Државната изборна комисија ги известува радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми (интернет портали), кои ќе обезбедуваат платено политичко рекламирање за учесниците во изборната кампања за Избори за градоначалник на општина Маврово и Ростуше и градоначалник на општина Центар Жупа во 2022 година, дека се должни да се регистрираат во Државната изборна комисија, во рок од 3 дена од денот на распишување на изборите.

Радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми (интернет портали) доставуваат „Барање за упис во регистар на радиодифузери, печатени медиуми и електронски медиуми (интернет портали)“ до Државната изборна комисија, задолжително со прилог тековна состојба издадена од Централен регистар на Република Северна Македонија, не постара од 30 дена.

Барањата за упис со прилог тековна состојба се поднесуваат електронски на следната електронска адреса: [email protected] или во архивата на ДИК на бул.„Св. Кирил и Методиј“ бр.54, 1000 Скопје (најдоцна до 24:00 часот на 07 февруари 2022 година).

Врз основа на поднесените барања за упис, Државната изборна комисија ќе изготви „Регистар на радиодифузери, печатени медиуми и електронски медиуми (интернет портали)“ кои ќе даваат услуги на платено политичко рекламирање за време на Изборите за градоначалник на општина Маврово и Ростуше и градоначалник на општина Центар Жупа во 2022 година. Регистарот со уредно поднесени и прифатени барања за упис во регистар на радиодифузери, печатени медиуми и електронски медиуми (интернет портали) ќе биде јавно објавен на интернет страната на Комисијата.

Радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми (интернет порталите) се должни во рок од пет дена од денот на распишувањето на изборите да утврдат ценовници за платено политичко рекламирање на учесниците во изборниот процес (најдоцна на 9 февруари, 24:00 часот).

Радиодифузерите и печатените медиуми согласно усвоеното Упатство за начинот и постапката за потврдување на просечно постигнатата цена за платено политичко рекламирање бр.11-281/1 од 04.02.2022 година од страна на Државната изборна комисија се должни ценовниците за секој медиум одделно за платено политичко рекламирање да ги применуваат и за време на изборната кампања и притоа просечната цена (аритметичка средина) по секунда за едно деноноќие добиена според различните ценовно-рекламни временски периоди и тоа: Период 1 – од 00:00 до 08:00 часот, Период 2 – од 08:00 до 16:00 часот и Период 3 – од 16:00 до 24:00 часот кај радиодифузерите за платено политичко рекламирање, како и цената за закуп на рекламен простор во печатениот медиум да не ја надминува вкупната просечна цена на рекламирање на секој радиодифузер одделно пресметана во последните пет изминати изборни циклуси одржани на ниво на цела територија на државата, а за електронските медиуми (интернет порталите) цената за закуп на рекламен простор на интернет порталот за платено политичко рекламирање да не ја надминува просечната цена за рекламирање пресметана, за последните пет изминати изборни циклуси.

За Радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми (интернет порталите) кои не учествувале на сите изминати 5 изборни циклуси цената за платено политичко рекламирање не може да ја надминува просечната цена на рекламирање пресметана во последните пет изминати изборни циклуси.

Државната изборна комисија е должна да ги потврди и објави на нејзината веб страна доставените ценовници со просечно пресметаните цени утврдено од радиодифузерите и печатените медиуми, како и да ги објави ценовниците со цените утврдени од електронските медиуми (интернет порталите), согласно член 75-ѓ став (3) и (9) од ИЗ, во рок од 10 дена од истекот на рокот за доставување на ценовниците утврдени во ставот (3) на овој член.

Доколку Државната изборна комисија утврди неправилности во ценовниците од радиодифузерите и печатените медиуми го известува соодветниот медиум да изврши корекција на ценовникот во рок од 72 часа од приемот на известувањето.

Архивата на Државната изборна комисија ќе работи на прием на барања за упис во регистарот на радиодифузери, печатени медиуми и електронски медиуми (интернет портали) на ден 06.02.2022 година (недела), од 10:00 до 18:00 часот.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Известување за регистрација и доставување на ценовници на медиумите за платено политичко рекламирање

На седницата на Државната изборна комисија се одлучуваше по поднесени приговори од подносител на листа на кандидати во постапката за гласање, сумирање и утврдување на резултати од гласањето кое се спроведе за Општина Дебар.

Имено, во определениот законски рок, согласно член 148 од Изборниот законик, до Државната изборна комисија беа поднесени приговори од Коалиција Алијанса за Албанците и Алтернатива.

Државната изборна комисија ги одби доставените приговори како несоновани поради тоа што истите не беа поткрепени со соодветни факти и докази по наводите во нив.

По однос на двата приговори кои се однесуваат на нарушување на принципот на тајно гласање, истите беа одбиени поради тоа што не ги исполнуваат условите од член 151 став (1), алинеја 2 од Изборниот законик, бидејќи не е загрозена тајноста на гласање на другите лица и согласно став (3) од истиот член, резултатот од ова избирачко место не влијае врз вкупните резултати. Понатаму, во прилог на приговорите не беше доставен соодветен доказ за наводите кои беа наведени во нив, а во Записникот бр.16 за секое избирачко место кое е предмет на приговор, немаше забелешка од ниту еден член од избирачките одбори, ниту од овластените претставници од подносителите на листите (согласно член 116 став 3 од Изборниот законик), кое исто беше утврдено по повеќекратните проверки и увид во записниците од страна на Државната изборна комисија, кои уредно беа потпишани од целиот состав на Избирачкиот одбор.

По однос на останатите приговори Државната изборна комисија констатираше дека најпрво подносителот на приговорот не го искористил правото и можноста која е дадена согласно Изборниот законик да се постапува во случај на евентуални нерегуларности во изборниот процес, да се стават свои забелешки за евентуални неправилности доколку биле евидентирани преку своите овластени претставници во записниците на избирачките одбори или општинските изборни комисии, како за постапката за гласање така и за сумирање и утврдување на резултатите, додека пак по извршениот увид во целокупниот избирчаки материјал во избирачките места наведени во приговорите, по барање на член на Комисијата на Државната изборна комисија, согласно член 147 став (10) од Изборниот законик, се утврди дека податоците целосно се совпаѓаат согласно податоците наведени во Записникот бр.16, гласачките ливчиња во гласачката кутија, потпишаните лица во изводите од Избирачкиот список и извештајот од уредот за биометриска идентификација на гласачите.

Исто така Државната изборна комисија констатира дека подносителот не постапил и согласно член 117 став (6)  каде  е наведено дека доколку забелешките на претставниците на подносителите на листите не се евидентирани во записникот, тие имаат право да ги достават до општинската изборна комисија во рок од 5 часа од составувањето на записникот и забелешките согласно одредбите од член 116 став (3) да бидат основа за приговор.

По однос на приговорот во кој беше наведено дека во неколку избирачки места е направено кршење на постапката на предавање на доверливиот изборен материјал, на начин што вреќите во кои се ставани гласачките ливчиња не биле пломбирани со сигурносна лента од страна на Избирачките одбори, истиот беше одбиен бидејќи иако е утврдена таквата фактичката состојба станува збор за формален пропуст, затоа што наводот се однесува за постапката при транспорт на изборниот материјал, односно наводите не се однесуваат конкретно по постапката за гласање или за сумирање и утврдување на резултатите, по кои немаат никаква забелешка членовите на избирачкиот одбор ниту пак овластените претставници. Дополнително на ова поради таквиот пропсут Државната изборна комисија од проверката на изборниот материјал не утврди никакви недостатоци и неправилности во самиот изборен материјал.

Имено, по овој приговор беше направен увид во изборниот материјал согласно член 147 став (10), (11) и (12) од Изборниот законик и беше утврдено следното:

– согласно став (10) податоците од изборниот материјал целосно се совпаѓаат и

– согласно став (11) и (12) од истиот член за споредување на податоци на отпечатоци од прсти за избирачките места по кои беше побарано и ги исполнуваа законските услови за ваква проверка, Државната изборна комисија ја спроведе техничката проверка и врз основа на прибавениот извештај утврди дека нема дупло совпаѓање на податоците од соодвтните избирачки места со референтните податоци од базата на избирачкиот список (согласно член 147 став 11), а кое нешто помеѓу останатото укажува и дека техничката опрема за биометриска идентификација на гласачите е функционална и по овој основ и намена.

Донесените акти од оваа седница ќе бидат објавени на официјалната веб страница.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

На седницата беше донесена Дополната на заклучокот за известување за конечност на резултати од гласањето за избор на градоначалници на општините и градоначалник на Град Скопје, по одржан втор изборен круг на ден 31 октомври 2021 година, за соодветните општини.

Имено, по конечноста на постапката по поднесени приговори во постапката за гласање, сумирање и утврдување на резултатите, се потврди конечност на резултатите од гласањето за избор на градоначалник на општините Желино, Брвеница, Студеничани и Старо Нагоричане.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

По известувањето од Собранието на Република Северна Македонија дека е констатирано престанување на мандатот на пратениците кои се избрани за градоначалници на општините, Државната изборна комисија која ја спроведува постапката согласно Изборниот законик ги извести кандидатите од листите на кандидати за пратеници кои доаѓаат на место на пратениците на кои им престанал мандатот.

Од листата на кандидати за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија на овластениот подносител ВМРО-ДПМНЕ и Коалиција „Обнова на Македонија“ кандидатите Тони Јаревски, Зоран Коцевски, Драган Ковачки и Грација Бакраческа, а од листата на кандидати за пратеници на Собранието на Република Северна Македонија на овластениот подносител Коалиција Можеме, кандидатите  Љубица Спасова и Драгољуб Филипоски потпишаа изјави за прифаќање на кандидатура, со што на седницата на Државната изборна комисија беше констатирано дека стануваат пратеници во Собранието на Република Северна Македонија, за остатокот од мандатот согласно член 153 став 1 од Изборниот законик.

Државната изборна комисија на седницата го усвои и до Собранието на Република Северна Македонија го достави Извештајот за преземените работи согласно член 153 од Изборниот законик, за прифаќање на остатокот на мандатот за пратеник во Собранието на Република Северна Македонија, а на новите пратеници им издаде уверенија.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

На седницата на Државната изборна комисија беше донесена Дополната на заклучокот за известување за конечност на резултати од гласањето за избор на градоначалници на општините и градоначалник на Град Скопје, по одржан втор изборен круг на 31 октомври 2021 година, за соодветните општини.

На седницата се разгледуваше и одлучуваше по поднесени приговори од подносител на листа на кандидати во постапката за гласање, сумирање и утврдување на резултати од гласањето.

Во законски определениот рок до Државната изборна комисија беа поднесени приговори од повеќе подносители на листи и тоа Трајно Македонско Радикално Обединување ТМРО, Демократска унија за интеграција – ДУИ и Група Избирачи Енвер Пајазити.

Имено, бидејќи приговорите поднесени од Трајно Македонско Радикално Обединување ТМРО, не се поднесени согласно член 148 од Изборниот законик, односно не се поднесени преку овластен претставник, не се потпишани од овластениот претставник и се доставени до општинската изборна комисија, Државната изборна комисија едногласно ги отфрли.

Дел од приговорите поднесени од Демократска унија за интеграција – ДУИ и сите приговори поднесени од Група Избирачи Енвер Пајазити беа едногласно одбиени поради тоа што не беа поткрепени со факти и докази. Во наводите на приговорите немаше никакви образложенија за наводите за несовпаѓање на податоците од записниците, додека во самите записници и  дневниците на настани, немаше никакви забелешки од овластените претставници на подносителите на листи на кандидати или од членовите или замениците на избирачките одбори.

Во врска со ова беше истакнато дека подносителите на приговорите не го искористиле правото и можноста која е дадена согласно Изборниот законик да се постапува во случај на евентуални неправилности во постапката на гласање и сумирање на резултатите, да се стават свои забелешки за евентуални неправилности доколку биле евидентирани.

Исто така, во прилог на приговорите не беа доставени други соодветени факти или докази за наводите кои беа изнесени во нив (согласно член 116 став 3 од Изборниот законик), што беше утврдено по повеќекратните проверки и увид во записниците и останатиот доверлив изборен материјал од страна на Државната изборна комисија.

По неколку приговори поднесени од Демократската унија за интеграција ДУИ, од страна на Државната изборна комисија согласно член 148 став 3 од Изборниот законик, а во врска со член 108-а точка 10 од истиот закон, по предлог на член на Државната изборна комисија беше извршен увид во гласачкиот материјал, но беше констатирано дека сите податоци се совпаѓаат, а наводите од приговорите се неосновани и истите беа одбиени.

Само по однос на приговорот поднесен од Демократска унија за интеграција, за Избирачкото место 2107 Желино, беше констатирано дека едно лице гласало со неважечка лична карта, а во Извештајот од уредот за биометриска идентификација на гласачите нема совпаѓање со податоците од Записникот бр.16 и согласно тоа Државната изборна комисија го прифати приговорот и го поништи гласањето на ова гласачко место.

Донесените акти ќе бидат објавени на веб страницата на Државната изборна комисија.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

На седницата беше донесен Заклучокот за известување за конечност на резултати од гласањето за Избор на градоначалници на општините и Градоначалник на Град Скопје, по одржан втор изборен круг на 31 октомври 2021 година, за соодветните општини, како и Дополната на заклучокот за известување на конечност на резултати од гласањето за избор на членови на Совет на општините и совет на Град Скопје, по одржано прегласување во прв круг од 31 октомври 2021 година, за соодветните општини.

Донесените заклучоци ќе бидат објавени на веб страницата на Државната изборна комисија.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

На седницата беа прифатени барањата за добивање овластување за набљудувачи за Локалните избори 2021 година поднесени од повеќе организации и амбасади.

Државната изборна комисија одлучуваше по приговори за заштита на лично избирачко право и по приговори поднесени од гласачи кои се одбиени по барање за гласање во своите домови како болни и немоќни лица.

На седницата беа донесени Препораки за работа на избирачките одбори за забрзување на постапката на гласањето во избирачките места, кои се доставени до општинските изборни комисии и избирачките одбори, а произлегуваат од анализата и искуствата на работата на избирачките одбори во првиот круг и се во функција на подобрување на постапката на гласањето во вториот изборен круг.

Имено, во избирачките места каде има запишано поголем број на гласачи, каде се групирани повеќе гласачки места во еден објект за гласање или во гласачките места каде ќе чекаат на ред за гласање повеќе гласачи, избирачките одбори треба да се грижат за организацијата на гласањето и за редот, а начин што:

 1. Еден член или заменик на избирачки одбор да излезе пред гласачките места, а по потреба и пред објектот за гласање за да им помага и да ги упатува гласачите до нивното гласачко место, поради полесно распоредување и намалување на редот за чекање,
 2. Избирачкиот одбор во избирачкото место да пушта континуирано гласачи и тоа веднаш после завршената идентификација на претходниот гласач со техничката опрема, а притоа водејќи сметка зад секој од параваните за гласање да има истовремено само по еден гласач.
 3. Идентификацијата со отпечаток од прст во техничката опрема (фингерпринт), Избирачкиот одбор да ја врши со по една проверка од секој показалец (десен па лев), а потоа доколку не најде совпаѓање, веднаш да се продолжи со пронаоѓање (идентификација) на гласачот преку МРЗ-читачот на техничката опрема или преку внес на ЕМБГ,
 4. Истовремено додека трае идентификацијата во техничката опрема, членот на Избирачкиот одбор кој ракува со изводот од избирачкиот список, треба да го пронајде гласачот и да го припреми изводот од Избирачкиот спиок за ставање на потпис (или отпечаток),
 5. За побрзо и полесно пронаоѓање на на гласачите во изводот од Избирачкиот список, избирачкиот одбор може да стави бележници за означување (стикери) на листовите за секоја почетна буква од презимињата на гласачите.

Исто така, како и во првиот круг остануваат препораките доколку има гужва во избирачкото место, избирачкиот одбор да не губи време со принтање на статистички извештаи за излезноста од техничката опрема, туку тоа да го направи телефонски до општинската изборна комисија според бројот на потпишани избирачи во Избирачкиот список кои гласале.

Бидејќи денес, на полноќ завршува изборната кампања Државната изборна комисија апелираше до политичките партии, кандидатите и медиумите да го почитуваат изборниот молк и Изборниот законик.

Истовремено, Државната изборна комисија ги повика сите граѓани да излезат и да гласаат слободно. Гласањето е тајно, гласачките ливчиња се заштитени и не е можно да бидат злоупотребени.

Исто така, Државната изборна комисија побара од општинските изборни комисии и избирачките одбори да се однесуваат и да работат професионално, одговорно, без оглед на било каква партиска припадност. Тие се должни да го почитуваат Изборниот законик, упатствата, актите на Државната изборна комисија, како и насоките добиени на обуките, се со цел спроведување на регуларен изборен процес, што е од заеднички инстерес за сите.

Триесет и шестата седница останува отворена за што јавноста ќе биде дополнително известена.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

На седницата беше донесена Одлуката за поништување на Измената на Упатството за важечки и неважечки гласачки ливчиња бр.10-689/1 од 3 март 2020 година, донесена под број 08-3154/1 од 26 октомври 2021 година.

Имено, Државната изборна комисија информираше дека на вчерашната седница не го отстрани ставањето печат на гласачкото ливче. Ставањето на печат на гласачкото ливче е задолжително согласно  член 109 став (2) од Изборниот законик. Со тоа секој член на Избирачкиот одбор кој работи со гласачките ливчиња задолжително треба да стави печат на гласачкото ливче на местото предвидено за печат.

Ваквата измена на Упатството за примена на член 110 од Изборниот законик, произлезе од Пресудата на Управниот суд каде што меѓу  другото се вели … „ во таа смисла недозволиво е поради пропусти направени од членови на избирачкиот одбор, гласачите кои гласале и ја изјавиле својата волја на гласањето, нивните гласачки ливчиња кои немале печат да се сметаат за неважечки“.

Конкретно,  Управниот суд на Република Северна Македонија, е тој кој прогласи гласачки ливчиња без печат за важечки, а не Државната изборна комисија, напротив Државната изборна комисија укажа и побара од членовите на избирачките одбори задолжително да ставаат печат на гласачките ливчиња.

Поради ова, Државната изборна комисија го измени Упатството за важечко и неважечко ливче само во делот каде што се вели дека гласачкото ливче е неважечко ако на него нема ставено печат, со интенција да се почитува волјата на гласачот доколку е направен намерен или ненамерен пропуст од страна на Избирачкиот одбор. Истовремено, се укажува дека определувањето за важечко и неважечко гласачко ливче е опишано во член 110 и член 115 од Изборниот законик, додека постапката за гласање се пропишува со член 109 од Изборниот законик, со  што со измената на Упатството ниту еден од наведените членови од Изборниот законик не е прекршен.

Исто така, се укажува дека на самото гласачко ливче е испечатен бројот на гласачкото место на кое што припаѓа ливчето, со што се спречува и било каква друга манипулација со истото.

Имајќи ги предвид сите реакции од јавноста, Државната изброна комисија ја поништува измената на Упатството за примена на член 110 од Изборниот законик односно за важечко и неважечко гласачко ливче, со што во сила ќе го стави претходното Упатство.

Се нагласува дека избирачките одбори треба доследно да ја почитуваат одредбата од член 109 став (2) од Изборниот законик и задолжително да стават печат на гласачкото ливче на местото предвидено за печат.

Секој пропуст во овој дел ќе се третира како пропуст во постапката и доколку се утврди несоодветно работење на Избирачкиот одбор односно непочитување на било кој дел од постапката а особено на член 109 став (2) од Изборниот законик ќе биде предмет на покренување на кривична постапка.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

На седницата на Државната изборна комисија беше донесен Заклучокот за дополнување на Заклучокот за известување за конечност на резултати од гласањето за избор на членови на совет на општините и совет на Град Скопје и градоначалници на општините и Градоначалник на Град Скопје, одржани на 17 октомври 2021 година за соодветните општини, со кој се потврди конечноста на резултатите од гласањето за избор на совети на општините и изборот на градоначалници во општините Кисела Вода и Пласница.

Државната изборна комисија донесе Решение за повторување на гласањето на Избирачко место 0543, Дебар, за избор на членови на совет на Општина Дебар и избор на градоначалник на Општина Дебар и Решение за повторување на гласањето за избор на членови на совет на општина Шуто Оризари и совет на Град Скопје, на Избирачко место 2957/1 Шуто Оризари, откако претходно Управниот суд ги уважи тужбите на овластените подносители на приговорите кои Државната изборна комисија ги одби за овие избирачки места.

Исто така, Државната изборна комисија донесе изменување на Упатството за важечки и неважечки гласачки ливчиња. Во врска со ова Комисијата дополнително извести и ги задолжи избирачките одбори задолжително да постапуваат според членот 109 став (2) и да ставаат печат на секое гласачко ливче, но доколку има ливчиња без ставен печат, за таквите да постапат согласно член 115, а во врска со член 110 од Изборниот законик и таквите ливчиња да бидат важечки доколку вољата на гласачот е јасно изразена.

На седницата се одобрија барањата за добивање овластување за набљудувачи за Локалните избори 2021 поднесени од Здружението Млади европски федералисти, Американската амбасада Скопје и ОБСЕ – ОДИХР Канцеларијата за демократски институции и човекови права на изборите.

Седницата дополнително ќе продолжи за што јавноста ќе биде известена.

Донесените акти ќе бидат објавени на веб страницата на Државната изборна комисија.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

На седницата на Државната изборна комисија беше донесен Заклучокот за известување за конечност на резултати од гласањето за избор на членови на совет на општините и совет на Град Скопје и градоначалници на општините и Градоначалник на Град Скопје, одржани на 17 октомври 2021 година за соодветните општини.

По одржаното гласање на 17 октомври 2021 година за втор круг кој ќе се одржи на 31 октомври 2021 година, ќе се гласа во вкупно 44 општини и за Градот Скопје.

Согласно член 136 став (3) од Изборниот законик потребно е општинските изборни комисии веднаш да ги објават конечните резултати од гласањето одржано на 17 октомври 2021 година, а во рок од 24 часа од објавувањето да ја известат Државната изброна комисија заради потребата конечните резултати од гласањето одржано на 17 октомври 2021 година да се објават и на веб страницата на Државната изборна комисија.

Заклучокот ќе биде објавен на веб страницата на Државната изборна комисија.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

На седницата на Државната изборна комисија беше донесена Одлуката за дополнување на Одлуката за доделување на средства за општинските изборни комисии за спроведување на Избори за членови на советите на општините и советот на Градот Скопје и за градоначалници на општините и градоначалник на Градот Скопје, 17 октомври 2021 година, со која на општинските изборни комисии им се доделуваат средства за спроведување на вториот изборен круг, која висина на средства се одредува согласно бројот на избирачки места.

Понатаму беше донесена и Одлуката за утврдување на обликот на печатот со број на избирачко место кои ги користат избирачките одбори при спроведување на гласањето, кои претходно со решение на Државната изборна комисија се ставени вон употреба.

На седницата се одлучуваше по поднесени приговори од подносител на листа на кандидати во постапката за гласање, сумирање и утврдување на резултати од гласањето.

Имено, во определениот законски рок, согласно член 148 од Изборниот законик, до Државната изборна комисија беа поднесени приговори од повеќе подносители на листи и тоа ВМРО – ДПМНЕ и Коалиција Обнова на Македонија, Коалиција најдоброто за мојата општина предводена од СДСМ, Коалиција Алијанса за Албанците и Алтернатива, Движење Одлучно за промени, Демократска партија на Турците на Македонија, Левица и Демократска унија за интергација.

Од страна на Твоја партија беше доставен приговор за непочитување на одредбите за активностите и времетраењето на изборната кампања, но бидејќи не беше доставен во законски определениот рок едногласно беше отфрлен. Исто така и Барањето за увид во неважечките ливчиња доставено од Единствена Македонија, беше доставено вон законскиот рок.

Приговорите поднесени од ВМРО – ДПМНЕ и Коалиција Обнова на Македонија, Коалиција најдоброто за мојата општина предводена од СДСМ, Демократска унија за интергација и дел од Коалиција Алијанса за Албанците и Алтернатива, од страна на овластените подносители на листи беа писмено повлечени.

Останатите приговори Државната изборна комисија ги одби поради тоа што истите не беа поткрепени со факти и докази. Подносителите на приговорите не го искористиле правото и можноста која е дадена согласно Изборниот законик да се постапува во случај на евентуални нерегуларности во изборниот процес, да се стават свои забелешки за евентуални неправилности доколку биле евидентирани преку своите овластени претставници во записниците на избирачките одбори или општинските изборни комисии, како за постапката за гласање така и за сумирање и утврдување на резултатите.

Во прилог на приговорите не беше доставен соодветен доказ за наводите кои беа наведени во нив, а во Записникот бр.16 и Записникот бр.21 за секое избирачко место кое е предмет на приговор, немаше забелешка од ниту еден член од избирачките одбори, ниту од овластените претставници од подносителите на листите (согласно член 116 став 3 од Изборниот законик), кое исто беше утврдено по повеќекратните проверки и увид во записниците од страна на Државната изборна комисија.

Исто така не беше постапено и согласно член 117 став (6)  каде  е наведено дека доколку забелешките на претставниците на подносителите на листите не се евидентирани во записникот, тие имаат право да ги достават до општинската изборна комисија во рок од 5 часа од составувањето на записникот и забелешките согласно одредбите од член 116 став 3 да бидат основа за приговор.

Донесените акти од оваа седница ќе бидат објавени на официјалната веб страница.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

На продолжението на седницата на Државната изборна комисија беа разгледани поднесените приговори од ВМРО –ДПМНЕ и Коалиција „Обнова на Македонија“ за кампања за време на изборен молк, согласно член 69 –а од Изборниот законик. Во наводите за двата приговори станува збор за активности и дејствија од страна на кандидатите за градоначалник кои ги објавиле на социјалните мрежи, меѓу кои едниот од кандидатите на лична социјална мрежа. Статусот на социјалните мрежи не е дефиниран и опфатен во Изборниот законик што значи Државната изборна комисија неможе да заземе објективен став и да постапува во вакви случаи. Дополнително на тоа приговорот за Општина Ѓорче Петров се однесува на објава која е објавена за време на траењето на изборната кампања, кога сеуште не бил започнат изборниот молк.

Согласно горенаведеното Државната изборна комисија едногласно ги одби поднесените приговори.

Истовремено, Државната изборна комисија информираше дека седницата не се пренесуваше во живо од причини што просторните капацитети и техничките услови не беа исполнети за пренос на истата, поради приемот на уредите за биомтериска идентификација на гласачите кои општинските изборни комисии ги доставуваат до Државната изборна комисија.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

На седницата на Државната изборна комисија беа прифатени барањата за добивање овластување за набљудувачи  за Локалните избори 2021 година поднесени од Алџезир Балкан – дописништво Скопје, Цивил, Граѓанската превенција „Превенција за време на избори“ и дополнувањето од Државната изборна комисија на Босна и Херцеговина.

Државната изборна комисија ги иззема членовите на посебните избирачки одбори кои ги исполнуваа условите да бидат изземени и согласно тоа спроведе случаен избор за претседател и членови на посебните избирачки одбори кои ќе го спроведат гласањето на лицата кои се во домашен карантин заради позитивен тест на Ковид-19 и лицата на кои им е одредена мерка самоизолација.

На седницата беше донесена Одлуката за утврдување на обликот на 183 печати со број на избирачко место кои ги користат избирачките одбори при спроведување на гласањето а се ставени вон употреба.

Државната изборна комисија информираше за преземените завршни активности непосредно пред денот на гласање и тоа:

 • За претседателите и замениците на претседателите ќе се спроведуваат дополнителни обуки за ракување со уредот за биометриска идентификација на гласачите, кои е планирано да завршат до 15 октомври 2021 година. Потребно е сите да учествуваат во обуките, а работодавачите да ги ослободат од работните обврски горенаведените лица за времетраењето на обуките.
 • За денот на спроведување на изборите Државната изборна комисија обезбеди ИТ лица за техничката поддршка со ракувањето со уредите за биометриска идентификација на гласачите, кои дел се  обезбедени преку Дермалог, дел преку базата на Министерството за информатичко општество и администрација и дел преку Јавниот повик, со што сите општински изборни комисии ќе располагаат со соодветен број на ИТ лица, согласно бројот на избирачки места.
 • Изборниот материјал е комплетен. Недоверливиот гласачки материјал веќе се доставува до општинските изборни комисии, а доверливиот изборен материјал Државната изборна комисија со полициска придружба ќе го доставува на 14 октомври 2021 година (четврток). Уредите за биометриска идентификација на гласачите ќе се доставуваат на 15 октомври 2021 година (петок), исто со полициска придружба. Изборниот материјал ќе биде постојано обезбедуван од припадниците на Министерството за внатрешни работи.
 • Уредите за биометриска идентификација на гласачите се наполнети со податоците добиени од Министерството за внатрешни работи. Податоците во нив се криптирани, чувањето и преносот на податоците се обезбедува со соодветни процедури и истите во ниедна фаза неможе да бидат злоупотребени. Тоа важи и за податоците на граѓаните кои ќе излезат да гласаат како и за податоците на оние граѓани кои нема да излезат да гласаат.
 • Уредот за биометриска идентификација на гласачите ги регистрира сите дејствија и обиди за идентификација на секој гласач и истите ги чува заштитени во вид на логови. Заради заштита на процесот на гласање и заштита на избирачкото право, доколку има сомнежни за евентуални злоупотреби од страна на гласачи, Државната изборна комисија ќе може да ги спореди сите отпечатоци од граѓаните кои гласале со отпечатоците во базата на ниво на цела држава. Тоа значи дека секој евентуален обид за манипулација ќе биде откриен и ќе се обезбеди законското правило  „еден гласач=еден глас“.
 • Ако било кое лице се обиде два пати да гласа на исто избирачко место, или ако повторно се обиде да гласа на друго избирачко место, неговиот обид ќе биде евидентиран во уредот и подоцна лицето ќе биде идентификувано од страна на Државната изборна комисија. Кривичните санкции за ова се огромни.
 • По завршување на гласањето податоците од уредите за биометриска идентификација ќе бидат испразнети согласно пропишаната процедура и избришани во определениот рок. Постапката ќе се повтори за општините каде ќе се гласа во втор круг.

Истовремено, Државната изборна комисија информираше дека гласањето за болни и немоќни ќе се спроведува на 16 октомври 2021 година (сабота). До општинските изборни комисии барање за гласање на болни и немоќни доставиле вкупно 7891 лица, од кои досега 3 545 лица се прифатени, а 283 лица се одбиени. Обработката на барањата од страна на општинските изборни комисии е сеуште во тек.

На 16 октомври 2021 година (сабота) гласаат и лицата кои се во домашен карантин заради позитивен тест на Ковид-19 и лицата на кои им е одредена мерка самоизолација и во законски опредлениот рок пријавени се вкупно 476 лица.

Донесените акти од оваа седница ќе бидат објавени на официјалната веб страница.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Со цел да обезбеди независно, непристрасно и правично разгледување и одлучување по приговорите Државната изборна комисија го донесе Упатството за начинот и постапката за решавање на приговори кои се во надлежност на Државната изборна комисија, со кое се уредуваат минималните услови за формата и содржината на приговорот, начинот на поднесување и регистрирање на приговорот, начинот на предлагање и проверка на доказите, увидот во избирачкиот материјал, известувањето на подносителот на приговорот и на јавноста, процедурите за анализа и одлучување по приговорите, поништување и повторување на гласањето, постапката за оперативно следење на приговорите и пристапот до базата на податоци, начинот на чување и архивирање на приговорите, документите, изборниот материјал и други прашања од значење за правната заштита на изборниот процес, по однос на приговорите поднесени од избирачите и овластените подносители на листи на кандидати согласно член 69-а, 108-б став 3, 148, 149 ст.2 и 149-а од Изборниот законик, а во врска со член 147, 147-а и член 151 од Изборниот Законик. Во врска со ова посебно беа образложени деловите од Правилникот за начинот на постапување на Државната изборна комисија поради проверка на податоците на уредите за биометриска идентификација на гласачите, што претставува основ за одлучување согласно измените на Изборниот законик.

Податоците за отпечатоците од прсти од Избирачкиот систем кои до Државната изборна комисија ги достави Министерството за внатрешни работи за биометриска идентификација на гласачите на денот на изборите, се чуваат во централен систем инсталиран во Државната изборна комисија. Истите ќе бидат импортирани до уредите за биометриска идентификација на гласачите кои се користат на денот опредлелен за гласање, а по завршувањето на гласовите, уредите се враќаат до општинските изборни комисии а тие ги враќаат до Државната изборна комисија, каде 10 дена по објавување на конечните резултати од изборите се врши трајно бришење на отпечатоците на прсти. За таа цел на седницата беше донесено Упатството за начинот и постапката на чување, обработка и бришење на податоците за отпечатоци од прсти од Избирачкиот список.

Бидејќи и Локалните избори 2021 година ќе се спроведуваат во услови на пандемија поради Коронавирусот, Државната изборна комисија ги усвои Задолжителните препораки за здравствена заштита во текот на изборниот процес и заклучи истите да ги достави на мислење до Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство.

На седницата беа прифатени барањата за добивање овластување за набљудувачи  за Локалните избори 2021 година поднесени од повеќе организации и амбасади, со што заклучно со денешната седница за овие избори Државната изборна комисија издаде вкупно 1040 акредитации.

Државната изборна комисија спроведе случаен избор за претседател и членови на посебните избирачки одбори кои ќе го спроведат гласањето на лицата кои се во домашен карантин заради позитивен тест на Ковид-19 и лицата на кои им е одредена мерка самоизолација.

По однос на пријавувањето за гласање на овие лица, овозможено е покрај постојните начини за пријавување истото да го направат и преку апликацијата https://izolacija.sec.mk.

Донесените акти од оваа седница ќе бидат објавени на официјалната веб страница.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

На седницата на Државната изборна комисија беа разгледани Приговорите за предвремено започната изборна кампања, поднесени од анонимен подносител и Алијанса за албанците и алтернатива и истите беа едногласно одбиени како неосновани. Кон приговорите не беа приложени соодветни докази.

Имајќи предвид дека Локалните избори 2021 година ќе се спроведуваат со користење на уредите за биометриска идентификација на гласачите поради што изборниот процес и работата на изборните органи и на изборната администрација е посложена, како и поради зголемените законски надлежности на општинските изборни комисии за локалните избори,  Државната изборна комисија го донесе Правилникот за критериумите за определување на надоместок на членовите на изборните органи и изборната администрација за спроведување на Локалните избори 2021 година, со кој се зголемува надоместокот на овие категории согласно критериумите утврдени во истиот. Членовите на Државната изборна комисија и во овој изборен процес нема да го искористат законското право и нема да земат никаков надоместок.

Понатаму беше донесено Упатството за начинот на гласање на избирачки места со помалку од 10 избирачи.

Согласно член 149 став (1) од Изборниот законик секој избирач на кого му е повредено личното избирачко право во секоја фаза од изборниот процес може да поднесе приговор до општинската изборна комисија и за таа цел Државната изборна комисија го донесе Упатството за начинот и постапката за решавање на приговори во надлежност на општинските изборни комисии.

Бидејќи со законските измени во Изборниот законик се овозможува и запишување на избирач во Избирачкиот список по усвоен приговор за заштита на личното избирачко право, додека процесот на гласање е во тек, Државната изборна комисија оваа процедура ја пропиша во Посебно упатство за процедурата за остварување на избирачкото право на избирачот кој на денот на гласање ги исполнува законските услови да биде запишан во избирачкиот список, со Прилог посебен образец за запишување на избирач во избирачкиот список на денот на гласањето, како составен дел на Упатството.

Државната изборна комисија ги донесе обрасците за медиа планот и извештајот за реализирани услуги за радиодифузери, медиа планот и извештајот за реализирани услуги за печатени медиуми и медиа планот и извештајот за реализирани услуги за електронски медиуми (интернет портали), како и обрасците Број 23-а – приговор за заштита на лично избирачко право, Образец по член 107 од Изборниот законик – Неможност за остварување на гласачкото право, Број 22 а- записник за утврдување на резултати од гласањето за избор на градоначалник на Градот Скопје, Број 22 Б – записник за утврдување на резултати од гласањето за избори за членови на Совет на Градот Скопје, во кој исто се вметнати измените од Изборниот законик.

На седницата беше прифатено Барањето за добивање овластување за набљудувачи  за Локалните избори 2021 година, поднесено од Амбасада на Руската федерација во Република Северна Македонија.

Државната изборна комисија ги извести општинските изборни комисии кои имаат потврдени листи на кандидати согласно член 8 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси да бараат изземање на претседателите при работата во комисиите во делот на одлучување и потврдување на резултатите од гласањето.

Побарано е претседателите на општинските изборни комисии да постапуваат по горенаведениот член од Законот и да не именуваат лица за секретари или заменици секретари спротивно на Законот, а веќе именуваните лица кои се во блиско сродство со претседателите да се разрешат и истовремено сите да потпишат Изјава за непостоење на судир на интереси.

Исто така, Државната изборна комисија донесе Заклучок за задолжување на општинската изборна комисија Центар, која потребно е да подготви и до Државната изборна комисија да достави комплетен Извештај за досегашната работа и начин на постапување по определени активности и напатствија, како и да ги достави сите записници од одржаните седници. Државната изброна комисија побара општинските изборни комисии доследно да го почитуваат Изборниот законик и сите акти и упатства донесени од Државната изборна комисија.

На седницата на Државната изборна комисија беа разгледани барањата за неприфаќање на извршување на должност претседател, заменик претседател, член и заменик член на општинските изборни комисии, по што по барањата кои беа прифатени од страна на Комисијата се спроведе случаен избор на претседател, заменик претседател, член и заменик член на општинските изборни комисии.

Донесените акти од оваа седница ќе бидат објавени на официјалната веб страница.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

На седницата на Државната изборна комисија беа донесени следните акти:

Упатството за начинот на утврдување на идентитетот на гласачот, кое е подготвено согласно законските измени во Изборниот законик, во делот каде им се овозможува на гласачите чија важност на документот за лична идентификација истекла од моментот на распишување на изборите до денот на гласање, да може да го остварат правото на глас, правото во делот на заштита на лично избирачко право, односно на граѓанинот на кого ќе му се усвои приговорот, Државната изборна комисија треба да го запише во Избирачкиот спиок и да му овозможи да гласа на избирачкото место и можноста граѓаните да гласаат со патна исправа, согласно измените во Законот за патни исправи, со кој се определува патната исправа како и нејзиниот рок на важност, односно од 31 јули 2020 година до 31 декември 2021 година. Секако, главните дејствија поврзани со утврдувањето на идентитетот на гласачот произлегуваат од новиот начин на идентификација на гласачот, која се базира околу ракувањето со уредот за биометриска идентификација на гласачот, со која ќе ракува претседателот или заменик претседателот на избирачкото место.

Заради успешно спроведување на изборите и олеснување на работата на изборната адимистрација, а и измените во Изборниот законик, на денешната седница беа донесени измените во Прирачникот за едукација на општинските изборни комисии и Прирачникот за едукација на избирачките одбори, со кои навреме се постапува имајќи предвид дека обуките од страна на сертифицираните обучувачи на Државната изборна комисија, започнуваат од наредната недела.

Истовремено, беа донесени и обрасците број 16б, број 16в, број 16г, број 16д, број 21 Б, број 21 В, број 21 г и број 21 д, за постапките за гласање, сумирање и утврдување на резултати од избирачко место и на ниво на општинска изборна комисија.

Исто така, беше донесено Изменувањето и дополнување на Регистарот на радиодифузери, печатени медиуми и електронски медиуми (интернет портали), со оние радиодифузери и медиуми кои постапија по известувањето од Државната изборна комисија.

Државната изборна комисија го прифати барањето за добивање овластување за набљудувачи  за Локалните избори 2021 година, поднесено од Меѓународна фондација за изборни системи ИФЕС, Канцеларија на Северна Македонија.

Донесените акти од оваа седница ќе бидат објавени на официјалната веб страница.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

На седницата на Државната изборна комисија беа донесени следните акти:

Со новите законски измени за оние радиодифузери и печатени медиуми кои претходно не се регистрирани во Регистарот на Државната изборна комисија, кои не поднеле барање за упис, пропуштиле рок или не доставиле комплетна документација, беше определен нов рок до 19 септември 2021 година во кој истите можеа да поднесат ново барање и да се регистрираат. Радиодифузерите кои се веќе регистрирани и оние кои што дополнително доставија барања за регистрирање, беа должни да достават и нови ценовници согласно член 75-ѓ став (9) од измените од Изборниот законик, во истиот рок најдоцна до 19 септември 2021 година, до 24:00 часот.  Државната изборна комисија е должна да ги потврди и да ги објави на веб страницата доставените ценовници со просечно пресметаните цени утврдени од радиодифузерите и печатените медиуми, како и да ги објави ценовниците со цените утврдени од електронските медиуми (интернет портали) согласно член 75ѓ став 3 и став 9 од Изборниот законик, во рок од 10 дена од истекот на рокот за доставување на ценовниците. Согласно тоа Државната изборна комисија навреме го усвои Изменувањето и дополнувањето на Регистарот на радиодифузери, печатени медиуми и електронски медиуми (интернет портали), со дадено укажување на седницата, дека медиумите кои биле известени, а кои сеуште не извршиле корекција на ценовниците во наведенот рок, ќе го изгубат правото да бидат регистрирани за платено политичко рекламирање. Државната изборна комисија ваквото известување го објави бидејќи роковите до почетокот на изборната кампања се кратки, а во исто време е потребно политичките партии да склучуваат договор со сите оние радиодифузери, печатени медиуми и електронски медиуми (интернет портали) кои се регистрирани во Регистарот.

Понатаму, Државната изборна комисија ја донесе Одлуката по неколку поднесени барања од страна на политички партии согласно член 49-а став 2 од Изборниот законик, за запишување, дополнување или бришење на податоци во Избирачкиот список.

Државната изборна комисија пристапи кон ждрепка и утврдување на распоредот на подносителите на листите на кандидати на гласачкото ливче, на подоцна доставените листи на кандидати, за група избирачи.

Истовремено, Државната изборна комисија го разгледа Барањето од вработени во Секторот за Избирачки список, за Комисијата да заземе став по однос на прашањето на граѓани кое се однесува на прераспоредување на гласачи од Општина Бутел во Општина Чучер Сандево и истото со мнозинство гласови не го прифати.

Исто така, на седницата на Државната изборна комисија беа разгледани барањата за неприфаќање на извршување на должност претседател, заменик претседател, член и заменик член на општинските изборни комисии, по што по барањата кои беа прифатени од страна на Комисијата се спроведе случаен избор на претседател, заменик претседател, член и заменик член на општинските изборни комисии.

Донесените акти од оваа седница ќе бидат објавени на официјалната веб страница.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

На седницата на Државната изборна комисија беа донесени следните акти:

Согласно веќе донесената Анализа на ризик во Државната изборна комисија беше усвоена Политиката за воспоставување на систем за заштита на личните податоци, со која се уредува начинот и постапката како се обработуваат личните податоци, со цел да се почитуваат обврските за заштита на личните податоци, имајќи предвид дека Државната изборна комисија се јавува како контролор и обработувач на лични податоци, а посебно во време на изборен процес. Повразно со оваа Политика, беа донесени Правилникот за техничките и организациските мерки за обезбедување тајност и заштита на обработката на личните податоци; Правилникотза определување на обврските и одговорностите на администраторот на информацискиот систем и на овластените лица во Државна изборна комисија; Правилникотза начинот на правење сигурносна копија, архивирање и чување, како и за повторно враќање на зачувани лични податоци во Државна изборна комисија, Правилникотза начинот на уништување на документите, како и начинот на уништување, бришење и чистење на медиумот во Државна изборна комисија и Правилникот за пријавување, реакција и санирање на инциденти во Државна изборна комисија.

Поради состојбата со Коронавирусот лицата кои се во домашен карантин заради позитивен тест на COVID-19 или лицата на кои им е одредена мерка самоизолација со решение на Државниот санитарен и здравствен инспекторат, своето право на глас ќе го остварат еден ден пред денот определен за одржување на изборите. За таа цел беше донесено Упатството за пријавување и гласање на лицата кои се во домашен карантин заради позитивен тест на Ковид 19 и лицата на кои им е одредена мерка самоизолација. Конкретно, новина е рокот на пријавување кој е определен на пет дена пред денот на изборите, како и обврската на општинските изборни комисии по службена должност да прибавуваат податоци од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, со што се олеснува процедурата за граѓаните да не треба самите да ја доставуваат потребната документација. За спроведување на ова гласање Државната изборна комисија го донесе и Правилникот за избор и формирање на посебните избирачки одбори, со кој Државната изборна комисија ќе формира посебни избирачки одбори, составени од тројца здравствени работници, при што и партиите имаат право да именуваат член во посебниот избирачки одбор.

Понатаму Државната изборна комисија го донесе Упатството на општинските изборни комисии и Изборната комисија на Град Скопје за обезбедување, чување, ракување и дистрибуција на изборниот материјал, со кое согласно член 31 став 2, точка 14 и 14а, Државната изборна комисија го предава, прима и чува изборниот материјал од и на општинските изборни комисии и изборната комисија на Градот Скопје. Исто така со ова Упатство се дефинира доверлив и недоверлив изборен материјал и се пропишуваат конкретните процедури за негово чување и транспорт од страна на Државната изборна комисија, општинските изборни комисии и избирачките одбори. Во склоп на ова Упатство и за спроведување на предавањето на изборниот материјал од и на Државната изборна комиисја, општинските изборни комисии, изборната комисија на Градот Скопје и избирачките одбори, согласно Изборниот законик, Државната изборна комисија ги донесе и обрасаците: 18в, 18г, 18д, 31б,31 в, 31 г, 31д, 19 г , 19д, 20б, 20 в и 22.

Истовремено, беше донесено и Упатството за начинот и постапката за утврдување на просечно постигнатата цена и најниска цена за платено политичко рекламирање за радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми (интернет порталите) кои сакаат да го искористат правото на учество во платеното политичко рекламирање и да користат финансиски средства за платено политичко рекламирање за претстојните Локални избори 2021 година.

Понатаму од страна на Државната изборна комисија беше спроведена ждрепка и утврдување на распоредот на подносителите на листите на кандидати на гласачкото ливче за избори за членови на совет на општина и членови на совет на Град Скопје и градоначалник на општина и градоначалник на Град Скопје, како и ждрепка за доделување на локации на рекламни паноа и билборди за политичко рекламирање за изборната кампања.

Донесените акти од оваа седница ќе бидат објавени на официјалната веб страница.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

На седницата на Државната изборна комисија беа донесени следните акти:

Согласно ново донесените измени и дополнувања во Изборниот законик потребно е определени изборни дејствија во изборниот процес да се усогласат со овие измени и за таа цел Државната изборна комисија го донесе Ревидираниот роковник за извршување на изборните дејствија за спроведување на избори за членови на советите на општините и советот на градот Скопје и за градоначалници на општините  и градоначалник на градот Скопје, 2021 година.

Понатаму, Државната изборна комисија го донесе Упатството за ангажирање на лица од редот на вработените во секторите за информатичките технологии во државната, јавната, општинската и администрацијата на градот Скопје или надворешни ИТ лица, кои ќе бидат  техничка поддршка на општинските изборни комисии и избирачките одбори за примена на техничката опрема на денот на гласање, според местото каде што се вработени.

Истовремено, Државната изборна комисија ја донесе Одлуката за објавување на описите на избирачките места, кои се објавуваат на веб страницата на Државната изборна комисија.

Донесените акти од оваа седница ќе бидат објавени на официјалната веб страница.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

На седницата на Државната изборна комисија беа донесени следните акти:

Кодексот за фер и демократски избори, согласно кој учесниците во изборниот процес се обврзуваат да ги почитуваат принципите на демократија и доброто владеење, со цел да се зацврстат фундаменталните вредности на демократијата и довербата во изборниот систем. Со Кодексот за фер и демократски избори учесниците во изборниот процес се обврзуваат да ги почитуваат законите кои се релевантни за изборите и се обврзуваат да не вршат притисок врз гласачите, да не се користи говор на омраза и да не се врши дискриминација врз основа на пол.

Понатаму беа донесени Обрасците: број.13б – Записник за предавање/враќање на УБИГ од Државната изборна комисија на општинската изборна комисија, број 14а – Записник за предавање/враќање на УБИГ од општинската изборна комисија на избирачкиот одбор, број 15 – Записник за утврдената состојба на просторијата за гласање, изборниот материјал и гласачките кутии и функционалноста на УБИГ од избирачкиот одбор за гласачко место, број 16б – Записник за гласање, сумирање и утврдување на резултати од избирачки одбор за избор на градоначалник на општина, број 16в  – Записник за гласање, сумирање и утврдување на резултати од избирачки одбор за избори за членови на совет на општина и број 18 в – Посебен записник од гласањето по листа на кандидат за избор на градоначалник на Градот Скопје за избирачите кои се на издржување на казна затвор или се во притвор во казнено поправна установа/дом.

Истовремено, Државната изборна комисија го донесе Регистарот на радиодифузери, печатени медиуми и електронски медиуми (интернет портали), врз основа на поднесените барања за упис и доставените ценовници од радиодифузерите, печатените медиуми и електронските медиуми (интернет портали) кои ќе обезбедуваат платено политичко рекламирање за учесниците во изборната кампања за Локалните избори 2021 година.

Учесникот во изборната кампања не може да нарача платено политичко рекламирање од радиодифузерите, печатените медиуми и електронски медиуми (интернет поратли) кои не се регистрирани во Регистарот.

Исто така, беше донесен и Правилникот за начинот на вршење на видео надзор во Државната изборна комисија.

Донесените акти од оваа седница ќе бидат објавени на официјалната веб страница.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Skip to content