Државната изборна комисија постапувајќи по примените барања за изземање од должноста претседател, заменик претседател, член или заменик член во општинските изборни комисии врз основа на член 31 став (2) точка 1 а во врска со членовите 18 став (3), 33 став (1), 34 став (1) и (4) и 35 став (1) и {2} од Изборниот законик (Службен весник на Република Македонија, бр. 40/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 54/11, 142/12, 31/13, 34/13,14/14, 30/14,196/15, 35/16, 97/16,136/16 и 142/16), дава

ИЗВЕСТУВАЊЕ

1. Барањето, број 10-1306/75 од 10.05.2016 година, за изземање од должноста заменик член во Општинската изборна комисија Аеродром, поднесено од ДРАГИ МИТКОВСКИ, вработен во Град Скопје, именуван со одлука за формирање на општинска изборна комисија Аеродром, број 08-1304/1 од 28.04.2016 година, објавена во „Службен весник на Република Македонија”, број 84 од 30 април 2016 година, HE Е ПРИФАТЕНО.

2. Барањето број 10-1306/89 од 16.05.2016 година, за изземање од должноста член во Општинската изборна комисија Маврово и Ростуше, поднесено од ЕЛВИРА ЕЈУПИ, вработена во Општина Маврово и Ростуше, именувана со одлука за формирање на општинска изборна комисија Маврово и Ростуше, број 08-1304/1 од 28.04.2016 година, објавена во ‘Службен весник на Република Македонија’, број 84 од 30 април 2016 година, HE Е ПРИФАТЕНО… (повеќе)

Skip to content