Nga data 11 deri më datë 15 korrik 2022, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve ishte në një vizitë studimore në Republikën e Gjeorgjisë.

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve i Gjeorgjisë (KQZ) priti përfaqësues të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve (KSHZ), ku u mbajtën takime ndërmjet dy komisioneve zgjedhore. Kryetari i KQZ-së, Gjorgi Kalandarishvili, delegacionit të KSHZ-së i prezantoi risitë në teknologjinë zgjedhore të zbatuara në vitet 2021-2022. Nikoqirët ishin gjithashtu të interesuar të mësojnë më shumë rreth përdorimit të teknologjisë zgjedhore nga KSHZ.

“Shkëmbimi u përvojës ndërmjet komisioneve zgjedhore është e një rëndësie vendimtare. “Sot kemi mundësinë të shkëmbejmë informacione me delegacionin e KSHZ-së për reformat dhe risitë e zbatuara nga administrata zgjedhore gjeorgjiane, si dhe të njihemi me përvojën e tyre në aspektin e inovacioneve teknologjike”, tha Gjorgi Kalandarishvili.

Në fokus të interesimit të delegacionit të KSHZ-së ishte puna e Qendrës për Zhvillimin e Sistemeve Zgjedhore, Reformave dhe Trajnimeve (Qendra Trajnuese) e KQZ-së, mënyra e themelimit të saj, struktura, financimi i aktiviteteve, plani strategjik, si dhe mënyrën e zbatimit të tij.

“Qëllimi kryesor i vizitës sonë është të studiojmë funksionimin dhe aktivitetet e Qendrës së Trajnimit të KQZ-së dhe të ndajmë përvojën. Ne patëm takime të suksesshme me kryetarin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, si dhe me drejtorin e Qendrës së Trajnimit, ku diskutuam për çështje të rëndësishme. Besoj se takimet e përmendura janë domethënëse për të dyja vendet dhe do të kontribuojnë në thellimin e bashkëpunimit tonë në të ardhmen”, tha kryetari i KSHZ-së, prof. d-r Aleksandar Dashtevski për qendrën mediatike të KQZ-së Gjeorgjiane.

Natia Zaalishvili, drejtoreshë e Qendrës së Trajnimit të KQZ-së, para anëtarëve të delegacionit bëri një prezantim duke detajuar aktivitetet e qendrës. Në kuadër të vizitës, përfaqësuesit e KSHZ-së u njohën me punën e Qendrës për trajnime, si dhe ndoqën trajnimet aktuale për anëtarët e komisioneve zgjedhore rajonale në temën e marrëdhënieve me publikun, të cilat i zhvilluan me të punësuarit në Sektorin për komunikime strategjike të KQZ-së.

Gjithashtu, delegacioni realizoi takim me Komisionin Zgjedhor të Qarkut Borzhomi.

Vizita studimore e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve në Gjeorgji është realizuar me mbështetjen e Fondacionit Ndërkombëtar për Sisteme Zgjedhore (IFES).

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Në kuadër të vizitës studimore në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve të Gjeorgjisë (KQZ), e cila u zhvillua nga data 11 deri më 15 korrik 2022, përfaqësuesit e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve u njohën me aktivitetet e Këshillit për Barazi Gjinore të KQZ-së.

Në takim, kryetarja e Këshillit për Çështje Gjinore, Maja Zarixhe dhe sekretarja e të njëjtit këshill, Kristina Tolordava, diskutuan për politikën në Këshillin për Barazi Gjinore dhe aktivitetet që administrata i realizon në këtë drejtim. Në takim u diskutua edhe për planet e ardhshme të Këshillit për Çështje Gjinore, sfidat në këtë drejtim dhe projektet e zhvilluara në bashkëpunim me partnerët ndërkombëtarë.

Në kuadër të takimit, përfaqësuesit e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve prezantuan aktivitetet që KSHZ-ja i ndërmerr në drejtim të promovimit të ndjeshmërisë gjinore në zgjedhje.

Vizita studimore e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve në Gjeorgji është realizuar me mbështetjen e Fondacionit Ndërkombëtar për Sisteme Zgjedhore (IFES).

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve i njofton përfaqësuesit e autorizuar të partive politike, të koalicioneve dhe të grupeve të zgjedhësve që do të marrin pjesë Zgjedhjet për kryetar të Komunës së Mavrovës dhe Rostushës dhe kryetar të Komunës së Qendër Zhupës dhe Zgjedhjet për anëtarë të Këshillit të Komunës së Tetovës për pjesën e mbetur të periudhës kohore, të cilat do të mbahen më 20 gusht 2022, që tërheqja e shortit për përcaktim të renditjes në listën e vetme të kandidatëve do të mbahet më  datë 25.07.2022 me fillim në orën 12, në selinë e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, salla e madhe, kati 4.

Njëkohësisht, ftojmë përfaqësuesit e autorizuar të partive politike që do të marrin pjesë në Zgjedhjet për kryetar të Komunës së Mavrovës dhe Rostushës dhe kryetar të Komunës së Qendër Zhupës dhe Zgjedhjet për anëtarë të Këshillit të Komunës së Tetovës për pjesën e mbetur të periudhës kohore, të cilat do të mbahen më 20 gusht 2022 që të marrin pjesë në tërheqjen e shortit, përkatësisht në përcaktimin e numrave rendorë në listën e vetme të kandidatëve.

Përfaqësuesit e autorizuar të partive politike duhet të marrin me vete autorizimin nga parashtruesi i listës.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Në bazë të nenit 78-a paragrafi 5 dhe 6 të Kodit Zgjedhor (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11. , 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16, 142 /16, 67 / 17,125 / 17,35 / 18, 99 / 18,140 / 18, 208/18, 27/19 dhe “Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut”, nr. 98/19, 42/20, 74/ 21 dhe 215/21), Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve zbaton shortin me të cilin do t’i shpërndajë lokacionet për pano reklamuese dhe billborde  të cilët ofrohen për reklamim politik nga subjektet juridike që ekonomizojnë me ato, ndërsa në lidhje me Zgjedhjet për kryetar të Komunës së Mavrovës dhe Rostushës dhe kryetar të Komunës së Qendër Zhupës dhe Zgjedhjet për anëtarë të Këshillit të Komunës së Tetovës për pjesën e mbetur të periudhës kohore, të cilat do të mbahen më 20 gusht 2022.

Ftohen përfaqësuesit e subjekteve juridike që të dorëzojnë oferta për pano reklamuese dhe bilborde me lokacione dhe çmimore në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve për Zgjedhjet për kryetar të Komunës së Mavrovës dhe Rostushës dhe kryetar të Komunës së Qendër Zhupës dhe Zgjedhjet për anëtarë të Këshillit të Komunës së Tetovës për pjesën e mbetur të periudhës kohore, të cilat do të mbahen më 20 gusht 2022, në pajtim me Udhëzimin për shpërndarjen e panove reklamuese dhe bilbordeve përmes tërheqjes së shortit me numër 10-691/1 të datës 03.03.2020, e publikuar në ueb faqen e Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, jo më vonë se hënën, më datë 25.07.2022, deri në ora 10:00.

KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Skip to content