На 82-та седница на Државната изборна комисија, одржана на 20 февруари 2024 година,  е донесен Правилникот за регулирање на постапката за собирање на потписи и начинот за определување на нотар, кон кој во прилог е содржано посебно Појаснување на постапката на собирање потписи за  подршка на поднесена листа на кандидат за Претседател на Републиката како и за поднесена  листа на кандидати за пратеници кога поднесената листа е од „група избирачи“.

Потписите се собираат во службените просториите на подрачното одделение и канцеларија на Државната изборна комисија, пред службено лице вработено во Државната изборна комисија.

Kora потписи се собираат пред нотар, потписите се собираат во службените простории на нотарот, согласно правилата за депонирање на потписи.

Собирањето на потписи започнува на 23 февруари 2024 година и трае до 8 март 2024 година до 24:00 часот. За време на собирањето на потписите подрачните одделенија и канцеларии на Државната изборна комисија ќе работат секој ден од 8:00 часот до 20:00 часот, додека последниот ден на 8 март 2024 година до 24:00 часот.

Потписите се собираат на обрасци кои се пропишани од страна на Државна изборна комисија и истите се објавени на интернет страната на Државна изборна комисија https://www.sec.mk/.

Истовремено, Државната изборна комисија, го усвои Заклучокот за останување во сила и примена на Правилникот за начинот на постапување на полицијата за време на спровеедување на избори бр.11-1763/1 од 28 август 2021 година.

Донесените акти од оваа седница ќе бидат објавени на официјалната веб страница.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Skip to content