На 17 ноември од страна на акредитирано сертификациско тело на Државната изборна комисија свечено и беше врачен сертификат за примена на Системот на менаџмент со квалитет, согласно барањата на стандардот ISO 9001:2015.

Опсегот на квалитет на Државната изборна комисија се состои во организирање и спроведување на избори и референдум, ажурирање на избирачкот список и евиденција на избирачкото право, обука и едукација на изборни органи и граѓани, носење на подзаконски акти и одлучување по приговори.

Дел од придобивките за Државната изборна комисија од воведувањето на ISO 9001:2015 се однесуваат на зголемување на ефикасноста во работењето, поголема одговорност на вработените, подобрување на имиџот на институцијата, вреднување и документирање на работните задачи, подобро искористување на времето и ресурсите, како и континуирано подобрување.

Процесот на сертифицирање согласно барањата на стандардот ISO 9001:2015 беше поддржан од Меѓународната фондација за изборни системи – ИФЕС, преку проект финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Skip to content