Komisioni shtetëror i zgjedhjeve informon se nga 13 mars 2016 – e diel në ora 24:00, opsioni për paraqitjen/parashtrimin e shënimeve jokonzistente në Listën zgjedhore në veb faqen e Komisionit shtetëror të zgjedhjeve do të mbyllet. Kjo për arsye se për parashtrimet e arritura duhet kohë që Komisioni shtetëror i zgjedhjeve në mënyrë përkatëse ti përpunojë, ti krahasojë me të dhënat nga kontrollet e kryqëzuara dhe të caktojë se cilat prej rasteve të parashtruara duhen të jenë lëndë e kontrolleve në terren. Read more

FLETËPARAQITJE PËR VOTIM PËR ZGJEDHJE TË PARAKOHSHME PËR DEPUTET NË KUVENDIN E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË NË PËRFAQËSITË DIPLOMATIKO KONZULARE PËRKATËSISHT NË ZYRAT KONZULARE TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË JASHTË VENDIT

 

KËRKESË PËR REGJISTRIMIN, PLOTËSIMIN DHE SHLYERJEN E TË DHËNAVE NGA EKSTRAKTET E VEÇANTA TË LISTËS ZGJEDHORE

THIRRJE PUBLIKE për shpalljen e Zgjedhjeve të parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë

ЈАВНИ ПОЗИВ за расписивање Превремених избора за посланике у Скупштину Републике Македоније

THIRRJE PUBLIKE për shpalljen e Zgjedhjeve të parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë

ЈАVNI PОZIV zа rаspisivаnjе Prijеvrеmеnih izbоrа zа pоslаnikе u Skupštinu Rеpublikе Маkеdоniје

Makedonya Cumhuriyeti Meclisi Milletvekilleri Erken Seçimine İlişkin KAMU İLANI

PUBLIK AKHARIN baši hramonkerine Anglivakteskere alusariba bašo deputatia ko Republika Makedoniakoro Khedipe

 

Raport nga kontrollet dhe analizat statistikore, kontrollet e kryqëzuara të bazave të ndryshme të të dhënave dhe evidencave për përditësimin/azhornimin e Listës zgjedhore bazuar në Rregulloren për metodologjinë për udhëheqjen dhe përditësimin/azhornimin e listës zgjedhore

Aneksi I raportit ti kontrolleve të analizave statistikore, kontrolimeve të kryqëzuaranë për baza të ndryshme dhe evidencave për shkak azhurimit të Listës zgjedhorenë bazë të Rregullores së metodologjisë për udhëheqjen dhe azhurimin e Listës zgjedhor

Почитувани претставници на медиумите,

Државната изборна комисија на ден 6 април 2016 година, со почеток во 10:00 часот, ќе одржи јавна седница во која ќе се расправа по следниот дневен ред :

1. Разгледување на Извештајот за прогресот од вкрстените, теренските и административните проверки заради ажурирање на Избирачкиот список врз основа на Правилникот за методологија за водење и ажурирање на Избирачкиот список (заклучно со 05.04.2016); и

2. Разно.​

Ве покануваме да присуствувате во истата.

Komisioni shtetëror i zgjedhjeve, njofton se përgatitjet për fillimin e kontrollimit në terren janë duke u zhvilluar në mënyrë të përforcuar. Komisioni shtetëror i zgjedhjeve ka përfunduar me shtypjen e materialit të nevojshme për realizimin e kontrollimit, ndërsa në vijim është procesi i distribuimit të materialit nëpër njësite rajonale dhe zyrat e KSHZ-së.

Në të njejtën kohë zhvillohet edhe edukacioni i anketuesve të angazhuar, të cilin e zbatojnë kontrollorët, përkatësisht të punësuarit nëpër njësitë rajonale dhe në zyrat e KSHZ-së.

Menjëherë pas mbarimit të këtyre dy proceseve, të cilët zhvillohen paralelisht, do të fillojë edhe kontrollimi në terren.

Në lidhje me informacionet që u shfaqën në disa media, për CD-të e të dhënave nga kontrollimet e kryqëzuara, Komisioni shtetëror i zgjedhjeve ju njofton se me kërkesë të anëtarëve të Komisionit, në suazat e të drejtës për t’i marë ato të dhëna dhe të kryerjes së kompetencave të tyre si anëtarë iu janë dhënë të njejtat.

Për arsye të trasparencës së procesit, Komisioni shtetëror i zgjedhjeve në seancën e parë të ardhshme do të diskutojë për mundësinë e shpalljes së të dhënave jokonzistente në internet faqen e saj.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Skip to content