Лого ДИК новости

Në bazë të nenit 31 paragrafi 2 pika 44 dhe nenit 50-а paragrafi 1, 3 dhe 4 të Kodit zgjedhor (Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë, nr. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14 dhe 196/15), në pajtim me nenet 18 dhe 34 të Rregullores së përkohshme të Komisionit shtetëror të zgjedhjeve, numër. 01-1089/1 të datës 04.07.2006 dhe në lidhje me Vendimin e Kryetarit të Kuvendit të Republikës së Maqedonisë, për shpalljen e „Zgjedhjeve të parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë“, numër 09-4469/1 18.10.2016,të shpallur në „Gazetën zyrtare të Republikës së Maqedonisë“, numër 193 të datës 18.10.2016, Komisioni shtetëror i zgjedhjeve në mbledhjen e mbajtur më 18 tetor 2016, miratoi

THIRRJE PUBLIKE
për shpalljen e Zgjedhjeve të parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë

                                                    të dhëna për llojin e zgjedhjeve për të cilat do të votohet
Njoftohen nënshtetasit e Republikës së Maqedonisë që janë me punë ose qëndrim të përkohshëm në (ceket shteti) se më 11 dhjetor 2016 do të mbahen Zgjedhjet e parakohshme për deputetë në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë…(më shumë)

Skip to content