за вработување на државен службеник од група I, подгрупа I во Државна изборна комисија за следните работни места:

УПР0101В04000 Помлад соработник за планирање и спроведување на меѓународна соработка, истражување и подготовка на проектни документи, Одделение за меѓународна соработка, Сектор за континуирани обуки, односи со јавност и меѓународна соработка

Skip to content