Në seancën e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve u miratuan aktet në vijim:

Udhëzimi për mënyrën e vërtetimit të identitetit të votuesit me të cilën rregullohet mënyra e votimit me dhe pa aplikim të aparatit për identifikimin biometrik të votuesve AIBV, përkatësisht cili do ta përdor AIBV-në, si do të realizohet votimi me përdorim të AIBV, veprimi në rast se AIBV është me defekt teknik dhe është i papërdorshëm, përjashtime nga votimi me pajisje teknike, procesi për votim pa aplikim të AIBV-së dhe ngjashëm. Për këtë shkak Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve e prezantoi dukjen dhe mënyrën si funksionon AIBV, me qëllim që votuesit të njoftohen me dukjen dhe mënyrën votimit.

Për më tepër, u miratua Vendim për përcaktim shuma maksimale e mjeteve të nevojshme për marrjen me qira të hapësirave në pronësi private për realizimin e votimit për ato vendvotime ku nuk ekzistojnë objekte publike që i plotësojnë kushtet ligjore për realizimin e votimit dhe për të cilat është përcaktuar shumë maksimale nga 3000 denarë.

Njëzëri u miratua edhe Vendimi për dukjen dhe përmbajtjen e ekstrakteve të shtypura nga listat zgjedhor, ku është përcaktuar cilat të dhëna do të jenë të përfshira në anët e brendshme të ekstrakteve të Listave zgjedhore, në drejtim të zbatimit të drejtë të dispozitave nga neni 45 i Kodit Zgjedhor.

Njëkohësisht, u miratua edhe Udhëzimi për pranimin, vendosjen dhe ruajtjen e AIBV-ve që gjenden në hapësirat e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, në drejtim të aspektit të siguruar, të gjitha procedurat, protokollet për ruajtje, pranim dhe sigurim të AIBV.

Gjithashtu, në seancën e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve u shqyrtuan kërkesat për mospranim për kryerje të detyrës kryetar, zëvendëskryetar, anëtar dhe zëvendësanëtar të komisioneve komunale të zgjedhjeve, ndërsa më pas, lidhur me kërkesat që u pranuan nga ana e Komisionit, u bë zgjedhje e rastësishme për kryetar, zëvendëskryetar, anëtar dhe zëvendësanëtar të Komisioneve Komunale të Zgjedhjeve.

Aktet e miratuara nga kjo seancë do të publikohen në ueb faqen zyrtare.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Me përfundim më 30 gusht 2021, deri në orën 24:00, mbaroi procedura për grumbullimin e nënshkrimeve për kandidim. Në pajtim me analizat e bëra mbi të dhënat e fituara nga ana e Seksioneve dhe zyrave rajonale  të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, gjendja nga procedura për grumbullimin e nënshkrimeve për kandidim është si vijon:

 1. KANDIDATË PËR KRYETARË TË KOMUNAVE TË CILËT I KANË GRUMBULLUAR NËNSHKRIMET E NEVOJSHME PËR KANDIDIM:
 1. Fatmir Limani, kandidat për kryetar i komunës Kërçovë,
 2. Goran Rajçevski, kandidat për kryetar i komunës Çuçer Sandevë,
 3. Goran Çekalloviq, kandidat për kryetar i komunës Çuçer Sandevë,
 4. Jovan Pejovski, kandidat për kryetar i komunës Çuçer Sandevë,
 5. Stojançe Llazov, kandidat për kryetar i komunës Rosoman,
 6. Pero Mitrevski, kandidat për kryetar i komunës Makedonska Kamenica,
 7. Ana Petrovska, kandidate për kryetare e Qytetit Shkup,
 8. Danella Arsovska, kandidate për kryetare e Qytetit Shkup,
 9. Aco Novevski, kandidat për kryetar i komunës Makedonski Brod,
 10. Marjanço Kolevski, kandidat për kryetar i komunës Kratovë,
 11. Senat Useinovski, kandidat për kryetar i komunës Ohër,
 12. Zharko Stevanoski, kandidat për kryetar i komunës Prilep,
 13. Goran Pocev, kandidat për kryetar i komunës Radovish,
 14. Sllobodan Danevski, kandidat për kryetar i komunës Shën Nikole,
 15. Enver Pajaziti, kandidat për kryetar i komunës Bërvenicë,
 16. Zhika Stojanovski, kandidat për kryetar i komunës Ilinden,
 17. Zoran Llazarovski-Palo, kandidat për kryetar i komunës Manastir
 18. Shaqir Islami, kandidat për kryetar i komunës Vrapçishtë, dhe
 19. Jordan Pavllov, kandidat për kryetar i komunës Llozovë.
 20. Gligor Petkov, kandidat për kryetar i komunës Gjevgjeli,
 21. Miran Mitrevski, kandidat për kryetar i komunës Makedonska Kamenica,
 22. Aleksandar Gjorgjievski, kandidat për kryetar i komunës Pehçevë,
 23. Risto Xhakov, kandidat për kryetar i komunës Bogdanci,
 24. Zoran Nogaçeski, kandidat për kryetar i komunës Debarcë,
 25. Angellço Georgievski, kandidat për kryetar i komunës Makedonska Kamenica,
 26. Maksim Dimitrievski, kandidat për kryetar i komunës Kumanovë,
 27. Ivica Toshevski, kandidat për kryetar i komunës Rankovcë,
 28. Stole Atanasovski, kandidat për kryetar i komunës Ilinden,
 29. Aleksandar Simonovski, kandidat për kryetar i komunës Zelenikovë, dhe
 30. Vllatko Smokovski, kandidat për kryetar i komunës Çuçer Sandevë,
 1. GRUP ZGJEDHËSISH PËR ANËTARË TË KËSHILLAVE TË KOMUNAVE TË CILËT I KANË MBLEDHUR NËNSHKRIMET E NEVOJSHME PËR KANDIDIM:
 1. Grup zgjedhësish Petar Kamçevski, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Kavadarci,
 2. Grup zgjedhësish Risto Sakalliev, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Kavadarci,
 3. Grup zgjedhësish Aki Akiev, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Koçani, 
 4. Grup zgjedhësish Françesko Nakov, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Çeshinovë- Obleshevë,
 5. Grup zgjedhësish Jana Bellçeva Andreevska, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Qendër.
 6. Grup zgjedhësish Borçe Buçinovski, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Mogillë,
 7. Grup zgjedhësishSejdo Seliov, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunësVinicë,
 8. Grup zgjedhësish Arben Demiroski, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Ohër,
 9. Grup zgjedhësish Antonio Naumovski, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Ohër,
 10. Grup zgjedhësish Dimitar Veqanovski, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Ohër,
 11. Grup zgjedhësish Darko Koneski, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Prilep,
 12. Grup zgjedhësish Riste Andonov, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Shën Nikole,
 13. Grup zgjedhësish Hamdi Sulejmani, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Tetovë,
 14. Grup zgjedhësish Garp Nemish, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Veles,
 15. Grup zgjedhësish Nevena Gorgievska, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Karposh,
 16. Grup zgjedhësish Mirosllav Sllavkoviq, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Çuçer Sandevë,
 17. Grup zgjedhësish Goran Rusovski, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Çuçer Sandevë,
 18. Grup zgjedhësish Stefan Putovski, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Çuçer Sandevë,
 19. Grup zgjedhësish Dragana Vellkovska, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të Qytetit Shkup,
 20. Grup zgjedhësish Gabriella Ilievska, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Manastir.
 21. Grup zgjedhësish Ivica Avramovski,  listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Makedonski Brod,
 22. Grup zgjedhësish Brane Jovanovski,  listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Makedonski Brod
 23. Grup zgjedhësish Filip Xhukovski, listë e kandidatëve për këshillin e komunës Mavrovë dhe Rostushë,
 24. Grup zgjedhësish Pero Mitrevski, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Makedonska Kamenica,
 25. Grup zgjedhësish Ahmedin Ramoviq, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Dollneni,
 26. Grup zgjedhësish Zllatko Shurbeski, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Mogillë,
 27. Grup zgjedhësish Agin Sadiku, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunësKërçovë,
 28. Grup zgjedhësish Venko Kërstevski, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Koçani,
 29. Grup zgjedhësish Vllado Ristov, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Zërnovci,
 30. Grup zgjedhësish Makedonka Angellovska, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Kratovë,
 31. Grup zgjedhësish Dimçe Andreski, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunësDebarcë,
 32. Grup zgjedhësish Aleksandar Nikolloski, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Debarcë,
 33. Grup zgjedhësish Dejan Gjorgjiev, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Probishtip,
 34. Grup zgjedhësish Denis Todorovski, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Probishtip
 35. Grup zgjedhësish Aleksandra Iliev Trajanova, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Radovish,
 36. Grup zgjedhësish Afrim Selimi, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Vrapçishtë,
 37. Grup zgjedhësish Jovan Zllatevski, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Kavadarci,
 38. Grup zgjedhësish Vllade Millanov, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Llozovë,
 39. Grup zgjedhësish Daniell Maksimovski, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Makedonski Brod,
 40. Grup zgjedhësish Tome Qiçukov, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Gjevgjeli,
 41. Grup zgjedhësish Miran Mitrevski, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Makedonska Kamenica,
 42. Grup zgjedhësish Angellço Georgievski, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Makedonska Kamenica,
 43. Grup zgjedhësish Stevçe Stevoski, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Ohër,
 44. Grup zgjedhësish Violeta Gjorgjievska, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Pehçevë,
 45. Grup zgjedhësish Marijan Allampiovski, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Makedonski Brod,
 46. Grup zgjedhësish Boris Vançev, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Bogdanci,
 47. Grup zgjedhësish Mitko Kamçev, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Kavadarci,
 48. Grup zgjedhësish Marijanço Arangellov, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Kavadarci,
 49. Grup zgjedhësish Andon Kërstevski, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Demir Kapi,
 50. Grup zgjedhësish Shevket Asanov, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Strumicë,
 51. Grup zgjedhësish Gjorgji Tanushev, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Strumicë,
 52. Grup zgjedhësish Kostadin Ristomanov, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Novo Sello,
 53. Grup zgjedhësish Stojanço Vellkov, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Bosilovë,
 54. Grup zgjedhësish Trajçe Ilievski, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Gazi Babë,
 55. Grup zgjedhësish Bozho Llazhetiq, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Qendër, dhe
 56. Grup zgjedhësish Ivana Gjorgjievska, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Kumanovë,
 57. Grup zgjedhësish Remzi Mediq, listë e kandidatëve për këshillin e komunës Manastir,
 58. Grup zgjedhësish Ristenka Altiparmakovska listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Manastir,
 59. Grup zgjedhësish Darko Spasovski, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Rankovcë,
 60. Grup zgjedhësish Suzana Gjorgjeviq, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Kumanovë,
 61. Grup zgjedhësish Muamet Ahmedov, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Çashkë,
 62. Grup zgjedhësish Dejan Dimitrovski, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Gazi Babë,
 63. Grup zgjedhësish Aleksandar Janevski, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Petrovec,
 64. Grup zgjedhësish Sveto Dimovski, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Çuçer Sandevë,
 65. Grup zgjedhësish Abdulla Rexhepi, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Likovë,
 66. Grup zgjedhësish Bojan Trajkovski, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Staro Nagoriçane, dhe
 67. Grup zgjedhësish Millosh Stamenkoviq, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Kumanovë,
 1. KANDIDATË PËR KRYETAR KOMUNE TË CILËT NUK I KANË MBLEDHUR NËNSHKRIMET E NEVOJSHME PËR KANDIDIM:
 1. Dejan Velinovski, kandidat për kryetar i komunës Makedonska Kamenica,
 2. Nasto Palioski, kandidat për kryetar i komunës Strugë,
 3. Ilo Angov, kandidat për kryetar i komunës Vasilevë,
 4. Vasko Kostov, kandidat për kryetar i komunës Karposh,
 5. Martin Kirovski, kandidat për kryetar i komunës Koçani,
 6. Zoran Çipllakovski, kandidat për kryetar i komunës Berovë,
 7. Lubomir Josifovski, kandidat për kryetar i Qytetit Shkup, dhe
 8. Gospodin Poposki, kandidat për kryetar i komunës Vevçani,
 1. GRUP I ZGJEDHËSVE PËR ANËTARË TË KËSHILLAVE TË KOMUNAVE TË CILËT NUK I KANË MBLEDHUR NËNSHKRIMET E NEVOJSHME PËR KANDIDIM
 1. Grup zgjedhësish Stojanço Tërpeski- Çaush, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Makedonski Brod, dhe
 2. Grup zgjedhësish Abdul Azis Ademi, listë e kandidatëve për anëtarë të këshillit të komunës Tetovë,

EKIPI PËR MARRËDHËNIE ME PUBLIKUN

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Në seancën e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve u miratuan aktet e mëposhtme:

Udhëzimi për mënyrën e emërimit të anëtarëve të këshillave zgjedhorë me propozim të partive politike për Zgjedhjet Lokale 2021, sipas të cilit rregullohet e drejta për propozim të anëtarëve dhe zëvendësve të tyre në këshillat zgjedhore, përkatësisht kjo e drejtë u takon partive politike në opozitë të ciilët në zgjedhjet parlamentare kanë fituan më shumë vota dhe partive politike në pushtet që kanë fituar më shumë vota në zgjedhjet e fundit parlamentare. Komisioni Komunal i Zgjedhjeve është i obliguar të pranojë plotësisht propozimet e harmonizuara të partive politike në opozitë dhe pushtet, të cilat nga ana e tyre janë të detyruara të respektojnë parimin e vendosur gjatë formimit të këshillave zgjedhorë në komunën përkatëse.

U përcaktuan Formularët që kanë të bëjnë me aktivitetet që lidhen me: njoftimin për menjanimin e parregullsive në listën e parashtruar të kandidatëve për zgjedhjen e kryetarit të komunës dhe anëtarëve të këshillit, vërtetimin e listave të kandidatëve për kryetar komune dhe anëtarë të këshillit, vërtetimin e listës së parashtruar të kandidatit nga parashtruesi i autorizuar për zgjedhjen e kryetarit të komunës dhe zgjedhjen e anëtarëve të Këshillit dhe aktvendimin për vërtetimin e listës së kandidatëve për zgjedhjen e kryetarit të komunës përkatësisht Qytetit të Shkupit dhe për zgjedhjen e anëtarëve të këshillit të komunës përkatësisht Qytetit të Shkupit.

Në seancë u miratua Kodi për vëzhgimin e zgjedhjeve për anëtarët e këshillave komunal dhe këshillit të Qytetit të Shkupit dhe për kryetarët e komunave dhe kryetar të Qytetit të Shkupit për Zgjedhjet Lokale 2021, i cili ka për qëllim të vërtetojë procedurat për vëzhgimin e zgjedhjeve dhe procedurën për kryerjen të misionit vëzhgues të vëzhguesve të akredituar, në mënyrë që të përmirësohet integriteti dhe transparenca e procesit të votimit.

Në përputhje me këtë, Zyra e OSBE/ODIHR për Institucione Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut u autorizua të vëzhgojë Zgjedhjet Lokale 2021.

Aktet e miratuara nga kjo seancë do të publikohen në ueb faqen zyrtare.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Vendim për ndryshim dhe plotësim të Vendimit për formimin e KZ të Qytetit të Shkupit 27.08.2021

Në seancën e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve të mbajtur më 17 gusht 2021, u prezantua uebfaqja e re e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, si pjesë e projektit “Mbështetje për Reformat Zgjedhore” të Ambasadës së Zvicrës, Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunimi -SDC, i zbatuar nga IFES – Fondacioni Ndërkombëtar për Sistemet Zgjedhore dhe Unioni Kombëtar i Rinisë së Maqedonisë. Faqja e internetit do të ketë një prezantim të thjeshtuar të përmbajtjeve që do të sistemohen në fusha të tilla si: votuesit, pjesëmarrësit në zgjedhje, media dhe organet zgjedhore, si dhe mjete shtesë të qasjes që do të lehtësojnë qasjen dhe kontrollin e përmbajtjes nga votuesit me aftësi të kufizuara. Dizajni do të mundësojë qasje të shpejtë dhe të lehtë për të gjithë ata që janë të interesuar për procesin zgjedhor.

Në seancë u miratua Thirrja Publike për kontrollimin e të dhënave në Listën Zgjedhore për Zgjedhjet Lokale për anëtarë të këshillave komunale dhe këshillin e Qytetit të Shkupit dhe për kryetarë të komunave dhe kryetarin e Qytetit të Shkupit më datë 17 tetor 2021 i cili do të fillojë më 21 gusht 2021. dhe do të zgjasë deri më 9 shtator 2021. Të gjithë qytetarët që duan të kontrollojnë të dhënat e tyre në Listën Zgjedhore do të mund ta bëjnë këtë në formë elektronike në faqen e internetit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve izbirackispisok.gov.mk ose në sec.mk, si dhe personalisht në njësitë dhe zyrat rajonale të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve .

Në bazë të nenit 50 paragrafi 2 të Kodit Zgjedhor, qytetarët gjatë kohëzgjatjes së shikimit publik, kërkesat për regjistrim, shlyerje dhe plotësim të të dhënave në Listën Zgjedhore mund t’i parashtrojnë me postë elektronike në Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, për cilin qëllim u miratua Udhëzimi për veprim gjatë pranimit të kërkesave për regjistrim, plotësim ose shlyerje të të dhënave në Listën Zgjedhore në formë elektronike në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve.

Në të njëjtën kohë, u miratua një Plan Strategjik për TI i cili përcakton aktivitetet që do të kryhen për zbatimin e plotë të strategjisë së TIK të Komisionit Shtetëror Zgjedhor 2021-2024.

Në seancë gjithashtu u miratua Vendimi për ndarjen e mjeteve për komisionet komunale të zgjedhjeve për realizimin e zgjedhjeve për anëtarë të këshillave komunalë dhe këshillin e Qytetit të Shkupit dhe për kryetarë të komunave dhe kryetarin e Qytetit të Shkupit më 17 tetor 2021, për shpenzimet rrjedhëse që ndodhin në lidhje me realizimin e aktiviteteve zgjedhore dhe Vendimi për ndarjen e mjeteve avancë për njësitë dhe zyrat rajonale për të vizituar dhe siguruar vendvotimet dhe për sigurimin e mjete për mbrojtje nga COVID-19.

Gjithashtu në seancën e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve u shqyrtuan kërkesat për mospranim të kryerjes së detyrës së kryetarit, nënkryetarit, anëtarit dhe zëvendësanëtarit të komisioneve komunale të zgjedhjeve, pas së cilës për kërkesat e pranuara nga komisioni u realizua zgjedhje e rastësishme e kryetarit , zëvendëskryetarit, anëtarit dhe zëvendësanëtarit të komisioneve komunale të zgjedhjeve.

Aktet e miratuara nga kjo seancë do të publikohen në faqen zyrtare të internetit.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për formimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve Haraçinë – 10.08.2021

Vendim për ndryshimin dhe plotësimin e vendimit për formimin e Komisionit Zgjedhor të Qytetit të Shkupit

Vendim për shpalljen e zgjedhjeve për anëtarë të këshillave të komunave dhe këshillit të qytetit të Shkupit dhe për kryetarë të komunave dhe krzetar të qytetit të Shkupit

Njoftim për mospranimin e kërkesave për përjashtim nga detyra në Komisionet Komunale të Zgjedhjeve -12.07.2021

Njoftim për mospranimin e kërkesave për përjashtim nga detyra në Komisionet Komunale të Zgjedhjeve -12.07.2021

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve Ju informon që Komisioni për furnizim publik i autorizuar për realizimin e furnizimit publik të sistemit të integruar për identifikim të votuesve, me datë 1 korrik 2021 (e ejnte), do të kryej hapje publike të ofertave të ardhura

Hapja publike e ofertave të ardhura do të filloj në ora 13:00 , në sallën për seanca të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve më 29 prill (e enjte) në ora 12 mbajti seancën e shtatë me rend dite në vijim:

 1. Shqyrtimi dhe miratimi I procesverbalit nga seanca e gjashtë të KSHZ-së;
 2. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim vendimit për ndryshimin dhe plotësimin e Planit financiar për shpërndarjen e mjeteve në KSHZ për vitin 2021,numër 05-160/1 të 25 janarit 2021;
 3. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim ndryshimit dhe plotësimit të Planit vjetor për prokurime publike sipas programit 21 të KSHZ-së: dhe
 4. Të ndryshme.

Të gjitha dokumentet në rendin e ditës u miratuan unanimisht.

Seanca ishte e hapur për opinionin, dhe e njëjta mund të ndiqej drejtpërdrejtë me anë të kanalit jutub të KSHZ-së: https://youtube.com/channel/UCn5bjQrKxUgN2TCXP7ylEMQ

Inçizimi nga kjo seancë edhe mëtej është i kapshëm në këtë kanal.

 

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

 

Më 22 prill 2021 përfaqësuesit e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve morrën pjesë në Simpoziumin e dytë onllajn pëe pjesëmarrje rinore me titull”Votojnë për herë të parë por jo edhe të fundit”.

Simpoziumi u majtë në organizim të Asociacionit të organeve zgjedhore të Europës (ACEEEO)në bashkëpunim me Asociacionin e organeve zgjedhore arabe (ArabEMBs).Në takim u përpunuan tema aktuale si dhe trende, predikues dhe praktikat e mira për pjesëmarrje rinore, duke kombinuar qasjen ndërkombëtare komparative me përvojat konkrete të vendeve pjesëmarrse.

Në simpozium u përfshin 50 përfaqësues të vendeve të ndryshme dhe rajonit ku fjalën e morrën sekretarët e përgjithshëm të ACEEEO dhe ArabEMBs, profesorë të shquar universitarë, përfaqësues të Komisioneve zgjedhore të vendeve anëtare të dy asociacioneve si dhe përfaqësuesja e Programit për zhvillim të Kombeve të Bashkuara (UNDP) në Kirgistan.

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve më 22 prill (e enjte) me fillim në ora 12 mbajti seancën e gjashtë në të cilën njëzërit u miratua procesverbali i seancës së pestë, Plani strategjik i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve për periudhën 2021-2024 dhe Udhëzimi për zbatimin e procedurës për kryerje të exante kontrolle për zbatimin e faturave për reklamim të paguar politik nga radiodifuzerët, mediat e shtypit dhe ato elektronike.

Dhe Qëllimi themelor i Planit strategjik të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve për periudhën 2021-2024 të vihet strategji afatmesme, strategji katërvjeçare për përparimin e punës së Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve me anë të mbajtjes të sistemit zgjedhor kredibil, në mënyrë permanente zhvillimin dhe përparimin e procesit zgjedhor dhe mbështetje të përhershme për gjithë pjesëmarrësit në zgjedhje për realizimin e drejtave të tyre zgjedhore. Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve gjithashtu do të vazhdojë të punojë në pajtim me standarde ndërkombëtare dhe praktikave të mira për arsye të zbatimit të proceseve kualitative zgjedhore, ta garantoj profesionalizmin dhe pavarësinë e vet, ti forcoj kapacitetet e veta, ta rrisë informimin e opinionit si dhe të sigurojë qasje të barabartë gjinore në gjitha sferat nën kompetencat e veta.

Për të arritur këtë plani strategjik i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve për periudhën 2021-2024 I përmban shtatë prioritete në vijim, të cilat janë në pajtim me misionin, vizionin dhe fokusimin e veprimit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve.

 1. Rritja e kualitetit të akteve nënligjore dhe zbatimi efikas i tyre;
 2. Përparimi i mënyrës dhe procedurës për udhëheqjen e listës zgjedhore;
 3. Përmirësimi i efikasitetit të aktiviteteve ndërmjet organeve zgjedhore;
 4. Rritja e vetëdijes, diturive dhe vetëbesimit të qytetarëve për procesin zgjedhor;
 5. Përparimi I diturive dhe aftësitë e administratës zgjedhore për zbatimin e procesit zgjedhor;
 6. Përmirësimi i organizimit të brendshëm dhe funkcionimi;
 7. Integrimi në aspekte gjinore në aktivitetet e KSHZ-së.

Udhëzimi për zbatimin e procedurave për kryerjen e exante kontrolit për zbatimin e faturave për reklamim të paguar politik nga radiodifuzerët, mediat e shkruara dhe elektronike në mënyrë të detajuar e rregullon mënyrën e kryerjes së këtij kontrolli dhe lëvizjen e dokumentacionit në njësitë organizative interne të KSHZ-së.

Seanca ishte e hapur për opinionin dhe e njejta mund të ndiqej drejtpërdrejtë përmes kanalit Jutjub të KSHZ-së: https://youtube.com/channel/UCn5bjQrKxUgN2TCXP7ylEMQ

Inçizimi nga kjo seancë edhe më tej është i kapshëm në këtë kanal.

 

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

 

Qëllimi i “Doracakut të parë për votuesit e rinj” që është botuar nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve (KSHZ) në bashkëpunim me Misionin e OSBE-së eshtë qasja gjithëpërfshirëse dhe motivimi për pjesëmarrje më të madhe të të rinjve në të gjitha ciklet zgjedhore. Doracaku është një iniciativë për të vendosur një komunikim më të drejtpërdrejtë dhe më të madh dypalësh midis KSHZ-së dhe të rinjve, në mënyrë që të sigurojë qasje më të lehtë për personat që votojnë për herë të parë në procesin zgjedhor, si dhe informim të duhur për të drejtat e tyre, mundësitë dhe detyrimet ligjore.

Qëllimi kryesor i KSHZ-së është përfshirja e të gjithë votuesve në procesin zgjedhor dhe rritja e ndërgjegjësimit për pjesëmarrje në aktivitetet shoqërore – tha nënkryetarja e KSHZ-së Ditmire Shehu në online eventin për promovimin e “Doracakut për votuesit e rinj”.

“Theks të kryesorë i vëmë të rinjve dhe do të jemi veçanërisht të lumtur nëse secili prej tyre përfshihet në zgjedhjet dhe proceset e tjera të vendimmarrjes në vend.” Si institucion, ne tashmë jemi duke bërë përpjekje për të botuar këtë Doracak në forma të tjera që janë më lehtë të arritshme për të rinjtë. Gjithashtu, në bashkëpunim me partnerët tanë nga Misioni i OSBE-së, ne tashmë jemi duke organizuar trajnime të ndryshme fillestare të bazuara në këtë Doracak, të cilat më tej presim të rrisin interesin dhe njohuritë në lidhje me nevojën për të marrë pjesë në zgjedhje, veçanërisht gjeneratat e reja. “, theksoi Shehu.

Në mënyrë që të ndihmojë në rritjen e pjesëmarrjes së të rinjve, Misioni i OSBE-së ka bashkuar forcat me Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve dhe organizatat rinore për të përpunuar një “Doracak për votuesit e rinj” dhe një program për të rritur ndërgjegjësimin për rëndësinë e pjesëmarrjes së të rinjve në zgjedhje-tha Shefi i Misionit të OSBE-së në Shkup, Ambasadori Clemens Koja.

“Të rinjve do tu thoja: vota juaj është i rëndësishme. E juaja është që të sillni idetë tuaja, shqetësimet dhe përparësitë tuaja dhe energjinë tuaj në politikën e këti vendi. Edhe pse ka mënyra të tjera për ta dëgjuar zërin tuaj, të tilla si në mediat sociale, votimi është mënyra më efektive për të bërë ndryshime politike. “Veçanërisht në nivelin lokal, ju keni fuqinë për të bërë një ndryshim real në menaxhimin e komuniteteve tuaja,” tha Ambasadori Koja në këtë event.

Drejtori i Agjencisë për Rini dhe Sport, Naumce Mojsoski theksoi potencoi se të rinjtë e dinë saktësisht se në çfarë bote dhe vendi dëshirojnë të jetojnë, çfarë u duhet, ku duan të punojnë, por edhe sa dëshirojnë dhe mendojnë se duhet të fitojnë.

“Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme që të rinjtë të përfshihen dhe të marrin pjesë në vendimmarrje, duke filluar me ushtrimin e të drejtës së tyre për të votuar në procesin zgjedhor.” Zëri i të rinjve do të jetë një drejtim i qartë se cilat politika do të krijohen në lidhje me ta dhe të ardhmen e tyre. “Shoqëria jonë ka nevojë për të rinj dhe ky është çelësi që duhet t’u tregojmë atyre – ne kemi nevojë për ju të përfshirë, aktivë dhe me ndikim.”, shtoi Mojsovski.

Autorët e doracakut janë Bojan Kordalov – komunikolog, në cilësi të konsulentit të pavarur, Admir Shabani, udhëheqës i Sektorit të edukimit në KSHZ, si dhe Nina Shulloviq – Cvetkovska dhe Jasmina Todorovska – Miteva nga Misioni i OSBE-së në Shkup.

Doracaku është përpunuar në kuadër të projektit “Mbështetje e qeverisjes demokratike dhe proceseve të përfshirjes” të Misionit të OSBE-së në Shkup, i cili zbatohet në bashkëpunim me Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve.

Linku i videos nga promovimi onlajn I “Doracakut për votuesit e rinj”: https://www.facebook.com/drzavna.izborna.komisija/posts/2264515927017237

 

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Skip to content