Лого ДИК новости

Në bazë të nenit  196-б  paragrafi  10 të Kodit zgjedhor („Gaz.zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër ,40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14 dhe 30/14), Komisioni shtetëror i zgjedhjeve, në seancën e mbajtur më 28. 10. 2016  miratoi

THIRRJE PUBLIKE

Thirren gjitë  29 858 qytetarët e Republikës së Maqedonisë, përshkrimet e të cilëve në Listën zgjedhore pas kontrolleve të kryqëzuara dhe në teren u konfirmuan si kontestuese, përkatësisht ka mospërputhje e të dhënave të qytetarëve të cilët ishin lëndë e kontrolleve në Listën zgjedhore dhe të cilët  nuk u paraqitën gjatë periudhës 26 korrik deri më 19 gusht 2016 kanë mundësi  të paraqiten në njësitë dhe zyrat e Komisionit shtetëror të zgjedhjeve  prej 28 tetorit deri më 11 nëntorë deri sa zgjat Shikimi publik të regjistrohen në Listën zgjedhore.

Lista e 29 858 qytetarëve të Republikës së Maqedonisë përshkrimet e të cilëve në Listën zgjedhore pas kontrolleve të kryqëzuara dhe në teren u konfirmuan si kontestuese, përkatësisht ka mospërputhje e të dhënave të qytetarëve të cilët ishin lëndë e kontrolleve në Listën zgjedhore është shpallur :

  • në faqen oficiele të internetit të Komisionit shtetëror të zgjedhjeve ,.www.mk dhe
  • njësitë rajonale të Komisionit shtetëror të zgjedhjeve… (më shumë)
Skip to content