Во Ресурсниот центар за родово одговорно креирање на политики и буџетирање, Министерството за труд и социјална политика започна со спроведување циклус обуки за вработените во јавниот сектор. На 6 и 7 март се одржа основна обука за род, родова еднаквост и воведување на родова перспектива во јавните политики. 

Се обработуваа и теми за циклусите на креирање на јавни политики, стратегии за застапување на родова еднаквост во тие процеси како и родовата статистика.

На обуката учествуваат и вработени во Стручната служба на Државната изборна комисија.

Стекнатите знаења ќе ги применат во својата работа во иднина.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Skip to content