Në bazë të nenit 34 të Rregullore së përkohshme të Komisionit shtetëror të zgjedhjeve, numër, 01-1089/1 nga 04.07.2006, në pajtim me nenin 31 paragrafi (2) të Kodit zgjedhor („Gaz.zyrtare e Republikës së Maqedonisë” numër ,40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14 dhe 30/14), Komisioni shtetëror i zgjedhjeve, në seancën e mbajtur më 19. 10. 2016 miratoi

 

KONKLUZË
për validitetin dhe zbatimin e Kodeksit për vëzhgimin e zgjedhjeve dhe procedurës zgjedhore të Zgjedhjeve të parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë më 11 dhjetor 2016

1.  Me këtë Konkluzë verifikohet se Kodeksi për vëzhgimin e zgjedhjeve dhe procedurës zgjedhore numër 08-128/1 të datës 27.04.2016 të miratuar nga Komisioni shtetëror i zgjedhjeve dhe i shpalur në veb faqen e KSHZ-zë është valid dhe do të zbatohet në ,,Zgjedhjet e parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë” që do të mbahen më 11 dhjetor 2016

2.  Kjo Konkluzë me ditën e miratimit hyn në fuqi…(më shumë)

Skip to content