за вработување на државен службеник од група I, подгрупа I во Државна изборна комисија за следните работни места:

УПР0101В01000 Советник за изготвување на програма за едукација на граѓаните, Одделение за информирање на јавноста и едукација на граѓаните, Сектор за континуирани обуки, односи со јавност и меѓународна соработка

Skip to content