Në bashkëpunim me Misionin e OSBE-së në Shkup, filloi trajnimi për zbatimin e politikës së integritetit në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve, i dedikuar për të punësuarit e KSHZ-së.

Trajnimi mbulon disa tema, si: llojet dhe format e korrupsionit, raporti ndërmjet integritetit dhe antikorrupsionit, elementet e integritetit, elementet e politikës së integritetit.

Pjesëmarrësit punojnë edhe për propozim- aktivitetet për secilin element të politikës së integritetit.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Skip to content