за вработување на 1 (еден) извршител на определено време во траење до 31 декември 2023 година во Државната изборна комисија за следните работни места:

Помлад соработник за избори во Подрачно одделение Охрид, Сектор за избирачки список, евиденција на избирачко право, составување и ажурирање на избирачкиот список и описот на избирачките места

за вработување на 4 (четири) извршители на определено време во траење до 31 декември 2023 година во Државната изборна комисија за следните работни места:

за вработување на државен службеник од група I, подгрупа I во Државна изборна комисија за следните работни места

УПР0101В02000 Виш соработник за избори, Подрачно одделение Кочани, Сектор за избирачки список, евиденција на избирачко право, составување и ажурирање на избирачкиот список и описот на избирачките места

за вработување на државен службеник од група I, подгрупа I во Државна изборна комисија за следните работни места

УПР0101В02000 Виш соработник за избори, Подрачно одделение Кочани, Сектор за избирачки список, евиденција на избирачко право, составување и ажурирање на избирачкиот список и описот на избирачките места

за вработување на државен службеник од група I, подгрупа I во Државна изборна комисија за следните работни места

УПР0101В03000 Соработник за избори, Подрачно одделение Струмица, Сектор за избирачки список, евиденција на избирачко право, составување и ажурирање на избирачкиот список и описот на избирачките места

за вработување на 1 државен службеник од група I, подгрупа I во Државна изборна комисија за следните работни места

УПР0101Г01000 Самостоен референт за избори, Подрачно одделение Струмица, Сектор за избирачки список, евиденција на избирачко право, составување и ажурирање на избирачкиот список и описот на избирачките места

за вработување на 1 државен службеник од група I, подгрупа I во Државна изборна комисија за следните работни места

УПР0101Г04000 Помлад референт за избори, Подрачно одделение Кисела Вода, Сектор за избирачки список, евиденција на избирачко право, составување и ажурирање на избирачкиот список и описот на избирачките места

за вработување на 1 државен службеник од група I, подгрупа I во Државна изборна комисија за следните работни места

УПР0101Г03000 Референт за избори, Подрачно одделение Битола, Сектор за избирачки список, евиденција на избирачко право, составување и ажурирање на избирачкиот список и описот на избирачките места

Оглас за вработување број 55/2020 за вработување на 29 државни службеници од Група I, подгрупа I во Државна изборна комисија

Оглас број 2/2020 за вработување на еден извршител на неопределено време во Државната изборна комисија

Интерен оглас број 01/2020 за пополнување на осум работни места со унапредување во стручната служба на Државната изборна комисија

Повторен оглас број 1 / 2019 за вработување на 9 (девет) извршители на определено време во траење до 31 декември 2019 година во Државната изборна комисија

Оглас број 1/2019 за вработување на 9 (девет) извршители на определено време во траење до 31 декември 2019 година во Државната изборна комисија

Оглас број 1/2017 за вработување на еден извршител на определено време во траење до 31 декември 2018 година во Државната изборна комисија.pdf

 

oglas1_2016

Skip to content