за вработување на државен службеник од група I, подгрупа I во Државна изборна комисија за следните работни места:

УПР0101В04000 Помлад соработник за евиденција, Одделение за буџетска координација, Сектор за финансиски прашања

Skip to content