Во соработка со Мисијата на ОБСЕ во Скопје, отпочна обука за спроведување на политиката на интегритет во Државната изборна комисија, наменета за вработените во ДИК.

На обуката се обработуваат повеќе теми, како: типови и форми на корупција, врската интегритет – антикорупција, елементи на интегритетот, елементи на политиката на интегритет.

Учесниците работат и на предлог активности за секој елемент на политиката на интегритет.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Skip to content