ЗА ПОЛИТИЧКИТЕ ПАРТИИ СЕ ДОСТАВУВА:

• Потврда од надлежен суд за регистрација на политичката партија во оригинал или копија заверена на нотар;

• Образец број 4 -Листа на кандидати, во оригинал;

• Образец број 1-изјава за прифаќање на кандидатура за секој кандидат од листата на кандидати, во оригинал;

• Образец број 27-Изјава за припадност на одредена заедница за секој кандидат од листата на кандидати, во оригинал;

• Копија од важечка лична карта или патна исправа за секој кандидат од листата на кандидати;

• Доказ дека не е осуден со правосилна судска одлука на безулсовна казна затвор над шест месеци, чие издржување се уште не е започнато за секој кандидат од листата накандидати, во оригинал;

• Симбол, доколку го има, во електронска форма во .jpg или .tif формат – на ЦД РОМ, УСБ или друг погоден медиум и

• Образец за обезбедување на ЕДБ, заверен на нотар – Доказ за обезбеден ЕДБ со назнака „за изборна кампања“ и отворена трансакциона сметка со назнака „за изборна кампања”-во оригинал или копија заверена на нотар… (повеќе)

Skip to content