Raport nga kontrollet dhe analizat statistikore, kontrollet e kryqëzuara të bazave të ndryshme të të dhënave dhe evidencave për përditësimin/azhornimin e Listës zgjedhore bazuar në Rregulloren për metodologjinë për udhëheqjen dhe përditësimin/azhornimin e listës zgjedhore

Skip to content