FLETËPARAQITJE PËR VOTIM PËR ZGJEDHJE TË PARAKOHSHME PËR DEPUTET NË KUVENDIN E REPUBLIKËS SË MAQEDONISË NË PËRFAQËSITË DIPLOMATIKO KONZULARE PËRKATËSISHT NË ZYRAT KONZULARE TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË JASHTË VENDIT

 

Skip to content