Në bazë të nenit 31 paragrafi 2 alineja 28 të Kodit zgjedhor („Gaz.zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër ,40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14 dhe 30/14,196/15, 35/16, 97/16),99/16.136/16 dhe 142/16) Komisioni shtetëror i zgjedhjeve, miratoi

 

THIRRJE PUBLIKE
për kontrollimin e të dhënave në Listën zgjedhore

 

Thirren gjithë qytetarët e interesuar e Republikës së Maqedonisë, të cilët dëshirojnë të kryejnë shikim në të dhënat e tyre në Listën zgjedhore dhe nëse është e duhur në të njëjtën të kërkojnë ndryshim , plotësim ose shlyerje e të dhënave.

Lista zgjedhore lista zgjedhore e cila vihet në shikim publik është e përpiluar me të dhënat e qytetarëve të cilët përfundimisht më 1 shkurt 2017 kanë mbushur 18 vjet.

Shikimi publik mund të kryhet :
-në veb faqen e Komisionit shtetëror të zgjedhjeve www.sec.mk;
-në Njësitë rajonale dhe zyrat e Komisionit shtetëror të zgjedhjeve

Lista e adresave të Njësive rajonale dhe zyrave të Komisionit shtetëror të zgjedhjeve si dhe informacione tjera më të detajuara mund ti gjeni në veb faqen zyrtare www.sec.mk

Qytetarët, kërkesat për ndryshim .plotësim ose shlyerje e të dhënave në Listën zgjedhore i parashtrojnë në -në Njësitë rajonale dhe zyrat e Komisionit shtetëror të zgjedhjeve

   
 
KOMISIONI SHTETËROR I ZGJEDHJEVE

Skip to content