На продолжението на седницата на Државната изборна комисија беа разгледани поднесените приговори од ВМРО –ДПМНЕ и Коалиција „Обнова на Македонија“ за кампања за време на изборен молк, согласно член 69 –а од Изборниот законик. Во наводите за двата приговори станува збор за активности и дејствија од страна на кандидатите за градоначалник кои ги објавиле на социјалните мрежи, меѓу кои едниот од кандидатите на лична социјална мрежа. Статусот на социјалните мрежи не е дефиниран и опфатен во Изборниот законик што значи Државната изборна комисија неможе да заземе објективен став и да постапува во вакви случаи. Дополнително на тоа приговорот за Општина Ѓорче Петров се однесува на објава која е објавена за време на траењето на изборната кампања, кога сеуште не бил започнат изборниот молк.

Согласно горенаведеното Државната изборна комисија едногласно ги одби поднесените приговори.

Истовремено, Државната изборна комисија информираше дека седницата не се пренесуваше во живо од причини што просторните капацитети и техничките услови не беа исполнети за пренос на истата, поради приемот на уредите за биомтериска идентификација на гласачите кои општинските изборни комисии ги доставуваат до Државната изборна комисија.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

На седницата на Државната изборна комисија беа прифатени барањата за добивање овластување за набљудувачи  за Локалните избори 2021 година поднесени од Алџезир Балкан – дописништво Скопје, Цивил, Граѓанската превенција „Превенција за време на избори“ и дополнувањето од Државната изборна комисија на Босна и Херцеговина.

Државната изборна комисија ги иззема членовите на посебните избирачки одбори кои ги исполнуваа условите да бидат изземени и согласно тоа спроведе случаен избор за претседател и членови на посебните избирачки одбори кои ќе го спроведат гласањето на лицата кои се во домашен карантин заради позитивен тест на Ковид-19 и лицата на кои им е одредена мерка самоизолација.

На седницата беше донесена Одлуката за утврдување на обликот на 183 печати со број на избирачко место кои ги користат избирачките одбори при спроведување на гласањето а се ставени вон употреба.

Државната изборна комисија информираше за преземените завршни активности непосредно пред денот на гласање и тоа:

  • За претседателите и замениците на претседателите ќе се спроведуваат дополнителни обуки за ракување со уредот за биометриска идентификација на гласачите, кои е планирано да завршат до 15 октомври 2021 година. Потребно е сите да учествуваат во обуките, а работодавачите да ги ослободат од работните обврски горенаведените лица за времетраењето на обуките.
  • За денот на спроведување на изборите Државната изборна комисија обезбеди ИТ лица за техничката поддршка со ракувањето со уредите за биометриска идентификација на гласачите, кои дел се  обезбедени преку Дермалог, дел преку базата на Министерството за информатичко општество и администрација и дел преку Јавниот повик, со што сите општински изборни комисии ќе располагаат со соодветен број на ИТ лица, согласно бројот на избирачки места.
  • Изборниот материјал е комплетен. Недоверливиот гласачки материјал веќе се доставува до општинските изборни комисии, а доверливиот изборен материјал Државната изборна комисија со полициска придружба ќе го доставува на 14 октомври 2021 година (четврток). Уредите за биометриска идентификација на гласачите ќе се доставуваат на 15 октомври 2021 година (петок), исто со полициска придружба. Изборниот материјал ќе биде постојано обезбедуван од припадниците на Министерството за внатрешни работи.
  • Уредите за биометриска идентификација на гласачите се наполнети со податоците добиени од Министерството за внатрешни работи. Податоците во нив се криптирани, чувањето и преносот на податоците се обезбедува со соодветни процедури и истите во ниедна фаза неможе да бидат злоупотребени. Тоа важи и за податоците на граѓаните кои ќе излезат да гласаат како и за податоците на оние граѓани кои нема да излезат да гласаат.
  • Уредот за биометриска идентификација на гласачите ги регистрира сите дејствија и обиди за идентификација на секој гласач и истите ги чува заштитени во вид на логови. Заради заштита на процесот на гласање и заштита на избирачкото право, доколку има сомнежни за евентуални злоупотреби од страна на гласачи, Државната изборна комисија ќе може да ги спореди сите отпечатоци од граѓаните кои гласале со отпечатоците во базата на ниво на цела држава. Тоа значи дека секој евентуален обид за манипулација ќе биде откриен и ќе се обезбеди законското правило  „еден гласач=еден глас“.
  • Ако било кое лице се обиде два пати да гласа на исто избирачко место, или ако повторно се обиде да гласа на друго избирачко место, неговиот обид ќе биде евидентиран во уредот и подоцна лицето ќе биде идентификувано од страна на Државната изборна комисија. Кривичните санкции за ова се огромни.
  • По завршување на гласањето податоците од уредите за биометриска идентификација ќе бидат испразнети согласно пропишаната процедура и избришани во определениот рок. Постапката ќе се повтори за општините каде ќе се гласа во втор круг.

Истовремено, Државната изборна комисија информираше дека гласањето за болни и немоќни ќе се спроведува на 16 октомври 2021 година (сабота). До општинските изборни комисии барање за гласање на болни и немоќни доставиле вкупно 7891 лица, од кои досега 3 545 лица се прифатени, а 283 лица се одбиени. Обработката на барањата од страна на општинските изборни комисии е сеуште во тек.

На 16 октомври 2021 година (сабота) гласаат и лицата кои се во домашен карантин заради позитивен тест на Ковид-19 и лицата на кои им е одредена мерка самоизолација и во законски опредлениот рок пријавени се вкупно 476 лица.

Донесените акти од оваа седница ќе бидат објавени на официјалната веб страница.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Со цел да обезбеди независно, непристрасно и правично разгледување и одлучување по приговорите Државната изборна комисија го донесе Упатството за начинот и постапката за решавање на приговори кои се во надлежност на Државната изборна комисија, со кое се уредуваат минималните услови за формата и содржината на приговорот, начинот на поднесување и регистрирање на приговорот, начинот на предлагање и проверка на доказите, увидот во избирачкиот материјал, известувањето на подносителот на приговорот и на јавноста, процедурите за анализа и одлучување по приговорите, поништување и повторување на гласањето, постапката за оперативно следење на приговорите и пристапот до базата на податоци, начинот на чување и архивирање на приговорите, документите, изборниот материјал и други прашања од значење за правната заштита на изборниот процес, по однос на приговорите поднесени од избирачите и овластените подносители на листи на кандидати согласно член 69-а, 108-б став 3, 148, 149 ст.2 и 149-а од Изборниот законик, а во врска со член 147, 147-а и член 151 од Изборниот Законик. Во врска со ова посебно беа образложени деловите од Правилникот за начинот на постапување на Државната изборна комисија поради проверка на податоците на уредите за биометриска идентификација на гласачите, што претставува основ за одлучување согласно измените на Изборниот законик.

Податоците за отпечатоците од прсти од Избирачкиот систем кои до Државната изборна комисија ги достави Министерството за внатрешни работи за биометриска идентификација на гласачите на денот на изборите, се чуваат во централен систем инсталиран во Државната изборна комисија. Истите ќе бидат импортирани до уредите за биометриска идентификација на гласачите кои се користат на денот опредлелен за гласање, а по завршувањето на гласовите, уредите се враќаат до општинските изборни комисии а тие ги враќаат до Државната изборна комисија, каде 10 дена по објавување на конечните резултати од изборите се врши трајно бришење на отпечатоците на прсти. За таа цел на седницата беше донесено Упатството за начинот и постапката на чување, обработка и бришење на податоците за отпечатоци од прсти од Избирачкиот список.

Бидејќи и Локалните избори 2021 година ќе се спроведуваат во услови на пандемија поради Коронавирусот, Државната изборна комисија ги усвои Задолжителните препораки за здравствена заштита во текот на изборниот процес и заклучи истите да ги достави на мислење до Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство.

На седницата беа прифатени барањата за добивање овластување за набљудувачи  за Локалните избори 2021 година поднесени од повеќе организации и амбасади, со што заклучно со денешната седница за овие избори Државната изборна комисија издаде вкупно 1040 акредитации.

Државната изборна комисија спроведе случаен избор за претседател и членови на посебните избирачки одбори кои ќе го спроведат гласањето на лицата кои се во домашен карантин заради позитивен тест на Ковид-19 и лицата на кои им е одредена мерка самоизолација.

По однос на пријавувањето за гласање на овие лица, овозможено е покрај постојните начини за пријавување истото да го направат и преку апликацијата https://izolacija.sec.mk.

Донесените акти од оваа седница ќе бидат објавени на официјалната веб страница.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

На седницата на Државната изборна комисија беа разгледани Приговорите за предвремено започната изборна кампања, поднесени од анонимен подносител и Алијанса за албанците и алтернатива и истите беа едногласно одбиени како неосновани. Кон приговорите не беа приложени соодветни докази.

Имајќи предвид дека Локалните избори 2021 година ќе се спроведуваат со користење на уредите за биометриска идентификација на гласачите поради што изборниот процес и работата на изборните органи и на изборната администрација е посложена, како и поради зголемените законски надлежности на општинските изборни комисии за локалните избори,  Државната изборна комисија го донесе Правилникот за критериумите за определување на надоместок на членовите на изборните органи и изборната администрација за спроведување на Локалните избори 2021 година, со кој се зголемува надоместокот на овие категории согласно критериумите утврдени во истиот. Членовите на Државната изборна комисија и во овој изборен процес нема да го искористат законското право и нема да земат никаков надоместок.

Понатаму беше донесено Упатството за начинот на гласање на избирачки места со помалку од 10 избирачи.

Согласно член 149 став (1) од Изборниот законик секој избирач на кого му е повредено личното избирачко право во секоја фаза од изборниот процес може да поднесе приговор до општинската изборна комисија и за таа цел Државната изборна комисија го донесе Упатството за начинот и постапката за решавање на приговори во надлежност на општинските изборни комисии.

Бидејќи со законските измени во Изборниот законик се овозможува и запишување на избирач во Избирачкиот список по усвоен приговор за заштита на личното избирачко право, додека процесот на гласање е во тек, Државната изборна комисија оваа процедура ја пропиша во Посебно упатство за процедурата за остварување на избирачкото право на избирачот кој на денот на гласање ги исполнува законските услови да биде запишан во избирачкиот список, со Прилог посебен образец за запишување на избирач во избирачкиот список на денот на гласањето, како составен дел на Упатството.

Државната изборна комисија ги донесе обрасците за медиа планот и извештајот за реализирани услуги за радиодифузери, медиа планот и извештајот за реализирани услуги за печатени медиуми и медиа планот и извештајот за реализирани услуги за електронски медиуми (интернет портали), како и обрасците Број 23-а – приговор за заштита на лично избирачко право, Образец по член 107 од Изборниот законик – Неможност за остварување на гласачкото право, Број 22 а- записник за утврдување на резултати од гласањето за избор на градоначалник на Градот Скопје, Број 22 Б – записник за утврдување на резултати од гласањето за избори за членови на Совет на Градот Скопје, во кој исто се вметнати измените од Изборниот законик.

На седницата беше прифатено Барањето за добивање овластување за набљудувачи  за Локалните избори 2021 година, поднесено од Амбасада на Руската федерација во Република Северна Македонија.

Државната изборна комисија ги извести општинските изборни комисии кои имаат потврдени листи на кандидати согласно член 8 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси да бараат изземање на претседателите при работата во комисиите во делот на одлучување и потврдување на резултатите од гласањето.

Побарано е претседателите на општинските изборни комисии да постапуваат по горенаведениот член од Законот и да не именуваат лица за секретари или заменици секретари спротивно на Законот, а веќе именуваните лица кои се во блиско сродство со претседателите да се разрешат и истовремено сите да потпишат Изјава за непостоење на судир на интереси.

Исто така, Државната изборна комисија донесе Заклучок за задолжување на општинската изборна комисија Центар, која потребно е да подготви и до Државната изборна комисија да достави комплетен Извештај за досегашната работа и начин на постапување по определени активности и напатствија, како и да ги достави сите записници од одржаните седници. Државната изброна комисија побара општинските изборни комисии доследно да го почитуваат Изборниот законик и сите акти и упатства донесени од Државната изборна комисија.

На седницата на Државната изборна комисија беа разгледани барањата за неприфаќање на извршување на должност претседател, заменик претседател, член и заменик член на општинските изборни комисии, по што по барањата кои беа прифатени од страна на Комисијата се спроведе случаен избор на претседател, заменик претседател, член и заменик член на општинските изборни комисии.

Донесените акти од оваа седница ќе бидат објавени на официјалната веб страница.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

На седницата на Државната изборна комисија беа донесени следните акти:

Упатството за начинот на утврдување на идентитетот на гласачот, кое е подготвено согласно законските измени во Изборниот законик, во делот каде им се овозможува на гласачите чија важност на документот за лична идентификација истекла од моментот на распишување на изборите до денот на гласање, да може да го остварат правото на глас, правото во делот на заштита на лично избирачко право, односно на граѓанинот на кого ќе му се усвои приговорот, Државната изборна комисија треба да го запише во Избирачкиот спиок и да му овозможи да гласа на избирачкото место и можноста граѓаните да гласаат со патна исправа, согласно измените во Законот за патни исправи, со кој се определува патната исправа како и нејзиниот рок на важност, односно од 31 јули 2020 година до 31 декември 2021 година. Секако, главните дејствија поврзани со утврдувањето на идентитетот на гласачот произлегуваат од новиот начин на идентификација на гласачот, која се базира околу ракувањето со уредот за биометриска идентификација на гласачот, со која ќе ракува претседателот или заменик претседателот на избирачкото место.

Заради успешно спроведување на изборите и олеснување на работата на изборната адимистрација, а и измените во Изборниот законик, на денешната седница беа донесени измените во Прирачникот за едукација на општинските изборни комисии и Прирачникот за едукација на избирачките одбори, со кои навреме се постапува имајќи предвид дека обуките од страна на сертифицираните обучувачи на Државната изборна комисија, започнуваат од наредната недела.

Истовремено, беа донесени и обрасците број 16б, број 16в, број 16г, број 16д, број 21 Б, број 21 В, број 21 г и број 21 д, за постапките за гласање, сумирање и утврдување на резултати од избирачко место и на ниво на општинска изборна комисија.

Исто така, беше донесено Изменувањето и дополнување на Регистарот на радиодифузери, печатени медиуми и електронски медиуми (интернет портали), со оние радиодифузери и медиуми кои постапија по известувањето од Државната изборна комисија.

Државната изборна комисија го прифати барањето за добивање овластување за набљудувачи  за Локалните избори 2021 година, поднесено од Меѓународна фондација за изборни системи ИФЕС, Канцеларија на Северна Македонија.

Донесените акти од оваа седница ќе бидат објавени на официјалната веб страница.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

На седницата на Државната изборна комисија беа донесени следните акти:

Со новите законски измени за оние радиодифузери и печатени медиуми кои претходно не се регистрирани во Регистарот на Државната изборна комисија, кои не поднеле барање за упис, пропуштиле рок или не доставиле комплетна документација, беше определен нов рок до 19 септември 2021 година во кој истите можеа да поднесат ново барање и да се регистрираат. Радиодифузерите кои се веќе регистрирани и оние кои што дополнително доставија барања за регистрирање, беа должни да достават и нови ценовници согласно член 75-ѓ став (9) од измените од Изборниот законик, во истиот рок најдоцна до 19 септември 2021 година, до 24:00 часот.  Државната изборна комисија е должна да ги потврди и да ги објави на веб страницата доставените ценовници со просечно пресметаните цени утврдени од радиодифузерите и печатените медиуми, како и да ги објави ценовниците со цените утврдени од електронските медиуми (интернет портали) согласно член 75ѓ став 3 и став 9 од Изборниот законик, во рок од 10 дена од истекот на рокот за доставување на ценовниците. Согласно тоа Државната изборна комисија навреме го усвои Изменувањето и дополнувањето на Регистарот на радиодифузери, печатени медиуми и електронски медиуми (интернет портали), со дадено укажување на седницата, дека медиумите кои биле известени, а кои сеуште не извршиле корекција на ценовниците во наведенот рок, ќе го изгубат правото да бидат регистрирани за платено политичко рекламирање. Државната изборна комисија ваквото известување го објави бидејќи роковите до почетокот на изборната кампања се кратки, а во исто време е потребно политичките партии да склучуваат договор со сите оние радиодифузери, печатени медиуми и електронски медиуми (интернет портали) кои се регистрирани во Регистарот.

Понатаму, Државната изборна комисија ја донесе Одлуката по неколку поднесени барања од страна на политички партии согласно член 49-а став 2 од Изборниот законик, за запишување, дополнување или бришење на податоци во Избирачкиот список.

Државната изборна комисија пристапи кон ждрепка и утврдување на распоредот на подносителите на листите на кандидати на гласачкото ливче, на подоцна доставените листи на кандидати, за група избирачи.

Истовремено, Државната изборна комисија го разгледа Барањето од вработени во Секторот за Избирачки список, за Комисијата да заземе став по однос на прашањето на граѓани кое се однесува на прераспоредување на гласачи од Општина Бутел во Општина Чучер Сандево и истото со мнозинство гласови не го прифати.

Исто така, на седницата на Државната изборна комисија беа разгледани барањата за неприфаќање на извршување на должност претседател, заменик претседател, член и заменик член на општинските изборни комисии, по што по барањата кои беа прифатени од страна на Комисијата се спроведе случаен избор на претседател, заменик претседател, член и заменик член на општинските изборни комисии.

Донесените акти од оваа седница ќе бидат објавени на официјалната веб страница.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

На седницата на Државната изборна комисија беа донесени следните акти:

Согласно веќе донесената Анализа на ризик во Државната изборна комисија беше усвоена Политиката за воспоставување на систем за заштита на личните податоци, со која се уредува начинот и постапката како се обработуваат личните податоци, со цел да се почитуваат обврските за заштита на личните податоци, имајќи предвид дека Државната изборна комисија се јавува како контролор и обработувач на лични податоци, а посебно во време на изборен процес. Повразно со оваа Политика, беа донесени Правилникот за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци; Правилникотза определување на обврските и одговорностите на администраторот на информацискиот систем и на овластените лица во Државна изборна комисија; Правилникотза начинот на правење сигурносна копија, архивирање и чување, како и за повторно враќање на зачувани лични податоци во Државна изборна комисија, Правилникотза начинот на уништување на документите, како и начинот на уништување, бришење и чистење на медиумот во Државна изборна комисија и Правилникот за пријавување, реакција и санирање на инциденти во Државна изборна комисија.

Поради состојбата со Коронавирусот лицата кои се во домашен карантин заради позитивен тест на COVID-19 или лицата на кои им е одредена мерка самоизолација со решение на Државниот санитарен и здравствен инспекторат, своето право на глас ќе го остварат еден ден пред денот определен за одржување на изборите. За таа цел беше донесено Упатството за пријавување и гласање на лицата кои се во домашен карантин заради позитивен тест на Ковид 19 и лицата на кои им е одредена мерка самоизолација. Конкретно, новина е рокот на пријавување кој е определен на пет дена пред денот на изборите, како и обврската на општинските изборни комисии по службена должност да прибавуваат податоци од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, со што се олеснува процедурата за граѓаните да не треба самите да ја доставуваат потребната документација. За спроведување на ова гласање Државната изборна комисија го донесе и Правилникот за избор и формирање на посебните избирачки одбори, со кој Државната изборна комисија ќе формира посебни избирачки одбори, составени од тројца здравствени работници, при што и партиите имаат право да именуваат член во посебниот избирачки одбор.

Понатаму Државната изборна комисија го донесе Упатството на општинските изборни комисии и Изборната комисија на Град Скопје за обезбедување, чување, ракување и дистрибуција на изборниот материјал, со кое согласно член 31 став 2, точка 14 и 14а, Државната изборна комисија го предава, прима и чува изборниот материјал од и на општинските изборни комисии и изборната комисија на Градот Скопје. Исто така со ова Упатство се дефинира доверлив и недоверлив изборен материјал и се пропишуваат конкретните процедури за негово чување и транспорт од страна на Државната изборна комисија, општинските изборни комисии и избирачките одбори. Во склоп на ова Упатство и за спроведување на предавањето на изборниот материјал од и на Државната изборна комиисја, општинските изборни комисии, изборната комисија на Градот Скопје и избирачките одбори, согласно Изборниот законик, Државната изборна комисија ги донесе и обрасаците: 18в, 18г, 18д, 31б,31 в, 31 г, 31д, 19 г , 19д, 20б, 20 в и 22.

Истовремено, беше донесено и Упатството за начинот и постапката за утврдување на просечно постигнатата цена и најниска цена за платено политичко рекламирање за радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми (интернет порталите) кои сакаат да го искористат правото на учество во платеното политичко рекламирање и да користат финансиски средства за платено политичко рекламирање за претстојните Локални избори 2021 година.

Понатаму од страна на Државната изборна комисија беше спроведена ждрепка и утврдување на распоредот на подносителите на листите на кандидати на гласачкото ливче за избори за членови на совет на општина и членови на совет на Град Скопје и градоначалник на општина и градоначалник на Град Скопје, како и ждрепка за доделување на локации на рекламни паноа и билборди за политичко рекламирање за изборната кампања.

Донесените акти од оваа седница ќе бидат објавени на официјалната веб страница.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

На седницата на Државната изборна комисија беа донесени следните акти:

Согласно ново донесените измени и дополнувања во Изборниот законик потребно е определени изборни дејствија во изборниот процес да се усогласат со овие измени и за таа цел Државната изборна комисија го донесе Ревидираниот роковник за извршување на изборните дејствија за спроведување на избори за членови на советите на општините и советот на градот Скопје и за градоначалници на општините  и градоначалник на градот Скопје, 2021 година.

Понатаму, Државната изборна комисија го донесе Упатството за ангажирање на лица од редот на вработените во секторите за информатичките технологии во државната, јавната, општинската и администрацијата на градот Скопје или надворешни ИТ лица, кои ќе бидат  техничка поддршка на општинските изборни комисии и избирачките одбори за примена на техничката опрема на денот на гласање, според местото каде што се вработени.

Истовремено, Државната изборна комисија ја донесе Одлуката за објавување на описите на избирачките места, кои се објавуваат на веб страницата на Државната изборна комисија.

Донесените акти од оваа седница ќе бидат објавени на официјалната веб страница.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

На седницата на Државната изборна комисија беа донесени следните акти:

Кодексот за фер и демократски избори, согласно кој учесниците во изборниот процес се обврзуваат да ги почитуваат принципите на демократија и доброто владеење, со цел да се зацврстат фундаменталните вредности на демократијата и довербата во изборниот систем. Со Кодексот за фер и демократски избори учесниците во изборниот процес се обврзуваат да ги почитуваат законите кои се релевантни за изборите и се обврзуваат да не вршат притисок врз гласачите, да не се користи говор на омраза и да не се врши дискриминација врз основа на пол.

Понатаму беа донесени Обрасците: број.13б – Записник за предавање/враќање на УБИГ од Државната изборна комисија на општинската изборна комисија, број 14а – Записник за предавање/враќање на УБИГ од општинската изборна комисија на избирачкиот одбор, број 15 – Записник за утврдената состојба на просторијата за гласање, изборниот материјал и гласачките кутии и функционалноста на УБИГ од избирачкиот одбор за гласачко место, број 16б – Записник за гласање, сумирање и утврдување на резултати од избирачки одбор за избор на градоначалник на општина, број 16в  – Записник за гласање, сумирање и утврдување на резултати од избирачки одбор за избори за членови на совет на општина и број 18 в – Посебен записник од гласањето по листа на кандидат за избор на градоначалник на Градот Скопје за избирачите кои се на издржување на казна затвор или се во притвор во казнено поправна установа/дом.

Истовремено, Државната изборна комисија го донесе Регистарот на радиодифузери, печатени медиуми и електронски медиуми (интернет портали), врз основа на поднесените барања за упис и доставените ценовници од радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми (интернет портали) кои ќе обезбедуваат платено политичко рекламирање за учесниците во изборната кампања за Локалните избори 2021 година.

Учесникот во изборната кампања не може да нарача платено политичко рекламирање од радиодифузерите, печатените медиуми и електронски медиуми (интернет поратли) кои не се регистрирани во Регистарот.

Исто така, беше донесен и Правилникот за начинот на вршење на видео надзор во Државната изборна комисија.

Донесените акти од оваа седница ќе бидат објавени на официјалната веб страница.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

На седницата на Државната изборна комисија беа донесени следните акти:

Упатството за начинот на утврдување на идентитетот на гласачот со кое се уредува начинот на гласање со и без примена на уредот за биометриска идентификација на гласачите УБИГ, односно кој управува со УБИГ, како ќе се спроведува гласањето со употреба на УБИГ, постапување во случај УБИГ да е технички неисправен и неупотреблив, исклучоци од гласање со техничка опрема, постапка за гласање без примена на УБИГ и сл. Поради ова Државната изборна комисија го презентираше изгледот и начинот на кој функционира УБИГ, со цел гласачите да се запознаат со изгледот и начинот на гласање.

Понатаму, беше донесена Одлуката за утврдување на максималниот износ на средствата потребни за изнајмување на простории во приватна сопственост за спроведување на гласање за оние избирачки места каде што не постојат јавни објекти кои ги задоволуваат законските услови за спроведување на гласањето и за кои е определен максимален износ од 3000 денари.

Едногласно беше донесена и Одлуката за изгледот и содржината на испечатените изводи од избирачките списоци, каде што е определено кои податоци ќе бидат содржани во внатрешните страни на изводите од Избирачкиот список, во насока на правилна примена на одредбите од член 45 од Изборниот законик.

Истовремено, беше донесено и Упатството за прием, сместување и чување на УБИГ кои се наоѓаат во просториите на Државната изборна комисија, во насока на безбедносен аспект, сите процедури, протоколи за чување, прием и обезбедување на УБИГ.

Исто така на седницата на Државната изборна комисија беа разгледани барањата за неприфаќање на извршување на должност претседател, заменик претседател, член и заменик член на општинските изборни комисии, по што по барањата кои беа прифатени од страна на Комисијата се спроведе случаен избор на претседател, заменик претседател, член и заменик член на општинските изборни комисии.

Донесените акти од оваа седница ќе бидат објавени на официјалната веб страница.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

На седницата на Државната изборна комисија беа донесени следните акти:

Упатството за начинот на именување на членови на избирачките одбори по предлог на политичките партии за Локалните избори 2021 година, согласно кое се уредува правото на предлагање на членови и нивни заменици во избирачките одбори, односно тоа право го имаат политичките партии во опозиција, кои на последните избори за пратеници освоиле најмногу гласови и политичките партии на власт кои на последните избори за пратеници освоиле најмногу гласови. Општинската изборна комисија е должна целосно да ги прифати усогласените предлози од политичките партии во опозиција и власт, кои пак се должни да го запазат утврдениот принцип при формирање на избирачките одбори во соодветната општина.

Понатаму беа утврдени обрасците кои се однесуваат на активностите поврзани со: известување за отстранување на неправилности во поднесената листа на кандидати за избор на градоначалник и членови на совет, потврдување на листите на кандидати за градоначалник и членови на совет, потврда за поднесена листа на кандидат од овластениот подносител за избор на градоначалник и избор на членови на Совет и решение за потврда на листа на кандидат за избор на градоначалник на општина односно Град Скопје и за избор на членови на советот на општина односно Град Скопје.

На седницата беше донесен и Кодексот за набљудување на изборите за членови на советите на општините и советот на Градот Скопје и за градоначалници на општините и за градоначалник на Градот Скопје, за Локалните избори 2021 година, кој има за цел да ги потврди процедурите за набљудување на изборите и процедурата за вршење на набљудувачка мисија на акредитираните набљудувачи, а во функција да се подобри интегритетот и транспарентноста на процесот на изјаснување.

Согласно ова беа дадени овластувања за набљудувачи  за Локалните избори 2021 година, на лица од ОБСЕ/ОДИХР Канцеларијата за демократски институции и човекови права на изборите.

Донесените акти од оваа седница ќе бидат објавени на официјалната веб страница.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

На седницата на Државната изборна комисија која се одржа на 17 август 2021 година, беше презентирана новата веб страница на Државната изборна комисија, како дел од проектот „Поддршка на изборни реформи“ на Швајцарската амбасада, Швајцарската агенција за развој и соработка-СДЦ, имплементиран од ИФЕС – Интернационална фондација за изборни системи и Националниот младински сојуз на Македонија. Веб страницата ќе има поедноставен приказ на содржините кои ќе бидат систематизирани во области и тоа: гласачи, учесници во избори, медиуми и изборни органи, како и  дополнителни пристапни алатки кои ќе го олеснат пристапот и прегледот на содржините на гласачите со попреченост. Дизајнот ќе овозможи брз и едноставен пристап на сите заинтересирани околу изборниот процес.

На седницата се усвои Јавниот повик за проверка на податоци во Избирачкиот список за Локалните избори за членови на советите на општините и советот на Град Скопје и за градоначалници на општините и градоначалник на Градот Скопје, 17 октомври 2021 година кој ќе започне на 21 август 2021 година и ќе трае до 9 септември 2021 година. Сите граѓани кои ќе сакаат да извршат увид во Избирачкиот список тоа ќе може да го направат по електронски пат на веб страницата на Државната изборна комисија izbirackispisok.gov.mk или на sec.mk, како и лично во подрачните одделенија и канцеларии на Државната изборна комисија.

Согласно член 50 став 2 од Изборниот законик, граѓаните за време на траењето на Јавниот увид, барањата за запишување, бришење и дополнување на податоците во Избирачкиот список можат да ги поднесуваат по електронска пошта до Државната изборна комисија, за која цел беше донесено Упатството за постапување при прием на барања за запишување, дополнување или бришење на податоци во Избирачкиот список по електронски пат во Државната изборна комисија.

Истoвремено, беше усвоен Стратешки план за ИТ кој ги дефинира активностите кои треба да се извршат за комплетно спроведување на ИКТ стратегијата на Државната изборна комисија 2021-2024 година.

На седницата беа донесени и Одлуката за доделување на средства за општинските изборни комисии за спроведувње на избори за членови на советите на општините и советот на Градот Скопје и за градоначалници на општините и градоначалник на Градот Скопје, 17 октомври 2021 година, во однос на тековни трошоци кои што настануваат во врска со спроведување на изборните активности и Одлуката за доделување на авансни средства на подрачните одделенија и канцеларии за обиколка и обезбедување на избирачките места и за обезбедување на средства за заштита од COVID-19.

Исто така на седницата на Државната изборна комисија беа разгледани барањата за неприфаќање на извршување на должност претседател, заменик претседател, член и заменик член на општинските изборни комисии, по што по барањата кои беа прифатени од страна на Комисијата се спроведе случаен избор на претседател, заменик претседател, член и заменик член на општинските изборни комисии.

Донесените акти од оваа седница ќе бидат објавени на официјалната веб страница.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Skip to content