Врз основа на член 15 став (3) од Изборниот законик („Службен весник на Република Македонија”, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 196/15, 35/16, 97/16, 99/16, 136/16 и 142/16), согласно член 34 од Привремениот деловник на Државната изборна комисија, број. 01-1089/1 од 04.07.2006 година, Државната изборна комисија на седницата одржана на 30.10.2016 година го донесе следниот

ОДЛУКА
за изменување на Одлуката за изменување на Роковникот бр.10-2615/2 од 29.10.2016 година, за извршување на изборните дејствија за спроведување на предвремени избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, 18 октомври – 11 декември 2016 година

I. Во Одлуката за изменување на Роковникот бр.10-2615/2 од 29.10.2016 година, за извршување на изборните дејствија за спроведување на предвремени избори за пратеници во Собранието на Република Македонија, 18 октомври – 11 декември 2016 година, точката II. ставот 5 се БРИШЕ.

II. Останатите одредби од Одлуката за изменување на Роковникот бр. 10-2615/2 од 29.10.2016 година остануваат во сила.

III. Оваа одлука влегува во сила со денот на неговото донесување… (повеќе)

Skip to content