за вработување на 2 државни службеници од група I, подгрупа I во Државна изборна комисија за следните работни места:

УПР0101В02000 Виш соработник – координатор на внатрешни и надворешни обучувачи, Одделение за континуирани обуки – Центар за обуки, Сектор за континуирани обуки, односи со јавност и меѓународна соработка

за вработување на државен службеник од група I, подгрупа I во Државна изборна комисија за следните работни места:

УПР0101В04000 Помлад соработник за евиденција, Одделение за буџетска координација, Сектор за финансиски прашања

за вработување на државен службеник од група I, подгрупа I во Државна изборна комисија за следните работни места:

УПР0101В04000 Помлад соработник за избори, Подрачно одделение Охрид, Сектор за избирачки список, евиденција на избирачко право, составување и ажурирање на избирачкиот список и описот на избирачките места

за вработување на државен службеник од група I, подгрупа I во Државна изборна комисија за следните работни места:

УПР0101В04000 Помлад соработник за организација и техничка поддршка на внатрешни и надворешни обучувачи за подготовка и спроведување на обуките, Одделение за континуирани обуки – Центар за обуки, Сектор за континуирани обуки, односи со јавност и меѓународна соработка

за вработување на државен службеник од група I, подгрупа I во Државна изборна комисија за следните работни места:

УПР0101Б04000 Раководител на подрачно одделение Кичево, Сектор за избирачки список, евиденција на избирачко право, составување и ажурирање на избирачкиот список и описот на избирачките места

за вработување на државен службеник од група I, подгрупа I во Државна изборна комисија за следните работни места:

УПР0101В04000 Помлад соработник за планирање и спроведување на меѓународна соработка, истражување и подготовка на проектни документи, Одделение за меѓународна соработка, Сектор за континуирани обуки, односи со јавност и меѓународна соработка

за вработување на државен службеник од група I, подгрупа I во Државна изборна комисија за следните работни места:

УПР0101В01000 Советник за изготвување на програма за едукација на граѓаните, Одделение за информирање на јавноста и едукација на граѓаните, Сектор за континуирани обуки, односи со јавност и меѓународна соработка

Интерен оглас број 01/2023 за пополнување на девет (9) работни места со унапредување во стручната служба на Државната изборна комисија

за вработување на 1 (еден) извршител на определено време во траење до 31 декември 2023 година во Државната изборна комисија за следните работни места:

Помлад соработник за избори во Подрачно одделение Охрид, Сектор за избирачки список, евиденција на избирачко право, составување и ажурирање на избирачкиот список и описот на избирачките места

за вработување на 4 (четири) извршители на определено време во траење до 31 декември 2023 година во Државната изборна комисија за следните работни места:

за вработување на државен службеник од група I, подгрупа I во Државна изборна комисија за следните работни места

УПР0101В02000 Виш соработник за избори, Подрачно одделение Кочани, Сектор за избирачки список, евиденција на избирачко право, составување и ажурирање на избирачкиот список и описот на избирачките места

за вработување на државен службеник од група I, подгрупа I во Државна изборна комисија за следните работни места

УПР0101В02000 Виш соработник за избори, Подрачно одделение Кочани, Сектор за избирачки список, евиденција на избирачко право, составување и ажурирање на избирачкиот список и описот на избирачките места

за вработување на државен службеник од група I, подгрупа I во Државна изборна комисија за следните работни места

УПР0101В03000 Соработник за избори, Подрачно одделение Струмица, Сектор за избирачки список, евиденција на избирачко право, составување и ажурирање на избирачкиот список и описот на избирачките места

за вработување на 1 државен службеник од група I, подгрупа I во Државна изборна комисија за следните работни места

УПР0101Г01000 Самостоен референт за избори, Подрачно одделение Струмица, Сектор за избирачки список, евиденција на избирачко право, составување и ажурирање на избирачкиот список и описот на избирачките места

за вработување на 1 државен службеник од група I, подгрупа I во Државна изборна комисија за следните работни места

УПР0101Г04000 Помлад референт за избори, Подрачно одделение Кисела Вода, Сектор за избирачки список, евиденција на избирачко право, составување и ажурирање на избирачкиот список и описот на избирачките места

за вработување на 1 државен службеник од група I, подгрупа I во Државна изборна комисија за следните работни места

УПР0101Г03000 Референт за избори, Подрачно одделение Битола, Сектор за избирачки список, евиденција на избирачко право, составување и ажурирање на избирачкиот список и описот на избирачките места

Skip to content