На седницата ДИК спроведе Ждрепка за распределба на локациите на рекламните паноа и билборди врз основа на член 78-а од Изборниот законик за Изборите за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија.

Истовремено, ДИК ги потврди листите на кандидати за Изборите на пратеници во Собранието на Република Северна Македонија 2024 година, кои што во законски утврдениот рок требаше да бидат корегирани согласно укажувањата на ДИК.

Следствено на тоа, се спроведе жрепка за утврдување на редоследот на листите на кандидати за избор на пратеници врз основа на член 31, став 2, точка 5 од Изборниот законик за Изборите за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија, по која се утврди единствената листа на кандидати.

Согласно одредбите од Изборниот законик, Државната изборна комисија утврдената единствена листа на кандидати ќе ја објави во Службен весник на Република Северна Македонија.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Skip to content