Më 17 nëntor, një trup certifikues i akredituar i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve prezantoi me ceremoni certifikatën për aplikimin e Sistemit të Menaxhimit të Cilësisë, në përputhje me kërkesat e standardit ISO 9001:2015.

Fushëveprimi i cilësisë së Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve konsiston në organizimin dhe zbatimin e zgjedhjeve dhe referendumeve, përditësimin e listës zgjedhore dhe evidencave për të drejtën e votës, trajnimin dhe edukimin e organeve zgjedhore dhe të qytetarëve, nxjerrjen e akteve nënligjore dhe vendosjen për kundërshtimet.

Një pjesë e përfitimeve për Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve nga aplikimi i ISO 9001:2015 ka të bëjnë me rritjen e efikasitetit në punën e saj, përgjegjësi më të madhe të të punësuarve, përmirësimin e imazhit të institucionit, vlerësimin dhe dokumentimin e detyrave të punës, shfrytëzim më të mirë të kohës dhe resurseve, si dhe përmirësim të vazhdueshëm.

Procesi i certifikimit në përputhje me kërkesat e standardit ISO 9001:2015 është mbështetur nga Fondacioni Ndërkombëtar për Sistemet Zgjedhore – IFES, përmes një projekti të financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Skip to content