Si pjesë e projektit “Mbështetja e Reformave Zgjedhore në Ballkanin Perëndimor”, Zyra për Institucionet Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut (ODIHR) organizoi punëtori në Varshavë më datë 21 dhe 22 shkurt 2022 për të hapur një diskutim mbi sfidat kryesore në implementimin e rekomandimeve të ODIHR-it dhe mundësive  për angazhimin e organizatave qytetare në monitorimin e zgjedhjeve.

Pjesëmarrës në punëtori ishin përfaqësues të organizatave ndërkombëtare, komisioneve zgjedhore nga rajoni, si dhe organizata qytetare dhe aktivistë.

Në punëtori morën pjesë anëtarë të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, ndërsa në sesionin për zbatimin e rekomandimeve nga raportet e ODIHR-it për pjesëmarrjen e grupeve jo mjaftueshëm të përfaqësuara në zgjedhje, prezantuan të arriturat e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve në drejtim të promovimit të pjesëmarrjes së grave dhe personave me aftësi të kufizuara.

Diskutimi mes pjesëmarrësve solli përfundime se si të konsolidohet prania dhe qëndrueshmëria e organizatave qytetarele (OQ) gjatë ciklit zgjedhor si një ndër aktorët kryesorë në reformat zgjedhore dhe promovimin e demokracisë në të gjithë Ballkanin Perëndimor.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Skip to content