Sot më 13 korrik 2016,në lokalet e Komisionit shtetëror të zgjedhjeve zonja dr. Jasmina Dimitrieva mbajti prezentimin e analizës komparative në rolet e trupave zgjedhore për eliminimin e parregullsive zgjedhore.

Me kërkesë të Komisionit shtetëror të zgjedhjeve  si dhe me bashkëpunim me Fomdacionin ndërkombëtar të sistemeve zgjedhore(IFES)u përgadit pasqyra e praktikave egzistuese nga 12 vendettë Ballkanit dhe më gjërë. Ky document do të shërbejë në përpunimin e mëtejmë të procedurave në lidhje me parregullsitë zgjedhore si dhe në përforcimin e kapaciteteve të shërbimit juridik të KSH-së

 

Skip to content