Согласно член 196-б од Законот за изменување и дополнување на Изборниот законик („Службен Весник на Република Македонија“, бр. 136/16 од 23.07.2016 год.) и член 31 став 2 точка 2 и точка 28-e од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија“, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16 и 136/16), Државната изборна комисија на седницата одржана на 25.07.2016 година го донесе следното:

УПАТСТВО
за постапување по поднесени пријави на граѓаните чии записи во Избирачкиот список по спроведените административни и теренски проверки се спорни записи, односно за кои има несовпаѓање на податоците за граѓаните предмет на проверки во Избирачкиот список

Член 1
Со ова Упатство се уредува начинот на постапување по поднесени пријави на граѓаните чии записи во Избирачкиот список по спроведените административни и теренски проверки се утврдени како спорни односно за кои има несовпаѓање на податоците за граѓаните предмет на проверки во Избирачкиот список… (повеќе)

Skip to content