Врз основа на член 34 од Привремениот деловник иа Државната изборна комисија, број. 01-1089/1 од 04.07.2006 година, членот 31 став (2) точка 16 од Изборниот законик (Службен весник на Република Македонија, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16), Државната изборна комисија на седницата одржана на 19.10.2016 година, донесе

 

ЗАКЛУЧОК
за важење и применување на Кодексот за набљудување на изборите и изборната постапка при спроведување на Предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, 11 -ти декември 2016 година

1) Со овој Заклучок се утврдува дека Кодексот за набљудување на изборите и изборната постапка, број 08-1282/1 од 27.04.2016 година донесени од Државната изборна комисија и објавен на ВЕБ страницата на Државната изборна комисија, е во ВАЖНОСТ и ќе се ПРИМЕНУВА и за спроведување на „Предвремените избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, 11-ти декември 2016 година”.

2) Овој заклучок влегува во сила со денот на усвојувањето…(повеќе)

Skip to content