Në pajtim me nenin 196-b të Ligjit për ndryshim dhe plotësim të Kodit zgjedhorик („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë“, nr. 136/16 të datës 23.07.2016) dhe nenin 31 paragrafi 2 pika 2 dhe pika 28-e të Kodit zgjedhor („Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë“, nr. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16 dhe 136/16), Komisioni shtetëror i zgjedhjeve në mbledhjen e mbajtur 25.07.2016 solli këtë:

UDHËZIM
Për procedimin e fletëparaqitjeve të parashtruara të qytetarëve shënimet e të cilëve në Listën zgjedhore pas kontrolleve të realizuara eadministrative dhe në terren janë shënime kontestuese, respektivisht për të cilët ka mospërputhje të të dhënave për qytetarët subjekt të kontrollit në Listën zgjedhore

Neni 1

Me këtë Udhëzim rregullohet mënyra e veprimit ndaj fletëparaqitjeve të parashtruara të qytetarëve shënimet e të cilëve në Listën zgjedhore pas kontrolleve të realizuara eadministrative dhe në terren janë shënime kontestuese, respektivisht për të cilët ka mospërputhje të të dhënave për qytetarët subjekt të kontrollit në Listën zgjedhore… (më shumë)

Skip to content