Лого ДИК новости

për punësimin e nëpunësi shtetëror nga grupi I, nëngrupi I në Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve për vendin e punës në vijim

UPR0101V01000 Këshilltar për përpilimin e programit për edukimin e qytetarëve, Njësia për informimin e publikun dhe edukimin e qytetarëve, Sektori për trajnime të vazhdueshme, marrëdhënie me publikun dhe bashkëpunim ndërkombëtar

Skip to content