за вработување на државен службеник од група I, подгрупа I во Државна изборна комисија за следните работни места:

УПР0101Б04000 Раководител на подрачно одделение Кичево, Сектор за избирачки список, евиденција на избирачко право, составување и ажурирање на избирачкиот список и описот на избирачките места

Skip to content