërblimit të anëtarëve të organeve zgjedhore dhe administratës zgjedhore për zbatimin e Zgjedhjeve Lokale 2021, me të cilën rritet shpërblimi i këtyre kategorive në përputhje me kriteret e përcaktuara në të. Anëtarët e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve nuk do të përdorin të drejtën e tyre ligjore në këtë proces zgjedhor dhe nuk do të marrin asnjë kompensim.

Më tej, u miratua Udhëzimii për mënyrën e votimit në vendvotimet me më pak se 10 votues.

Në pajtim me nenin 149 paragrafi (1) të Kodit Zgjedhor, çdo votues, vota personale e të cilit është shkelur në çdo fazë të procesit zgjedhor, mund të paraqesë kundërshtim në Komisionin Komunal të Zgjedhjeve dhe për këtë qëllim Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka miratuar Udhëzimin për mënyrën dhe procedurën për zgjidhjen e kundërshtimeve nën juridiksionin e komisioneve komunale të zgjedhjeve.

Meqenëse ndryshimet ligjore në Kodin Zgjedhor mundësojnë regjistrimin e një votuesi në Listën zgjedhore me një kundërshtim të miratuar për mbrojtjen e të drejtës së votimit personal, ndërsa procesi i votimit është në progres, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve e përshkroi këtë procedurë në një Udhëzim të vecantë për procedurën për realizimin e të drejtës zgjedhore të zgjedhësit që plotëson kushtet ligjore në ditën e votimit për t’u regjistruar në listën zgjedhore, me një formular të veçantë të bashkangjitur për regjistrimin e një votuesi në listën zgjedhore në ditën e votimit, si pjesë përbërëse e Udhëzimi.

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve miratoi formularët për planin e medias dhe raportin për shërbimet e realizuara për radiodifuzerët, planin e medias dhe raportin për shërbimet e realizuara për mediat e shkruara dhe planin e mediave dhe raportin për shërbimet e realizuara për mediat elektronike (portalet e internetit), si dhe formularët Nr. 23 -a – Ankesa për mbrojtjen e votës personale, Formulari sipas nenit 107 të Kodit Zgjedhor – Pamundësia për të ushtruar të drejtën e votës, Nr. 22 a- Procesverbal për përcaktimin e rezultateve të votimit për zgjedhjen e Kryetari i Qytetit të Shkupit, Nr. 22 B – Procesverbal për përcaktimin e rezultateve të votimit për zgjedhjet për anëtarët e Këshillit të Qytetit të Shkupit, në të cilat janë futur edhe ndryshimet në Kodin Zgjedhor.

Në seancë, u parashtrua Kërkesa për marrjen e autorizimit për vëzhgues për Zgjedhjet lokale 2021, e paraqitur nga Ambasada e Federatës Ruse në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka njoftuar komisionet komunale të zgjedhjeve që kanë konfirmuar listat e kandidatëve në përputhje me nenin 8 të Ligjit për Parandalimin e Korrupsionit dhe Konfliktit të Interesit që të kërkojnë largimin e kryesuesve nga puna e komisioneve në pjesën e vendosjes dhe konfirmimin e rezultateve të votimit.

Kryetarëve të komisioneve komunale të zgjedhjeve iu kërkua të veprojnë sipas nenit të mësipërm të Ligjit dhe të mos emërojnë persona si sekretarë ose zëvendës sekretarë në kundërshtim me Ligjin, dhe personat e emëruar tashmë të cilët janë të lidhur ngushtë me kryetarët të shkarkohen dhe të gjithë të nënshkruajnë një Deklaratë të mungesës së ekzistencës së konfliktit të interesit.

Gjithashtu, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve miratoi një Konkluzion për borxhin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve Qendër, i cili është i nevojshëm për të përgatitur dhe dorëzuar në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve një Raport të plotë mbi punën e deritanishme dhe mënyrën e veprimit sipas aktiviteteve dhe udhëzimeve të caktuara, si dhe të dorëzojë të gjitha procesverbalet nga seancat e mbajtura. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve kërkoi nga Komisionet Komunale të Zgjedhjeve që të respektojnë vazhdimisht Kodin Zgjedhor dhe të gjitha aktet dhe udhëzimet e miratuara nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve.

Në seancën e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, u shqyrtuan kërkesat për mospranimin e detyrës së kryetarit, nënkryetarit, anëtarit dhe zëvendësanëtarit të Komisioneve Komunale të Zgjedhjeve, pas së cilës, sipas kërkesave të pranuara nga Komisioni, u realizua zgjedhje e e rastit për kryetar zëvendëskryetar, anëtar dhe zëvendësanëtar të komisioneve komunale të zgjedhjeve.

Aktet e miratuara nga kjo seancë do të publikohen në faqen zyrtare të internetit.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Në seancën e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve u miratuan aktet e mëposhtme:

Udhëzimi mbi mënyrën e përcaktimit të identitetit të votuesit, i cili është përgatitur në përputhje me ndryshimet ligjore të Kodit Zgjedhor, në pjesën ku i  mundësohet votuesve, vlefshmëria e dokumenteve të identitetit të të cilëve ka skaduar nga momenti i shpalljes së zgjedhjeve deri në ditën e votimit , që të mund të ushtrojë të drejtën për të votuar, të drejtën në pjesën e mbrojtjes së votës personale, domethënë qytetarit të cilit do t’i miratohet ankimimi, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve duhet ta regjistrojë atë në listën e votuesve dhe t’i mundësojë atij të votojë në vendvotim dhe mundësia që qytetarët të votojnë me pasaportë, në përputhje me ndryshimet në Ligjin për dokumentet e udhëtimit, me të cilin përcaktohet pasaporta dhe periudha e vlefshmërisë së saj, pra nga 31 korriku 2020 deri më 31 dhjetor 2021. Sigurisht, veprimet kryesore që lidhen me identifikimin e votuesit rrjedhin nga mënyra e re e identifikimit të votuesit, e cila bazohet në trajtimin e pajisjes identifikuese biometrike të votuesit, me të cilën do të operojë kryetari ose zëvendëskryetari i vendvotimit.

Për të kryer me sukses zgjedhjet dhe për të lehtësuar punën e administratës zgjedhore, si dhe ndryshimet në Kodin Zgjedhor, në seancën e sotme u miratuan ndryshimet në Manualin për edukimin e komisioneve zgjedhore komunale dhe Manualin për edukimin e këshillave zgjedhorë, me të cilën në kohë të duhur veprohet duke patur parasysh se trajnimet nga trajnerët e certifikuar të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve fillojnë nga java e ardhshme.

Në të njëjtën kohë, formularët nr. 16b, nr.16v, nr.16d, nr.16g, nr.21b, nr.21v, nr.21g dhe nr.21d u miratuan për procedurat e votimit, përmbledhjes dhe përcaktimit të rezultateve nga vendvotimi dhe në nivel të Komisionit Komunal Zgjedhor.

Gjithashtu, u miratua ndryshimi dhe plotësimi i Regjistrit të transmetuesve, mediave të shkruara dhe mediave elektronike (portaleve të internetit), me ata transmetues dhe media që vepruan sipas njoftimit nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve.

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ka pranuar kërkesën për marrjen e autorizimit për vëzhguesit për Zgjedhjet Lokale 2021, të paraqitur nga Fondacioni Ndërkombëtar për Sistemet Zgjedhore IFES, Zyra e Maqedonisë së Veriut.

Aktet e miratuara nga kjo seancë do të publikohen në faqen zyrtare të internetit.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Në seancën e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve u miratuan aktet e mëposhtme:

Me ndryshimet e reja ligjore për ata transmetues (radiodifuzerë) dhe media të shkruara që nuk ishin regjistruar më parë në Regjistrin e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, të cilët nuk kanë paraqitur kërkesë për regjistrim, humbën afatin ose nuk dorëzuan dokumentacionin e plotë, u caktua një afat i ri deri më 19 Shtator 2021 në të cilën ata mund të paraqesin një kërkesë të re dhe të regjistrohen. Transmetuesit që janë regjistruar tashmë dhe ata që kanë paraqitur kërkesë shtesë për regjistrim, ishin të detyruar të paraqesin listat e reja të çmimeve në përputhje me nenin 75-f paragrafi (9) të ndryshimeve në Kodin Zgjedhor, brenda të njëjtit afat jo më vonë se 19 shtator, 2021, deri në orën 24: 00. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve është i detyruar të konfirmojë dhe publikojë në faqen e internetit listën e çmimeve të paraqitura me çmimet mesatare të llogaritura të përcaktuara nga transmetuesit dhe mediat e shkruara, si dhe të publikojë listat e çmimeve me çmimet e përcaktuara nga mediat elektronike (portalet e internetit) në përputhje me nenin 75f paragrafi 3 dhe paragrafi 9 të Kodit Zgjedhor, brenda 10 ditëve nga skadimi i afatit për dorëzimin e listave të çmimeve. Në përputhje me rrethanat, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve miratoi me kohë ndryshimin në regjistrin e transmetuesve, mediave të shkruara dhe medias elektronike (portale të internetit), duke i udhëzuar në seancë, se mediat që ishin njoftuar, por të cilat ende nuk i kanë korrigjuar listat e çmimeve brenda periudhës së caktuar, do të humbasin të drejtën për t’u regjistruar për reklama politike me pagesë. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve publikoi këtë njoftim, sepse afatet deri në fillimin e fushatës zgjedhore janë të shkurtra, dhe në të njëjtën kohë është e nevojshme që partitë politike të lidhin marrëveshje me të gjithë ata transmetues, media të shkruara dhe media elektronike (portale interneti) që janë regjistruar në Regjistër.

Më tej, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve miratoi Vendimin për disa kërkesa të paraqitura nga partitë politike në përputhje me nenin 49-a paragrafi 2 të Kodit Zgjedhor, për futjen, plotësimin ose fshirjen e të dhënave në Listën e Votuesve.

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve iu qas hedhjes së shortit dhe përcaktimin e orarit të paraqitësve të listave të kandidatëve në fletëvotim, në listat e kandidatëve të paraqitura më vonë, për grupe zgjedhësish.

Në të njëjtën kohë, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve shqyrtoi kërkesën e të punësuarve në Sektorin e Listës zgjedhore që komisioni të merr qëndrim  në lidhje me çështjen e qytetarëve e cila i referohet shpërndarjes së votuesve nga Komuna e Butelit në Komunën e Çuçer Sandevës dhe e njejta nuk u pranua me shumicë votash.

Gjithashtu në seancën e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve u shqyrtuan kërkesat për mospranim të detyrave të kryetarit, nënkryetarit, anëtarit dhe zëvendës anëtarit të komisioneve zgjedhore komunale, pas së cilës kërkesat e pranuara nga komisioni, u kryen zgjedhje të rastësishme të kryetarit , nënkryetarit, anëtar dhe zëvendës anëtar i komisioneve zgjedhore komunale.

Aktet e miratuara nga kjo seancë do të publikohen në ueb-faqen zyrtare të internetit.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Në seancën e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve u miratuan këto akte:  

Në pajtim me Analizën e Rrezikut tashmë të miratuar në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve, është miratuar Politikë për vendosje të sistemit për mbrojtjen e të dhënave personale, me të cilën rregullohet mënyra dhe procedura e përpunimit të të dhënave personale, me qëllim që të respektohen detyrimet për mbrojtjen e të dhënave personale, duke pasur parasysh që Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve paraqitet si kontrollues dhe përpunues i të dhënave personale, ndërsa veçanërisht gjatë procesit zgjedhor. Në lidhje me këtë Politikë, janë miratuar Rregullorja për masat teknike dhe organizative për sigurimin e fshehtësisë dhe mbrojtjen e përpunimit të të dhënave personale; Rregullorja për përcaktimin e obligimeve dhe përgjegjësive të administratorit të sistemit informatik dhe të personave të autorizuar në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve; Rregullorja për mënyrën e gjenerimit të kopjes për siguri, arkivim dhe ruajtje, si dhe kthim të serishëm të të dhënave të ruajtura personale në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve; Rregullorja për mënyrën e shkatërrimit të dokumenteve, si dhe për mënyrën e shkatërrimit, shlyerjes dhe pastrimit të medias në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve dhe Rregullorja për denoncim, reagim dhe sanim të incidenteve në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve. 

Për shkak të situatës me Koronavirusin, personat që janë në karantinë shtëpiake për shkak të testit pozitiv të KOVID-19 ose personave të cilëve u është përcaktuar vetë-izolim me aktvendim të Inspektoratit Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor,  të drejtën e tyre për të votuar do ta realizojë një ditë para ditës së caktuar për zgjedhje. Për atë qëllim, u miratua Udhëzim për regjistrimin dhe votimin e personave që janë në karantinë shtëpiake për shkak të testit pozitiv të Kovid-19 dhe personave të cilëve u është përcaktuar masë vetë-izolim. Konkretisht, risi është afati i paraqitjes, i cili është përcaktuar pesë ditë para ditës së zgjedhjeve, si dhe obligimi i Komisioneve Komunale të Zgjedhjeve me detyrës zyrtare të sigurojnë të dhëna nga Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor, me çka lehtësohet procedura që qytetarët të mos duhet të paraqesin dokumentacionin e nevojshëm personalisht. Për realizimin e këtij votimi, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve e miratoi edhe Rregulloren për zgjedhje dhe formim të Këshillave të Veçantë Zgjedhorë, me të cilën Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve do të formojë Këshilla të Veçantë Zgjedhorë, që përbëhen nga tre të punonjës shëndetësorë me ç’rast edhe partitë kanë të drejtë të emërojnë një anëtar Këshillin e Veçantë Zgjedhor.  

Më tej, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve e miratoi Udhëzimin e Komisioneve Komunale të Zgjedhjeve dhe Komisionit Zgjedhor të Qytetit të Shkupit për sigurim, ruajtje, menaxhim dhe distribuim të materialit zgjedhor, me të cilin në pajtim me nenin 31 paragrafi 2, pika 14 dhe 14a, Komisioni Shtetëror i  Zgjedhjeve  e dorëzon, pranon dhe e ruan materialin zgjedhor në dhe nga Komisionet Komunale të Zgjedhjeve dhe Komisionin Zgjedhor të Qytetit Shkup. Gjithashtu me këtë Udhëzim përcaktohet materiali zgjedhor i besueshëm dhe jo i besueshëm dhe përcaktohen procedurat konkrete për ruajtjen dhe transportimin e të njëjtit nga ana e Komisionit  Shtetëror të Zgjedhjeve, Komisioneve Komunale të  Zgjedhjeve dhe Këshillat Zgjedhorë. Në suaza të këtij Udhëzimi për zbatimin e dorëzimit të materialit zgjedhor nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve, Komisionet Komunale të Zgjedhjeve, Komisioni Zgjedhor i Qytetit Shkup dhe Këshillat Zgjedhorë, në pajtim me Kodin Zgjedhor, Komisioni Shtetëror i  Zgjedhjeve i miratoi formularët: 18c, 18d, 18d, 31b, 31c, 31d, 31d, 19d, 19d, 20b, 20c dhe 22. 

Njëkohësisht, u miratua edhe Udhëzimi për mënyrën dhe procedurën për përcaktim të çmimit mesatar të arritur dhe të çmimit më të ulët për reklamim të paguar politik për radiodifuzerët, mediat e shtypit dhe mediat elektronike (internet portalet) që dëshirojnë ta përdorin të drejtën për të marrë pjesë në reklamimin e paguar politik dhe të përdorin mjete financiare për reklamim të paguar politik për Zgjedhjet Lokale 2021. 

Më tej, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve tërhoqi short dhe e përcaktoi renditjen e parashtruesve të listave të kandidatëve në fletëvotim, për zgjedhjet për anëtarë të këshillave komunalë dhe anëtarë të këshillit të Qytetit Shkup dhe kryetar komune dhe për kryetar të Qytetit Shkup, si dhe short për ndarjen e lokacioneve të panove dhe bilbordeve reklamuese për fushatën zgjedhore. 

Aktet e miratuara në këtë seancë do të publikohen në ueb faqen zyrtare. 

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve i njofton përfaqësuesit e autorizuar të partive politike, të koalicioneve dhe të grupeve të zgjedhësve që do të marrin pjesë në Zgjedhjet për anëtarë të këshillave komunal dhe Qytetit të Shkupit dhe për kryetar komune dhe Kryetar të Qytetit Shkup më 17 tetor 2021, që tërheqja e shortit për përcaktim të renditjes në listën e vetme të kandidatëve do të mbahet më 21.09.2021 me fillim në orën 13, në selinë e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, salla e madhe, kati 4.

       Për shkak të situatës lidhur me pandeminë me Kovid-19, seanca në të cilën do të tërhiqet shorti do të jetë pa prezencë të përfaqësuesve të autorizuar të partive politike, të koalicioneve dhe të grupeve të zgjedhësve.

           

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Në pajtim me nenin 78-а paragrafi (5) dhe (6) i Kodit Zgjedhor, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve më datë 21.09.2021 në seancë publike në orën 15.00 do ta zbatojë shortin për reklamim politik për përcaktim të lokacioneve për pano dhe bilborde reklamuese në pajtim me kriteret nga Kodi Zgjedhor

          Njoftohen personat juridik që ende nuk kanë dorëzuar oferta për pano dhe bilborde reklamuese me lokacione dhe lista të çmimeve në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve, ndërsa dëshirojnë të marrin pjesë në short, të njëjtën mund ta bëjnë më së voni deri më 21.09.2021 deri në orën 12.00.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve njofton që regjistrimet e radiodifuzerëve, mediave të shtypit dhe mediave elektronike (internet portalet), që janë të regjistruar prej më herët në KSHZ dhe kërkesa e të cilëve për regjistrim është vërtetuar me Aktvendimin për regjistrim në Regjistrin për radiodifuzerë, media të shtypit dhe media elektronike (internet portale) të miratuar në seancën nr. 21 të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve më 10.09.2021, mbeten në fuqi dhe janë valide, përkatësisht ata nuk duhet të parashtrojnë kërkesa të reja për regjistrim në KSHZ.

Radiodifuzerët që janë regjistruar prej më herët në KSHZ janë të detyruar t’i dërgojnë listat e  çmimeve të reja (të korrigjuara) në pajtim me nenin 75-gj paragrafi (9) nga Ligji për ndryshim dhe plotësim të Kodit Zgjedhor i publikuar në Gazetën Zyrtare nr. 215/21 nga 16.09.2021, më së voni deri më 19.09.2021 (e diel) deri në orën 24:00, ndërsa mediat e shtypit nëse kanë korrigjim në listat e çmimeve të dërguara nga ana e tyre mund të dërgojnë lista të reja të çmimeve (të korrigjuara) në afatin e njëjtë.

Radiodifuzerët dhe mediat e shtypit që nuk janë regjistruar prej më herët në Regjistër për radiodifuzerët, mediat shtypit dhe mediat elektronike (internet portale) në KSHZ (nuk kanë paraqitur  kërkesë për regjistrim, nuk kanë pasur dokumentacion të plotë ose e kanë lëshuar afatin) kanë të drejtë të parashtrojnë kërkesë të re në KSHZ dhe të regjistrohen më së voni deri më 19 shtator deri në orën 24.00.

Radiodifuzerët dhe mediat e shtypit me kërkesën për regjistrim janë të detyruar të dërgojnë edhe lista të çmimeve në pajtim me nenin 75-gj paragrafi (9) nga Ligji për ndryshim dhe plotësim të Kodit Zgjedhor i publikuar në Gazetën Zyrtare nr. 215/21 nga 16.09.2021, për Zgjedhjet  e Parakohshme Paralamentare 2014, Zgjedhjet e Parakohshme Parlamentare 2016, Zgjedhjet Lokale 2017, Zgjedhjet Presideciale 2019 dhe Zgjedhjet e Parakohshme Parlamentare 2020.

Radiodifuzerët janë të detyruar listat e korrigjuara të çmimeve t’i dërgojnë në ASHMA, KSHZ, ESHA dhe KSHPK në afat prej tre ditësh nga dita e publikimit të Kalendarit të reviduar të aktiviteteve, më së voni më 19 shtator deri në orën 24:00.

Mediat e shtypit që kanë korrigjim në listat e çmimeve janë të detyrzuara ato t’i dërgojnë në KSHZ, KSHPK dhe ESHA më së voni më 19 shtator deri në orën 24:00.

Radiodifuzerët dhe mediat e shtypit që nuk do të regjistrohen ose nuk do të dërgojnë lista të reja të çmimeve (korrigjuara) më së voni deri më 19 shtator (e diel) – deri në orën 24:00, nuk do të kenë të drejtë të përdorin mjete financiare për reklamim të paguar politik, të siguruara nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë.

Nëse Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve konstaton parregullsi në listat e çmimeve nga radiodifuzerët, e njofton median përkatëse për ta korrigjuar listën e çmimeve në afat prej 72 orësh nga pranimi i njoftimit.

Radiodifuzerët e regjistruar si dhe radiodifuzerët që kanë parashtruar kërkesa të reja për regjistrim, ndërkaq të cilët nuk do të dorëzojnë lista të reja të çmimeve (të korrigjuara) në afatin e përcaktuar e humbin të drejtën për të qenë të regjistruar për reklamim të paguar politik dhe nuk do të kenë të drejtë të përdorin mjete financiare për reklamim të paguar politik, të siguruara nga Buxheti i Republikës së Maqedonisë.

Regjistri për radiodifuzerë, media të shtypit dhe media elektronike (internet portale) mbahet në bazë të kërkesës së parashtruar për regjistrim në KSHZ, me shtojcë për gjendjen aktuale të lëshuar nga Regjistri Qendror i Republikës së Maqedonisë së Veriut, jo më të vjetër se 30 ditë.

Dokumentacioni nga ky njoftim parashtrohet në mënyrë elektronike në këtë llogari elektronike: [email protected], ose në arkivin e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve në bul. Shën Qirili dhe Metodij nr. 54, 1000 Shkup, më së voni më 19 shtator (e diel) deri në orën 24:00.

Arkivi i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve do të bëjë pranimin e kërkesave për regjistrim në Regjistrin për radiodifuzerë, media të shtypit dhe media elektronike më datën 18.09.2021 (e shtunë) nga ora 10:00  dhe më datën 19.09.2021 (e diel), nga ora 10:00 deri në orën 24:00.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Në seancën e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve u miratuan aktet e mëposhtme:

Në pajtim me ndryshimet dhe plotësimet e miratuara së fundmi në Kodin Zgjedhor, është e nevojshme që veprime të caktuara zgjedhore në procesin zgjedhor të harmonizohen me këto ndryshime dhe për këtë qëllim Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve miratoi Kalendarin e reviduar të afteve për kryerjen e veprimeve zgjedhore për realizimin e zgjedhjeve për anëtarë të këshillit të komunave dhe këshillit të Qytetit të Shkupit dhe kryetarë të komunave dhe kryetarin e Qytetit të Shkupit, 2021.

Për më tepër, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve miratoi Udhëzimin për angazhimin e personave nga radhët e të punësuarve në sektorët e teknologjisë informatike në administratën shtetërore, publike, komunale dhe administratën e Qytetit të Shkupit ose persona të jashtëm të TI -së, të cilët do të jenë mbështetje teknike për Komisionet Komunale të Zgjedhjeve dhe Këshillat Zgjedhore për aplikimin e pajisjeve teknike në ditën e votimit, sipas vendit ku janë të punësuar.

Në të njëjtën kohë, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve miratoi Vendimin për publikimin e përshkrimeve të vendvotimeve, të cilat publikohen në faqen e internetit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve

Aktet e miratuara në këtë seancë do të publikohen në ueb faqen zyrtare.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Skip to content