На седницата ДИК ги донесе изменувањата и дополнувањата на роковниците за извршување на изборни дејствија за спроведување на Изборите за Претседател на Република Северна Македонија 2024 година и Изборите за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија, имајќи ги предвид изменувањата и дополнувањата во Изборниот законик, кои се однесуваат на изборната кампања, доставувањето на извештаите со образец за примени донации на трансакциска сметка за изборна кампања, пропишан од страна на министерот за финансии, во кои се содржани сите потребни податоци, институциите до кои ќе се доставуваат извештаите, како и сите останати активности поврзани со изборната кампања.

Имено, од моментот на потврдувањето на кандидатските листи за двата изборни циклуси (претседателски и избори за пратеници во Собранието), па до започнувањето на изборната кампања не смеат да се трошат средства од трансакциската сметка која што е наменета за изборна кампања. Исто така, кандидадите имаат право да организираат по еден јавен настан за промоција на нивните потврдени листи на кандидати и изборни програми.

Понатаму, ДИК ја донесе Одлуката за објавување на описите на избирачките места, за кои стручната служба по нивното објавување на веб страницата на Државната изборна комисија со соопштение преку електронските медиуми ќе ги информира граѓаните за начинот на објавување на истите.

Истовремено, ДИК по барањата за акредитација на набљудувачи за Изборите за претседател на Република Северна Македонија 2024 година и Изборите за пратеници во Собранието на Република Северна Македонија 2024 година, поднесени од: ОБСЕ/ОДИХР – Канцеларија за демократски институции и човекови права (за 31 лице),  Центарот за континуирани обуки во избори, Молдавија (за две лица), Амбасадата на Република Албанија во Република Северна Македонија (за 3 лица) и Центарот за безбедносни истражувања, Скопје (за 29 лица), издаде овластувања за набљудување.

Врз основа на тоа ќе бидат издадени беџови за секој акредитиран набљудувач кој ќе мора да го почитува Кодексот за правилата на набљудување на изборите и изборната постапка на домашни и странски набљудувачи, донесен од Државната изборна комисија.

Донесените акти од оваа седница ќе бидат објавени на официјалната веб страница на Државната изборна комисија.

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

Skip to content