PARTITË POLITIKE DORËZOJNË:

  • Vërtetim i gjyqit kompetent për regjistrimin e partisë politike- në origjinal ose në kopje të vërtetuar në noter
  • Formulari numër 4 – Lista e kandidatëve –në origjinal
  • Formulari numër 1 – Deklaratë për pranimin e kandidaturës për secilin kandidat të listës – në origjinal
  • Formulari numër 27 – Deklarata e përkatësisë etnike për secilin kandidat të listës- në origjinal
  • Kopje e letërnjoftimit ose pasaportës për secilin kandidat të listës
  • Provë për secilin kandidat të listës që nuk është i gjykuar me vendim të plotë fuqishëm gjyqësor me dënim pa kusht mbi gjashtë muaj dhe vuajtja të cilit ende nuk ka filluar- në origjinal
  • Simboli, nëse e ka , në formë elektronike në format .jpg ose .tif – në CD ROM, USB ose në ndonjë medium të ngjajshëm
  • Formular për sigurimin e NUT me shenjë ,,për fushatë zgjedhore” dhe për hapjen e llogarisë rrjedhëse me shenjë ,,për fushatë zgjedhore” në në origjinal ose në kopje të vërtetuar në noter… (më shumë)
Skip to content